Quran Para 13 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 13 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:18 पूर्वाह्न

Quran Para 13 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 13 in hindi wa maa u barri

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 13 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 13 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
📌 नोट:- हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर13
पारा नामव मा उबर्रिउ
कुल सूरह3 (सूरह यूनुस, सूरह अर्-राअ़द और सूरह अल-हिज्र)
कुल रुकू18

📌 नोट:- पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 13 | Quran Para 13 In Hindi

📖 व मा उबर्रिउ – Wa mā ubarri’u (وَمَا أُبَرِّئُ)

व मा उबर्रिउ नफ़्सी इन्नन्नफ्-स ल-अम्मा-रतुम्-बिस्सू-इ इल्ला मा रहि-म रब्बी, इन्-न रब्बी ग़फूरूर्रहीम(53) व कालल्-मलिकुअ्तूनी बिही अस्तखिलस्हु लिनफ़्सी फ़-लम्मा कल्ल-महू का-ल इन्नकल्-यौ-म लदैना मकीनुन् अमीन(54) कालज्अ़ल्नी अ़ला ख़ज़ाइनिल्-अर्जि इन्नी हफ़ीजुन अलीम(55) व कज़ालि-क मक्कन्ना लियूसु-फ़ फ़िलअर्ज़ि य-तबव्वउ मिन्हा हैसु यशा-उ, नुसीबु बिरह्मतिना मन्-नशा-उ वला नुजीअु अज्रल्-मुह़्सिनीन(56) व ल-अज्रूल्-आखिरति खैरूल्-लिल्लज़ी-न आमनू व कानू यत्तकून(57)*

व जा-अ इख़्वतु यूसु-फ़ फ़-द-ख़लू अ़लैहि फ़-अ-र-फहुम् व हुम् लहू मुन्किरून(58) व लम्मा जह्ह-ज़हुम् बि-जहाज़िहिम् कालअ्तूनी बि-अखिल-लकुम् मिन अबीकुम् अला तरौ-न अन्नी ऊफ़िल्-कै-ल व अ-न खैरूल्-मुन्ज़िलीन(59) फ़-इल्लम् तअ्तूनी बिही फ़ला कै-ल लकुम् अिन्दी वला तक्रबून(60) कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाअिलून(61) व का-ल लिफ़ित्यानिहिज्-अ़लू बिज़ा-अ़-तहुम् फी रिहालिहिम् लअ़ल्लहुम् यअ्रिफूनहा इज़न्क़-लबू इला अह़्लिहिम् लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(62) फ़-लम्मा र-जअू इला अबीहिम् कालू या अबाना मुनि-अ़ मिन्नल्कैलु फ़-अर्सिल् म-अ़ना अख़ाना नक्तल् व इन्ना लहू लहाफ़िजून(63) का-ल हल् आमनुकुम् अ़लैहि इल्ला कमा अमिन्तुकुम् अ़ला अ़खी़हि मिन क़ब्लु, फ़ल्लाहु खै़रून् हाफ़िज़ंव्-व हु-व अर्हमुर्-राहिमीन(64) व लम्मा फ़-तहू मता-अहुम् व-जदू बिज़ाअ-तहुम् रूद्दत इलैहिम्, कालू या अबाना मा नब़्गी, हाज़िही बिज़ा-अतुना रूद्दत इलैना व नमीरू अह़्लना व नह्फ़जु अख़ाना व नज़्दादु कै-ल बअीरिन्, ज़ालि-क कैलुंय्यसीर(65) का-ल लन् उर्सि-लहू म-अ़कुम् हत्ता तुअ्तूनि मौसिकम्-मिनल्लाहि ल-तअ्तुन्ननी बिही इल्ला अंय्युहा-त बिकुम् फ़-लम्मा आतौहु मौसि-कहुम् कालल्लाहु अ़ला मा नकूलु वकील(66) व का-ल या बनिय्-य ला तद्ख़ुलू मिम्-बाबिंव्-वाहिदिंव-वद्खुलू मिन् अब्वाबिम् मु-तफ़र्रि-कतिन्, व मा उ़ग्नी अ़न्कुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन्, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, अलैहि तवक्कल्तु व अ़लैहि फ़ल्य-तवक्कलिल्-मु-तवक्किलून(67) व लम्मा द-ख़लू मिन् हैसु अ-म-रहुम् अबूहुम्, मा का-न युग्नी अ़न्हुम् मिनल्लाहि मिन् शैइन् इल्ला हा-जतन् फी नफ्सि यअ्कू-ब क़ज़ाहा, व इन्नहू लजू अिल्मिल्-लिमा अल्लम्नाहु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(68)*

व लम्मा द-ख़लू अला यूसु-फ़ आवा इलैहि अखा़हु का-ल इन्नी अ-न अखू-क फ़ला तब्तइस् बिमा कानू यअ्मलून(69) फ़-लम्मा जह्ह-ज़हुम् बि-जहाज़िहिम् ज-अ़लस्सिकाय-त फी रहिल अख़ीहि सुम्-म अज़्ज़-न मुअज़्ज़िनुन् अय्यतुहल्-अ़ीरू इन्नकुम् लसारिकून(70) कालू व अक़्बलू अ़लैहिम् माज़ा तफ्किदून(71) का़लू नफ्किदु सुवाअ़ल्-मलिकि व लिमन् जा-अ बिही हिम्लु बअीरिंव्-व अ-न बिही ज़अ़ीम(72) कालू तल्लाहि ल-कद् अ़लिम्तुम् मा जिअ्ना लिनुफ्सि-द फ़िल्अर्जि व मा कुन्ना सारिक़ीन(73) कालू फ़मा जज़ाउहू इन् कुन्तुम् काज़िबीन(74) कालू जज़ाउहू मंव्वुजि-द फी रह़्लिही फ़हु-व जज़ाउहू, कज़ालि-क नज्ज़िज़्ज़ालिमीन(75) फ़-ब-द-अ बिऔअि-यतिहिम् कब्-ल विआ़-इ अख़ीहि सुम्मस्तख़्र-जहा मिंव्विआ़-इ अख़ीहि, कज़ालि-क किद्ना लियूसु-फ, मा का-न लियअ्खु-ज़ अखाहु फ़ी दीनिल-मलिकि इल्ला अंय्यशाअल्लाहु, नरफ़अु द-रजातिम् मन्-नशा-उ, व फौ-क कुल्लि जी अिल्मिन् अ़लीम(76) कालू इंय्यस्रिक् फ़-क़द् स-र-क़ अखुल्लहू मिन् क़ब्लु, फ़-असर्रहा यूसुफु फ़ी नफ्सिही व लम् युब्दिहा लहुम् का-ल अन्तुम् शर्रूम्-मकानन् वल्लाहु अअ्लमु बिमा तसिफून(77) कालू या अय्युहल्-अ़ज़ीजु इन्-न लहू अबन् शैखन् कबीरन् फ़खुज् अ-ह-दना मकानहू इन्ना नरा-क मिनल्-मुह्सिनीन(78) का-ल मआ़ज़ल्लाहि अन् नअ्खु-ज़ इल्ला मंव्व-जद्ना मता-अना अिन्दहू इन्ना इज़ल्-लज़ालिमून(79)*

फ़लम्मस्तै-असू मिन्हु ख-लसू नजिय्यन्, का-ल कबीरूहुम् अलम् तअ्लमू अन्-न अबाकुम् क़द् अ-ख-ज़ अ़लैकुम् मौसिकम् मिनल्लाहि व मिन् क़ब्लु मा फर्रत्तुम् फी यू सु-फ़ फ़-लन् अबर-हल्-अर्-ज़ हत्ता यअ्ज़-न ली अबी औ यह्कुमल्लाहु ली व हु-व खैरूल्-हाकिमीन(80) इर्जिअू इला अबीकुम् फ़कूलू या अबाना इन्नब्न-क स-र-क़, वमा शहिद्ना इल्ला बिमा अ़लिम्ना वमा कुन्ना लिल्गै़बि हाफ़िज़ीन(81) वस्अलिल्-कर्य-तल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्अ़ीरल्लती अक़्बल्ना फ़ीहा, व इन्ना लसादिकून(82) का-ल बल् सव्वलत् लकुम् अन्फुसुकुम् अम्रन्, फ़-सब्रून् जमीलुन्, अ़सल्लाहु अंय्यअ्ति-यनी बिहिम् जमीअ़न्, इन्नहू हुवल् अ़लीमुल्-हकीम(83) व तवल्ला अ़न्हुम् व का-ल या अ-सफा अ़ला यूसु-फ़ वब्यज़्ज़त् अैनाहु मिनल-हुज्नि फहु-व कज़ीम(84) कालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़्कुरू यूसु-फ़ हत्ता तकू-न ह-रजन् औ तकू-न मिनल्-हालिकीन(85) का-ल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(86) या बनिय्यज़्हबू फ़-तहस्ससू मिंय्यूसु-फ़ व अखीहि वला तै-असु मिर्रौहिल्लाहि, इन्नहू ला यै-असू मिर्रौहिल्लाहि इल्लल् कौमुल्-काफिरून(87) फ़-लम्मा द-ख़लू अ़लैहि कालू या अय्युहल-अ़ज़ीजु मस्सना व अह़्ल-नज़्जुर्रू व जिअ्ना बिबिज़ा-अतिम्-मुज्जातिन् फ़औफ़ि लनल्कै-ल व तसद्दक् अ़लैना, इन्नल्ला-ह यज्ज़िल मु-तसद्दिक़ीन(88) का-ल हल् अलिम्तुम् मा फ़अ़ल्तुम् बियूसु-फ़ व अख़ीहि इज् अन्तुम् जाहिलून(89) कालू अ-इन्न-क ल-अन्-त यूसुफु, का-ल अ-न यूसुफु व हाज़ा अख़ी, कद् मन्नल्लाहु अ़लैना, इन्नहू मंय्यत्तकि व यस्बिर् फ़-इन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल-मुह्सिनीन(90) कालू तल्लाहि ल-कद् आस-रकल्लाहु अ़लैना व इन् कुन्ना लख़ातिईन(91) का-ल ला तसरी-ब अ़लैकुमुल्-यौ-म, यग्फिरूल्लाहु लकुम् व हु-व अर्हमुर्-राहिमीन(92) इज़्हबू बि-क़मीसी हाज़ा फ़अल्कूहु अ़ला वज्हि-अबी यअ्ति बसीरन् वअ्तूनी बिअह़्लिकुम् अज्मअीन(93)*

व लम्मा फ़-स-लतिल्-अी़रू का-ल अबूहुम् इन्नी ल-अजिदु री-ह यूसु-फ़ लौ ला अन् तुफ़न्निदून(94) कालू तल्लाहि इन्न-क लफ़ी ज़लालिकल-क़दीम(95) फ़-लम्मा अन् जाअल्-बशीरू अल्क़ाहु अ़ला वज्हिही फ़र्तद्-द बसीरन्, का-ल अलम् अकुल लकुम् इन्नी अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(96) कालू या अबानस्तफिर् लना जुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन(97) का-ल सौ-फ़ अस्तग्फिरू लकुम् रब्बी, इन्नहू हुवल् ग़फूरूर्रहीम(98) फ़-लम्मा द-ख़लू अ़ला यूसु-फ़ आवा इलैहि अ-बवैहि व कालद्खुलू मिस्-र इन्शा-अल्लाहु आमिनीन(99) व र-फ़-अ अ-बवैहि अ़लल्-अर्शि व ख़र्रू लहू सुज्जदन् व का-ल या अ-बति हाज़ा तअ्वीलु रूअ्या-य मिन् कब्लु, कद् ज-अ़-लहा रब्बी हक़्क़न्, व कद् अह्स-न बी इज् अखर-जनी मिनस्सिज्नि व जा-अ बिकुम् मिनल्बदवि मिम्-बअ्दि अन् न-ज़ग़श्शैतानु बैनी व बै-न इख़्वती, इन्-न रब्बी लतीफुल्लिमा यशा-उ, इन्नहू हुवल् अ़लीमुल्-हकीम(100) रब्बि कद् आतैतनी मिनल्मुल्कि व अ़ल्लम्तनी मिन् तअ्वीलिल्-अहादीसि फ़ातिरस्समावाति वल्अर्जि, अन्-त वलिय्यी फ़िद्दुन्या वल्आख़िरति तवफ़्फ़नी मुस्लिमंव्-व अल्हिक्नी बिस्सालिहीन(101) ज़ालि-क मिन् अम्बाइल्ग़ैबि नूहीहि इलै-क वमा कुन्-त लदैहिम् इज् अज्मअू अम्रहुम् व हुम् यम्कुरून(102) व मा अक्सरून्नासि व लौ हरस्-त बिमुअ्मिनीन(103) व मा तस्अलुहुम् अ़लैहि मिन् अज्रिन्, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रूल्-लिल-आ़लमीन(104)*

व क-अय्यिम्-मिन् आयतिन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि यमुर्रू-न अ़लैहा व हुम् अन्हा मुअ्रिजून(105) वमा युअ्मिनु अक्सरूहुम् बिल्लाहि इल्ला व हुम् मुश्रिकून(106) अ-फ़-अमिनू अन् तअ्ति-यहुम् गाशि-यतुम् मिन् अ़ज़ाबिल्लाहि औ तअ्ति-यहुमुस्साअ़तु ब़ग्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून(107) कुल हाजिही सबीली अद्अू इलल्लाहि, अ़ला बसीरतिन् अ-न व मनित्त-ब-अ़नी, व सुब्हानल्लाहि व मा अ-न मिनल्-मुश्रिकीन(108) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् मिन् अहलिल्कुरा, अ-फ़लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्जुरू कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, व लदारूल-आख़िरति खै़रूल-लिल्लज़ीनत्तक़ौ, अ-फ़ला तअ्किलून(109) हत्ता इज़स्तै-असर्-रूसुलु व ज़न्नू अन्नहुम् कद् कुज़िबू जा-अहुम् नस्रूना फ़नुज्जि-य मन् नशा-उ, व ला युरद्दु बअ्सुना अनिल् कौमिल्-मुज्रिमीन(110) ल-क़द् का-न फ़ी क़-ससिहिम् अिब्रतुल्-लिउलिल्-अल्बाबि, मा का-न हदीसंय्युफ्तरा व लाकिन् तस्दीक़ल्लज़ी बै-न यदैहि व तफ़्सी-ल कुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्म-तल् लिकौमिंय्युअ्मिनून(111)*

सूरह न० 13
( सूरह अर-रअद(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-मीम्-रा, तिल्-क आयातुल-किताबि, वल्लज़ी उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बिकल्-हक़्कु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून(1) अल्लाहुल्लज़ी र-फ़अ़स्समावाति बिगै़रि अ़-मदिन् तरौनहा सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि व सख़्ख़रश्शम्-स वल्क-म-र, कुल्लुंय्यज्री लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्, यु दब्बिरूल-अम्-र युफस्सिलुल्-आयाति लअ़ल्लकुम बिलिका-इ रब्बिकुम् तूकिनून(2) व हुवल्लज़ी मद्दल-अर्-ज़ व ज-अ-ल फीहा रवासि-य व अन्हारन्, व मिन् कुल्लिस्स-मराति ज-अ-ल फ़ीहा जौ जैनिस्नैनि युग्शिल्लैलन्नहा-र, इन्-न फ़ी जालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्-य-तफ़क्करून(3) व फ़िलअर्जि कि-तअुम् मु-तजाविरातुंव्-व जन्नातुम्-मिन् अअ्नाबिंव्-व ज़रअुव्-व नखीलुन् सिन्वानुंव्-व गैरू सिन्वानिंय्युस्का बिमाइंव्वाहिदिन् व नुफ़ज्जिलु बअ्ज़हा अला बअ्ज़िन् फ़िल्उकुलि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्यअ्किलून(4) व इन् तअ्जब् फ़-अ़-जबुन् कौलुहम् अ-इज़ा कुन्ना तुराबन् अ-इन्ना लफ़ी ख़ल्किन् जदीदिन्, उलाइ-कल्लज़ी-न क-फरू बिर्रब्बिहिम् व उलाइकल्-अ़ग्लालु फी अअ्नाकिहिम् व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(5) व यस्तअ्जिलून-क बिस्सय्यि-अति कब्लल्-ह-सनति व कद् ख़लत् मिन् क़ब्लिहिमुल-मसुलातु, व इन्-न रब्ब-क लजु मग्फि-रतिल् लिन्नासि अला जुल्मिहिम् व इन्-न रब्ब-क ल-शदीदुल-अ़िकाब(6) व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लौ ला उन्ज़ि-ल अ़लैहि आयतुम्-मिर्रब्बिही, इन्नमा अन्-त मुन्ज़िरूंव्-व लिकुल्लि कौमिन् हाद(7)*

अल्लाहु यअ्लमु मा तह़्मिलु कुल्लु उन्सा व मा तगी़जुल्-अरहामु व मा तज़्दादु, व कुल्लु शैइन् अिन्दहू बिमिक़्दार(8) आ़लिमुल्-गैबि वश्शहादतिल् कबीरूल-मु-तआ़ल(9) सवाउम्-मिन्कुम् मन् अ-सर्रल्-कौ ल व मन् ज-ह-र बिही व मन् हु-व मुस्तख्फिम् बिल्लैलि व सारिबुम्-बिन्नहार(10) लहू मुअ़क्क़िबातुम् मिम्-बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फ़िही यह्फ़जूनहू मिन् अमिरल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन् हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम्, व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन् सूअन् फला म-रद्-द लहू व मा लहुम् मिन् दूनिही मिंव्वाल(11) हुवल्लज़ी युरीकुमुल्-बर्-क़ ख़ौफंव-व त-म-अंव्-व युन्शिउस्-सहाबस् सिकाल(12) व युसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल्मलाइ-कतु मिन् ख़ीफ़तिही व युर्सिलुस्सवाअि-क फ़युसीबु बिहा मंय्यशा-उ व हुम् युजादिलू-न फ़िल्लाहि व हु-व शदीदुल-मिहाल(13) लहू दअ्वतुल्-हक्कि, वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिही ला यस्तजीबू-न लहुम् बिशैइन् इल्ला कबासिति कफ़्फै़हि इलल्-मा-इ लियबलु-ग़ फ़ाहु वमा हु-व बिबालिगिही, वमा दुआ़उल्-काफ़िरी-न इल्ला फ़ी ज़लाल(14) व लिल्लाहि यस्जुदु मन् फिस्समावाति वल्अर्जि तौअंव्-व करहंव्-व ज़िलालुहुम् बिल्गुदुव्वि वल्आसाल(15) {{अल-सज़्दाः}} कुल् मर्रब्बुस्समावाति वलअर्जि, कुलिल्लाहु, कुल अ-फ़त्तखज्तुम् मिन् दूनिही औलिया-अ ला यम्लिकू-न लिअन्फुसिहिम् नफ्अंव्-व ला ज़र्रन्, कुल हल यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीरू अम् हल् तस्तविज़्जुलुमातु वन्नूरू अम् ज-अ़लू लिल्लाहि शु-रका-अ ख-लकू क-खल्किही फ़-तशाबहल्-ख़लकु अ़लैहिम्, कुलिल्लाहु ख़ालिकु कुल्लि शैइंव्-व हुवल् वाहिदुल्-क़ह़्हार(16) अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़सालत् औदि-यतुम् बि-क़-दरिहा फ़ह्त-मलस्सैलु ज़-बदर्-राबियन्, व मिम्मा यू किदू-न अ़लैहि फिन्नारिब्तिग़ा-अ हिल्यतिन् औ मताअिन् ज़-बदुम्-मिस्लुहू, कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहुल-हक्-क़ वल्बाति-ल, फ़-अम्मज़्ज़-बदु फ़-यज़्हबु जुफ़ा-अन् व अम्मा मा यन्फअुन्ना-स फ़यम्कुसु फ़िल्अर्जि, कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहुल-अम्साल(17) लिल्लज़ीनस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, वल्लज़ी-न लम् यस्तजीबू लहू लौ अन्-न लहुम् मा फिल्अर्जि जमीअंव्-व मिस्लहू म-अहू लफ़्तदौ बिही, उलाइ-क लहुम् सूउल्-हिसाबि व मअ्वाहुम् ज-हन्नमु, व बिअ्सल्-मिहाद•(18)*

अ-फ़मंय्यअ्लमु अन्नमा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बिकल्-हक़्कु क-मन् हु-व अअ्मा, इन्नमा य-तज़क्करू उलुल-अल्बाब(19) अल्लज़ी-न यूफू-न बिअ़ह़्दिल्लाहि वला यन्कुजूनल-मीसाक़(20) वल्लज़ी-न यसिलू-न मा अ-मरल्लाहु बिही अंय्यूस-ल व यख़्शौ-न रब्बहुम् व यख़ाफू-न सूअल्-हिसाब(21) वल्लज़ी-न स-बरूब्तिगा-अ वज्हि रब्बिहिम् व अकामुस्सला-त व अन्फकू मिम्मा रज़क़्नाहुम् सिर्रंव्-व अलानि-यतंव्-व यद् रऊ-न बिल्ह-स-नतिस्सय्यि-अ-त उलाइ-क लहुम् अुक़्बद्दार(22) जन्नातु अ़द्निंय्यद्खुलू-नहा व मन् स-ल-ह मिन् आबाइहिम् व अज़्वाजिहिम् व जुर्रिय्यातिहिम् वल्मलाइ-कतु यद्ख़ुलू-न अ़लैहिम् मिन कुल्लि बाब(23) सलामुन् अलैकुम् बिमा सबरतुम् फ़निअ्-म अुक्बद्दार(24) वल्लज़ी-न यन्कुजू-न अ़ह्दल्लाहि मिम्-बअ्दि मीसाकिही व यक्तअू-न मा अ-मरल्लाहु बिही अंय्यूस-ल व युफ्सिदू-न फ़िल्अर्ज़ि उलाइ-क लहुमुल्लअ्-नतु व लहुम् सूउद्दार(25) अल्लाहु यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ व यक्दिरू, व फ़रिहू बिल्हयातिद्दुन्या, व मल्हयातुद्दुन्या फ़िल-आख़िरति इल्ला मताअ्(26)*

व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लौ ल उन्ज़ि-ल अ़लैहि आयतुम् मिर्रब्बिही, कुल इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशा-उ व यह्दी इलैहि मन् अनाब(27) अल्लज़ी-न आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम् बिज़िक्रिल्लाहि, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल-कुलूब(28) अल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति तूबा लहुम् व हुस्नु मआब(29) कज़ालि-क अर्सल्ना-क फ़ी उम्मतिन् क़द् खलत् मिन् कब्लिहा उ-ममुल्-लितत्लु-व अलैहिमुल्लज़ी औहैना इलै-क व हुम् यक्फुरू-न बिर्रह़्मानि, कुल हु-व रब्बी ला इला-ह इल्ला हु-व अलैहि तवक्कल्तु व इलैहि मताब(30) व लौ अन्-न कुरआनन् सुय्यिरत् बिहिल्-जिबालु औ कुत्तिअ़त् बिहिल्-अर्-जु औ कुल्लि-म बिहिल्मौता, बल् लिल्लाहिल्-अम्रू जमीअ़न्, अ-फ़लम् यै-असिल्लज़ी-न आमनू अल्-लौ यशाउल्लाहु ल-हदन्ना-स जमीअ़न्, व ला यज़ालुल्लज़ी-न क-फरू तुसीबुहुम् बिमा स-नअू कारि-अतुन् औ तहुल्लु क़रीबम् मिन् दारिहिम् हत्ता यअ्ति-य वअ्दुल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला युख़्लिफुल-मीआ़द(31)*

व ल-क़दिस्तुह्ज़ि-अ बिरूसुलिम् मिन् कब्लि-क फ़-अम्लैतु लिल्लज़ी-न क-फरू सुम्-म अख़ज़्तुहुम् फ़कै-फ़ का-न अ़िकाब(32) अ-फ-मन् हु-व काइमुन् अला कुल्लि नफ़्सिम्-बिमा क-सबत् व ज-अलू लिल्लाहि शु-रका-अ, कुल् सम्मूहुम् अम् तुनब्बिऊनहू बिमा ला यअ्लमु फिल्अर्ज़ि अम् बिज़ाहिरिम्-मिनल्कौ़लि, बल् जुय्यि-न लिल्लज़ी-न क-फरू मक्रूहुम् व सुद्दू अनिस्सबीलि, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन् हाद(33) लहुम् अ़ज़ाबुन् फ़िल्हयातिद्दुन्या व ल-अ़ज़ाबुल-आख़िरति अशक़्कु व मा लहुम् मिनल्लाहि मिंव्वाक़(34) म-स लुल-जन्नतिल्लती वुअिदल-मुत्तकू-न, तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू, उकुलुहा दाइमुंव्-व जिल्लुहा, तिल्-क अुक्बल्लज़ीनत्तक़ौ व उक्बल् काफ़िरीनन्नार(35) वल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यफ्रहू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मिनल-अह्ज़ाबि मंय्युन्किरू बअज़हू, कुल इन्नमा उमिर्तु अन् अअ़बुदल्ला-ह व ला उश्रि-क बिही, इलैहि अद्अू व इलैहि मआब(36) व कज़ालि-क अन्ज़ल्नाहु हुक्मन् अ-रबिय्यन्, व ल-इनित्त-बअ्-त अह़्वा-अहुम् बअ्-द मा जाअ-क मिनल्-अिल्मि मा ल-क मिनल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला वाक़(37)*

व ल-क़द् अरसल्ना रूसुलम् मिन् कब्लि-क व जअ़ल्ना लहुम् अज़्वाजंव्-व जुर्रिय्य-तन्, व मा का-न लि-रसूलिन् अंय्यअ्ति-य बिआयतिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, लिकुल्लि अ-जलिन् किताब(38) यम्हुल्लाहु मा यशा-उ व युस्बितु व अिन्दहू उम्मुल्-किताब(39) व इम्मा नुरियन्न-क बअ्ज़ल्लज़ी नअिदुहुम् औ न-तवफ़्फ़-यन्न-क फ-इन्नमा अ़लैकल्-बलागु व अ़लैनल्-हिसाब(40) अ-व लम् यरौ अन्ना नअ्तिल्-अर्-ज़ नन्कुसुहा मिन् अत्राफ़िहा, वल्लाहु यह्कुमु ला मुअ़क्कि-ब लिहुक्मिही, व हु-व सरीअुल्-हिसाब(41) व कद् म-करल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़लिल्लाहिल्-मक्रू जमीअ़न्, यअ्लमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन्, व स-यअ्लमुल-कुफ़्फ़ारू लिमन् अुक़्बद्दार(42) व यकूलुल्लज़ी-न क-फरू लस्-त मुर्सलन्, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व बैनकुम् व मन् अिन्दहू अिल्मुल्-किताब(43)*

सूरह न० 14
(सूरह इबराहीम(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-रा, किताबुन् अन्ज़ल्नाहु इलै-क लितुख़्रिजन्ना-स मिनज़्जु़लुमाति इलन्-नूरि बि-इज़्नि रब्बिहिम् इला सिरातिल् अ़ज़ीज़िल्-हमीद(1) अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति वमा फिल्अर्ज़ि, व वैलुल्-लिल्-काफ़िरी-न मिन् अ़ज़ाबिन् शदीद(2) अल्लज़ी-न यस्तहिब्बूनल्-हयातद्दुन्या अ़लल्-आख़िरति व यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन्, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद(3) व मा अरसल्ना मिर्रसूलिन् इल्ला बिलिसानि-कौमिही लियुबय्यि-न लहुम, फ़युज़िल्लुल्लाहु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ, व हुवल् अ़ज़ीजु़ल-हकीम(4) व ल-कद् अरसल्ना मूसा बिआयातिना अन् अख्रिज् कौम-क मिनज़्जु़लुमाति इलन्नूरि व ज़क्किरहुम् बिअय्यामिल्लाहि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर(5) व इज् का-ल मूसा लिकौमिहिज़्कुरू निअ्म-तल्लाहि अलैकुम् इज् अन्जाकुम् मिन् आलि फिरऔ-न यसूमूनकुम् सूअल्-अ़ज़ाबि व युज़ब्बिहू-न अब्ना-अकुम व यस्तह्यू-न निसा-अकुम्, व फ़ी ज़ालिकुम् बलाउम्-मिर्रब्बिकुम् अ़ज़ीम(6) व इज् त-अज़्ज़-न रब्बुकुम् ल-इन् श-कर्तुम् ल-अज़ीदन्नकुम् व ल-इन् क-फ़रतुम् इन्-न अ़ज़ाबी ल-शदीद(7) व का-ल मूसा इन् तक्फ़रू अन्तुम व मन् फ़िलअर्जि जमीअन् फ़-इन्नल्ला-ह ल-ग़निय्युन हमीद(8) अलम् यअ्तिकुम् न-बउल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिकुम् क़ौमि नूहिंव्-व आदिंव्-व समू-द, वल्लज़ी-न मिम्-बअ्दिहिम्, ला यअ्लमुहुम् इल्लल्लाहु, जाअत्हुम् रूसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़-रद्दू ऐदि-यहुम् फ़ी अफ़्वाहिहिम् व कालू इन्ना क-फर्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम् मिम्मा तद्अूनना इलैहि मुरीब•(9) कालत् रूसुलुहुम् अफ़िल्लाहि शक्कुन् फ़ातिरिस्समावाति वलअर्जि, यद्अूकुम् लियग्फि-र लकुम् मिन् जुनूबिकुम् व यु-अख्खि-रकुम् इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, कालू इन अन्तुम इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुना, तुरीदू-न अन् तसुद्दूना अम्मा का-न यअ्बुदु आबाउना फ़अ्तूना बिसुल्तानिम्-मुबीन(10) कालत् लहुम् रूसुलुहुम् इन् नह्नु इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् व लाकिन्नल्ला-ह यमुन्नु अ़ला मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व मा का-न लना अन् नअ्ति-यकुम् बिसुल्तानिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, व अलल्लाहि फल्य तवक्कलिल्-मुअ्मिनून(11) व मा लना अल्ला न-तवक्क-ल अ़लल्लाहि व कद् हदाना सुबु-लना, व लनस्बिरन्-न अ़ला मा आजै़तुमूना, व अ़लल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मु-तवक्किलून(12)*

व कालल्लज़ी-न क-फरू लिरूसुलिहिम् लनुखरिजन्नकुम् मिन् अर्ज़िना औ-ल तअूदुन्-न फी मिल्लतिना, फ़-औहा इलैहिम् रब्बुहुम् लनुह़्लिकन्नज्-ज़ालिमीन(13) व लनुस्किनन्न-कुमुल्-अर्-ज़ मिम्-बअ्दिहिम्, ज़ालि-क लिमन् ख़ा-फ मका़मी व ख़ा-फ वअीद(14) वस्तफ़्तहू व ख़ा-ब कुल्लु जब्बारिन् अ़नीद(15) मिंव्वराइही जहन्नमु व युस्का मिम्-माइन् सदीद(16) य-तजर्रअुहू व ला यकादु युसीगुहू व यअ्तीहिल्-मौतु मिन् कुल्लि मकानिंव्-व मा हु-व बि-मय्यितिन्, व मिंव्वराइही अ़ज़ाबुन् ग़लीज़(17) म-सलुल्लज़ी-न क-फ़रू बिरब्बिहिम् अअ्मालुहुम् क-रमादि-निश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन् आ़सिफिन्, ला यक्दिरू-न मिम्मा क-सबू अ़ला शैइन्, ज़ालि-क हुवज़्ज़लालुल्-बअ़ीद(18) अलम् त-र अन्नल्ला-ह ख़-लकस्-समावाति वल्-अर्-ज़ बिल्-हक्कि, इंय्यशअ् युज्हिब्कुम् व यअ्ति बिख़ल्किन् जदीद(19) व मा ज़ालि-क अ़लल्लाहि बि-अ़ज़ीज़(20) व ब-रजू लिल्लाहि जमीअ़न् फ़कालज़्जु-अ़फ़ा-उ लिल्लज़ीनस् तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् त-बअ़न् फ़-हल् अन्तुम् मुग्नू-न अन्ना मिन् अ़ज़ाबिल्लाहि मिन् शैइन्, कालू लौ हदानल्लाहु ल-हदैनाकुम्, सवाउन् अ़लैना अ-जज़िअ्ना अम् सबरना मा लना मिम्-महीस(21)*

व कालश्शैतानु लम्मा कुज़ियल्-अम्रू इन्नल्ला-ह व-अ-दकुम् वअ्दल्-हक्कि व व-अ़त्तुकुम् फ़-अख़्लफ़्तुकुम्, व मा का-न लि-य अ़लैकुम् मिन् सुल्तानिन् इल्ला अन् दऔ़तुकुम् फ़स्त-जब्तुम् ली फ़ला तलूमूनी व लूमू अन्फु-सकुम्, मा अ-न बिमुस्रिख़िकुम् व मा अन्तुम् बिमुस्रिखिय्-य, इन्नी क-फरतु बिमा अश्रक्तुमूनि मिन् कब्लु, इन्नज़्ज़ालिमी-न लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(22) व उद्खिलल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फीहा बि-इज्नि रब्बिहिम्, तहिय्यतुहुम् फ़ीहा सलाम(23) अलम् त-र कै-फ़ ज़-रबल्लाहु म-सलन् कलि-मतन् तय्यि-बतन् क-श-ज-रतिन् तय्यि-बतिन् अस्लुहा साबितुंव-व फर्अुहा फिस्समा-इ(24) तुअ्ती उकु-लहा कुल्-ल हीनिम्-बि-इज्नि रब्बिहा, व यज्रिबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(25) व म-सलु कलि-मतिन् ख़बीसतिन् क-श-ज-रतिन् ख़बीसति-निज्तुस्सत् मिन् फौकिल्अर्जि मा लहा मिन् करार(26) युसब्बितुल्लाहुल्लज़ी-न आमनू बिल्कौलिस्-साबिति फिल्हयातिद्दुन्या व फिल्-आखिरति व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमी-न व यफ़्अ़लुल्लाहु मा-यशा-उ(27)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न बद्दलू निअ्-मतल्लाहि कुफ्रंव-व अ-हल्लू कौमहुम् दारल्-बवार(28) जहन्न-म यस्लौनहा, व बिअ्सल्क़रार(29) व ज-अलू लिल्लाहि अन्दादल्-लियुज़िल्लू अ़न् सबीलिही, कुल त-मत्तअू फ़-इन्-न मसीरकुम् इलन्नार(30) कुल लिअिबादियल्लज़ी-न आमनू युकीमुस्सला-त व युन्फ़िकू मिम्मा रज़क्नाहुम् सिर्रंव-व अलानि-यतम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्-ला बैअुन् फ़ीहि व ला खिलाल(31) अल्लाहुल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अख्र-ज बिही मिनस्स-मराति रिज़्कल्लकुम् व सख़्ख़-र लकुमुल्फुल्-क लितज्रि-य फ़िल्-बह़रि बि-अम्रिही व सख़्ख़-र लकुमुल्-अन्हार(32) व सख़्ख़-र लकुमुश्शम्-स वल्-क-म-र दाइबैनि व सख़्ख़-र लकुमुल-लै-ल वन्नहार(33) व आताकुम् मिन् कुल्लि मा स-अल्तुमूहु, व इन् तअुद्दू निअ्-मतल्लाहि ला तुह़्सूहा, इन्नल्-इन्सा-न ल-ज़लूमुन् कफ़्फ़ार(34)*

व इज् का-ल इब्राहीमु रब्बिज्अल् हाज़ल्-ब-ल-द आमिनंव्-वज्नुब्नी व बनिय्-य अन् नअ्बुदल्-अस्नाम(35) रब्बि इन्नहुन्-न अज़्लल्-न कसीरम्-मिनन्नासि फ़-मन् तबि-अ़नी फ़-इन्नहू मिन्नी व मन् अ़सानी फ़इन्न-क गफूरूर रहीम(36) रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन् जुर्रिय्यती बिवादिन् गैरि जी-जरअिन् अिन्-द बैतिकल-मुहर्रमि रब्बना लियुकीमुस्सला-त फ़ज्अल् अफ्इ-दतम् मिनन्नासि तह़्वी इलैहिम् वर्ज़ुक्हुम् मिनस्स-मराति लअ़ल्लहुम् यश्कुरून(37) रब्बना इन्न-क तअ्लमु मा नुख्फी व मा नुअ्लिनु, व मा यख़्फा अ़लल्लाहि मिन् शैइन् फिल्अर्जि व ला फिस्समा-इ(38) अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी व-ह-ब ली अलल्-कि-बरि इस्माअी-ल व इस्हा-क, इन्-न रब्बी ल-समीअुद्-दुआ-इ(39) रब्बिज्अ़ल्नी मुक़ीमस्सलाति व मिन् जुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल् दुआ-इ(40) रब्बनग्फिर् ली व लिवालिदय्-य व लिल्मुअ्मिनी-न यौ-म यकूमुल्-हिसाब(41)*

व ला तह्स-बन्नल्ला-ह ग़ाफ़िलन् अ़म्मा यअ्मलुज़्ज़ालिमू-न, इन्नमा युअख़्ख़िरूहुम् लियौमिन् तश्ख़सु फ़ीहिल्-अब्सार(42) मुह्तिअी़-न मुक्निअ़ी रूऊसिहिम् ला यरतद्दु इलैहिम् तरफुहुम् व अफ्इ-दतुहुम् हवा-अ(43) व अन्ज़िरिन्ना-स यौ-म यअ्तीहिमुल अ़ज़ाबु फ़-यकूलुल्लज़ी-न ज़-लमू रब्बना अख़्ख़िरना इला अ-जलिन् क़रीबिन् नुजिब् दअ्व-त-क व नत्तबिअिर्रूसु-ल, अ-व-लम् तकूनू अक़्सम्तुम् मिन् क़ब्लु मा लकुम् मिन् ज़वाल(44) व सकन्तुम् फ़ी मसाकिनिल्लज़ी-न ज़-लमू अन्फु-सहुम् व तबय्य-न लकुम् कै-फ़ फ़अ़ल्ना बिहिम् व ज़रब्ना लकुमुल्-अम्साल(45) व कद् म-करू मक्रहुम् व अिन्दल्लाहि मक्रूहुम्, व इन् का-न मक्रूहुम् लि-तजू-ल मिन्हुल्-जिबाल(46) फला तह़्स-बन्नल्ला-ह मुख़्लि-फ़ वअ्दिही रूसु-लहू, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजु़न जुन्तिक़ाम(47) यौ-म तुबद्दलुल्-अर्जु गैरल्-अर्ज़ि वस्समावातु व ब-रजू लिल्लाहिल वाहिदिल्-कह्हार(48) व तरल्मुज्रिमी-न यौ-मइज़िम् मुक़र्रनी-न फ़िल्-अस्फ़ाद(49) सराबीलुहुम् मिन् कतिरानिंव्-व तग्शा वुजू-हहुमुन्नार(50) लियज्ज़ियल्लाहु कुल्-ल नफ्सिम् मा-क-सबत्, इन्नल्ला-ह सरीअुल-हिसाब(51) हाज़ा बलागुल्-लिन्नासि व लियुन्ज़रू बिही व लि-यअ्लमू अन्नमा हु-व इलाहुंव्वाहिदुंव्-व लि-यज़्ज़क्क-र उलुल-अल्बाब(52)*

सूरह न० 15
(सूरह अल-हिज्र(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ-लाम्-रा, तिल-क आयातुल्-किताबि व कुरआनिम् मुबीन(1)


Quran Para 13 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 13 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 13 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 13 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 13 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 13 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 13 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 13 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 13 को हिंदी में (Quran Para 13 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 13 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment