Quran Para 14 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 14 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:19 पूर्वाह्न

Quran Para 14 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 14 in hindi rubama

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 14 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 14 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर14
पारा नामरू-बमा
कुल सूरह2 (सूरह अल-हिज्र और सूरह अन-नहल)
कुल रुकू21

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 14 | Quran Para 14 In Hindi

📖 रू-बमा – Rubama (رُبَمَا)

रू-बमा यवद्दुल्लज़ी-न क-फरू लौ कानू मुस्लिमीन(2) ज़रहुम् यअ्कुलू व य-यमत्तअू व युल्हिहिमुल्-अ-मलु फ़ सौ-फ य्अलमून(3) व मा अह़्लक्ना मिन् कर्यतिन् इल्ला व लहा किताबुम्-मअ्लूम(4) मा तस्बिकु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअ्खिरून(5) व कालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़ि-ल अ़लैहिज्जिक्रू इन्न-क ल-मज्नून(6) लौ मा तअ्तीना बिल्मलाइ-कति इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(7) मा नुनज़्ज़िलुल-मलाइ-क-त इल्ला बिल्हक्कि व मा कानू इज़म्-मुन्ज़रीन(8) इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्-नज़्ज़िक्-र व इन्ना लहू लहाफिजून(9) व ल-कद् अर्सल्ना मिन् कब्लि-क फ़ी शि-यअिल्-अव्वलीन(10) व मा यअ्तीहिम् मिर्रसूलिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(11) कज़ालि-क नस्लुकुहू फी कुलूबिल्-मुज्रिमीन(12) ला युअ्मिनू-न बिही व कद् ख़लत् सुन्नतुल-अव्वलीन(13) व लौ फ़तह़्ना अलैहिम् बाबम्-मिनस्समा-इ फज़ल्लू फ़ीहि यअ्रूजून(14) लकालू इन्नमा सुक्किरत् अब्सारूना बल् नह्नु कौमुम्-मस्हूरून(15)*

व ल-कद् जअ़ल्ना फिस्समा-इ बुरूजंव्-व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन(16) व हफिज़्नाहा मिन् कुल्लि शैतानिर्रजीम(17) इल्ला मनिस्त-रक़स्सम्-अ फ़अत्ब-अहू शिहाबुम्-मुबीन(18) वल्अर्-ज़ मदद्नाहा व अल्कैना फ़ीहा रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि शैइम्-मौजून(19) व जअ़ल्ना लकुम् फ़ीहा मआ़यि-श व मल्लस्तुम् लहू बिराज़िक़ीन(20) व इम्मिन् शैइन् इल्ला अिन्दना ख़ज़ाइनुहू व मा नुनज्जिलुहू इल्ला बि-क-दरिम्-मअ्लूम(21) व अरसल्नर्रिया-ह लवाकि-ह फ़-अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ माअन् फ़-अस्कै़नाकुमूहु व मा अन्तुम् लहू बिख़ाज़िनीन(22) व इन्ना ल-नह्नु नुह़्यी व नुमीतु व नह़्नुल्-वारिसून(23) व ल-कद् अ़लिम्नल्-मुस्तक्दिमी-न मिन्कुम् व ल-क द् अ़लिम्नल्-मुस्तअ्खिरीन(24) व इन्-न रब्ब-क हु-व यह्शुरूहुम्, इन्नहू हकीमुन् अलीम(25)*

व ल-कद् ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन् सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मस्नून(26) वल्जान्-न ख़लक़्नाहु मिन् क़ब्लु मिन्-नारिस्समूम(27) व इज् का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी खालिकुम् ब-शरम्-मिन् सल्सालिम् मिन् ह-मइम्-मस्नून(28) फ़-इज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर्रूही फ़-कअू लहू साजिदीन(29) फ़-स-जदल्-मलाइ-कतु कुल्लुहुम् अज्मअून(30) इल्ला इब्ली-स, अबा अंय्यकू-न मअ़स्साजिदीन(31) का-ल या इब्लीसु मा-ल-क अल्ला तकू-न मअस्साजिदीन(32) का-ल लम् अकुल्-लिअस्जु-द लि-ब-शरिन् खलक्तहू मिन् सल्सालिम्-मिन् ह-मइम्-मस्नून(33) का-ल फख्रूज् मिन्हा फ-इन्न-क रजीम(34) व इन्-न अ़लैकल्लअ्-न-त इला यौमिद्दीन(35) का-ल रब्बि फ़-अन्ज़िरनी इला यौमि युब्अ़सून(36) का-ल फ़-इन्न-क मिनल-मुन्ज़रीन(37) इला यौमिल् वक्तिल्-मअ्लूम(38) का-ल रब्बि बिमा अग़्वैतनी ल-उज़य्यिनन्-न लहुम् फ़िल्अर्ज़ि व ल-उग्वियन्नहुम् अज्मअीन(39) इल्ला अिबाद-क मिन्हुमुल-मुख़्लसीन(40) का-ल हाज़ा सिरातुन् अ़लय्-य मुस्तकी़म(41) इन्-न अिबादी लै-स ल-क अ़लैहिम् सुल्तानुन् इल्ला मनित्त-ब-अ-क मिनल-गावीन(42) व इन्-न जहन्न-म लमौअिदुहुम् अज्मअ़ीन(43) लहा सब्-अतु अव्वाबिन्, लिकुल्लि बाबिम् मिन्हुम् जुज्उम्-मक़्सूम(44)*

इन्नल मुत्तकी-न फ़ी जन्नातिंव-व अुयून(45) उद्खुलूहा बि-सलामिन् आमिनीन(46) व नज़अ्ना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् इख़्वानन् अला सुरुरिम मु-तक़ाबिलीन(47) ला यमस्सुहुम् फ़ीहा न-सबुंव्-व मा हुम् मिन्हा बिमुखरजीन(48) नब्बिअ् अिबादी अन्नी अनल् गफूर्रहीम(49) व अन्-न अ़ज़ाबी हुवल् अ़ज़ाबुल अलीम(50) व नब्बिअ्हुम् अन् जैफ़ि इब्राहीम•(51) इज् द-खलू अ़लैहि फ़कालू सलामन्, का-ल इन्ना मिन्कुम् वजिलून(52) कालू ला तौजल् इन्ना नुबश्शिरू-क बिगुलामिन् अ़लीम(53) का-ल अ-बश्शरतुमूनी अला अम्मस्सनियल्-कि-बरू फबि-म तुबश्शिरून(54) कालू बश्शरना-क बिल्हक्कि फ़ला तकुम् मिनल् क़ानितीन(55) का-ल व मंय्यक़्नतु मिर्रह्मति रब्बिही इल्लज़्जा़ल्लून(56) का-ल फ़मा ख़त्बुकुम् अय्युहल्-मुर्सलून(57) कालू इन्ना उर्सिल्ना इला कौमिम्-मुज्रिमीन(58) इल्ला आ-ल लूतिन्, इन्ना लमुनज्जूहुम् अज्मअी़न(59) इल्लम्-र-अ-तहू कद्दरना इन्नहा लमिनल्-गाबिरीन(60)*

फ़-लम्मा जा-अ आ-ल लूति-निल्मुर्सलून(61) का-ल इन्नकुम् कौमुम्-मुन्करून(62) कालू बल् जिअ्ना-क बिमा कानू फ़ीहि यम्तरून(63) व अतैना-क बिल्हक्कि व इन्ना लसादिकून(64) फ़-अस्रि बिअह़्लि-क बिकित्अिम् मिनल्लैलि वत्तबिअ् अद्बारहुम् व ला यल्तफित् मिन्कुम अ-हदुंव्वम्जू हैसु तुअ्मरून(65) व क़जै़ना इलैहि ज़ालिकल्-अम्-र अन्-न दाबि-र हाउला-इ मक्तूअुम्-मुस्बिहीन(66) व जा-अ अह़्लुल-मदीनति यस्तब्शिरून(67) का-ल इन्-न हाउला-इ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़्ज़हून(68) वत्तकुल्ला-ह व ला तुख़्जून(69) कालू अ-व लम् नन्ह-क अनिल्-आ़लमीन(70) का-ल हाउला-इ बनाती इन् कुन्तुम् फ़ाअिलीन(71) ल-अम्रू-क इन्नहुम् लफी सक्रतिहिम् यअ्महून(72) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्सैहतु मुश्रिकीन(73) फ़-जअ़ल्ना आ़लि-यहा साफि-लहा व अम्तरना अ़लैहिम् हिजा-रतम् मिन सिज्जील(74) इन्-न फ़ी-ज़ालि-क लआयातिल् लिल्-मु-तवस्सिमीन(75) व इन्नहा लबि-सबीलिम् मुक़ीम(76) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्मुअ्मिनीन(77) व इन् का-न अस्हाबुल-ऐ-कति लज़ालिमीन(78) फ़न्त-कम्ना मिन्हुम • व इन्नहुमा लबि-इमामिम्-मुबीन(79) व ल-क़द् कज़्ज़-ब अस्हाबुल हिज्रिल्-मुर्सलीन(80) व आतैनाहुम् आयातिना फ़कानू अ़न्हा मुअ्रिज़ीन(81) व कानू यन्हितू-न मिनल्-जिबालि बुयूतन् आमिनीन(82) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्सैहतु मुस्बिहीन(83) फ़मा अ़ग्ना अ़न्हुम् मा कानू यक्सिबून(84) व मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक्क़ि, व इन्नस्सा-अ-त लआति-यतुन् फ़स्फ़हिस्सफ़्हल-जमील(85) इन्-न रब्ब-क हुवल् ख़ल्लाकुल-अ़लीम(86) व ल-क़द् आतैना-क सब्अम् मिनल्-मसानी वल्कुआनल्-अ़ज़ीम(87) ला तमुद्दन्-न अैनै-क इला मा मत्तअ्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम् व ला तह्ज़न् अ़लैहिम् वख्फिज् जनाह-क लिल्मुअ्मिनीन(88) व कुल इन्नी अनन्नज़ीरूल-मुबीन(89) कमा अन्ज़ल्ना अलल्-मुक्तसिमीन(90) अल्लज़ी-न ज-अ़लुल्-कुरआ-न अ़िज़ीन(91) फ़-वरब्बि-क लनस्-अलन्नहुम् अज्मअ़ीन•(92) अ़म्मा कानू यअ्मलून(93) फ़स्दअ् बिमा तुअ्मरू व अअ्रिज् अ़निल्-मुश्रिकीन(94) इन्ना कफ़ैनाकल-मुस्तह़्ज़िईन(95) अल्लज़ी-न यज्अ़लू-न मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख-र फ़सौ-फ़ यअ्लमून(96) व ल-कद् नअ्लमु अन्न-क यज़ीकु सद्रू-क बिमा यकूलून(97) फ़-सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क व कुम् मिनस्-साजिदीन(98) वअ्बुद् रब्ब-क हत्ता यअ्ति-यकल्-यक़ीन(99)*

सूरह न० 16
(सूरह अन-नहल(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अता अम्रूल्लाहि फ़ला तस्तअ्जिलूहु, सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(1) युनज़्ज़िलुल्-मलाइ-क-त बिर्रूहि मिन् अमरिही अ़ला मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही अन् अन्ज़िरू अन्नहू ला इला-ह इल्ला अ-न फ़त्तकून(2) ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि, तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(3) ख़-लकल्-इन्सा-न मिन् नुत्फ़तिन् फ़-इज़ा हु-व ख़सीमुम्-मुबीन(4) वल-अन्आ़-म ख़-ल-क़हा लकुम् फ़ीहा दिफ़उंव्-व मनाफ़िअु व मिन्हा तअ्कुलून(5) व लकुम् फ़ीहा जमालुन् ही-न तुरीहू-न व ही-न तस्रहून(6) व तह़्मिलु अस्का-लकुम् इला ब-लदिल्-लम् तकूनू बालिगी़हि इल्ला बिशिक़्क़िल-अन्फुसि, इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफुर्-रहीम(7) वल्खै-ल वल्बिगा़-ल वल्हमी-र लितर्कबूहा व ज़ी-नतन्, व यख़्लुकु मा ला तअ्लमून(8)*

व अ़लल्लाहि क़स्दुस्सबीलि व मिन्हा जा-इरून्, व लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्मअ़ीन(9) हुवल्लज़ी अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअल्लकुम् मिन्हु शराबुंव्-व मिन्हु श-जरून् फ़ीहि तुसीमून(10) युम्बितु लकुम् बिहिज़्ज़र्-अ़ वज़्जै़तू-न वन्नख़ी-ल वल-अअ्ना-ब व मिन् कुल्लिस्स-मराति, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आ-यतल्-लिक़ौमिंय्य-तफ़क्करून(11) व सख़्ख़-र लकुमुल-लै-ल वन्नहा-र वश्शम्-स वल्क़-म-र, वन्नुजूमु मुसख़्ख़रातुम्-बिअ्मरिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्यअ्किलून(12) व मा ज़-र-अ लकुम् फ़िल्अर्जि मुख़्तलिफ़न् अल्वानुहू, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौ़मिंय्यज़्ज़क्करून(13) व हुवल्लज़ी सख़्ख़रल्-बह्-र लितअ्कुलू मिन्हु लह़्मन् तरिय्यंव्-व तस्तख़्रिजू मिन्हु हिल्य-तन् तल्बसूनहा व तरल्फुल्-क मवाख़ि-र फीहि व लितब्तगू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(14) व अल्क़ा फ़िलअर्जि रवासि-य अन् तमी-द बिकुम् व अन्हारंव्-व सुबुलल्-लअ़ल्लकुम् तह़्तदून(15) व अ़लामातिन्, व बिन्नज्मि हुम् यह्तदून(16) अ-फ़मंय्यख़्लुकु कमल्-ला यख़्लुकु, अ-फ़ला तज़क्करून(17) व इन् तअुद्दू निअ्-मतल्लाहि ला तुह्सूहा, इन्नल्ला-ह ल-ग़फूरूर्रहीम(18) वल्लाहु यअ्लमु मा तुसिर्रू-न व मा तुअ्लिनून(19) वल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि ला यख़्लुकू-न शैअंव्-व हुम् युख़्लकून(20) अम्वातुन् गै़रू अह़्याइन्, वमा-यश्अुरू-न अय्या-न युब्अ़सून(21)*

इलाहुकुम् इलाहुंव्वाहिदुन् फ़ल्लज़ी-न ला जुअ्मिनू-न बिल्आख़िरति कुलूबुहुम् मुन्कि-रतुंव्-व हुम् मुस्तक्बिरून(22) ला ज-र-म अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा युसिर्रू-न व मा युअ्लिनू-न, इन्नहू ला युहिब्बुल-मुस्तक्बिरीन(23) व इज़ा की-ल लहुम् माज़ा अन्ज़-ल रब्बुकुम् कालू असातीरूल्-अव्वलीन(24) लियह़्मिलू औज़ारहुम् कामि-लतंय्-यौमल-क़ियामति व मिन् औज़ारिल्लज़ी-न युज़िल्लू-नहुम् बिगैरि अिल्मिन्, अला सा-अ मा यज़िरून(25)*

क़द् म-करल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् फ़-अतल्लाहु बुन्या-नहुम् मिनल्-क़वाअिदि फ़-खर्-र अ़लैहिमुस्सक़्फु मिन् फ़ौकिहिम् व अताहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् हैसु ला यश्अुरून(26) सुम्-म यौमल कियामति युख़्जीहिम् व यकूलु ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम् तुशाक़्कू-न फ़ीहिम्, कालल्लज़ी-न ऊतुल-अिल्-म इन्नल् ख़िज़्यल्-यौ-म वस्सू-अ अ़लल्-काफ़िरीन(27) अल्लज़ी-न त-तवफ़्फ़ाहुमुल् मलाइ-कतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम् फ़-अल्क़वुस्स-ल-म मा कुन्ना नअ्-मलु मिन् सूइन्, बला इन्नल्ला-ह अ़लीमुम्-बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(28) फ़द्खुलू अब्वा-ब जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा, फ़ लबिअ्-स मस्वल् मु-तकब्बिरीन(29) व की-ल लिल्लज़ीनत्तकौ माज़ा अन्ज़-ल रब्बुकुम, कालू खै़रन्, लिल्लज़ी-न अह़्सनू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या ह-स-नतुन्, व लदारूल्-आख़िरति खैरून्, व लनिअ्-म दारूल्-मुत्तकीन(30) जन्नातु अद्निंय्यद्खुलूनहा तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू लहुम् फ़ीहा मा यशाऊ-न, कज़ालि-क यज्ज़िल्लाहुल-मुत्तक़ीन(31) अल्लज़ी-न त-तवफ़्फा़हुमुल् मलाइ-कतु तय्यिबी-न यकूलू-न सलामुन् अ़लैकुमुद्खुलुल्-जन्न-त बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(32) हल् यन्जु रू-न इल्ला अन् तअ्ति-यहुमुल्-मलाइ-कतु औ यअ्ति-य अम्रू रब्बि-क, कज़ालि-क फ़-अ़लल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(33) फ़-असाबहुम् सय्यिआतु मा अ़मिलू व हा-क बिहिम् मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(34)*

व कालल्लज़ी-न अश्रकू लौ शाअल्लाहु मा अ़बद्ना मिन् दूनिही मिन् शैइन् नह़्नू व ला आबाउना व ला हर्रम्ना मिन् दूनिही मिन् शैइन्, कज़ालि-क फ़-अ़लल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़-हल् अ़लर्रूसुलि इल्लल् बलागुल-मुबीन(35) व ल-क़द् बअ़स्ना फ़ी कुल्लि उम्मतिर्रसूलन् अनिअ्बुदुल्ला-ह वज्तनिबुत्तागू-त फ़मिन्हुम् मन् हदल्लाहु व मिन्हुम् मन् हक़्क़त् अ़लैहिज़्ज़लतु, फ़सीरू फ़िल्अर्जि फ़न्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल्-मुकज़्ज़िबीन(36) इन तहरिस् अ़ला हुदाहुम् फ़-इन्नल्ला-ह ला यह्दी मंय्युज़िल्लु व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(37) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ला यब्अ़सुल्लाहु मंय्यमूतु, बला वअ्दन् अ़लैहि हक़्क़ंव्-व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(38) लियुबय्यि-न लहुमुल्लज़ी यख़्तलिफू-न फ़ीहि व लियअ्-लमल्लज़ी-न क-फरू अन्नहुम् कानू काज़िबीन(39) इन्नमा कौलुना लिशैइन् इज़ा अरद्नाहु अन्-नकू-ल लहू कुन् फ़-यकून(40)*

वल्लज़ी-न हाजरू फ़िल्लाहि मिम्-बअ्दि मा जुलिमू लनुबव्विअन्नहुम् फ़िद्दुन्या ह-स-नतन्, व लअज्रूल-आख़िरति अक्बरू• लौ कानू यअ्लमून(41) अल्लज़ी-न स-बरू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(42) व मा अर्सल्ना मिन् कब्लि-क इल्ला रिजालन् नूही इलैहिम् फस्अलू अह्ल़ज़्ज़िकरि इन कुन्तुम् ला तअ्लमून(43) बिल्-बय्यिनाति वज़्जु़बुरि, व अन्ज़ल्ना इलैकज़्ज़िक्-र लितुबय्यि-न लिन्नासि मा नुज़्ज़ि-ल इलैहिम् व लअ़ल्लहुम् य-तफ़क्करून•(44) अ-फ-अमिनल्लजी-न म-करूस्सय्यिआति अंय्यख़्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल-अर्-ज़ औ यअ्ति-यहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन हैसु ला यश्अुरून(45) औ यअ्खु-ज़हुम् फी तक़ल्लुबिहिम् फ़मा हुम् बिमुअ्जिज़ीन(46) औ यअ्खु-ज़हुम् अला तख़व्वुफ़िन् फ़-इन्-न रब्बकुम् ल-रऊफुर्रहीम(47) अ-व लम् यरौ इला मा ख़-लक़ल्लाहु मिन् शैइंय्-य-तफ़य्यउ ज़िलालुहू अ़निल्-यमीनि वश्शमाइलि सुज्जदल्-लिल्लाहि व हुम् दाख़िरून(48) व लिल्लाहि यस्जुदू मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि मिन् दाब्बतिंव्-वल-मलाइ-कतु व हुम् ला यस्तक्बिरून(49) यख़ाफू-न रब्बहुम् मिन् फौकिहिम् व यफ्अलू-न मा युअ्मरून(50)* {{अल-सज़्दाः}}

व कालल्लाहु ला तत्तखिजू इलाहैनिस्-नैनि इन्नमा हु-व इलाहुंव-वाहिदुन् फ़-इय्या-य फ़रहबून(51) व लहू मा फ़िस्समावाति वलअर्ज़ि व लहुद्दीनु वासिबन् अ-फ़गै़रल्लाहि तत्तकून(52) व मा बिकुम् मिन् निअ्मतिन् फमिनल्लाहि सुम्-म इज़ा मस्सकुमुज्-जुर्रू फ़-इलैहि तज्अरून(53) सुम्-म इज़ा क-शफ़ज़्जु़र्-र अन्कुम् इज़ा फ़रीकुम्-मिन्कुम् बिरब्बिहिम् युश्रिकून(54) लियक्फुरू बिमा आतैनाहुम्, फ़-तमत्तअू, फ़सौ-फ़ तअ्लमून(55) व यज्अलू-न लिमा ला यअ्लमू-न नसीबम् मिम्मा रज़क़्नाहुम्, तल्लाहि लतुस्अलुन्-न अ़म्मा कुन्तुम् तफ़्तरून(56) व यज्अ़लू-न लिल्लाहिल्-बनाति सुब्हानहू व लहुम् मा यश्तहून(57) व इज़ा बुश्शि-र अ-हदुहुम् बिल्उन्सा ज़ल्-ल वज्हुहू मुस्वद्दंव्-व हु-व कज़ीम(58) य-तवारा मिनल्-कौमि मिन् सू-इ मा बुश्शि-र बिही, अयुम्सिकुहू अला हूनिन् अम् यदुस्सुहू फित्तुराबि, अला सा-अ मा यह्कुमून(59) लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्आखिरति म-सलुस्सौइ व लिल्लाहिल् म-सलुल्-अअ्ला व हुवल अ़ज़ीजु़ल हकीम(60)*

व लौ युआखिजुल्लाहुन्ना-स बिजुल्मिहिम् मा त-र-क अ़लैहा मिन् दाब्बतिंव्-व लाकिंय्युअख्खिरूहुम् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअ्खिरू-न सा-अ़तंव्-व ला यस्तक्दिमून(61) व यज्अ़लू-न लिल्लाहि मा यक्रहू-न व तसिफु अल्सिनतुहुमुल्-कज़ि-ब अन्-न लहुमुल्-हुस्ना, ला ज-र-म अन्-न लहुमुन्ना-र व अन्नहुम् मुफ्रतून(62) तल्लाहि ल-क़द् अर्सल्ना इला उ-ममिम् मिन् क़ब्लि-क फ़-ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् फहु-व वलिय्युहुमुल्-यौ-म व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(63) व मा अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब इल्ला लितुबय्यि-न लहुमुल्लज़िख़्त-लफू फ़ीहि व हुदंव्-व रह़्म-तल लिक़ौमिंय्युअ्मिनून(64) वल्लाहु अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अह़्या बिहिल्अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्यस्मअून(65)*

व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्आमि लअिब्र-तन् नुस्कीकुम् मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिम्-बैनि फ़रसिंव्-व दमिल्-ल-बनन् खालिसन् साइग़ल-लिश्शारिबीन(66) व मिन् स-मरातिन्नख़ीलि वल्अअ्नाबि तत्तखिजू-न मिन्हु स-करंव्-व ऱिज्कन् ह-सनन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्यअ्किलून(67) व औहा रब्बु-क इलन्नह़्लि अनित्तखिजी मिनल्-जिबालि बुयूतंव्-व मिनश्श-जरि व मिम्मा यअ्रिशून(68) सुम्-म कुली मिन् कुल्लिस्स-मराति फ़स्लुकी सुबु-ल रब्बिकि जुलुलन्, यख़्रूजु मिम्-बुतू निहा शराबुम्-मुख़्तलिफुन् अल्वानुहू फ़ीहि शिफ़ाउल्-लिन्नासि, इन्-न फ़ी जालि-क लआ-यतल् लिकौमिंय्य-तफ़क्करून(69) वल्लाहु ख़-ल-क़कुम् सुम्-म य-तवफ़्फा़कुम् व मिन्कुम् मंय्युरद्दु इला अरज़लिल्-अुमुरि लिकै ला यअ्ल-म बअ्-द अिल्मिन् शैअन्, इन्नल्ला-ह अ़लीमुन् क़दीर(70)*

वल्लाहु फ़ज़्ज़-ल बअ्ज़कुम् अ़ला बअ्ज़िन् फ़िर्रिज्कि फ़-मल्लज़ी-न फुज़्ज़िलू बिराद्दी रिज्किहिम् अ़ला मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़हुम् फीहि सवाउन्, अ-फ़बिनिअ्-मतिल्लाहि यज्हदून(71) वल्लाहु ज-अ़-ल लकुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़्वाजंव-व ज-अ-ल लकुम् मिन् अज़्वाजिकुम् बनी-न व ह-फ-दतंव्-व र-ज़-क़ कुम् मिनत्तय्यिबाति, अ-फ़बिल्बातिलि युअ्मिनू-न व बिनिअ्-मतिल्लाहि हुम् यक्फुरून(72) व यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लहुम रिज़्क़म्-मिनस्समावाति वल्अर्जि शैअंव्-व ला यस्ततीअून(73) फ़ला तज्रिबू लिल्लाहिल्-अम्सा-ल, इन्नल्ला-ह यअ़लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(74) ज़-रबल्लाहु म-सलन् अ़ब्दम्-मम्लूकल्-ला यक्दिरू अ़ला शैइंव्-व मर्रज़क़्नाहु मिन्ना रिज़्क़न् ह-सनन् फ़हु-व युन्फ़िकु मिन्हु सिर्रंव्-व जहरन्, हल् यस्तवू-न, अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमून(75) व ज़-रबल्लाहु म-सलर्रजुलैनि अ-हदुहुमा अब्कमु ला यक़्दिरू अ़ला शैइंव्-व हु-व कल्लुन् अ़ला मौलाहु ऐ-नमा युवज्जिह्हु ला यअ्ति बिखै़रिन्, हल् यस्तवी हु-व व मंय्यअ्मुरू बिल-अ़द्लि व हु-व अ़ला सिरातिम्-मुस्तकीम(76)*

व लिल्लाहि गै़बुस्समावाति वल्अर्जि व मा अम्रूस्सा-अ़ति इल्ला क-लम्हिल्-ब-सरि औ हु-व अक्रबु, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(77) वल्लाहु अख़्र-जकुम् मिम्-बुतूनि उम्महातिकुम् ला तअ्लमू-न शैअंव्-व ज-अ-ल लकुमुस्सम्-अ़ वल्अब्सा-र वल्-अफ्इ-द-त लअल्लकुम् तश्क़रून(78) अलम् यरौ इलत्तैरि मुसख़्ख़रातिन् फ़ी जव्विस्समा-इ, मा युम्सिकुहुन्-न इल्लल्लाहु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(79) वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिम्-बुयूतिकुम् स-कनंव्-व ज-अ-ल लकुम् मिन् जुलूदिल्-अन्आ़मि बुयूतन् तस्तखिफ्फूनहा यौ-म ज़अ्निकुम् व यौ-म इका़मतिकुम् व मिन् अस्वाफ़िहा व औबारिहा व अश्आ़रिहा असासंव्-व मताअ़न् इला हीन(80) वल्लाहु ज-अ-ल लकुम् मिम्मा ख़-ल-क़ ज़िलालंव्-व ज-अ-ल लकुम् मिनल् जिबालि अक्नानंव्-व ज-अ़-ल लकुम् सराबी-ल तक़ीकुमुल्हर्-र व सराबी-ल तक़ीकुम् बअ्सकुम्, कज़ालि-क युतिम्मु निअ्-मतहू अ़लैकुम् लअ़ल्लकुम् तुस्लिमून(81) फ-इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अ़लैकल्-बलागुल-मुबीन(82) यअ्रिफू-न निअ्-मतल्लाहि सुम्-म युन्किरूनहा अक्सरूहुमुल्-काफिरून(83)*

व यौ-म नब्असु मिन् कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् सुम्-म ला युअ्ज़नु लिल्लज़ी-न क-फ़रू व ला हुम् युस्तअ्तबून(84) व इज़ा रअल्लजी-न ज़-लमुल्-अ़ज़ा-ब फ़ला युख़फ़्फ़फु अ़न्हुम् व ला हुम् युन्ज़रून(85) व इज़ा रअल्लज़ी-न अश्रकूं शु-रका-अहुम् कालू रब्बना हाउला-इ शु-रकाउनल्लज़ी-न कुन्ना नद्अू मिन् दूनि-क फ़अल्क़ौ इलैहिमुल्कौ-ल इन्नकुम् लकाज़िबून•(86) व अल्क़ौ इलल्लाहि यौमइज़ि-निस्स-ल-म व जल्-ल अ़न्हुम् मा कानू यफ़्तरून(87) अल्लज़ी-न क-फरू व सद्दू अन् सबीलिल्लाहि ज़िद्नाहुम् अ़ज़ाबन् फ़ौक़ल-अ़ज़ाबि बिमा कानू युफ्सिदून(88) व यौ-म नब्असु फ़ी कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् अ़लैहिम् मिन् अन्फुसिहिम् व जिअ्ना बि-क शहीदन् अ़ला हाउला-इ, व नज्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब तिब्यानल्-लिकुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्मतंव्-व बुश्रा लिल्मुस्लिमीन(89)*

इन्नल्ला-ह यअ्मुरू बिल-अ़द्लि वल्-इह़्सानि व ईता-इ ज़िल्कुरबा व यन्हा अनिल्-फ़ह़्शा-इ वल्मुन्करि वल्बग्यि यअ़िजुकुम् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(90) व औफू बि-अ़ह़्दिल्लाहि इज़ा आ़हत्तुम् व ला तन्कुजुल्-ऐमा-न बअ्-द तौकीदिहा व क़द् जअ़ल्तुमुल्ला-ह अ़लैकुम् कफ़ीलन्, इन्नल्ला-ह यअ्लमु मा तफ़अलून(91) व ला तकूनू कल्लती न-क़ज़त् ग़जलहा मिम्-बअ्दि कुव्वतिन् अन्कासन्, तत्तखिजू-न ऐमानकुम् द-ख़लम्-बैनकुम् अन् तकू-न उम्मतुन् हि-य अरबा मिन् उम्मतिन्, इन्नमा यब्लूकुमुल्लाहु बिही, व लयुबय्यिनन्-न लकुम् यौमल्-क़ियामति मा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफून(92) व लौ शा-अल्लाहु ल-ज-अ़-लकुम् उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व लाकिंय्-युजि्ल्लू मंय्यशा-उ, व यह्दी मंय्यशा-उ, व लतुस्अलुन्-न अ़म्मा कुन्तुम् तअ्मलून(93) व ला तत्तखिजू ऐमानकुम् द-ख़लम् बैनकुम् फ़-तज़िल्-ल क़-दमुम्-बअ्-द सुबूतिहा व तजूकुस्सू अ बिमा सदत्तुम् अ़न् सबीलिल्लाहि व लकुम् अ़ज़ाबुन अज़ीम(94) व ला तश्तरू बि-अ़ह्दिल्लाहि स-मनन् क़लीलन्, इन्नमा अ़िन्दल्लाहि हु-व खै़रूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(95) मा अ़िन्दकुम् यन्फ़दु व मा अिन्दल्लाहि बाकिन्, व ल-नज्ज़ियन्नल्लज़ी-न स-बरू अज्रहुम् बि-अह्सनि मा कानू यअ्मलून(96) मन अ़मि-ल सालिहम्-मिन् ज़-करिन् औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-लनुह़्यि-यन्नहू हयातन् तय्यि-बतन् व लनज्ज़ियन्नहुम् अज्रहुम् बिअह्सनि मा कानू यअ्मलून(97) फ़-इज़ा करअ्तल्-कुरआ-न फ़स्तअिज् बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम(98) इन्नहू लै-स लहू सुल्तानुन् अलल्लज़ी-न आमनू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(99) इन्नमा सुल्तानुहू अ़लल्लज़ी-न य-तवल्लौनहू वल्लज़ी-न हुम् बिही मुश्रिकून(100)*

व इज़ा बद्दल्ना आ-यतम् मका-न आयतिंव्-वल्लाहु अअ्लमु बिमा युनज्जिलु क़ालू इन्नमा अन्-त मुफ़्तरिन्, बल् अक्सरूहुम् ला यअ्लमून(101) कुल नज़्ज़-लहु रूहुल्-कुदुसि मिर्रब्बि-क बिल्हक्कि लियुसब्बितल्लज़ी-न आमनू व हुदंव्-व बुशरा लिल-मुस्लिमीन(102) व ल-क़द् नअ्लमु अन्नहुम् यकूलू-न इन्नमा युअ़ल्लिमुहू ब-शरून्, लिसानुल्लज़ी युल्हिदू-न इलैहि अअ्-जमिय्युंव-व हाज़ा लिसानुन् अ-रबिय्युम् मुबीन(103) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिआयातिल्लाहि ला यह्दीहिमुल्लाहु व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(104) इन्नमा यफ़्तरिल्-कज़िबल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिआयातिल्लाहि व उलाइ-क हुमुल्-काज़िबून(105) मन् क-फ़-र बिल्लाहि मिम्-बअ्दि ईमानिही इल्ला मन् उक्रि-ह व कल्बुहू मुत्मइन्नुम्-बिल्ईमानि व लाकिम्-मन् श-र-ह बिल्कुफ्रि सद्रन फ़-अलैहिम् ग़-ज़बुम्-मिनल्लाहि व लहुम् अ़जा़बुन् अ़ज़ीम(106) ज़ालि-क बिअन्नहुमुस्त हब्बुल्-हयातद्दुन्या अ़लल्-आख़िरति व अन्नल्ला-ह ला यह्दिल् कौमल्-काफिरीन(107) उलाइ-कल्लज़ी-न त-बअ़ल्लाहु अ़ला कुलूबिहिम् व सम्अिहिम् व अब्सारिहिम् व उलाइ-क हुमुल्गाफ़िलून(108) ला ज-र-म अन्नहुम् फ़िल्आख़िरति हुमुल्-ख़ासिरून(109) सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न हाजरू मिम्-बअ्दि मा फुतिनू सुम्-म जाहदू व स-बरू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ्दिहा ल-ग़फूरूर्रहीम(110)*

यौ-म तअ्ति कुल्लु नफ्सिन् तुजादिलु अ़न् नफ़्सिहा व तुवफ्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम्-मा अ़मिलत् व हुम् ला युज़्लमून(111) व ज़-रबल्लाहु म-सलन् कर्-यतन् कानत् आमि-नतम्-मुत्मइन्नतंय्-यअ्तीहा रिज़्कुहा र-ग़दम्-मिन् कुल्लि मकानिन् फ़-क-फरत् बिअन्अु मिल्लाहि फ़-अज़ा-क़हल्लाहु लिबासल्-जूअि वल्ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नअून(112) व ल-क़द् जाअहुम् रसूलुम्-मिन्हुम् फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़ ज़हुमुल्-अ़ज़ाबु व हुम् ज़ालिमून(113) फ़कुलू मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु हलालन् तय्यिबंव्-वश्कुरू निअ्-मतल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून(114) इन्नमा हर्र-म अलैकुमुल्-मैत-त वद्द-म व लह़्मल्-खिन्जीरि व मा उहिल्-ल लिगै़रिल्लाहि बिही फ़-मनिज़्तुर्-र गै-र बागिंव्-व ला आदिन् फ़-इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(115) व ला तकूलू लिमा तसिफु अल्सि-नतुकुमुल्-कज़ि-ब हाज़ा हलालुंव्-व हाज़ा हरामुल्-लितफ़्तरू अ़लल्लाहिल्-कज़ि-ब, इन्नल्लज़ी-न यफ़्तरू-न अ़लल्लाहिल्-कज़ि-ब ला युफ्लिहून(116) मताअुन् क़लीलुंव्-व लहुम् अ़जा़बुन् अलीम(117) व अ़लल्लज़ी-न हादू हर्रम्ना मा क़सस्ना अ़लै-क मिन् क़ब्लु व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(118) सुम्-म इन्-न रब्ब-क लिल्लज़ी-न अ़मिलुस्सू-अ बि-जहालतिन् सुम्-म ताबू मिम्-बअ्दि ज़ालि-क व अस्लहू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ्दिहा ल-ग़फूरूर्रहीम(119)*

इन्-न इब्राही-म का-न उम्म-तन् कानितल्-लिल्लाहि हनीफ़न्, व लम् यकु मिनल्-मुश्रिकीन(120) शाकिरल्-लिअन्अुमिही, इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम् मुस्तकीम(121) व आतैनाहु फ़िद्दुन्या ह-स-नतन्, व इन्नहू फ़िल-आखिरति लमिनस्-सालिहीन(122) सुम्-म औहैना इलै-क अनित्तबिअ् मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न्, व मा का-न मिनल्-मुश्रिकीन(123) इन्नमा जुअिलस्सब्तु अलल्लज़ीनख्त-लफू फ़ीहि, व इन्-न रब्ब-क ल-यह्कुमु बैनहुम् यौमल्-कियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफून(124) उद्अु इला सबीलि रब्बि-क बिल्हिक्मति वल्मौअि-ज़तिल ह-स-नति व जादिल्हुम् बिल्लती हि-य अह्सनु, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल-ल अन् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्मुह्तदीन(125) व इन् आ़क़ब्तुम् फ़आ़किबू बिमिस्लि मा अूक़िब्तुम् बिही, व ल-इन् सबरतुम् लहु-व खै़रूल्-लिस्साबिरीन(126) वस्बिर् व मा सब्रू-क इल्ला बिल्लाहि व ला तह्ज़न् अ़लैहिम् व ला तकु फ़ी जै़किम्-मिम्मा यम्कुरून(127) इन्नल्ला-ह मअ़ल्लज़ीनत्तकौ वल्लज़ी-न हुम् मुह्सिनून(128)*


Quran Para 14 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 14 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 14 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 14 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 14 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 14 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 14 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 14 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 14 को हिंदी में (Quran Para 14 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।

आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 14 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment