Quran Para 12 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 12 हिंदी में

Quran Para 12 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 12 in hindi wa maa min dabbatin

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 12 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 12 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर12
पारा नामव मा मिन् दाब्बतिन्
कुल सूरह2 (सूरह हुद और सूरह यूनुस)
कुल रुकू13

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 12 | Quran Para 12 In Hindi

📖 व मा मिन् दाब्बतिन् – Wa mā min dābbatin (وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ)

व मा मिन् दाब्बतिन् फ़िल्अर्जि इल्ला अ़लल्लाहि रिज़्कुहा व यअ्लमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौद-अ़हा, कुल्लुन् फ़ी किताबिम् मुबीन(6) व हुवल्लज़ी ख-लक़स्-समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिंव्-व का-न अरशुहू अलल्मा-इ लि-यब्लुवकुम् अय्युकुम् अह्सनु अ-मलन्, व ल-इन् कुल-त इन्नकुम् मब्अूसू-न मिम्-बअ्दिल्-मौति ल-यकूलन्नल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला सिहरूम्-मुबीन(7) व ल-इन् अख्खरना अन्हुमुल्-अ़ज़ा-ब इला उम्मतिम् मअ्दूदतिल्-ल यकूलुन्-न मा यह़्बिसुहू, अला यौ-म यअ्तीहिम् लै-स मस्रूफन् अन्हुम् व हा-क बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(8)*

व ल-इन् अज़क़्नल-इन्सा-न मिन्ना रह्म-तन् सुम्-म न-ज़अ्नाहा मिन्हु इन्नहू ल-यऊसुन् कफूर(9) व ल-इन् अज़क़्नाहु नअ्मा-अ बअ्द ज़र्रा-अ मस्सत्हु ल-यकूलन्-न ज़-हबस्सय्यिआतु अ़न्नी, इन्नहू ल-फ़रिहुन् फ़खूर(10) इल्लल्लज़ी-न स-बरू व अमिलुस्सालिहाति, उलाइ-क लहुम् मग्फि-रतुंव्-व अज्रून् कबीर(11) फ़-लअल्ल-क तारिकुम् बअ्-ज़ मा यूहा इलै-क व जा़इकुम बिही सद्रू-क अंय्यकूलू लौ ला उन्ज़ि-ल अलैहि कन्जुन औ जा-अ म-अ़हू म-लकुन्, इन्नमा अन्-त नज़ीरून्, वल्लाहु अला कुल्लि शैइंव्-वकील(12) अम् यकूलूनफ़्तराहु, कुल् फ़अतू बिअ़शिर सु-वरिम्-मिस्लिही मुफ़्त-रयातिंव्वद्अू मनिस्त-तअ्तुम् मिन् दूनिल्लाहि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(13) फ-इल्लम् यस्तजीबू लकुम् फअ्लमू अन्नमा उन्ज़ि-ल बिअिल्मिल्लाहि व अल्ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-हल् अन्तुम् मुस्लिमून(14) मन् का-न युरीदुल्-हयातद्दुन्या व जीन-तहा नुवफ्फ़ि इलैहिम् अअ्मालहुम् फ़ीहा व हुम् फ़ीहा ला युब्ख़सून(15) उलाइ-कल्लज़ी-न लै-स लहुम् फिल्-आख़िरति इल्लन्नारू व हबि-त मा स-नअू फ़ीहा व बातिलुम्-मा कानू यअ्मलून(16) अ-फ-मन् का-न अला बय्यिनतिम् मिर्रब्बिही व यत्लूहु शाहिदुम् मिन्हु व मिन् क़ब्लिही किताबु मूसा इमामंव्-व रह्मतन्, उलाइ-क युअ्मिनू-न बिही, व मंय्यक्फुर बिही मिनल् अह़्ज़ाबि फन्नारू मौअ़िदुहू फला तकु फी मिर यतिम् मिन्हु, इन्नहुल-हक़्कु मिर्रब्बि-क व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून(17) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन्, उलाइ-क युअ्रजू-न अ़ला रब्बिहिम् व यकूलुल्-अश्हादु हा-उलाइल्लज़ी-न क-ज़बू अ़ला रब्बिहिम् अला लअ्नतुल्लाहि अ़लज़्ज़ालिमीन(18) अल्लज़ी-न यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन्, व हुम् बिल्आख़िरति हुम् काफ़िरून(19) उलाइ-क लम् यकूनू मुअ्जिज़ी-न फ़िल्अर्ज़ि व मा का-न लहुम् मिन् दूनिल्लाहि मिन् औलिया-अ• युज़ा-अ़फु लहुमुल अ़ज़ाबु, मा कानू यस्ततीअूनस्सम्-अ वमा कानू युब्सिरून(20) उलाइ-कल्लज़ी-न खासिरू अन्फु-सहुम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून(21) ला ज-र-म अन्नहुम् फिल-आख़िरति हुमुल्-अख़्सरून(22) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व अख़्बतू इला रब्बिहिम् उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(23) म-सलुल-फ़रीकै़नि कल्-अअ्मा वल्-असम्मि वल्बसीरि वस्समीअि, हल् यस्तवियानि म-सलन्, अ-फ़ला तज़क्करून(24)*

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला कौमिही इन्नी लकुम् नज़ीरूम् मुबीन(25) अल्ला तअ्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अलीम(26) फ़कालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौमिही मा नरा-क इल्ला ब-शरम् मिस्-लना वमा नराकत्त-ब-अ-क इल्लल्लज़ी-न हुम् अराज़िलुना ‘ बादियर्-रअ्यि व मा नरा लकुम् अ़लैना मिन फ़ज्लिम-बल् नजुन्नुकुम् काज़िबीन(27) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अला बय्यिनतिम्-मिर्रब्बी व आतानी रह्म-तम्-मिन् अिन्दिही फ़-अुम्मियत् अलैकुम, अनुल्ज़िमुकुमूहा व अन्तुम् लहा कारिहून(28) व या कौमि ला अस्अलुकुम् अ़लैहि मालन्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व मा अ-न बितारिदिल्लज़ी-न आमनू, इन्नहुम् मुलाकू रब्बिहिम् व लाकिन्नी अराकुम् कौमन् तज्हलून(29) व या कौमि मंय्यन्सुरूनी मिनल्लाहि इन् तरत्तुहुम्, अ-फला तज़क्करून(30) व ला अकूलु लकुम् अिन्दी ख़ज़ाइनुल्लाहि व ला अअ्लमुल-गै-ब वला अकूलु इन्नी म-लकुंव्-वला अकूलु लिल्लज़ी-न तज़्दरी अअ्युनुकुम् लंय्युअ्ति-यहुमुल्लाहु खैरन्, अल्लाहु अअ्लमु बिमा फी अन्फुसिहिम् इन्नी इज़ल्-लमिनज़्ज़ालिमीन(31) कालू या नूहु क़द् जादल्तना फ़-अक्सर-त जिदालना फ़अतिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(32) का-ल इन्नमा यअ्तीकुम् बिहिल्लाहु इन् शा-अ व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(33) व ला यन्फ़अुकुम् नुस्ही इन् अरत्तु अन् अन्स-ह लकुम् इन् कानल्लाहु युरीदु अंय्युग्वि-यकुम, हु-व रब्बुकुम्, व इलैहि तुर्जअून(34) अम् यकूलूनफ्तराहु, कुल इनिफ्तरैतुहू फ़-अलय्-य इजरामी व अ-न बरीउम्-मिम्मा तुज्रिमून(35)*

व ऊहि-य इला नूहिन् अन्नहू लंय्युअ्मि-न मिन् कौमि-क इल्ला मन् कद् आम-न फ़ला तब्तइस् बिमा कानू यफअ़लून(36) वस्नअ़िल-फुल्-क बिअअ्युनिना व वह़्यिना व ला तुख़ातिब्नी फ़िल्लज़ी-न ज़-लमू इन्नहुम् मुग्रकून(37) व यस्-नअुल्फुल-क, व कुल्लमा मर्-र अ़लैहि म-लउम्मिन् कौमिही सख़िरू मिन्हु, का-ल इन् तस्ख़रू मिन्ना फ़-इन्ना नस्खरू मिन्कुम् कमा तस्ख़रून(38) फ़सौ-फ़ तअ्लमू-न मंय्यअ्तीहि अ़ज़ाबुंय्युख्जीहि व यहिल्लु अलैहि अ़ज़ाबुम् मुक़ीम(39) हत्ता इज़ा जा-अ अम्रूना व फ़ारत्तन्नूरू कुल्नह्मिल् फ़ीहा मिन् कुल्लिन् ज़ौजैनिस्नैनि व अह़्ल-क इल्ला मन् स-ब-क अ़लैहिल्-कौलु व मन् आम-न, व मा आम-न म-अ़हू इल्ला क़लील(40) व कालर्-कबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मज्रेहा व मुरसाहा इन्-न रब्बी ल-ग़फूरूर्रहीम(41) व हि-य तज्री बिहिम् फ़ी मौजिन् कल्जिबालि, व नादा नूहु-निब्नहू व का-न फ़ी मअ्ज़िलिंय-या बुनय्यर्कब् म-अ़ना व ला तकुम् म-अ़ल-काफ़िरीन(42) का-ल स-आवी इला ज-बलिंय्यअ्सिमुनी मिनल्मा-इ, का-ल ला आसिमल्यौ-म मिन् अम्रिल्लाहि इल्ला मर्रहि-म व हा-ल बैनहुमल-मौजु फका-न मिनल्-मुग्रक़ीन(43) व की-ल या अरजु़ब्लअ़ी मा-अकि व या समा-उ अक़्लिअी व गी़ज़ल-मा-उ व कुज़ियल्-अम्रू वस्तवत् अलल्-जूदिय्यि व की-ल बुअ्दल् लिल्-कौमिज़्ज़ालिमीन•(44) व नादा नूहुर्-रब्बहू फ़का-ल रब्बि इन्नब्नी मिन् अह़्ली व इन्-न वअ्द-कल्-हक़्कु व अन्-त अह़्कमुल्-हाकिमीन(45) का-ल या नूहु इन्नहू लै-स मिन् अह़्लि-क इन्नहू अ-मलुन् गै़रू सालिहिन फ़ला तस्अल्नि मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन, इन्नी अअिजु-क अन् तकू-न मिनल-जाहिलीन(46) का-ल रब्बि इन्नी अअूजु बि-क अन् अस्अ-ल-क मा लै-स ली बिही अिल्मुन्, व इल्ला तग्फिर् ली व तरहम्नी अकुम् मिनल्-ख़ासिरीन(47) की-ल या नुहुबित बिसलामिम्-मिन्ना व ब-रकातिन् अलै-क व अ़ला उ-ममिम् मिम्-मम्म-अ-क, व उ-ममुन् सनुमत्तिअुहुम् सुम्-म यमस्सुहम् मिन्ना अ़ज़ाबुन् अलीम(48) तिल-क मिन् अम्बाइल्-गैबि नूहीहा इलै-क मा कुन्-त तअ्लमुहा अन्-त वला कौमु-क मिन् कब्लि हाज़ा, फस्बिर, इन्नल् आकि-ब-त लिल्मुत्तकीन(49)*

व इला आदिन् अख़ाहुम हूदन, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, इन् अन्तुम् इल्ला मुफ़्तरून(50) या कौमि ला अस्अलुकुम् अ़लैहि अज्रन्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लज़ी फ़-त-रनी, अ-फ़ला तअ्किलून(51) व या कौमिस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि युरसिलिस्समा-अ अ़लैकुम मिद्रारंव्-व यजिद्कुम् कुव्व-तन् इला कुव्वतिकुम वला त-तवल्लौ मुज्रिमीन(52) कालू या हूदु मा जिअ्तना बि-बय्यि-नतिंव्-व मा नह्नु बितारिकी आलि-हतिना अन् कौलि-क व मा नह्नु ल-क बिमुअ्मिनीन(53) इन्नकूलु इल्लअ्-तरा-क बअ्जु-आलि-हतिना बिसूइन्, का-ल इन्नी हा उशिहदुल्ला-ह वश्हदू अन्नी बरीउम्-मिम्मा तुश्रिकून(54) मिन् दूनिही फ़कीदूनी जमीअ़न् सुम्-म ला तुन्ज़िरून(55) इन्नी तवक्कल्तु अ़लल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम्, मा मिन् दाब्बतिन् इल्ला हु-व आखिजुम् बिनासि-यतिहा, इन्-न रब्बी अ़ला सिरातिम् मुस्तकीम(56) फ-इन् तवल्लौ फ़-कद् अब्लग्तुकुम् मा उर्सिल्तु बिही इलैकुम्, व यस्तख्लिफु रब्बी कौ़मन् गै़रकुम् व ला तजुर्रूनहू शैअन् इन्-न रब्बी अ़ला कुल्लि शैइन् हफ़ीज़(57) व लम्मा जा-अ अम्रूना नज्जैना हूदंव्वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व नज्जैनाहुम् मिन् अ़ज़ाबिन् गलीज़(58) व तिल-क आदुन् ज-हदू बिआयाति रब्बिहिम् व अ़सौ रूसु-लहु वत्त-बअू अम्-र कुल्लि जब्बारिन् अ़नीद(59) व उत्बिअू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या लअ्न-तंव्-व यौमल्-क़ियामति, अला-इन्-न आदन् क-फरू रब्बहुम, अला बुअ्दल् लिआदिन कौमि हूद(60)*

व इला समू-द अख़ाहुम् सालिहन् का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, हु-व अन्श-अकुम् मिनलअर्जि वस्तअ्म-रकुम् फ़ीहा फ़स्तग्फिरूहु सुम्-म तूबू इलैहि, इन्-न रब्बी क़रीबुम् मुजीब(61) कालू या सालिहु कद् कुन्-त फ़ीना मरजुव्वन् कब्-ल हाज़ा अतन्हाना अन्-नअ्बु-द मा यअ्बुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम् मिम्मा तद्अूना इलैहि मुरीब(62) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व आतानी मिन्हु रह्म-तन् फ़-मंय्यन्सुरूनी मिनल्लाहि इन् अ़सैतुहू, फ़मा तज़ीदू-ननी गै-र तख़्सीर(63) व या कौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम् आयतन् फ़-ज़रूहा तअ्कुल् फी अरजिल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअखु-ज़कुम् अ़ज़ाबुन क़रीब(64) फ़-अ़-क़रूहा फ़का-ल तमत्तअू फ़ी दारिकुम् सलास-त अय्यामिन्, ज़ालि-क वअ्दुन गै़रू मक्जूब(65) फ़-लम्मा जा-अ अम्रूना नज्जैना सालिहंव्-वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व मिन् खिज्यि यौमिइज़िन्, इन्-न रब्ब-क हुवल क़विय्युल-अ़ज़ीज़(66) व अ-ख़ज़ल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैहतु फ़-अस्बहू फी दियारिहिम् जासिमीन(67) कअल्लम् य़ग्नौ फ़ीहा, अला इन्-न समू-द क-फरू रब्बहुम, अला बुअ्दल् लि-समूद(68)*

व ल-कद् जाअत् रूसुलुना इब्राही-म बिल्बुश्रा कालू सलामन्, का-ल सलामुन् फ़मा लबि-स अन् जा-अ बिअिज्लिन् हनीज़(69) फ़-लम्मा रआ ऐदि-यहुम् ला तसिलु इलैहि नकि-रहुम् व औज-स मिन्हुम् ख़ीफ़-तन्, कालू ला तख़फू इन्ना उरसिल्ना इला क़ौमि लूत(70) वम्र-अतुहू काइ-मतुन् फ़-ज़हिकत् फ़-बश्शरनाहा बि-इस्हा-क व मिंव्वरा-इ इस्हा-क यअ्कूब(71) कालत् या वैलता अ-अलिदु व अ-न अ़जूजुंव-व हाज़ा बअ्ली शैख़न्, इन्-न हाज़ा लशैउन् अ़जीब(72) कालू अतअ्जबी-न मिन् अमरिल्लाहि रह्मतुल्लाहि व ब-रकातुहू अ़लैकुम् अह़्लल्बैति, इन्नहू हमीदुम्-मजीद(73) फ़-लम्मा ज़-ह-ब अन् इब्राहीमर्-रौअु व जाअन्हुल्-बुशरा युजादिलुना फ़ी कौमि लूत(74) इन्-न इब्राही-म ल-हलीमुन् अव्वाहुम् मुनीब(75) या इब्राहीम अअ्रिज् अन् हाज़ा इन्नहू कद् जा-अ अम्रू रब्बि-क व इन्नहुम् आतीहिम् अ़ज़ाबुन गैरू मरदूद(76) व लम्मा जाअत् रूसुलुना लूतन् सी-अ बिहिम् व ज़ा-क बिहिम् जरअंव-व का-ल हाज़ा यौमुन् अ़सीब(77) व जा-अहू कौमुहू युहरअू-न इलैहि, व मिन् कब्लु कानू यअ्मलूनस्-सय्यिआति, का-ल या कौमि हा-उला-इ बनाती हुन्-न अत्हरू लकुम् फत्तकुल्ला-ह व ला तुख्जूनि फी जैफी, अलै-स मिन्कुम् रजुलुर्रशीद(78) कालू ल-क़द् अलिम्-त मा लना फ़ी बनाति-क मिन् हक्किन व इन्न-क ल-तअ्लमु मा नुरीद(79) का-ल लौ अन्-न ली बिकुम् कुव्वतन् औ आवी इला रूक्निन् शदीद(80) कालू या लूतु इन्ना रूसुलु रब्बि-क लंय्यसिलू इलै-क फ़-अस्रि बिअहिल-क बिकित्अिम्-मिनल्लैलि व ला यल्तफित् मिन्कुम् अ-हदुन् इल्लमर-अ-त-क, इन्नहू मुसीबुहा ‘ मा असाबहुम, इन्-न मौअि-दहुमु स्सुब्हु, अलैसस्-सुबहु बि-करीब(81) फ़-लम्मा जा-अ अम्रूना जअ़ल्ना आलि-यहा साफ़ि-लहा व अम्तरना अलैहा हिजा-रतम् मिन् सिज्जीलिम्-मन्जूद(82) मुसव्व-मतन् अिन्-द रब्बि-क, व मा हि-य मिनज़्ज़ालिमी-न बि-बअीद •(83)*

व इला मद्य-न अख़ाहुम् शुअैबन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम मिन् इलाहिन् गैरूहू, व ला तन्कुसुल-मिक्या-ल वल्मीज़ा-न इन्नी अराकुम् बिखैरिंव्-व इन्नी अख़ाफु अलैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिम्-मुहीत(84) व या कौमि औफुल-मिक्या-ल वल्मीज़ा-न बिल-क्रिस्ति व ला तब्ख़सुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला तअ्सौ फ़िल्अर्ज़ि मुफ़्सिदीन(85) बक़िय्यतुल्लाहि खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम मुअ्मिनी-न, व मा-अ-न अ़लैकुम् बि-हफ़ीज़(86) कालू या शुऔबु अ-सलातु-क तअ्मुरू-क अन् नत्रू-क मा यअबुदु आबाउना औ अन्-नफ़्अ-ल फ़ी अम्वालिना मा नशा-उ, इन्न-क ल-अन्तल हलीमुर्रशीद(87) का-ल या कौमि अ-रऐतुम् इन् कुन्तु अ़ला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व र-ज-कनी मिन्हु रिज्कन् ह-सनन्, व मा उरीदु अन् उख़ालि-फकुम् इला मा अन्हाकुम् अ़न्हु, इन् उरीदु इल्लल्-इस्ला-ह मस्त-तअ्तु, व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि, अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब(88) व या कौमि ला यज्रिमन्नकुम् शिका़की अंय्युसी-बकुम् मिस्लु मा असा-ब कौ-म नूहिन् औ कौ-म हूदिन् औ कौ-म सालिहिन्, व मा कौमु लूतिम्-मिन्कुम् बि-बअ़ीद(89) वस्तग्फिरू रब्बकुम् सुम्-म तूबू इलैहि, इन्-न रब्बी रहीमुंव्वदूद(90) कालू या शुअै़बु मा नफ़्क़हु कसीरम्-मिम्मा तकूलु व इन्ना ल-नरा-क फीना ज़अीफ़न्, व लौ ला रह्तु-क ल-रजम्ना-क वमा अन्-त अलैना बि-अज़ीज़(91) का-ल या कौमि अ-रह्ती अ-अ़ज़्जु़ अलैकुम् मिनल्लाहि, वत्तख़ज़्तुमूहु वरा-अकुम् ज़िह़रिय्यन्, इन्-न रब्बी बिमा तअ्मलू-न मुहीत(92) व या कौमिअ्-मलू अला मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन्, सौ-फ़ तअ्लमू-न मंय्यअ्तीहि अज़ाबुंय्युख्जीहि व मन् हु-व काज़िबुन्, वर्तक़िबू इन्नी म-अ़कुम् रक़ीब(93) व लम्मा जा-अ-अम्रूना नज्जैना शुअैबंव्-वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू बिरह्मतिम्-मिन्ना व अ-ख-ज़तिल्लज़ी-न ज़-लमुस्सैहतु फ़-अस्बहू फी दियारिहिम् जासिमीन(94) कअल्लम् य़ग्नौ फ़ीहा, अला बुअ्दल् लिमद्-य-न कमा बअिदत् समूद(95)*

व ल-कद् अरसल्ना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम्-मुबीन(96) इला फिरऔ-न व म-लइही फत्तबअू अम्-र फ़िरऔ-न वमा अम्रू फ़िरऔ-न बि-रशीद(97) यक्दुमु कौमहू यौमल-कियामति फ़औ-र-दहुमुन्ना-र, व बिअ्सल विरदुल-मौरूद(98) व उत्बिअू फ़ी हाज़िही लअ्-नतंव्-व यौमल् कियामति, बिअ्सर्रिफ्दुल मरफूद(99) ज़ालि-क मिन् अम्बाइल्कुरा नकुस्सुहू अ़लै-क मिन्हा काइमुंव्-व हसीद(100) व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् ज़-लमू अन्फु-सहुम् फ़मा अग्नत् अन्हुम् आलि-हतुहुमुल्लती यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि मिन् शैइल्-लम्मा जा-अ अम्रू रब्बि-क, वमा जादूहुम् गै-र तत्बीब(101) व कज़ालि-क अख़्जु रब्बि-क इज़ा अ-ख़ज़ल्-कुरा व हि-य ज़ालि-मतुन्, इन्-न अख़्ज़हू अलीमुन् शदीद(102) इन-न फ़ी ज़ालि-क लआयतल् लिमन् ख़ा-फ़ अ़ज़ाबल-आख़िरति ज़ालि-क यौमुम-मज्मूअुल-लहुन्नासु व ज़ालि-क यौमुम्-मश्हूद(103) व मा नु-अख्खिरूहू इल्ला लि-अ-जलिम् मअदूद(104) यौ-म यअ्ति ला तकल्लमु नफ्सुन् इल्ला बि-इज्निही फ़-मिन्हुम् शकिय्युंव-व सअीद(105) फ़-अम्मल्लज़ी-न शकू फ़फ़िन्नारि लहुम् फ़ीहा ज़फ़ीरूंव-व शहीक़(106) खालिदी-न फीहा मा दामतिस्समावातु वलअर्जु इल्ला मा शा-अ रब्बु-क, इन्-न रब्ब-क फ़अ्आलुल्लिमा युरीद(107) व अम्मल्लज़ी-न सुअिदू फ़फ़िल्-जन्नति खा़लिदी-न फ़ीहा मा दामतिस्समावातु वल्अर्जु इल्ला मा शा-अ रब्बु-क, अताअन् गै-र मज्जूज़(108) फला तकु फ़ी मिर्यतिम् मिम्मा यअ्बुदु हा-उला-इ मा यअ्बुदू-न इल्ला कमा यअ्बुदु आबाउहुम् मिन् कब्लु, व इन्ना लमुवफ्फूहुम् नसीबहुम् गै़-र मन्कूस(109)*

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब फ़ख़्तुलि-फ़ फ़ीहि, वलौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क लकुजि-य बैनहुम, व इन्नहुम् लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब(110) व इन्-न कुल्लल्-लम्मा लयुवफ्फियन्नहुम् रब्बु-क अअ्मालहुम, इन्नहू बिमा यअ्मलू-न ख़बीर(111) फ़स्तकिम् कमा उमिर्-त व मन् ता-ब म-अ-क वला तत्गौ, इन्नहू बिमा तअ्मलू-न बसीर(112) व ला तर्कनू इलल्लज़ी-न ज़-लमू फ़-तमस्सकुमुन्नारू वमा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिन् औलिया-अ सुम्-म ला तुन्सरून(113) व अकिमिस्सला-त त-र-फयिन्नहारि व जु-लफम् मिनल्लैलि, इन्नल-ह-सनाति युज्हिब्नस् सय्यिआति, जालि-क ज़िक्रा लिज़्जा़किरीन(114) वस्बिर् फ़-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल्-मुह़्सिनीन(115) फ़लौ ला का-न मिनल्कुरूनि मिन् कब्लिकुम् उलू बकिय्यतिंय्यन्हौ-न अनिल्फ़सादि फिल्अर्जि इल्ला कलीलम् मिम्-मन् अन्जैना मिन्हुम् वत्त-बअ़ल्लज़ी-न ज़-लमू मा उत्रिफू फ़ीहि व कानू मुज्रिमीन(116) वमा का-न रब्बु-क लियुह़्लिकल्-कुरा बिजुल्मिंव्-व अह्लुहा मुस्लिहून(117) व लौ शा-अ रब्बु-क ल-ज-अ़लन्ना-स उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व ला यज़ालू-न मुख्तलिफ़ीन(118) इल्ला मर्राहि-म रब्बु-क, व लिज़ालि-क ख-ल-क़हुम्, व तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क ल-अम्ल-अन्-न जहन्न-म मिनल्-जिन्नति वन्नासि अज्मअी़न(119) व कुल्लन् नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बाइर्रूसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआद-क व जाअ-क फी हाज़िहिल्-हक़्कु व मौअि-ज़तुंव-व ज़िक्रा लिल्मुअ्मिनीन(120) व कुल लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनूनअ्मलू अ़ला मकानतिकुम्, इन्ना आ़मिलून(121) वन्तज़िरू इन्ना मुन्तज़िरून(122) व लिल्लाहि गै़बुस्समावाति वल्अर्जि व इलैहि युर्जअुल्-अम्रू कुल्लुहू फ़अ्बुद्हु व तवक्कल् अ़लैहि, व मा रब्बु-क बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(123)

सूरह न० 12
(सूरह यूसुफ़(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ् -लाम्-रा, तिल्-क आयातुल्-किताबिल मुबीन(1) इन्ना अन्ज़ल्नाहु कुरआनन् अ़-रबिय्यल् लअ्ल्लकुम् तअ्किलून(2) नह्नु नकुस्सु अ़लै-क अह स-नल् क-स-सि बिमा औहैना इलै-क हाज़ल-कुरआ-न व इन् कुन-त मिन् क़ब्लिही लमिनल्-ग़ाफ़िलीन(3) इज् का-ल यूसुफु लि-अबीहि या अ-बति इन्नी रऐतु अ-ह-द अ-श-र कौकबंव्-वश्शम्-स वल् क-म-र रऐतुहुम् ली साजिदीन(4) का-ल या बुनय्-य ला तक़्सुस् रूअ्या-क अ़ला इख़्वति-क फ़-यकीदू ल-क कैदन्, इन्नश्शैता-न लिल्इन्सानि अदुव्वुम् मुबीन(5) व कजालि-क यज्तबी-क रब्बु-क व युअ़ल्लिमु-क मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि व युतिम्मु निअ्म-तहू अ़लै-क व अला आलि यअ्कू-ब कमा अ-तम्महा अ़ला अ-बवै-क मिन् कब्लु इब्राही-म व इस्हा-क, इन्-न रब्ब-क अ़लीमुन् हकीम(6)*

ल-क़द् का-न फी यूसु-फ़ व इख़्वतिही आयातुल् लिस्सा-इलीन(7) इज़् कालू ल-यूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नह्नु अुस्बतुन्, इन्-न अबाना लफ़ी ज़लालिम्-मुबीन(8) उक्तुलू यूसु-फ अवित्रहूहु अर्ज़ंय्यख्लु लकुम् वज्हु अबीकुम् व तकूनू मिम्-बअ्दिही कौ़मन् सालिहीन(9) का-ल क़ाइलुम्-मिन्हुम् ला तक्तुलू यूसु-फ व अल्कू़हु फ़ी-गया-बतिल्-जुब्बि यल्तकित्हु बअ् जुस्सय्यारति इन् कुन्तुम् फाअिलीन(10) कालू या अबाना मा ल-क ला तअ्मन्ना अ़ला यूसु-फ व इन्ना लहू लनासिहून(11) अरसिल्हु म-अ़ना ग़दंय्-यरतअ् व यल्अ़ब् व इन्ना लहू लहाफिजून(12) का-ल इन्नी ल-यह्जुनुनी अन् तज़्हबू बिही व अखाफु अंय्यअ्कु-लहुज्जिअ्बु व अन्तुम् अन्हु ग़ाफ़िलून(13) कालू ल-इन् अ-क-लहुज़्ज़िअ्बु व नह्नु अुस्बतुन् इन्ना इज़ल्-लख़ासिरून(14) फ़-लम्मा ज़-हबू बिही व अज्मअू अंय्यज्-अ़लूहु फ़ी ग़या-बतिल-जुब्बि व औहैना इलैहि लतुनब्बि-अन्नहुम् बिअमरिहिम् हाज़ा व हुम् ला यश्अुरून(15) व जाऊ अबाहुम् अिशाअंय्-यब्कून(16) कालू या अबाना इन्ना ज़हब्ना नस्तबिकु व तरक्ना यूसु-फ़ अिन्-द मताअिना फ़-अ-क-लहुज्-ज़िअ्बु व मा अन्-त बिमुअ्मिनिल्लना व लौ कुन्ना सादिक़ीन(17) व जाऊ अ़ला क़मीसिही बि-दमिन कज़िबिन, का-ल बल् सव्व-लत् लकुम अन्फुसुकुम् अम्रन्, फ़-सब्रून् जमीलुन्, वल्लाहुल्-मुस्तआ़नु अ़ला मा तसिफून(18) व जाअत् सय्यारतुन् फ़-अरसलू वारि-दहुम् फ़-अद्ला दल्वहू, का-ल या बुश्रा हाज़ा गुलामुन्, व अ-सर्रूहु बिज़ा-अ़तन्, वल्लाहु अ़लीमुम्-बिमा यअ्मलून(19) व शरौहु बि-स-मनिम् बख़्सिन् दराहि-म मअ्दू-दतिन् व कानू फ़ीहि मिनज़्ज़ाहिदीन(20)*

व क़ालल्लज़िश्तराहु मिम्-मिस्-र लिम्र-अतिही अक्रिमी मस्वाहु असा अंय्यन्फ़-अ़ना औ नत्तखि-ज़हू व-लदन्, व कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़ फिल्अर्जि व लिनुअ़ल्लि-महू मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि, वल्लाहु ग़ालिबुन् अ़ला अम्रिही व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(21) व लम्मा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू आतैनाहु हुक्मंव्-व अिल्मन्, व कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह़्सिनीन(22) व रा-वदत्हुल्लती हु-व फी बैतिहा अन् नफ्सिही व ग़ल्ल-कतिल्-अब्वा-ब व कालत् है-त ल-क, का-ल मआ़ज़ल्लाहि इन्नहू रब्बी अह़्स-न मस्वा-य, इन्नहू ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून(23) व ल-क़द् हम्मत् बिही व हम्-म बिहा लौ ला अर्-रआ बुरहा-न रब्बिही, कज़ालि-क लिनस्रि-फ़ अन्हुस्सू-अ वल्-फ़ह़्शा-अ, इन्नहू मिन् अिबादिनल् मुख़्लसीन(24) वस्त-बक़ल् बा-ब व क़द्दत् कमी-सहू मिन् दुबुरिंव्-व अल्फ़या सय्यि-दहा लदल्-बाबि, कालत् मा जज़ा-उ मन अरा-द बि-अह़्लि-क सूअन् इल्ला अंय्युस्ज-न औ अ़ज़ाबुन अलीम(25) का-ल हि-य रा-वदत्नी अन्-नफ़्सी व शहि-द शाहिदुम् मिन् अह़्लिहा इन् का-न क़मीसुहू कुद्-द मिन् कुबुलिन् फ़-स-दक़त् व हु-व मिनल्-काज़िबीन(26) व इन् का-न क़मीसुहू कुद्-द मिन् दुबुरिन् फ़-क-ज़बत् व हु-व मिनस्सादिक़ीन(27) फ़-लम्मा रआ क़मी-सहू कुद्-द मिन् दुबुरिन् का-ल इन्नहू मिन् कैदिकुन्-न, इन्-न कै-दकुन्-न अ़ज़ीम(28) यूसुफु अअ्रिज़ अन् हाज़ा वस्तग्फ़िरी लिज़म्बिकि इन्नकि कुन्ति मिनल्-ख़ातिईन(29) व का-ल निस्वतुन् फ़िल्-मदीनतिम्र-अतुल-अ़ज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन्-नफ्सिही कद् श-ग़-फ़हा हुब्बन्, इन्ना ल-नराहा फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(30) फ़-लम्मा समिअ़त् बिमक्रिहिन्-न अर्-सलत् इलैहिन्-न व अअ्त-दत् लहुन्-न मुत्त-कअंव्-व आतत् कुल-ल वाहि-दतिम् मिन्हुन्-न सिक्कीनंव्-व कालतिख़रूज् अ़लैहिन्-न फ़-लम्मा रऐ-नहू अक्बर्-नहू व कत्तअ्-न ऐदियहुन्-न व कुल्-न हा-श लिल्लाहि मा हाज़ा ब-शरन्, इन् हाज़ा इल्ला म-लकुन् करीम(31) कालत् फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीहि, व ल-कद् रावत्तुहू अ़न् नफ़्सिही फ़स्तअ्-स-म, व ल-इल्लम् यफ्अ़ल् मा आमुरूहू लयुस्ज-नन्-न व ल-यकूनम् मिनस्सागिरीन(32) का-ल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्-य मिम्मा यद्अू-ननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ् अ़न्नी कैदहुन्-न अस्बु इलैहिन्-न व अकुम् मिनल्-जाहिलीन(33) फ़स्तजा-ब लहू रब्बुहू फ़-स-र-फ़ अन्हु कैदहुन्-न, इन्नहू हुवस्-समीअुल-अ़लीम(34) सुम्-म बदा लहुम् मिम्-बअ्दि मा र-अवुल्-आयाति ल-यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन(35)*

व द-ख-ल म-अ़हुस्सिज्-न फ़-तयानि, का-ल अ-हदुहुमा इन्नी अरानी अअ्सिरू खम्रन व कालल्-आखरू इन्नी अरानी अह़्मिलु फौ-क रअ्सी खुब्ज़न् तअ्कुलुत्तैरू मिन्हु, नब्बिअ्ना बितअ्वीलिही इन्ना नरा-क मिनल्मुह़्सिनीन(36) का-ल ला यअ्तीकुमा तआ़मुन् तुर्ज़कानिही इल्ला नब्बअ्तुकुमा बितअ्वीलिही कब्-ल अंय्यअ्ति-यकुमा, ज़ालिकुमा मिम्मा अ़ल्ल-मनी रब्बी, इन्नी तरक्तु मिल्ल-त कौमिल् ला युअ्मिनू-न बिल्लाहि व हुम् बिल्आख़िरति हुम् काफिरून(37) वत्तबअ्तु मिल्ल-त आबाई इब्राही-म व इस्हा-क़ व यअ्कू-ब, मा का-न लना अन् नुश्रि-क बिल्लाहि मिन् शैइन्, ज़ालि-क मिन् फ़ज्लिल्लाहि अ़लैना व अ़लन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून(38) या साहि-बयिस्सिज्नि अ-अरबाबुम् मु-तफ़र्रिकू-न खैरून् अमिल्लाहुल वाहिदुल-कह़्हार(39) मा तअ्बुदू-न मिन् दुनिही इल्ला अस्मा-अन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा अन्ज़लल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अ-म-र अल्ला तअ्बुदू इल्ला इय्याहु, ज़ालिकद्-दीनुल-क़य्यिमु व लाकिन-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(40) या साहि-बयिस्सिज्नि अम्मा अ-हदुकुमा फ़-यस्की रब्बहू ख़मरन् व अम्मल्-आख़रू फ़युस्-लबु फ़-तअ्कुलुत्-तैरू मिर्रअ्सिही, कुज़ियल-अम्रूल्लज़ी फ़ीहि तस्तफ्तियान(41) व का-ल लिल्लजी जन्-न अन्नहू नाजिम् मिन्हुमज्कुर्नी अिन्-द रब्बि-क, फ़अन्साहुश्शैतानु ज़िक्-र रब्बिही फ-लबि-स फिस्सिनज्नि बिज्-अ सिनीन(42) व कालल्-मलिकु इन्नी अरा सब्-अ़ ब-क़रातिन् सिमानिंय्यअ्कुलुहुन्-न सब्अुन् अिजाफुंव्-व सब्-अ सुम्बुलातिन् खुज्रिंव्-व उ-ख-र याबिसातिन्, या अय्युहल म-लउ अफ्तूनी फी रूअ्या-य इन् कुन्तुम् लिर्रूअ्या तअ्बुरून(43) कालू अज़्गासु अह़्लामिन् व मा नह्नु बितअ्वीलिल्-अह़्लामि बिआलिमीन(44) व कालल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्द-क-र बअ्-द उम्मतिन् अ-न उनब्बिउकुम् बितअ्वीलिही फ़-अरसिलून(45) यूसुफु अय्युहस्-सिद्दीकु अफ्तिना फ़ी सब्अि ब-करातिन् सिमानिंय्यअ्कुलुहुन्-न सब्अुन् अिजाफुंव्-व सब्अि सुम्बुलातिन् खुज्रिंव्-व उ-ख-र याबिसातिल्-लअल्ली अर्जिअु इलन्नासि लअ़ल्लहुम् यअ्लमून(46) का-ल तज्-रअू-न सब्-अ सिनी-न द-अबन् फ़मा हसत्तुम् फ़-ज़रूहु फ़ी सुम्बुलिही इल्ला क़लीलम्-मिम्मा तअ्कुलून(47) सुम्-म यअ्ती मिम्-बअ्दि ज़ालि-क सब्अुन् शिदादुंय्यअ्कुल्-न मा कद्दम्तुम् लहुन्-न इल्ला क़लीलम् मिम्मा तुह़्सिनून(48) सुम्-म यअ्ती मिम्-बअ्दि ज़ालि-क आमुन् फ़ीहि युगा़सुन्नासु व फ़ीहि यअ्सिरून(49)*

व कालल् मलिकुअ्तूनी बिही फ़-लम्मा जा-अहुर्रसूलु कालर्जिअ् इला रब्बि-क फ़स्अल्हु मा बालुन-निस्वतिल्लाती कत्तअ्-न ऐदि-यहुन्-न, इन्-न रब्बी बिकैदिहिन्-न अलीम(50) का-ल मा ख़त्बुकुन्-न इज् रावत्तुन्-न यूसु-फ़ अन् नफ्सिही, कुल-न हा-श लिल्लाहि मा अ़लिम्ना अलैहि मिन् सूइन्, कालतिम्र-अतुल् अ़ज़ीज़िल-आ-न हस्ह-सल्हक़्कु, अ-न रावत्तुहू अन् नफ्सिही व इन्नहू लमिनस्सादिक़ीन(51) ज़ालि-क लि-यअ्ल-म अन्नी लम् अखुन्हु बिल्गै़बि व अन्नल्ला-ह ला यह्दी कैदल्-ख़ाइनीन(52)


Quran Para 12 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 12 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 12 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 12 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 12 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 12 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 12 की ऑडियो मौजूद कराई है। आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 12 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 12 को हिंदी में (Quran Para 12 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 12 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment