Quran Para 11 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 11 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:17 पूर्वाह्न

Quran Para 11 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 11 in hindi Yaʿtazerūn

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 11 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 11 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर11
पारा नामयअ्तज़िरू-न
कुल सूरह2 (सूरह अत-तौबाह, सूरह यूनुस और सूरह हुद)
कुल रुकू16

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 11 | Quran Para 11 In Hindi

📖 यअ्तज़िरू-न – Yaʿtazerūn (يَعْتَذِرُونَ)

यअ्तज़िरू-न इलैकुम् इज़ा र-जअ्तुम् इलैहिम्, कुल-ला तअ्तज़िरू लन्नुअ्मि-न लकुम् कद् नब्ब-अनल्लाहु मिन् अख्बारिकुम्, व स-यरल्लाहु अ-म-लकुम् व रसूलुहू सुम्-म तुरद्दू-न इला आलिमिल्गैबि वश्शहादति फ़्युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(94) स-यह़्लिफू-न बिल्लाहि लकुम् इज़न्कलब्तुम् इलैहिम् लितुअ्रिजू अन्हुम्, फ़-अअ्रजूि अन्हुम्, इन्नहुम् रिज्सुंव-व मअ्वाहुम् जहन्नमु जज़ाअम् बिमा कानू यक्सिबून(95) यह़्लिफू-न लकुम् लितरजौ अन्हुम् फ़-इन् तरजौ अ़न्हुम् फ़-इन्नल्ला-ह ला यरज़ा अनिल् कौमिल-फ़ासिक़ीन( 96 ) अल्अअ़राबु अशद्दु कुफ्रंव-व निफाक़ंव-व अज्दरू अल्ला यअ्लमू हुदू-द मा अन्जलल्लाहु अला रसूलिही, वल्लाहु अ़लीमुन्, हकीम(97) व मिनल्-अअ्राबि मंय्यत्तखिजु मा युन्फ़िकु मग्रमंव-व य-तरब्बसु बिकुमुद् वाइ-र, अलैहिम् दाइ-रतुस्सौ-इ, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम(98) व मिनल्-अअ्राबि मंय्युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल् आखिरि व यत्तखिजु मा युन्फ़िकु कुरूबातिन् अिन्दल्लाहि व स-लवातिर्रसूलि, अला इन्नहा कुर-बतुल्लहुम् सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रह़्मतिही, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(99)*

वस्साबिकू नल् अव्वलू-न मिनल्मुहाजिरी-न वल्अन्सारि वल्लजीनत्त-ब अूहुम् बि-इह़्सानिर्-रज़ियल्लाहु अन्हुम् व रजू अन्हु व अ-अद्-द लहुम् जन्नातिन् तज्री तह्-तहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, ज़ालिकल् फौजुल-अज़ीम(100) व मिम्-मन् हौलकुम् मिनल-अअ्राबि मुनाफ़िकू-न, व मिन् अह़्लिल-मदीनति म-रदू अलन्निफ़ाकि, ला तअ्लमुहुम्, नह्नु नअ्लमुहुम्, सनुअ़ज़्ज़िबुहुम् मर्रतैनि सुम्-म युरद्दू-न इला अज़ाबिन् अ़ज़ीम(101) व आखरू-नअ् त-रफू बिजुनूबिहिम् ख-लतू अ़-मलन् सालिहंव्-व आख़-र सय्यिअन्, अ़सल्लाहु अंय्यतू-ब अ़लैहिम्, इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(102) खुज् मिन् अम्वालिहिम् स-द-कतन् तुतह़्हिरूहुम् व तुज़क्कीहिम् बिहा व सल्लि अलैहिम्, इन्-न सलात-क स-कनुल्लहुम्, वल्लाहु समीअुन् अलीम(103) अलम् यअ्लमू अन्नल्ला-ह हु-व यक़्बलुत्तौब-त अन् अिबादिही व यअ्खुजुस्स-दक़ाति व अन्नल्ला-ह हुवत्-तव्वाबुर्रहीम(104) व कुलिअ्मलू फ़-स-यरल्लाहु अ-म-लकुम् व रसूलुहू वल्-मुअ्मिनू-न, व सतुरद्दू-न इला आलिमिल-गैबि वश्शहा-दति फ़-युनबिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(105) व आख़रू-न मुरजौ-न लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअ़ज़्ज़िबुहुम् व इम्मा यतूबु अलैहिम्, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(106) वल्लज़ीनत्त-खजू मस्जिदन ज़िरारंव्-व कुफ्रंव-व तफ्रीकम्-बैनल्मुअ्मिनी-न व इरसादल्-लिमन् हा-रबल्ला-ह व रसूलहू मिन् कब्लु, व ल-यह़्लिफुन्-न इन् अरद्ना इल्लल्-हुस्ना, वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम् लकाज़िबून(107) ला तकुम फ़ीहि अ-बदन्, ल-मस्जिदुन् उस्सि-स अलत्तक़्वा मिन् अव्वलि यौमिन् अ-हक़्कु अन् तकू-म फ़ीहि, फीहि रिजालुंय्युहिब्बू-न अंय्यत-तह़्हरू, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तह़्हिरीन(108) अ-फ़-मन् अस्स-स बुन्यानहू अ़ला तक़्वा मिनल्लाहि व रिज़्वानिन् खैरून् अम्-मन् अस्स-स बुन्यानहू अला शफा जुरूफ़िन् हारिन् फ़न्हा-र बिही फी नारि जहन्न-म, वल्लाहु ला यह़्दिल कौमज्-ज़ालिमीन(109) ला यज़ालु बुन्यानु-हुमुल्लज़ी बनौ री-बतन् फ़ी कुलूबिहिम् इल्ला अन् त-क़त्त-अ कुलूबुहुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(110)*

इन्नल्लाहश्तरा मिनल्मुअ्मिनी-न अन्फु-सहुम् व अम्वालहुम् बिअन्-न लहुमुल्जन्न-त, युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-यक्तुलू-न व युक्तलू-न, वअ्दन् अलैहि हक़्क़न् फित्तौराति वल्इन्जीलि वल्कुरआनि, व मन् औफ़ा बि-अ़ह़्दिही मिनल्लाहि फ़स्तब्शिरू बिबैअि़कुमुल्लज़ी बायअ्तुम् बिही, व ज़ालि-क हुवल् फौजुल-अज़ीम(111) अत्ता-इबूनल्-आबिदूनल-हामिदूनस् सा-इहूनर्-राकिअूनस्-साजिदूनल आमिरू-न बिल्मअ्रूफ़ि वन्नाहू-न अनिल्मुन्करि वल्हाफ़िजू-न लिहुदूदिल्लाहि, व बश्शिरिल् मुअ्मिनीन(112) मा का-न लिन्नबिय्यि वल्लज़ी-न आमनू अंय्यस्तग्फिरू लिल्मुश्रिकी-न व लौ कानू उली कुर्बा मिम्-बअ्दि मा तबय्य-न लहुम् अन्नहुम् अस्हाबुल्-जहीम(113) व मा कानस्तिग्फ़ारू इब्राही-म लिअबीहि इल्ला अम्-मौअि-दतिंव् व-अ-दहा इय्याहु फ़-लम्मा तबय्य-न लहू अन्नहू अदुव्वुल्-लिल्लाहि त-बर्र-अ मिन्हु, इन्-न इब्राही-म ल-अव्वाहुन् हलीम(114) व मा कानल्लाहु लियुज़िल-ल कौमम् बअ्-द इज् हदाहुम् हत्ता युबय्यि-न लहुम् मा यत्तकू-न, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम(115) इन्नल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, युह़्यी व युमीतु, व मा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-वला नसीर(116) ल-क़त्ताबल्लाहु अलन्नबिय्यि वल्मुहाजिरी-न वल्अन्सारिल्लज़ीनत् त-बअूहु फ़ी सा-अ़तिल-अुस्रति मिम्-बअ्दि मा का-द यज़ीगु कुलूबु फरीक़िम् मिन्हुम् सुम्-म ता-ब अ़लैहिम्, इन्नहू बिहिम् रऊफुर्रहीम(117) व अलस्-सला-सतिल्लज़ी-न खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त् अ़लैहिमुल्-अर्जु बिमा रहुबत् व ज़ाक़त् अ़लैहिम् अन्फुसुहुम् व ज़न्नू अल्ला मल्ज-अ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, सुम्-म ता-ब अलैहिम् लि-यतूबू, इन्नल्ला-ह हुवत्तव्वाबुर्रहीम(118)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व कूनू मअ़स्सादिक़ीन(119) मा का-न लिअह़्लिल-मदीनति व मन् हौ-लहुम् मिनल्-अअ्राबि अंय्य-तख़ल्लफू अर्रसूलिल्लाहि व ला यर्ग़बू बिअन्फुसिहिम् अन् नफिसही, ज़ालि-क बिअन्नहुम् ला युसीबुहुम् ज़-मउंव्-व ला न-सबुंव्-व ला मख़्म-सतुन् फ़ी सबीलिल्लाहि व ला य-तऊ-न मौतिअंय्यगीजुल-कुफ्फा-र वला यनालू-न मिन् अदुव्विन्-नैलन् इल्ला कुति-ब लहुम् बिही अ-मलुन् सालिहुन्, इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल-मुह़्सिनीन(120) व ला युन्फ़िकू-न न-फ-कतन् सगी-रतंव्-वला कबी-रतंव्-वला यक्तअू-न वादियन् इल्ला कुति-ब लहुम् लियज्ज़ि-यहुमुल्लाहु अह़्स-न मा कानू यअ्मलून(121) व मा कानल्-मुअ्मिनू-न लियन्फ़िरू काफ्फ़-तन्, फ़लौ ला न-फ़-र मिन् कुल्लि फिरकतिम् मिन्हुम् ताइ-फतुल लि-य तफ़क़्क़्हू फ़िद्दीनि व लियुन्ज़िरू क़ौमहुम् इज़ा र-जअू इलैहिम् लअ़ल्लहुम् यह़्ज़रून(122)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कातिलुल्लज़ी-न यलूनकुम् मिनल्कुफ्फ़ारि वल्यजिदू फ़ीकुम् गिल्ज़-तन्, वअ्लमू अन्नल्ला-ह मअ़ल्मुत्तकीन(123) व इज़ा मा उन्ज़िलत् सूरतुन् फ़-मिन्हुम् मंय्यकूलु अय्युकुम् जादत्हु हाज़िही ईमानन् फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू फ़ज़ादत्हुम् ईमानंव्-व हुम् यस्तब्शिरून(124) व अम्मल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुन् फज़ादत्हुम् रिज्सन् इला रिज्सिहिम् व मातू व हुम् काफिरून(125) अ-वला यरौ-न अन्नहुम् युफ्तनू-न फ़ी कुल्लि आमिम्-मर्र-तन् औ मर्रतैनि सुम्-म ला यतूबू-न वला हुम् यज़्ज़क्करून(126) व इज़ा मा उन्ज़िलत् सूरतुन् न-ज़-र बअ्जुहुम् इला बअ्ज़िन्, हल् यराकुम् मिन् अ-हदिन् सुम्मन्स-रफू, स-रफ़ल्लाहु कुलूबहुम् बिअन्नहुम् कौमुल ला यफ़्कहून(127) ल-क़द् जा-अकुम् रसूलुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़ीजुन् अ़लैहि मा अनित्तुम् हरीसुन् अ़लैकुम् बिल्मुअ्मिनी-न रऊफुर्रहीम(128) फ-इन् तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, अलैहि तवक्कल्तु व हु-व रब्बुल अर्शिल्-अज़ीम(129)*

सूरह न० 10
(सूरह यूनुस(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, तिल-क आयातुल् किताबिल्-हकीम(1) अका-न लिन्नासि अ-जबन् अन् औहैना इला रजुलिम्-मिन्हुम् अन् अन्ज़िरिन्ना-स व बश्शिरिल्लज़ी-न आमनू अन्-न लहुम् क़-द-म सिद्किन् अिन्-द रब्बिहिम् कालल-काफ़िरू-न इन्-न हाज़ा लसाहिरूम्-मुबीन(2) इन्-न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख-लकस्समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अ़र्शि युदब्बिरूल्-अम्-र, मा मिन् शफ़ीअिन् इल्ला मिम्-बअ्दि इज्निही, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् फ़अ्बुदूहु, अ-फ़ला तज़क्करून(3) इलैहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न्, वअदल्लाहि हक़्क़न्, इन्नहू यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअीदुहू लियज्ज़ियल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिल्क़िस्ति, वल्लज़ी-न क-फरू लहुम् शराबुम्-मिन् हमीमिंव-व अज़ाबुन् अलीमुम्-बिमा कानू यक्फुरून(4) हुवल्लज़ी-ज-अलश्शम्-स ज़ियाअंव्-वल्क-म-र नूरंव्-व कद्द-रहू मनाज़ि-ल लितअ्लमू अ़-ददस्सिनी-न वल्हिसा-ब, मा ख़-लकल्लाहु ज़ालि-क इल्ला बिल्हक़्क़ि युफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(5) इन्-न फ़िख़् तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि व मा ख-लकल्लाहु फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि लआयातिल् लिकौमिंय्यत्तकून(6) इन्नल्लज़ी-न ला यरजू-न लिक़ा-अना व रजू बिल्हयातिद्दुन्या वत्म-अन्नू बिहा वल्लज़ी-न हुम् अन् आयातिना ग़ाफ़िलून(7) उलाइ-क मअ्वाहुमुन्नारू बिमा कानू यक्सिबून(8) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति यह़्दीहिम् रब्बुहुम् बिईमानिहिम् तज्री मिन् तह़्तिहिमुल-अन्हारू फ़ी जन्नातिन्-नअीम(9) दअ्वाहुम् फीहा सुब्हान-कल्लाहुम्-म व तहिय्यतुहुम् फ़ीहा सलामुन व आखिरू दअ्वाहुम् अनिल-हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन(10)*

व लौ युअ़ज्जिलुल्लाहु लिन्नासिश शर्रसतिअ्जा-लहुम बिल्खै़रि लकुजि-य इलैहिम् अ-जलुहुम्, फ़-न-ज़रूल्लज़ी-न ला यरजू-न लिका-अना फी तुग्यानिहिम् यअ्महून(11) व इज़ा मस्सल् इन्सान्ज्-जुर्रू दआ़ना लिजम्बिही औ का़अिदन् औ काइमन् फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हु जुर्-रहू मर्-र क-अल्लम् यद्अुना इला जुरिंम्-मस्सहू, कज़ालि-क जुय्यि-न लिल्मुस्रिफ़ी-न मा कानू यअ्मलून(12) व ल-कद् अह़्लक्नल-कुरू-न मिन् क़ब्लिकुम् लम्मा ज़-लमू व जाअहुम् रूसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति व मा कानू लियुअ्मिनू, कज़ालि-क नज्ज़िल कौमल्-मुगज्रिमीन(13) सुम्-म जअल्नाकुम् ख़लाइ-फ़ फ़िल्अर्ज़ि मिम्-बअ्दिहिम् लिनन्जु-र कै-फ़ तअ्मलून(14) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् कालल्लज़ी-न ला यरजू-न लिका-अनअ्ति बिकुरआनिन् गैरि हाज़ा औ बद्दिल्हु, कुल् मा यकूनु ली अन् उबद्दि-लहू मिन् तिल्का-इ नफ्सी इन् अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य इन्नी अख़ाफु इन् अ़सैतु रब्बी अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(15) कुल् लौ शा-अल्लाहु मा तलौतुहू अलैकुम् व ला अद्राकुम बिही फ़-कद् लबिस्तु फ़ीकुम् अुमुरम्-मिन् कब्लिही, अ-फ़ला तअ्किलून(16) फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् औ कज़्ज़-ब बिआयातिही, इन्नहू ला युफ्लिहुल मुज्रिमून(17) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यजुर्रूहुम् व ला यन्फ़अुहुम् व यकूलू-न हा-उला-इ शु-फ़आ़उना अिन्दल्लाहि, कुल अतुनब्बिऊनल्ला-ह बिमा ला यअ्लमु फिस्समावाति व ला फ़िल्अर्जि, सुब्हानहू व तआला अम्मा युश्रिकून(18) व मा कानन्नासु इल्ला उम्मतंव्वाहि-दतन् फ़ख़्त-लफु, व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क लकुज़ि-य बैनहुम् फ़ीमा फ़ीहि यख़्तलिफून(19) व यकूलू-न लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि आयतुम्-मिर्रब्बिही फकुल इन्नमल्-गैबु लिल्लाहि फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल् मुन्तज़िरीन(20)*

व इज़ा अज़क़्नन्ना-स रह्म-तम् मिम्-बअदि ज़र्रा-अ मस्सत्हुम् इज़ा लहुम् मक्रून् फी आयातिना, कुलिल्लाहु अस्रअु मक्रन, इन्-न रूसुलना यक्तुबू-न मा तम्कुरून(21) हुवल्लज़ी युसय्यिरूकुम् फ़िल्बर्रि वल्बह़रि, हत्ता इज़ा कुन्तुम् फ़िल्फुल्कि व जरै-न बिहिम् बिरीहिन् तय्यि-बतिंव्-व फ़रिहू बिहा जाअल्हा रीहुन् आसिफुंव-व जा-अहुमुल-मौजु मिन् कुल्लि मकानिंव्-व ज़न्नू अन्नहुम् उही-त बिहिम् द-अ़वुल्ला-ह मुख्लिसी-न लहुद्दी-न, ल-इन् अन्जैतना मिन् हाज़िही ल-नकूनन्-न मिनश्शाकिरीन(22) फ़-लम्मा अन्जाहुम् इज़ा हुम् यब्गू-न फ़िल्अर्ज़ि बिगैरिल्-हक़्क़ि, या अय्युहन्नासु इन्नमा बग्युकुम् अला अन्फुसिकुम् मताअ़ल् हयातिद्दुन्या सुम्-म इलैना मर्जिअुकुम् फ़नुनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(23) इन्नमा म-सलुल्-हयातिद्दुन्या कमा-इन् अन्ज़ल्लाहु मिनस्समा-इ फ़ख़्त-ल-त बिही नबातुल-अर्जि मिम्मा यअ्कुलुन्नासु वल्-अन्आमु, हत्ता इज़ा अ-ख़-ज़तिल्-अर्-जु जुख्रू-फ़हा वज़्ज़य्यनत् व ज़न्-न अह़्लुहा अन्नहुम् कादिरू-न अ़लैहा अताहा अम्रूना लैलन् औ नहारन् फ़-जअल्नाहा हसीदन् क-अल्लम् तग्-न बिल्अम्सि, कज़ालि-क नुफस्सिलुल-आयाति लिकौमिंय्-य-तफ़क्करून(24) वल्लाहु यद्अू इला दारिस्सलामि, व यह़्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(25) लिल्लज़ी-न अह़्सनुल-हुस्ना व ज़िया-दतु, व ला यरहकु वुजू-हहुम् क़-तरूंव्-व ला जिल्लतुन्, उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(26) वल्लज़ी-न क-सबुस्सय्यिआति जज़ा-उ सय्यि-अतिम् बिमिस्लिहा व तरहकुहुम् ज़िल्लतुन्, मा लहुम् मिनल्लाहि मिन् आसिमिन् क-अन्नमा उग्शियत् वुजूहुहुम् कि-तअ़म् मिनल्लैलि मुस्लिमन्, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(27) व यौ-म नहशुरूहुम् जमीअ़न् सुम्-म नकूलु लिल्लज़ी-न अश्रकू मकानकुम् अन्तुम् व शु-रकाउकुम् फ़-ज़य्यल्ना बैनहुम् व का-ल शु-रकाउहुम् मा कुन्तुम् इय्याना तअ्बुदून(28) फ़-कफ़ा बिल्लाहि शहीदम् बैनना व बैनकुम् इन् कुन्ना अन् अिबादतिकुम् लगाफ़िलीन(29) हुनालि-क तब्लू कुल्लु नफ्सिम् मा अस्ल-फत् व रूद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल्-हक़्क़ि व ज़ल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून •(30)*

कुल मंय्यर्जुकुकुम मिनस्समा-इ वल्अर्ज़ि अम्-मंय्यम्लिकुस्सम्-अ वल्अब्सा-र व मंय्युखरिजुल्-हय्-य मिनल्मय्यिति व युखरिजुल-मय्यि-त मिनल्-हय्यि व मंय्युदब्बिरूल-अम्-र, फ़-स-यकूलूनल्लाहु फ़कुल् अ-फ़ला तत्तकून(31) फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल्-हक्कु फ़-माज़ा बअ्दल्-हक्कि इल्लज़्ज़लालु फ़-अन्ना तुस्रफून(32) कज़ालि-क हक़्क़त् कलि-मतु रब्बि-क अ़लल्लज़ी-न फ़-सकू अन्नहुम् ला युअ्मिनून(33) कुल हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यब्दउल्-ख़ल्-क सुम्-म युअीदुहू, कुलिल्लाहु यब्दउल्खल्-क सुम्-म युअीदुहू फ़-अन्ना तुअ्फ़कून(34) कुल हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यह्दी इलल्-हक्कि, कुलिल्लाहु यह्दी लिल्हक्कि, अ-फ़मंय्यह्दी इलल्हक़्क़ि अ-हक़्कु अंय्युत्त-ब-अ अम्-मल्ला यहिद्दी इल्ला अंय्युह्दा फ़मा लकुम्, कै-फ़ तह़्कुमून(35) व मा यत्तबिअु अक्सरूहुम् इल्ला जन्नन्, इन्नज्जन्-न ला युग्नी मिनल्-हक्कि शैअन्, इन्नल्ला-ह अलीमुम्-बिमा यफ्अलून(36) व मा का-न हाज़ल-कुरआनु अंय्युफ्तरा मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् तस्दीक़ल्लज़ी बै-न यदैहि व तफ्सीलल्-किताबि ला रै-ब फ़ीहि मिर्रब्बिल-आलमीन(37) अम् यकूलूनफ्तराहु, कुल् फ़अ्तू बिसूरतिम्-मिस्लिही वद्अू मनिस्त-तअ्तुम् मिन् दूनिल्लाहि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(38) बल् कज्जबू बिमा लम् युहीतू बिअिल्मिही व लम्मा यअ्तिहिम् तअ्वीलुहू, कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् फन्जुर् कै-फ़ का-न आकि-बतुज़्ज़ालिमीन(39) व मिन्हुम् मंय्युअ्मिनु बिहीं व मिन्हुम् मल्ला युअ्मिनु बिही, व रब्बु-क अअ्लमु बिल्मुफ्सिदीन(40)*

व इन् कज़्ज़बू-क फ़कुल-ली अ-मली व लकुम् अ-मलुकुम् अन्तुम् बरीऊ-न मिम्मा अअ्मलु व अ-न बरीउम्-मिम्मा तअ्मलून(41) व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअू-न इलै-क, अ-फ़-अन्-त तुस्मिअुस्सुम्-म व लौ कानू ला यअ्किलून(42) व मिन्हुम मंय्यन्जु रू इलै-क, अ-फ़अन्-त तह्दिल-अुम्-य व लौ कानू ला युब्सिरून(43) इन्नल्ला-ह ला यज्लिमुन्ना-स शैअंव्-व लाकिन्नन्-ना-स अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(44) व यौ-म यह़्शुरूहुम् क-अल्लम् यल्बसू इल्ला सा-अतम् मिनन्नहारि य-तआरफू-न बैनहुम्, कद् खासिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिलिका-इल्लाहि व मा कानू मुह्तदीन(45) व इम्मा नुरियन्न-क बअ्ज़ल्लज़ी नअिदुहुम् औ न-तवफ़्फ़-यन्न-क फ़-इलैना मर्जिअुहुम् सुम्मल्लाहु शहीदुन् अला मा यफ़अ़लून(46) व लिकुल्लि उम्मतिर्रसूलुन् फ़-इज़ा जा-अ रसूलुहुम् कुज़ि-य बैनहुम् बिल्किस्ति व हुम् ला युज़्लमून(47) व यकूलू-न मता हाज़ल-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(48) कुल् ला अम्लिकु लिनफ़्सी ज़र्रंव्-व ला नफ्अन् इल्ला मा शा-अल्लाहु, लिकुल्लि उम्मतिन् अ-जलुन्, इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् फला यस्तअ्खिरू-न सा-अ़तंव्-व ला यस्तक्दिमून(49) कुल अ-रऐतुम् इन् अताकुम् अ़ज़ाबुहू बयातन् औ नहारम् माज़ा यस्तअ्जिलु मिन्हुल मुज्रिमून(50) अ-सुम्-म इज़ा मा व-क-अ आमन्तुम् बिही, आल्आ-न व कद् कुन्तुम् बिही तस्तअ़जिलून(51) सुम्-म की-ल लिल्लज़ी-न ज़-लमू जूकू अ़ज़ाबल-खुल्दि हल तुज्जौ़-न इल्ला बिमा कुन्तुम् तक्सिबून(52) व यस्तम्बिऊन-क अ-हक़्कु़न् हु-व, कुल ई व रब्बी इन्नहू ल-हक़्कुन्, व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(53)*

व लौ अन्-न लिकुल्लि नफ्सिन् ज़-लमत् मा फ़िल्अर्जि लफ़्त-दत् बिही, व अ-सर्रून्नदाम-त लम्मा र-अवुल्-अ़ज़ा-ब व कुज़ि-य बैनहुम् बिल्क़िस्ति व हुम् ला युज़्लमून(54) अला इन्-न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि, अला इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(55) हु-व युह़्यी व युमीतु व इलैहि तुर्जअून(56) या अय्युहन्नासु कद् जाअत्कुम् मौअि-ज़तुम्-मिर्रब्बिकुम् व शिफाउल्लिमा फिस्सुदूरि व हुदंव-व रह़्मतुल-लिल्मुअ्मिनीन(57) कुल् बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरह्मतिही फ़बिज़ालि-क फल्यफ्रहू, हु-व खैरूम्-मिम्मा यज्मअून(58) कुल् अ-रऐतुम् मा अन्ज़लल्लाहु लकुम् मिर्रिज्किन् फ़-जअ़ल्तुम् मिन्हु हरामंव्-व हलालन्, कुल् आल्लाहु अज़ि-न लकुम् अम् अ़लल्लाहि तफ्तरून(59) व मा जन्नुल्लज़ी-न यफ्तरू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब यौमल्-कियामति, इन्नल्ला-ह लजू फ़ज्लिन् अलन्नासि व लाकिन-न अक्स-रहुम् ला यश्कुरून(60)*

व मा तकूनु फ़ी शअ्निंव-व मा तत्लू मिन्हु मिन् कुरआनिंव्-व ला तअ्मलू-न मिन् अ-मलिन् इल्ला कुन्ना अलैकुम् शुहूदन् इज् तुफ़ीजू-न फ़ीहि, व मा यअ्जु़बु अर्रब्बि-क मिम्-मिस्कालि ज़र्रतिन् फ़िल्अर्जि व ला फिस्समा-इ व ला अस्ग-र मिन् ज़ालि-क व ला अक्ब-र इल्ला फ़ी किताबिम् मुबीन(61) अला इन्-न औलिया-अल्लाहि ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(62) अल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तकून(63) लहुमुल्बुश्रा फ़िल्हयातिद्दुन्या व फ़िल्-आखिरति, ला तब्दी-ल लि-कलिमातिल्लाहि, ज़ालि-क हुवल् फ़ौजुल-अज़ीम(64) व ला यह्जुन्-क कौलुहुम् इन्नल्-अिज़्ज़-त लिल्लाहि जमीअन्, हुवस्समीअुल-अलीम(65) अला इन्-न लिल्लाहि मन् फ़िस्समावाति व मन् फ़िलअर्जि, व मा यत्तबिअुल्लज़ी-न यद्अून मिन् दुनिल्लाहि शु-रका-अ, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन् हुम् इल्ला यख्रूसून(66) हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्लै-ल लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिक़ौमिंय्यस्मअून(67) कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदन् सुब्हानहू, हुवल्-ग़निय्यु, लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलअर्जि इन् अिन्दकुम् मिन् सुल्तानिम्-बिहाज़ा, अ-तकूलू-न अ़लल्लाहि मा ला तअ्लमून(68) कुल इन्नल्लज़ी-न यफ्तरू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब ला युफ्लिहून(69) मताअुन् फ़िद्दुन्या सुम्-म इलैना मर्जिअुहुम् सुम्-म नुज़ीकुहुमुल् अ़ज़ाबश्शदी-द बिमा कानू यक्फुरून(70)*

वत्लु अलैहिम न-ब-अ नूहिन • इज़ का-ल लिक़ौमिही या कौमि इन् का-न कबु-र अ़लैकुम् मक़ामी व तज़्कीरी बिआयातिल्लाहि फ़-अ़लल्लाहि तवक्कल्तु फ़-अज्मिअू अम्रकुम् व शु-रका-अकुम् सुम्-म ला यकुन् अम्रूकुम् अलैकुम् गुम्म-तन् सुम्मक़्जू इलय्-य वला तुन्ज़िरून(71) फ़-इन् तवल्लैतुम् फ़मा सअल्तुकुम् मिन् अज्रिन् इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व उमिरतु अन् अकू-न मिनल्-मुस्लिमीन(72) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-नज्जैनाहु व मम्-म-अ़हू फ़िल्फुल्कि व जअ़ल्नाहुम् ख़लाइ-फ़ व अग्रक्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्जुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्-मुन्ज़रीन(73) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिही रूसुलन् इला कौमिहिम् फ़जाऊहुम् बिल्बय्यिनाति फ़मा कानू लियुअ्मिनू बिमा कज़्ज़बू बिही मिन् क़ब्लु, कज़ालि-क नत्बअु अ़ला कुलूबिल्-मुअ्तदीन(74) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिहिम् मूसा व हारू-न इला फ़िरऔ-न व म-लइही बिआयातिना फ़स्तक्बरू व कानू कौ़मम्-मुज्रिमीन(75) फ़-लम्मा जा-अहुमुल्-हक़्कु मिन् अिन्दिना कालू इन्-न हाज़ा लसिहरूम्-मुबीन(76) का-ल मूसा अ-तकूलू-न लिल्हक़्क़ि लम्मा जा-अकुम्, असिहरून् हाज़ा, व ला युफ्लिहुस्साहिरून(77) कालू अजिअ्-तना लितल्फ़ि-तना अ़म्मा वजद्ना अ़लैहि आबा-अना व तकू-न लकुमल्-किब्रिया-उ फ़िल्अर्जि, व मा नह्नु लकुमा बिमुअ्मिनीन(78) व का-ल फिरऔनुअ्तूनी बिकुल्लि साहिरिन् अ़लीम(79) फ़-लम्मा जाअस्स-ह-रतु का-ल लहुम् मूसा अल्कू मा अनतुम्-मुल्कून(80) फ़-लम्मा अल्क़ौ का-ल मूसा मा जिअ्तुम् बिहिस्-सिहरू, इन्नल्ला-ह सयुब्तिलुहू, इन्नल्ला-ह ला युस्लिहु अ-मलल्-मुफ़्सिदीन(81) व युहिक़्कुल्लाहुल्-हक्-क बि-कलिमातिही व लौ करिहल्-मुज्रिमून(82)*

फ़मा आम-न लिमूसा इल्ला जुर्रिय्यतुम्-मिन् कौ़मिही अ़ला ख़ौफ़िम् मिन् फिरऔ-न व म-लइहिम् अंय्यफ्ति-नहुम, व इन्-न फ़िरऔ-न लआ़लिन् फ़िल्अर्जि व इन्नहू लमिनल् मुस्रिफ़ीन( 83 ) व का-ल मूसा या कौ़मि इन् कुन्तुम् आमन्तुम् बिल्लाहि फ़-अ़लैहि तवक्कलू इन् कुन्तुम् मुस्लिमीन(84) फ़क़ालू अ़लल्लाहि तवक्कल्ना रब्बना ला तज्अल्ना फित्नतल् लिल्क़ौमिज़्जा़लिमीन(85) व नज्जिना बिरह्मति-क मिनल क़ौमिल्-काफ़िरीन(86) व औहैना इला मूसा व अख़ीहि अन् तबव्वआ लिक़ौमिकुमा बिमिस्-र बुयूतंव्वज्अ़लू बुयू-तकुम किब्लतंव्-व अक़ीमुस्सला-त, व बश्शिरिल् मुअ्मिनीन(87) व का-ल मूसा . रब्बना इन्न-क आतै-त फ़िरऔ-न व म-ल-अहू ज़ीनतंव-व अम्वालन् फ़िल्हयातिद्दुन्या रब्बना लियुज़िल्लू अन् सबीलि-क रब्बनत्मिस् अ़ला अम्वालिहिम् वश्दुद् अला कुलूबिहिम् फला युअ्मिनू हत्ता-य-खुल् अ़ज़ाबल-अलीम(88) का-ल कद् उजीबद्-दअ्वतुकुमा फ़स्तकीमा व ला तत्तबिआन्नि सबीलल्लज़ी-न ला यअ्लमून(89) व जावज् ना, बि-बनी इस्राईलल्-बह्-र फ़अत्ब-अ़हुम् फ़िरऔनु व जुनूदुहू बग्यंव-व अद्वन्, हत्ता इज़ा अद्र-कहुल-ग-रकु का-ल आमन्तु अन्नहू ला इला-ह इल्लल्लज़ी आ-मनत् बिही बनू इस्राई-ल व अ-न मिनल्-मुस्लिमीन(90) आल्आ-न व कद् असै-त क़ब्लु व कुन्-त मिनल्-मुफ्सिदीन(91) फ़ल्यौ-म नुनज्जी-क बि-ब-दनि-क लितकू-न लिमन् ख़ल्फ़-क आयतन्, व इन्-न कसीरम् मिनन्नासि अ़न् आयातिना लगाफ़िलून(92)*

व ल-कद् बव्वअ्ना बनी इस्राई-ल मुबव्व-अ सिद्किंव्-व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति फ़मख़्त-लफू हत्ता जा-अहुमुल्-अिल्मु, इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम् यौमल्-क़ियामति फीमा कानू फीहि यख़्तलिफून(93) फ़-इन् कुन्-त फी शक्किम् मिम्मा अन्ज़ल्ना इलै-क फ़स्अलिल्लज़ी-न यक्रऊनल-किता-ब मिन् कब्लि-क ल-क़द् जा-अकल-हक़्कु मिर्रब्बि-क फ़ला तकूनन्-न मिनल-मुम्तरीन(94) व ला तकूनन्-न मिनल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़-तकू-न मिनल्ख़ासिरीन(95) इन्नल्लज़ी-न हक़्क़त् अ़लैहिम् कलि-मतु रब्बि-क ला युअ्मिनून(96) व लौ जाअत्हुम् कुल्लु आयतिन् हत्ता य-रवुल अ़ज़ाबल-अलीम(97) फ़लौ ला कानत् कर्यतुन् आम-नत् फ़-न-फ़-अ़हा ईमानुहा इल्ला कौ-म यूनु-स, लम्मा आमनू कशफ़्ना अन्हुम् अ़ज़ाबल-खिज्यि फ़िल्हयातिद्दुन्या व मत्तअ्नाहुम् इला हीन(98) व लौ शा-अ रब्बु-क लआम-न मन् फ़िल्अर्ज़ि कुल्लुहुम् जमीअ़न्, अ-फ़अन्-त तुक्रिहुन्ना-स हत्ता यकूनू मुअ्मिनीन(99) व मा का-न लिनफ्सिन् अन् तुअ्मि-न इल्ला बि-इज्निल्लाहि, व यज्अलुर्रिज्-स अलल्लज़ी-न ला यअ्किलून(100) कुलिन्जुरू माज़ा फिस्समावाति वल्अर्जि, व मा तुग्निल-आयातु वन्नुजुरू अन् कौमिल ला युअ्मिनून(101) फ़-हल् यन्तज़िरू-न इल्ला मिस्-ल अय्यामिल्लज़ी-न ख़लौ मिन् कब्लिहिम्, कुल् फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल्-मुन्तज़िरीन(102) सुम्-म नुनज्जी रूसु-लना वल्लज़ी-न-आमनू कज़ालि-क हक़्कन् अ़लैना नुन्जिल्-मुअ्मिनीन(103)*

कुल या अय्युहन्नासु इन् कुन्तुम् फ्री शक्किम् मिन् दीनी फला अअ्बुदुल्लज़ी-न तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् अअ्बुदुल्लाहल्लज़ी य-तवफ़्फाकुम् व उमिर्तु अन् अकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन(104) व अन् अकिम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफन् वला तकूनन्-न मिनल्-मुश्रिकीन(105) व ला तद्अु मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अु-क व ला यजुर्रू-क फ़-इन् फ़ अल-त फ़-इन्न-क इज़म् मिनज़्ज़ालिमीन(106) व इंय्यम्सस्कल्लाहु बिजुर्रिन् फ़ला काशि-फ़ लहू इल्ला हु-व व इंय्युरिद्-क बिखैरिन् फ़ला राद्-द लिफ़ज्लिही, युसीबु बिही मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व हुवल् गफूरूर्रहीम(107) कुल या अय्यु हन्नासु कद् जा-अकुमुल्-हक्कु मिर्रब्बिकुम् फ़-मनिह़्तदा फ़-इन्नमा यह़्तदी लिनफ्सिही व मन् ज़ल्-ल फ़-इन्नमा यज़िल्लु अलैहा, व मा अ-न अलैकुम् बि-वकील(108) वत्तबिअ् मा यूहा इलै-क वस्बिर् हत्ता यह़्कुमल्लाहु व हु-व खैरूल्-हाकिमीन(109)*

सूरह न० 11
(सूरह हूद(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, किताबुन् उहिकमत् आयातुहू सुम्-म फुस्सिलत् मिल्लदुन् हकीमिन् ख़बीर(1) अल-ला तअ्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्ननी लकुम् मिन्हु नज़ीरूंव्-व बशीर(2) व अनिस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि युमत्तिअ्कुम् मताअ़न् ह-सनन् इला अ-जलिम् मुसम्मंव् व युअ्ति कुल-ल ज़ी फ़ज़्लिन् फ़ज़्लहू, व इन् तवल्लौ फ़-इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् कबीर(3) इलल्लाहि मर्जिअुकुम् व हु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर(4) अला इन्नहुम् यस्नू-न सुदू-रहुम् लियस्तख्फू मिन्हु, अला ही-न यस्त़ग्शू-न सियाबहुम् यअ्लमु मा युसिर्रू-न व मा युअ्लिनू-न इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर(5)


Quran Para 11 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 11 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 11 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 11 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 11 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 11 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 11 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 11 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 11 को हिंदी में (Quran Para 11 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप हमारी इस Quran Para 11 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment