Quran Para 10 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 10 हिंदी में

Quran Para 10 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 10 in hindi wa-’aʿlamu

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 10 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 10 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
📌 नोट:- हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर10
पारा नामवअ्लमू
कुल सूरह2 (सूरह अल-अन्फ़ाल और सूरह अत्-तौबाह)
कुल रुकू17

📌 नोट:- पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 10 | Quran Para 10 In Hindi

📖 वअ्लमू – Wa-’aʿlamū (وَٱعْلَمُواْ)

वअ्लमू अन्नमा गनिम्तुम् मिन् शैइन् फ-अन-न लिल्लाहि खुमु-सहू व लिर्रसूलि व लिज़िल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वब्निस्-सबीलि इन् कुन्तुम् आमन्तुम् बिल्लाहि व मा अन्ज़ल्ना अला अब्दिना यौमल्फुरकानि यौमल-तक़ल्जम्आनि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(41) इज़् अन्तुम् बिल्अद्वतिद्दुन्या व हुम् बिल्अुद्वतिल-कुसवा वर्रक्बु अस्फ-ल मिन्कुम्, व लौ तवाअत्तुम् लख़्त-लफ्तुम् फिल्मीआ़दि व लाकिल-लियक्ज़ियल्लाहु अम्रन का-न मफ़अूलल् लियह़्लि-क मन् ह-ल-क अम्बय्यि-नतिंव्-व यह़्या मन् हय्-य अ़म्बय्यि नतिन्, व इन्नल्ला-ह ल-समीअुन् अलीम(42) इज् युरीकहुमुल्लाहु फ़ी मनामि-क क़लीलन्, व लौ अराकहुम् कसीरल् ल-फ़शिल्तुम् व ल-तनाज़अ्तुम् फ़िल्-अम्रि व लाकिन्नल्ला-ह सल्ल-म, इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर(43) व इज् युरीकुमूहुम् इज़िल्तकैतुम् फ़ी अअ्युनिकुम् कलीलंव्-व युकल्लिलुकुम फ़ी अअ्युनिहिम् लि-यक्ज़ियल्लाहु अमरन् का-न मफ्अूलन्, व इलल्लाहि तुरजअुल-उमूर(44)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा लक़ीतुम् फ़ि-अतन् फस्बुतू वज़्कुरूल्ला-ह कसीरल्-लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(45) व अतीअु़ल्ला-ह व रसूलहू व ला तनाज़अू फ़-तफ्शलू व तज़्ह-ब रीहुकुम वस्बिरू, इन्नल्ला-ह मअ़स्साबिरीन(46) व ला तकूनू कल्लज़ी-न ख़-रजू मिन् दियारिहिम् ब-तरंव् व रिआअन्नासि व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि, वल्लाहु बिमा यअ्मलू-न मुहीत(47) व इज् ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् व का-ल ला गालि-ब लकुमुल्यौ-म मिनन्नासि व इन्नी जारूल्लकुम् फ-लम्मा तरा-अतिल-फ़ि-अतानि न-क-स अला अ़किबैहि व का-ल इन्नी बरीउम् मिन्कुम् इन्नी अरा माला तरौ-न इन्नी अख़ाफुल्ला-ह, वल्लाहु शदीदुल्-अ़िक़ाब(48)*

इज् यकूलुल-मुनाफ़िकू-न वल्लज़ी-न फ़ी कुलूबिहिम् म-रजुन् गर्-र हा-उला-इ दीनुहुम, व मंय्य-तवक्कल् अ़लल्लाहि फ़-इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजुन् हकीम(49) व लौ तरा इज् य-तवफ्फ़ल्लज़ी-न क-फरूल्मलाइ-कतु यज्रिबू-न वुजू-हहुम् व अदबारहुम् व जूकू अज़ाबल-हरीक़(50) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् ऐदीकुम् व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल-लिल्अ़बीद(51) कद्अबि आलि फ़िरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, क-फ़ रू बिआयातिल्लाहि फ़-अ-ख़-ज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम्, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् शदीदुल-अिकाब(52) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह लम् यकु मुग़य्यिरन् निअ्-मतन् अन्अ़-महा अ़ला कौमिन् हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम् व अन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(53) कद्अबि आलि फ़िरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम् फ़-अह़्लक्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व अग्रक्ना आ-ल फ़िरऔ-न व कुल्लुन् कानू ज़ालिमीन(54) इन्-न शर्रद्दवाब्बि अिन्दल्लाहिल्लज़ी-न क-फरू फहुम् ला युअ्मिनून(55) अल्लज़ी-न आहत्-त मिन्हुम् सुम्-म यन्कुजू-न अह्-दहुम् फ़ी कुल्लि मर्रतिंव्-व हुम् ला यत्तकून(56) फ़-इम्मा तस्क़फ़न्नहुम् फ़िल्हर्बि फ-शर्रिद् बिहिम् मन् खल्फ़हुम् लअल्लहुम यज़्ज़क्करून(57) व इम्मा तख़ाफ़न्-न मिन् कौमिन् खिया-नतन् फ़म्बिज् इलैहिम् अ़ला सवाइन्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-ख़ाइनीन(58)*

व ला यह्स-बन्नल्लज़ी-न क-फ़रू स-बकू, इन्नहुम् ला युअ्जिजून(59) व अअिद्दू लहुम् मस्त-तअ्तुम् मिन् कुव्वतिंव्-व मिर्रिबातिल्खैलि तुर्हिबू-न बिही अ़दुव्वल्लाहि व अ़दुव्वकुम् व आख़री-न मिन् दूनिहिम् ला तअ्लमूनहुम् अल्लाहु यअ्लमुहम्, व मा तुन्फिकू मिन् शैइन् फी सबीलिल्लाहि युवफ्-फ इलैकुम् व अन्तुम् ला तुज़्लमून(60) व इन् ज-नहू लिस्सल्मि फ़ज्नह् लहा व तवक्कल् अ़लल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअुल-अ़लीम(61) व इंय्युरीदू अंय्यख़्दअू-क फ़-इन्-न हस्ब-कल्लाहु हुवल्लज़ी अय्य-द-क बिनस्रिही व बिल्मुअ्मिनीन(62) व अल्ल-फ़ बै-न कुलूबिहिम् , लौ अन्फक्त मा फिल्अर्ज़ि जमीअम्-मा अल्लफ्-त बै-न कुलूबिहिम् व लाकिन्नल्ला-ह अल्ल-फ़ बैनहुम्, इन्नहू अ़ज़ीजुन् हकीम(63) या अय्युहन्नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मनित्त-ब-अ-क मिनल् मुअ्मिनीन(64)*

या अय्युहन्नबिय्यु हर्रिजिल्-मुअ्मिनी-न अलल्-कितालि, इंय्यकुम्-मिन्कुम् अिश्रू-न साबिरू-न यग्लिबू मि-अतैनि व इंय्यकुम्-मिन्कुम् मि-अतुंय्यग्लिबू अल्फम्-मिनल्लज़ी-न क-फरू बिअन्नहुम् कौमुल्-ला यफ़्क़हून(65) अल्आ-न ख़फ़्फ़-फ़ल्लाहु अन्कुम् व अलि-म अन्-न फ़ीकुम् ज़अफ़न्, फ़-इंय्यकुम्-मिन्कुम् मि-अतुन् साबि-रतुंय्यग्लिबू मि-अतैनि व इंय्यकुम्-मिन्कुम् अल्फुंय्-यग्लिबू अल्फैनि बि-इज़्निल्लाहि, वल्लाहु मअस्-साबिरीन(66) मा का-न लि-नबिय्यिन् अंय्यकू-न लहू अस्रा हत्ता युस्खि-न फ़िल्अर्ज़ि, तुरीदू-न अ-रज़द्दुन्या वल्लाहु युरीदुल् आखि-र-त, वल्लाहु अ़ज़ीजु़न् हकीम(67) लौ ला किताबुम्-मिनल्लाहि स-ब-क लमस्सकुम् फ़ीमा अख़ज़्तुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(68) फ़कुलू मिम्मा ग़निम्तुम् हलालन् तय्यिबंव्-वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(69)*

या अय्युहन्नबिय्यु कुल् लिमन् फ़ी ऐदीकुम् मिनल-अस्रा इंय्यअ्-लमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम् खैरंय्युअ्तिकुम् खैरम् मिम्मा उखि-ज़ मिन्कुम् व यग्फिर लकुम, वल्लाहु ग़फूरूर्रहीम(70) व इंय्युरीदू ख़ियान-त-क फ़-कद् ख़ानुल्ला-ह मिन् क़ब्लु फ़-अम्क-न मिन्हुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(71) इन्नल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाहदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न आवव्-व न-सरू उलाइ-क बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, वल्लज़ी-न आमनू व लम् युहाजिरू मा लकुम् मिंव्वला-यतिहिम् मिन् शैइन् हत्ता युहाजिरू व इनिस्तन्सरूकुम फ़िद्दीनी फ़-अलैकुमुन्नस्रू इल्ला अला कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मीसाकुन् , वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(72) वल्लज़ी-न क-फरू बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, इल्ला तफ्अ़लूहु तकुन् फ़ित्नतुन् फ़िलअर्जि व फ़सादुन् कबीर(73) वल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाह़्दू फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न आवव्-व न-सरू उलाइ-क हुमुल्-मुअ्मिनू-न हक़्क़न, लहुम् मग्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्कुन् करीम(74) वल्लज़ी-न आमनू मिम्-बअदु व हाजरू व जाहदू म-अकुम् फ़-उलाई-क मिन्कुम्, व उलुल्-अरहामि बअ्जुहुम, औला बिबअ़जिन् फी किताबिल्लाहि इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम •(75)*

सूरह न० 9
(सूरह अत्-तौबा(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

बराअतुम्-मिनल्लाहि व रसूलिहि इलल्लज़ी-न आहत्तुम् मिनल मुश्रिकीन(1) फ़सीहू फ़िल्अर्जि अरब-अ-त अश्हुरिंव्वअ्लमू अन्नकुम् गै़रू मुअ्जिजिल्लाहि व अन्नल्ला-ह मुख्ज़िल-काफ़िरीन(2) व अज़ानुम् मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल्-हज्जिल-अक्बरि अन्नल्ला-ह बरीउम् मिनल्-मुश्रिकी-न व रसूलुहू, फ़-इन् तुब्तुम् फहु-व खैरूल्लकुम् व इन् तवल्लैतुम् फअ्लमू अन्नकुम् गै़रू मुअ्जिजिल्लाहि, व बश्शिरिल्लज़ी-न क-फरू बि-अ़ज़ाबिन् अलीम(3) इल्लल्लज़ी-न आहत्तुम् मिनल-मुश्रिकी-न सुम्-म लम् यन्कुसूकुम् शैअंव-व लम् युज़ाहिरू अलैकुम् अ-हदन् फ़-अतिम्मू इलैहिम् अह-दहुम् इला मुद्दतिहिम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल-मुत्तक़ीन(4) फ़-इज़न्स-लखल् अश्हुरूल्-हुरूमु फक्तुलुल्-मुश्रिकी-न हैसु वजत्तुमूहूम् व खुजूहुम् वह्सुरुहुम् वक्अुदू लहुम् कुल-ल मर्सदिन् फ़-इन् ताबू व अकामुस्सला-त व आतवुज़्ज़का-त फ़-ख़ल्लू सबीलहुम्, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(5) व इन् अ-हदुम् मिनल् मुश्रिकीनस्तजार-क फ-अजिरहु हत्ता यस्म-अ कलामल्लाहि सुम्-म अब्लिग्हु मअ् म-नहू, ज़ालि-क बिअन्नहुम् कौमुल्ला यअ्लमून(6)*

कै-फ़ यकूनु लिल्मुश्रिकी-न अह़्दुन् अिन्दल्लाहि व अिन्-द रसूलिही इल्लल्लज़ी-न आहत्तुम् अिन्दल् मस्जिदिल्-हरामि फ़मस्तकामू लकुम् फ़स्तकीमू लहुम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुत्तकीन(7) कै-फ़ व इंय्य़ज्हरू अलैकुम् ला यरकुबू फ़ीकुम् इल्लंव्-व ला ज़िम्म-तन्, युर्जुनकुम् बिअफ़्वाहिहिम् व तअ्बा कुलूबुहुम् व अक्सरूहुम् फ़ासिकून(8) इश्तरौ बिआयातिल्लाहि स-मनन् क़लीलन् फ़-सद्दू अन् सबीलिही, इन्नहुम् सा-अ मा कानू यअ्मलून(9) ला यर्कुबू-न फी मुअ्मिनिन् इल्लंव्-व ला ज़िम्म-तन्, व उलाइ-क हुमुल मुअ्तदून(10) फ़-इन् ताबू व अकामुस्सला-त व आतवुज़्ज़का-त फ़-इख़्वानुकुम् फ़िद्दीनि, व नुफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(11) व इन्न-कसू ऐमानहुम् मिम्-बअ्दि अह़्दिहिम् व त-अनू फी दीनिकुम् फ़क़ातिलू अ-इम्मतल-कुफ्रि इन्नहुम् ला ऐमा-न लहुम् लअ़ल्लहुम् यन्तहून(12) अला तुक़ातिलू-न कौमन् न-कसू ऐमानहुम् व हम्मू बि-इख्राजिर्रसूलि व हुम् ब-दऊकुम् अव्व-ल मर्रतिन्, अतख़्शौनहुम् फ़ल्लाहु अहक़्कु अन् तख़्शौहु इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(13) क़ातिलूहुम् युअ़ज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिऐदीकुम व युख्जिहिम् व यन्सुरकुम् अलैहिम् व यश्फि सुदू-र कौमिम्-मुअ्मिनीन(14) व युज्हिब् गै-ज़ कुलूबिहिम् , व यतूबुल्लाहु अ़ला मंय्यशा-उ, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(15) अम् हसिब्तुम् अन् तुत्रकू व लम्मा यअ्-लमिल्लाहुल्लज़ी-न जाहदू मिन्कुम् व लम् यत्तखिजू मिन् दूनिल्लाहि व ला रसूलिही व लल्मुअ्मिनी-न वली-जतन्, वल्लाहु ख़बीरूम्-बिमा तअ्मलून(16)*

मा का-न लिल्मुश्रिकी-न अंय्यअ्मुरू मसाजिदल्लाहि शाहिदी-न अ़ला अन्फुसिहिम् बिल्कुफ्रि , उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् व फिन्नारि हुम् ख़ालिदून(17) इन्नमा यअ्मुरू मसाजिदल्लाहि मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि व अक़ामस्सला-त व आतज़्ज़का-त व लम् यख्-श इल्लल्ला-ह , फ़-अ़सा उलाइ-क अंय्यकूनू मिनल् मुह्तदीन(18) अ-जअ़ल्तुम् सिका-यतल्-हाज्जि व अिमा-रतल् मस्जिदिल्-हरामि कमन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आखिरि व जाह-द फी सबीलिल्लाहि , ला यस्तवू-न अिन्दल्लाहि , वल्लाहु ला यह़्दिल् क़ौमज़्ज़ालिमीन •(19) अल्लज़ी-न आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् अअ्-ज़मु द-र-जतन् अिन्दल्लाहि , व उलाइ-क हुमुल् फ़ाइजून(20) युबश्शिरूहुम् रब्बुहुम् बिरह़्मतिम् मिन्हु व रिज्वानिंव्-व जन्नातिल-लहुम् फ़ीहा नअीमुम्-मुक़ीम(21) ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन् , इन्नल्ला-ह अिन्दहू अज्रून् अज़ीम(22) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजू आबा-अकुम् व इख़्वानकुम् औलिया-अ इनिस्त-हब्बुल्-कुफ्-र अलल्-ईमानि , व मंय्य-तवल्लहुम् मिन्कुम् फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून(23) कुल् इन् का-न आबाउकुम् व अब्नाउकुम् व इख़्वानुकुम् व अज़्वाजुकुम् व अ़शीरतुकुम् व अम्वालु-निक्त-रफ्तुमूहा व तिजारतुन् तख्शौ-न कसादहा व मसाकिनु तरजौनहा अहब्-ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन् फी सबीलिही फ़-तरब्बसू हत्ता यअ्तियल्लाहु बिअमरिही , वल्लाहु ला यह़्दिल कौमल्-फ़ासिकीन(24)*

ल-कद् न-स-रकुमुल्लाहु फ़ी मवाति-न कसीरतिंव्-व यौ-म हुनैनिन् इज् अअ्-जबत्कुम् कस्-रतुकुम् फ़-लम् तुग्नि अन्कुम् शैअंव्-व ज़ाक़त् अ़लैकुमुल अरजु बिमा रहुबत् सुम्-म वल्लैतुम् मुदबिरीन(25) सुम्-म अन्ज़लल्लाहु सकीन-तहू अ़ला रसूलिही व अ़लल-मुअ्मिनी-न व अन्ज़-ल जुनूदल्लम् तरौहा व अज़्ज़बल्लज़ी-न क-फ़रू , व ज़ालि-क जज़ाउल-काफ़िरीन(26) सुम्-म यतूबुल्लाहु मिम्-बअ्दि ज़ालि-क अ़ला मंय्यशा-उ , वल्लाहु गफूरूर्रहीम(27) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्नमल-मुश्रिकू-न न-जसुन् फ़ला यक्रबुल् मस्जिदल्-हरा-म बअ्- द आ़मिहिम् हाज़ा व इन् ख़िफ़्तुम् अैल-तन् फ़सौ-फ़ युग्नीकुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही इन् शा-अ , इन्नल्ला-ह अलीमुन् हकीम(28) कातिलुल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि व ला बिल्यौमिल-आखिरि व ला युहर्रिमू-न मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहू व ला यदीनू-न दीनल्-हक्कि मिनल्लज़ी-न ऊतुल्किता-ब हत्ता युअ्तुल जिज्य-त अंय्यदिंव्-व हुम् सागिरून(29)*

व कालतिल्-यहूदु अुजै़रू-निब्नुल्लाहि व कालतिन्नसारल-मसीहुब्नुल्लाहि , ज़ालि-क कौलुहुम् बिअफ्वाहिहिम् युज़ाहिऊ-न कौलल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् कब्लु , कात-लहुमुल्लाहु अन्ना युअ्फ़कून(30) इत्त-ख़जू अह़्बारहुम् व रूह़्बानहुम् अर्बाबम् मिन् दूनिल्लाहि वल्मसीहब्-न मर्य-म व मा उमिरू इल्ला लियअ्बुदू इलाहंव्वाहिदन् ला इला-ह इल्ला हु-व , सुब्हानहू अम्मा युश्रिकून(31) युरीदू-न अंय्युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़्वाहिहिम् व यअ्बल्लाहु इल्ला अंय्युतिम्-म नूरहु व लौ करिहल् काफिरून(32) हुवल्लज़ी अर्स-ल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल्-हक्कि लियुज्हि-रहू अलद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल् मुश्रिकून •(33) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्-न कसीरम् मिनल् अह़्बारि वर्रूह़्बानि ल-यअ्कुलू-न अम्वालन्नासि बिल्बातिलि व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि , वल्लज़ी-न यक्निजूनज़्ज़-ह-ब वल्-फिज़्ज़-त व ला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाहि फ़-बश्शिरहुम् बिअ़ज़ाबिन् अलीम(34) यौ-म युह़्मा अलैहा फी नारि जहन्न-म फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम् व जुनूबुहुम् व जुहूरूहुम् , हाज़ा मा कनज्तुम् लिअन्फुसिकुम् फ़जूकू मा कुन्तुम् तक्निजून(35) इन्-न अिद्द-तश्शुहूरि अिन्दल्लाहिस्ना अ-श-र शहरन् फी किताबिल्लाहि यौ-म ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ मिन्हा अरब-अतुन् हुरूमुन् , ज़ालिकद्दीनुल-कय्यिमु फ़ला तज्लिमू फीहिन्-न अन्फु-सकुम् , व कातिलुल , मुश्रिकी-न काफ्फ़-तन् कमा युक़ातिलूनकुम् काफ्फ़-तन् , वअ्लमू अन्नल्ला-ह मअ़ल्मुत्तकीन(36) इन्नमन्नसी-उ ज़ियादतुन् फ़िल्कुफ्रि युज़ल्लु बिहिल्लज़ी-न क-फरू युहिल्लूनहू आमंव्-व युहर्रिमूनहू आमल्-लियुवातिऊ अिद्द-त मा हर्रमल्लाहु फयुहिल्लू मा हर्रमल्लाहु , जुय्यि-न लहुम् सू-उ अअ्मालिहिम् , वल्लाहु ला यह्दिल कौमल्-काफ़िरीन(37)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू मा लकुम् इज़ा की-ल लकुमुन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाहिस्साकल्तुम् इलल्-अर्जि , अ-रजीतुम् बिल्हयातिद्दुन्या मिनल्-आखिरति फ़मा मताअुल्-हयातिद्दुन्या फिल्आख़िरति इल्ला क़लील(38) इल्ला तन्फिरू युअ़ज़्ज़िबकुम् अ़ज़ाबन् अलीमंव्-व यस्तब्दिल् कौमन् गैरकुम् व ला तजुर्रूहु शैअन् , वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(39) इल्ला तन्सुरूहू फ़-कद् न-सरहुल्लाहु इज् अख़र-जहुल्लज़ी-न क-फरू सानियस्नैनी इज़् हुमा फ़िल्गारि इज् यकूलु लिसाहिबिही ला तह़्ज़न् इन्नल्ला-ह म-अना फ़-अन्ज़-लल्लाहु सकीन-तहू अलैहि व अय्य-दहू बिजुनूदिल्लम् तरौहा व ज-अ-ल कलि-मतल्लज़ी-न क-फ़रूस्सुफ्ला , व कलि-मतुल्लाहि हियल्-अुल्या , वल्लाहु अ़ज़ीजुन् हकीम(40) इन्फिरू ख़िफ़ाफंव्-व सिकालंव-व जाहिदू बिअम्बालिकुम् व अन्फुसिकुम् फ़ी सबीलिल्लाहि , ज़ालिकुम् खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(41) लौ का-न अ-रज़न् करीबंव्-व स-फ़रन् क़ासिदल्लत्तबअू-क व लाकिम्-बअुदत् अलैहिमुश्शुक्कतु , व स-यह़्लि फू-न बिल्लाहि लविस्त-तअ्ना ल-ख़रज्ना म-अ़कुम् युह़्लिकू-न अन्फु-सहुम् वल्लाहु यअ्लमु इन्नहुम् लकाज़िबून(42)*

अ़फ़ल्लाहु अन्-क लि-म अज़िन्-त लहुम् हत्ता य-तबय्य-न लकल्लज़ी-न स-द-कू व तअ्-लमल् काज़िबीन(43) ला यस्तअ्ज़िनुकल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि अंय्युजाहिदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् , वल्लाहु अलीमुम् बिल्मुत्तक़ीन(44) इन्नमा यस्तअ्ज़िनुकल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि वलयौमिल्-आख़िरि वरताबत् कुलूबुहुम् फहुम् फी रैबिहिम् य-तरद्ददून(45) व लौ अरादुल-खुरू-ज ल-अअ़द्दू लहू अुद्दतंव्-व लाकिन् करिहल्लाहुम् बिआ-सहुम् फ़-सब्ब-तहुम् व कीलक्अुदू मअल् काअिदीन(46) लौ ख-रजू फ़ीकुम् मा जादूकुम इल्ला ख़बालंव्-व ल-औज़अू ख़िलालकुम् यब्गूनकुमुल् फ़ित् न-त व फ़ीकुम् सम्माअू-न लहुम् , वल्लाहु अलीमुम्-बिज़्ज़ालिमीन(47) ल-कदिब्त-गवुल फित् न-त मिन् कब्लु व कल्लबू ल-कल् उमू-र हत्ता जाअल्-हक्कु व ज़-ह-र अम्रूल्लाहि व हुम् कारिहून(48) व मिन्हुम् मंय्यकूलुअ्ज़ल्ली व ला तफ्तिन्नी , अला फ़िल्-फ़ित्नति स-क़तू , व इन्-न जहन्न-म लमुही-ततुम् बिल्काफ़िरीन(49) इन् तुसिब्-क ह-स-नतुन् तसुअ्हुम् व इन् तुसिब्-क मुसीबतुंय्यकूलू कद् अख़ज़्ना अम्-रना मिन् कब्लु व य-तवल्लौ व हुम् फ़रिहून(50) कुल् लंय्युसीबना इल्ला मा क-तबल्लाहु लना हु-व मौलाना व अ़लल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(51) कुल हल् तरब्बसू-न बिना इल्ला इह़्दल हुस्-नयैनि , व नह़्नु न-तरब्बसु बिकुम् अंय्युसी-बकुमुल्लाहु बिअ़ज़ाबिम् मिन् अिन्दिही औ बिऐदीना फ़-तरब्बसू इन्ना म-अ़कुम् मु-तरब्बिसून(52) कुल अन्फ़िकू तौअन् औ करहल-लंय्यु-तक़ब्ब-ल मिन्कुम् , इन्नकुम् कुन्तुम् कौमन् फ़ासिक़ीन(53) व मा म-न अहुम् अन् तुक्ब-ल मिन्हुम् न-फकातुहुम् इल्ला अन्नहुम् क-फरू बिल्लाहि व बि-रसूलिही वला यअ् तू नस्सला-त इल्ला व हुम् कुसाला व ला युन्फिकू-न इल्ला व हुम् कारिहून(54) फ़ला तुअ्जिब्-क अम्वालुहुम् वला औलादुहुम् , इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअ़ज़्ज़ि-बहुम् बिहा फ़िल्हयातिद्दुन्या व तज़्ह-क अन्फुसुहुम् व हुम् काफ़िरून(55) व यह़्लिफू-न बिल्लाहि इन्नहुम् लमिन्कुम् , व मा हुम् मिन्कुम् व लाकिन्नहुम् कौमुंय्यफ्रकून(56) लौ यजिदू-न मल्ज-अन् औ मगारातिन् औ मुद्द-ख़लल-लवल्लौ इलैहि व हुम् यज्महून(57) व मिन्हुम् मंय्यल्मिजु-क फ़िस्स-दकाति फ़-इन् उअतू मिन्हा रजू व इल्लम् युअ्तौ मिन्हा इज़ा हुम् यस्-ख़तून(58) व लौ अन्नहुम् रजू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहू व कालू हस्बुनल्लाहु सयुअ्तीनल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही व रसूलुहू इन्ना इलल्लाहि रागिबून(59)*

इन्नमस्स-दक़ातु लिल्फु-करा-इ वल्मसाकीनि वल्आ़मिली-न अलैहा वल्मुअल्ल-फ़ति कुलूबुहुम् व फ़िर्रिका़बि वल्गारिमी-न व फ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबीलि , फ़री-ज़तम् मिनल्लाहि , वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(60) व मिन्हुमुल्लज़ी-न युअ्जूनन्नबिय्-य व यकूलू-न हु-व उजुनुन् , कुल उजुनु खैरिल्लकुम् , युअ्मिनु बिल्लाहि व युअ्मिनु लिल्मुअ्मिनी-न व रह़्मतुल् लिल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् , वल्लज़ी-न युअ्जू-न रसूलल्लाहि लहुम् अज़ाबुन् अलीम(61) यह़्लिफू-न बिल्लाहि लकुम् लियुरजूकुम् वल्लाहु व रसूलुहू अहक़्कु अंय्युरजूहु इन् कानू मुअ्मिनीन •(62) अलम् यअ्लमू अन्नहू मंय्युहादिदिल्ला-ह व रसूलहू फ़-अन्-न लहू ना-र जहन्न-म खालिदन् फ़ीहा , ज़ालिका ख़िज़्युल-अ़ज़ीम(63) यह़्ज़रूल मुनाफ़िकू-न अन् तुनज़्ज़-ल अलैहिम् सूरतुन् तुनब्बिउहुम् बिमा फ़ी कुलूबिहिम् , कुलिस्तह़्ज़िऊ इन्नल्ला-ह मुख़रिजुम् मा तह़्ज़रून(64) व ल-इन् सअल्तहुम् ल-यकूलुन्-न इन्नमा कुन्ना नखूजु व नल्अबु , कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम् तस्तह़्ज़िऊन(65) ला तअ्तज़िरू क़द् कफ़रतुम् बअ्-द ईमानिकुम् , इन्नअ्फु अन् ताइ-फ़तिम् मिन्कुम् नुअ़ज़्ज़िब् ताइ-फ़तम् बिअन्नहुम् कानू मुज्रिमीन(66)*

अल्मुनाफ़िकू-न वल्मुनाफ़िकातु बअ्जु़हुम् मिम्-बअ्ज़िन् • यअ्मुरू-न बिल्मुन्करि व यन्हौ-न अनिल्-मअ्रूफि व यक्बिजू-न ऐदि-यहुम् , नसुल्ला-ह फ़-नसि-यहुम् , इन्नल-मुनाफ़िकी-न हुमुल्-फ़ासिकून(67) व-अदल्लाहुल मुनाफ़िकी-न वल्मुनाफ़िक़ाति वल्कुफ्फ़ा-र ना-र जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा , हि-य हस्बुहुम् व ल-अ-नहुमुल्लाहु व लहुम् अज़ाबुम् मुकीम(68) कल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् कानू अशद्-द मिन्कुम् कुव्वतंव्-व अक्स-र अम्वालंव्-व औलादन , फ़स् तम् तअू बि-खलाकिहिम् फ़स् तम् तअतुम् बि-खलाकिकुम कमस् तम्त-अल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिकुम् बि-ख़लाकिहिम् व खुज्तुम् कल्लज़ी ख़ाजू , उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् फ़िद्दुन्या वल्आखिरति व उलाइ-क हुमुल-ख़ासिरून(69) अलम् यअ्तिहिम् न-बउल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् कौमि नूहिंव्-व आदिंव्-व समू-द व कौमि इब्राही-म व अस्हाबि मद य-न वल्मुअ्तफ़िकाति , अततहुम् रूसुलुहुम बिल्बय्यिनाति फ़मा कानल्लाहु लि-यज्लि-महुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(70) वल्मुअ्मिनू-न वल्मुअ्मिनातु बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन् • यअ्मुरू-न बिल-मअ्रूफ़ि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि व युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज़्ज़का-त व युतीअूनल्ला-ह व रसूलहू , उलाइ-क स-यर् हमुहुमुल्लाहु , इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजु़न हकीम(71) व-अ़ दल्लाहुल् मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा व मसाकि-न तय्यि-बतन् फी जन्नाति अदनिन् , व रिज्वानुम् मिनल्लाहि अक्बरू , ज़ालि-क हुवल् फौजुल्-अ़ज़ीम(72)*

या अय्युहन्नबिय्यू जाहिदिल्-कुफ्फा-र वल्मुनाफ़िक़ी-न वग्लुज् अलैहिम् , व मअ्वाहुम् जहन्नमु , व बिअ्सल मसीर(73) यह़्लिफू-न बिल्लाहि मा कालू , व ल-क़द् कालू कलि-मतल्कुफ्रि व क-फरू बअ्- द इस्लामिहिम् व हम्मू बिमा लम् यनालू व मा न-कमू इल्ला अन् अग़्नाहुमुल्लाहु व रसूलुहू मिन् फ़ज्लिही फ़-इंय्यतूबू यकु खौरल्लहुम् व इंय्य-तवल्लौ युअ़ज़्ज़िबहुमुल्लाहु अ़ज़ाबन अलीमन् फिद्दुन्या वल्आख़िरति व मा लहुम् फिल्अर्ज़ि मिंव्वलिय्यिंव्वला नसीर(74) व मिन्हुम् मन् आ-हदल्ला-ह ल-इन् आताना मिन् फ़ज़्लिही लनस्सद्-द-कन्-न व ल-नकूनन्-न मिनस्सालिहीन(75) फ़-लम्मा आताहुम् मिन् फ़ज्लिही बखिलू बिही व त-वल्लौ व हुम् मुअ्रिजून(76) फ़-अअ्क-बहुम् निफ़ाक़न् फ़ी कुलूबिहिम् इला यौमि यल्कौनहू बिमा अख़्लफुल्ला-ह मा व-अ़दूहु व बिमा कानू यक्ज़िबून(77) अलम् यअ्लमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु सिर्रहुम् व नज्वाहुम् व अन्नल्ला-ह अ़ल्लामुल गु़यूब(78) अल्लज़ी-न यल्मिजूनल मुत्तव्विअ़ी-न मिनल् मुअ्मिनी-न फ़िस्स-दक़ाति वल्लज़ी-न ला यजिदू-न इल्ला जुह़्दहुम् फ़-यस्ख़रू-न मिन्हुम् , सख़िरल्लाहु मिन्हुम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(79) इस्तग्फिर् लहुम् औ ला तस्तग्फिर लहुम् , इन् तस्तग्फिर् लहुम् सब्अी-न मर्रतन् फ़-लंय्यग्फ़िरल्लाहु लहुम , ज़ालि-क बिअन्नहम क-फरू बिल्लाहि व रसूलिही , वल्लाहु ला यह़्दिल् कौमल-फ़ासिक़ीन(80)*

फ़रिहल मुख़ल्लफू-न बिमक्अदिहिम् खिला-फ़ रसूलिल्लाहि व करिहू अंय्युजाहिदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि व कालू ला तन्फिरू फ़िल्हर्रि , कुल नारू जहन्न-म अशद्दु हर्रन् , लौ कानू यफ्क़हून(81) फ़ल्यज़्हकू क़लीलंव वल्यब्कू कसीरन जज़ाअम्-बिमा कानू यक्सिबून(82) फ़-इर्र-ज-अ़कल्लाहु इला ताइ-फ़तिम् मिन्हुम् फ़स्तअ्ज़नू-क लिल्खुरूजि फकुल्-लन् तख्रूजू मअि-य अ-बदंव्-व लन् तुक़ातिलू मअ़ि-य अदुव्वन , इन्नकुम् रज़ीतुम बिल्कुअूदि अव्व-ल मर्रतिन् फक्अुदू मअ़ल ख़ालिफ़ीन(83) व ला तुसल्लि अ़ला अ-हदिम् मिन्हुम् मा-त अ-बदंव्-व ला तकुम् अला कब्रिही , इन्नहुम् क-फरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम् फ़सिकून(84) व ला तुअ्जिब्-क अम्वालुहुम् व औलादुहुम् , इन्नमा युरीदुल्लाहु अंय्युअ़ज्जि-बहुम् बिहा फ़िद्दुन्या व तज़्ह-क अन्फुसुहुम् व हुम् काफिरून(85) व इज़ा उन्जिलत् सूरतुन् अन् आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू म-अ रसूलिहिस्तअज़-न-क उलुत्तौलि मिन्हुम् व कालू जरना नकुम् मअल् काअिदीन(86) रजू बिअंय्यकूनू मअल् ख़्वालिफ़ि व तुबि-अ़ अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यफ़्क़हून(87) लाकिनिर्रसूलु वल्लज़ी-न आमनू म-अहू जाहदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् , व उलाइ-क लहुमुल्-खैरातु व उलाइ-क हुमुल मुफ्लिहून(88) अ-अद्दल्लाहु लहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल् अन्हारू खा़लिदी-न फ़ीहा , ज़ालिकल् फौजुल-अज़ीम(89)*

व जाअल् मुअ़ज़्ज़िरू-न मिनल-अअ्राबि लियुअ् ज़-न लहुम् व क-अदल्लज़ी-न क-ज़बुल्ला-ह व रसूलहू , सयुसीबुल्लज़ी-न क-फ़रू मिन्हुम् अ़ज़ाबुन अलीम(90) लै-स अ़लज़्जु़-अफ़ा-इ वला अलल्-मरजा वला अलल्लज़ी-न ला यजिदू-न मा युन्फ़िकू-न ह-रजुन् इज़ा न-सहू लिल्लाहि व रसूलिही , मा अलल् मुह्सिनी-न मिन् सबीलिन् , वल्लाहु गफूरूर्रहीम(91) वला अ़लल्लज़ी-न इज़ा मा अतौ-क लितह़्मि-लहुम् कुल-त ला अजिदु मा अह़्मिलुकुम् अ़लैहि तवल्लौ व अअ्युनुहुम् तफ़ीजु मिनद्-दम्अि ह-जनन् अल्ला यजिदू मा युन्फ़िकून(92) इन्नमस्सबीलु अलल्लजी-न यस्तअ्ज़िनून-क व हुम् अग्निया-उ रजू बिअंय्यकूनू मअ़ल् ख़्वालिफ़ि व त-बअ़ल्लाहु अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यअ्लमून(93)


Quran Para 10 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 10 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 10 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 10 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 10 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 10 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 10 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 10 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 10 को हिंदी में (Quran Para 10 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस Quran Para 10 in Hindi की पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment