Quran Para 15 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 15 हिंदी में

Quran Para 15 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 14 in hindi subhanalladi

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 15 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 15 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर15
पारा नामसुब्हानल्लज़ी
कुल सूरह2 (सूरह अल-इसरा’अ और सूरह कहफ़)
कुल रुकू21

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 15 | Quran Para 15 In Hindi

📖 सुब्हानल्लज़ी – Subḥāna ’lladhī (سُبْحَانَ ٱلَّذِى)

सूरह न० 17
(सूरह बनी इसराईल(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअ़ब्दिही लैलम्-मिनल्-मस्जिदिल्-हरामि इलल् मस्जिदिल्-अक़्सल्लज़ी बारक्ना हौलहू लिनुरियहू मिन् आयातिना इन्नहू हुवस्समीअुल्-बसीर(1) व आतैना मूसल्-किता-ब व जअ़ल्नाहु हुदल् लि-बनी इस्राई-ल अल्ला तत्तखिजू मिन् दूनी वकीला(2) जुर्रिय्य-त मन् हमल्ना म-अ़ नूहिन् इन्नहू का-न अवब्दन् शकूरा(3) व क़ज़ैना इला बनी इस्राई-ल फिल्-किताबि लतुफ्सिदुन्-न फिल्अर्ज़ि मर्रतैनि व ल-तअलुन्-न अु़लुव्वन् कबीरा(4) फ़-इज़ा जा-अ वअ्दु ऊलाहुमा बअ़स्ना अ़लैकुम् अ़िबादल्-लना उली बअ्सिन् शदीदिन् फ़जासू ख़िलालद् दियारि, व का-न वअ्दम्-मफ़अूला(5) सुम्-म रदद्ना लकुमुल्कर्र-त अलैहिम् व अम्दद्नाकुम् बिअम्वालिंव्-व बनी-न व जअ़ल्नाकुम् अक्स-र नफ़ीरा(6) इन् अह्सन्तुम् अह्सन्तुम् लिअन्फुसिकुम, व इन् अ-सअ्तुम् फ़-लहा, फ़-इज़ा जा-अ वअ्दुल्-आखिरति लि-यसूऊ वुजू-हकुम् व लियद्खुलुल्-मस्जि-द कमा द-ख़लूहु अव्व-ल मर्रतिंव्-व लियुतब्बिरू मा अ़लौ तत्बीरा(7) अ़सा रब्बुकुम् अंय्यर्ह-मकुम् व इन् अुत्तुम्, अुद्ना• व जअ़ल्ना जहन्न-म लिल्काफ़िरी-न हसीरा(8) इन्-न हाज़ल्कुरआ-न यह्दी लिल्लती हि-य अक़्वमु व युबश्शिरूल्-मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यअ्मलूनस्सालिहाति अन्-न लहुम् अज्रन् कबीरा(9) व अन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्आख़िरति अअ्तद्ना लहुम् अ़ज़ाबन अलीमा(10)*

व यद्अुल-इन्सानु बिश्शर्रि दुआ़-अहू बिल्खै़रि, व कानल्-इन्सानु अ़जूला(11) व जअ़ल्नल्लै-ल वन्नहा-र आयतैनि फ़-महौना आयतल्लैलि व जअ़ल्ना आयतन्नहारि मुब्सि-रतल्-लितब्तगू फ़ज़्लम् मिर्रब्बिकुम् व लितअ्-लमू अ़-ददस्सिनी-न वल्-हिसा-ब, कुल्-ल शैइन् फ़स्सल्नाहु तफ़्सीला(12) व कुल्-ल इन्सानिन् अल्ज़म्नाहु ताइ-रहू फी अुनुकिही, व नुख्रिजु लहू यौमल्-कियामति किताबंय्-यल्का़हु मन्शूरा(13) इक़रअ् किता-ब-क, कफ़ा बिनफ्सिकल्-यौ-म अ़लै-क हसीबा(14) मनिहतदा फ़-इन्नमा यह्तदी लिनफ़्सिही व मन् ज़ल-ल फ़-इन्नमा यज़िल्लु अ़लैहा, व ला तज़िरू वाज़ि-रतुंव्-विज्-र उख्रा, व मा कुन्ना मुअ़ज्जिबी-न हत्ता नब्अ़-स रसूला(15) व इज़ा अरद्ना अन्नुह़्लि-क कर्-यतन् अमर्ना मुत्-रफ़ीहा फ़-फ़-सकू फ़ीहा फ़-हक्-क अ़लैहल्कौलु फ़-दम्मरनाहा तदमीरा(16) व कम् अह़्लक्ना मिनल्कुरूनि मिम्-बअ्दि नूहिन्, व कफ़ा बिरब्बि-क बिजुनूबि अ़िबादिही ख़बीरम्-बसीरा(17) मन् का-न युरीदुल-आ़जि-ल-त अ़ज्जल्ना लहू फ़ीहा मा नशा-उ लिमन् नुरीदु सुम्-म जअ़ल्ना लहू जहन्न-म यस्लाहा मज़्मूमम्-मद्हूरा(18) व मन् अरादल्-आख़िर-त व सआ़ लहा सअ्-यहा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-उलाइ-क का-न सअ्युहुम् मश्कूरा(19) कुल्लन-नुमिद्दु हाउला-इ व हाउला-इ मिन् अ़ता-इ रब्बि-क, व मा का-न अ़ता-उ रब्बि-क मह्जूरा(20) उन्जुर् कै-फ़ फ़ज़्ज़ल्ना बअ्-ज़हुम् अ़ला बअ्ज़िन्, व लल्आख़िरतु अक्बरू द-रजातिंव्-व अक्बरू तफ़्जीला(21) ला तज्अ़ल् मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख-र फ़-तक़अु-द मज़्मूमम्-मख़्जूला(22)*

व क़ज़ा रब्बु-क अल्ला तअ्बुदू इल्ला इय्याहु व बिल्-वालिदैनि इह्सानन्, इम्मा यब्लु ग़न्-न अ़िन्द-कल्-कि-ब-र अ-हदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तकुल्-लहुमा उफ्फिंव्-व ला तन्हरहुमा व कुल-लहुमा कौलन् करीमा(23) वख़्फिजू लहुमा जनाहज़्जुल्लि मिनर्रह्मति व कुर्रब्बिर्हम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा(24) रब्बुकुम् अअ्लमु बिमा फी नुफूसिकुम् इन् तकूनू सालिही-न फ़-इन्नहू का-न लिल्-अव्वाबी-न ग़फूरा(25) व आति ज़ल्कुर्बा हक़्क़हू वल्-मिस्की-न वब्नस्सबीलि व ला तु बज़्ज़िर् तब्ज़ीरा(26) इन्नल्-मु बज्ज़िरी-न कानू इख़्वानश्-शयातीनि, व कानश्शैतानु लिरब्बिही कफूरा(27) व इम्मा तुअ्रिज़न्-न अ़न्हुमुब्तिगा-अ रह़्मतिम्-मिर्रब्बि-क तरजूहा फ़कुल-लहुम् कौ़लम्-मैसूरा(28) व ला तज्अ़ल् य-द-क म़ग्लू-लतन् इला अुनुकि-क व ला तब्सुत्हा कुल्लल्बस्ति फ़-तक़अु-द मलूमम्-मह्सूरा(29) इन्-न रब्ब-क यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ व यक्दिरू, इन्नहू का-न बिअ़िबादिही ख़बीरम्-बसीरा(30)*

व ला तक्तुलू औलादकुम् ख़श्य-त इम्लाकिन्, नह़्नु नरज़ुकुहुम् व इय्याकुम्, इन्-न क़त्लहुम् का-न ख़ित्अन् कबीरा(31) व ला तक्रबुज्ज़िना इन्नहू का-न फ़ाहि-शतन्, व सा-अ सबीला(32) व ला तक्तुलुन्-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक्कि, व मन् कुति-ल मज़्लूमन् फ़-क़द् जअ़ल्ना लि-वलिय्यिही सुल्तानन् फ़ला युस्रिफ्-फ़िल्कत्लि, इन्नहू का-न मन्सूरा(33) व ला तक्रबू मालल् यतीमि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्लु-ग़ अशुद्दहू व औफू बिल्अ़ह्दि इन्नल्-अ़ह-द का-न मस्ऊला(34) व औफुल्कै ल इज़ा किल्तुम् व जिनू बिल-किस्तासिल-मुस्तकीमि, ज़ालि-क खैरूंव्-व अह्सनु तअ्वीला(35) व ला तक़्फु मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन्, इन्नस्सम्-अ वल्ब-स-र वल्फुआ-द कुल्लु उलाइ-क का-न अ़न्हु मस्ऊला(36) व ला तम्शि फ़िल्अर्ज़ि म-रहन् इन्न-क लन् तख्रिकल्-अर्-ज़ व लन् तब्लुग़ल्-जिबा-ल तूला(37) कुल्लु ज़ालि-क का-न सय्यिउहू अिन्-द रब्बि-क मक्रूहा(38) ज़ालि-क मिम्मा औहा इलै-क रब्बु-क मिनल् हिक्मति, व ला तज्अ़ल मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र फ़-तुल्का फ़ी जहन्न-म मलूमम्-मदहूरा(39) अ-फ़अस्फाकुम् रब्बुकुम् बिल्बनी-न वत्त-ख-ज़ मिनल्-मलाइ-कति इनासन, इन्नकुम् ल-तकूलू-न कौलन् अ़ज़ीमा(40)*

व ल-क़द् सर्रफ्ना फ़ी हाज़ल-कुरआनि लि-यज़्ज़क्करू, व मा यज़ीदुहुम् इल्ला नुफूरा(41) कुल् लौ का-न म-अ़हू आलि-हतुन् कमा यकूलू-न इज़ल्-लब्तगौ़ इला ज़िल-अर्शि सबीला(42) सुब्हानहू व तआ़ला अम्मा यकूलू-न अुलुव्वन् कबीरा(43) तुसब्बिहु लहुस्समावातुस्सब्अु वल्अर्जु व मन् फ़ीहिन्-न, व इम्-मिन् शैइन् इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही व लाकिल्-ला तफ़्क़हू-न तस्बी-हहुम्, इन्नहू का-न हलीमन् ग़फूरा(44) व इज़ा क़रअ्तल-कुरआ-न जअ़ल्ना बैन-क व बैनल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आखिरति हिजाबम्-मस्तूरा(45) व जअ़ल्ना अ़ला कुलूबिहिम् अकिन्नतन् अय्यंफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम् वक्रन्, व इज़ा ज़कर्-त रब्ब-क फ़िल्कुरआनि वह्दहू वल्लौ अ़ला अद्बारिहिम् नुफूरा(46) नह्नु अअ्लमु बिमा यस्तमिअू-न बिही इज् यस्तमिअू-न इलै-क व इज् हुम् नज्वा इज् यकूलुज़्जा़लिमू-न इन् तत्तबिअू-न इल्ला रजुलम्-मस्हूरा(47) उन्जुर् कै-फ़ ज़-रबू लकल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीअू-न सबीला•(48) व कालू अ-इज़ा कुन्ना अिज़ामंव्-व रूफ़ातन् अ-इन्ना लमब्अूसू-न ख़ल्कन् जदीदा(49) कुल कूनू हिजा-रतन् औ हदीदा(50) औ ख़ल्कम्-मिम्मा यक्बुरू फ़ी सुदूरिकुम् फ़-स-यकू लू-न मंय्युअी़दुना, कुलिल्लज़ी फ़-त-रकुम् अव्व-ल मर्रतिन् फ़-सयुन्गिजू-न इलै-क रूऊ-सहुम् व यकूलू-न मता हु-व, कुल अ़सा अंय्यकू-न क़रीबा(51) यौ-म यद्अूकुम् फ़-तस्तजीबू-न बिहम्दिही व तजुन्नू-न इल्लबिस्तुम् इल्ला क़लीला(52)*

व कुल्-लिअिबादी यकूलुल्लती हि-य अह्सनु, इन्नश्शैता-न यन्ज़गु बैनहुम्, इन्नश्शैता-न का-न लिल्इन्सानि अ़दुव्वम्-मुबीना(53) रब्बुकुम् अअ्लमु बिकुम्, इंय्यशअ् यरहम्कुम् औ इंय्यशअ् युअ़ज़्ज़िब्कुम्, व मा अर्सल्ना-क अ़लैहिम् वकीला(54) व रब्बु-क अअ्लमु बिमन् फिस्समावाति वलअर्जि, व ल-कद् फ़ज़्ज़ल्ना बअ्ज़न्नबिय्यी-न अ़ला बअ्जिंव्-व आतैना दावू-द ज़बूरा(55) कुलिद्अुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् मिन् दूनिही फ़ला यम्लिकू-न कश्फ़ज़्जु़र्रि अ़न्कुम् व ला तह़्वीला(56) उलाइ-कल्लज़ी-न यद्अू-न यब्तगू-न इला रब्बिहिमुल्-वसी-ल-त अय्युहुम् अक्ऱबु व यरजू-न रह़्म-तहू व यखा़फू-न अ़ज़ाबहू, इन्-न अज़ा-ब रब्बि-क का-न मह्जूरा(57) व इम्-मिन् कर्यतिन् इल्ला नह्नु मुह़्लिकूहा कब्-ल यौमिल्-क़ियामति औ मुअ़ज्जिबूहा अ़ज़ाबन् शदीदन्, का-न ज़ालि-क फ़िल्किताबि मस्तूरा(58) व मा-म-न-अ़ना अन्नुर्सि-ल बिल्आयाति इल्ला अन् कज़्ज़-ब बिहल्-अव्वलू-न, व आतैना समूदन्ना-क-त मुब्सि-रतन् फ़-ज़-लमू बिहा, व मा नुर्सिलु बिल्आयाति इल्ला तख़्वीफ़ा(59) व इज् कुल्ना ल-क इन्-न रब्ब-क अहा-त बिन्नासि, व मा जअ़ल्नर्रूअ्यल्लती अरैना-क इल्ला फित् न-तल-लिन्नासि वश्श-ज-रतल्-मल्अू न-त फ़िल्कुरआनि, व नुख़व्विफुहुम् फ़मा यज़ीदुहुम् इल्ला तुग्यानन् कबीरा(60)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, का-ल अ-अस्जुदु लिमन् ख़लक्-त तीना(61) का-ल अ-रऐ-त-क हाज़ल्लज़ी कर्रम्-त अ़लय् – य, ल-इन् अख़्ख़र्तनि इला यौमिल-क़ियामति ल-अह्तनिकन्-न जुर्रिय्य-तहू इल्ला क़लीला(62) कालज़्हब् फ़-मन् तबि-अ-क मिन्हुम् फ़-इन्-न जहन्न-म जज़ाउकुम् जज़ाअम्-मौफूरा(63) वस्तफ्ज़िज् मनिस्त-तअ्-त मिन्हुम् बिसौति-क व अज्लिब् अ़लैहिम् बिखै़लि-क व रजिलि-क व शारिक्हुम फिल्अम्वालि वल्-औलादि व अिद्हुम, व मा यअिदुहुमुश्-शैतानु इल्ला गुरूरा(64) इन्-न अिबादी लै-स ल-क अलैहिम् सुल्तानुन्, व कफा बिरब्बि-क वकीला(65) रब्बुकुमुल्लज़ी युज्जी लकुमुल-फुल्-क फिलबहरि लितब्तगू मिन् फ़ज्लिही, इन्नहू का-न बिकुम् रहीमा(66) व इज़ा मस्सकुमुज़्जुर्रू फ़िल्बहरि ज़ल्-ल मन् तद्अू-न इल्ला इय्याहु फ़-लम्मा नज्जाकुम् इलल्-बर्रि अअ्रज्तुम्, व कानल्-इन्सानु कफूरा(67) अ-फ़-अमिन्तुम् अंय्यख़्सि-फ़ बिकुम् जानिबल्-बर्रि औ युर्सि-ल अ़लैकुम् हासिंबऩ सुम्-म ला तजिदू लकुम् वकीला(68) अम् अमिन्तुम् अंय्युअ़ी-दकुम् फ़ीहि ता-रतन उख़्रा फयुरसि-ल अ़लैकुम् क़ासिफ़म्-मिनर्-रीहि फ़्युग्रि-क़कुम् बिमा कफरतुम् सुम्-म ला तजिदू लकुम् अ़लैना बिही तबीआ(69) व ल-कद् कर्रम्ना बनी आद-म व हमल्नाहुम् फ़िल्बर्रि वल्बहरि व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति व फज़्ज़ल्नाहुम् अ़ला कसीरिम्-मिम्मन् ख़लक़्ना तफ़्जी़ला(70)*

यौ-म नद्अू कुल्-ल उनासिम् बि-इमामिहिम् फ़-मन् ऊति-य किताबहू बियमीनिही फ़-उलाइ-क यक्रऊ-न किताबहुम् व ला युज़्लमू-न फतीला(71) व मन् का-न फ़ी हाज़िही अअ्मा फहु-व फिल्आख़िरति अअ्मा व अज़ल्लु सबीला(72) व इन् कादू लयफ्तिनू-न-क अ़निल्लज़ी औहैना इलै-क लितफ़्तरि-य अ़लैना गै़रहू व इज़ल लत्त-ख़जू-क ख़लीला(73) व लौ ला अन् सब्बत्ना-क ल-क़द् कित्-त तर्-कनु इलैहिम् शैअन् क़लीला(74) इज़ल् ल-अज़क्ना-क ज़िअ्फल्-हयाति व ज़िअ्फ़ल्-ममाति सुम्-म ला तजिदु ल-क अ़लैना नसीरा(75) व इन् कादू लयस्तफिज़्जू-न-क मिनल्अर्ज़ि लियुख्रिजू-क मिन्हा व इज़ल्-ला यल्बसू-न ख़िलाफ़-क इल्ला क़लीला(76) सुन्न-त मन् कद् अरसल्ना क़ब्ल-क मिर्रूसुलिना व ला तजिदु लिसुन्नतिना तह़्वीला(77)*

अकिमिस्सला-त लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़-सकिल्लैलि व कुरआनल्-फ़ज्रि, इन्-न कुरआनल-फ़ज्रि का-न मशहूदा(78) व मिनल्लैलि फ़-तहज्जद् बिही नाफ़ि-लतल् ल-क अ़सा अंय्यब्अ-स-क रब्बु-क मका़मम-मह़्मूदा(79) व कुर्रब्बि अद्खिल्नी मुद्ख़-ल सिद्किंव्-व आख़्रिज्नी मुख़्र-ज सिद्किंव्-वज्अ़ल्-ली मिल्लदुन्-क सुल्तानन् नसीरा(80) व कुल जाअल्-हक्कु व ज़-हक़ल-बातिलु, इन्नल-बाति-ल का-न ज़हूका(81) व नुनज़्ज़िलु मिनल्-कुरआनि मा हु-व शिफाउंव्-व रह़्मतुल् लिल-मुअ्मिनी-न व ला यज़ीदुज़्ज़ालिमी-न इल्ला ख़सारा(82) व इज़ा अन्अ़म्ना अलल्-इन्सानि अअ्र-ज़ व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश्शर्रू का-न यऊसा(83) कुल् कुल्लुंय्यअ्मलु अ़ला शाकि-लतिही, फ़रब्बुकुम् अअ़लमु बिमन् हु-व अह्दा सबीला(84)*

व यस्अलून-क अनिर्रूहि कुलिर्रूहु मिन् अम्रि रब्बी व मा ऊतीतुम् मिनल्-अिल्मि इल्ला क़लीला(85) व ल-इन् शिअ्ना लनज़्ह-बन्-न बिल्लज़ी औहैना इलै-क सुम्-म ला तजिदु ल-क बिही अ़लैना वकीला(86) इल्ला रह़्म-तम् मिर्रब्बि-क, इन्-न फज़्लहू का-न अलै-क कबीरा(87) कुल ल-इनिज्त-म-अ़तिल-इन्सु वल्जिन्नु अ़ला अंय्यअ्तू बिमिस्लि हाज़ल्-कुरआनि ला यअ्तू-न बिमिस्लिही व लौ का-न बअ्जुहुम् लिबअ्ज़िन् ज़हीरा(88) व ल-क़द् सर्रफ़्ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल्-कुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिन्, फ़-अबा अक्सरून्नासि इल्ला कुफूरा(89) व कालू लन् नुअ्मि-न ल-क हत्ता तफ़्जु-र लना मिनल्-अर्ज़ि यम्बूआ(90) औ तकू-न ल-क जन्नतुम् मिन् नखीलिंव्-व अि-नबिन् फ़तुफ़ज्जिरल्-अन्हा-र ख़िलालहा तफ़्जीरा(91) औ तुस्कितस्समा-अ कमा ज़अ़म्-त अ़लैना कि-सफ़न् औ तअ्ति-य बिल्लाहि वल्मलाइ-कति क़बीला(92) औ यकू-न ल-क बैतुम्-मिन् जुख्रूफिन् औ तरक़ा फिस्समा-इ, व लन् नुअ्मि-न लिरूकिय्यि-क हत्ता तुनज्ज़ि-ल अ़लैना किताबन् नक्रउहू, कुल सुब्हा-न रब्बी हल् कुन्तु इल्ला ब-शरर्-रसूला(93)*

व मा म-न-अ़न्ना-स अंय्युअ्मिनू इज् जा-अहुमुल्-हुदा इल्ला अन् कालू अ-ब-अ़सल्लाहु ब-शरर्रसूला(94) कुल् लौ का-न फ़िल्अर्ज़ि मलाइ-कतुंय्यम्शू-न मुत्मइन्नी-न लनज़्ज़ल्ना अ़लैहिम् मिनस्समा-इ म-लकर्रसूला(95) कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम्-बैनी व बैनकुम्, इन्नहू का-न बिअिबादिही ख़बीरम्-बसीरा(96) व मंय्यह्दिल्लाहु फहुवल्-मुह्तदि व मंय्युज्लिल् फ़-लन् तजि-द लहुम् औलिया-अ मिन् दूनिही, व नह्शुरूहुम् यौमल्-कियामति अ़ला वुजूहिहिम् अुम्यंव्-व बुक्मंव्-व सुम्मन्, मअ्वाहुम् जहन्नमु, कुल्लमा ख़बत् जिद्नाहुम् सअीरा•(97) ज़ालि-क जज़ा-उहुम् बिअन्नहुम् क-फ़रू बिआयातिना व कालू अ-इज़ा कुन्ना अिज़ामंव्-व रूफ़ातन् अ-इन्ना लमब्अूसू-न ख़ल्क़न् जदीदा(98) अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ कादिरून् अला अंय्यख़्लु-क़ मिस्लहुम् व ज-अ-ल लहुम् अ-जलल्-ला रै-ब फ़ीहि, फ़-अबज़्ज़ालिमू-न इल्ला कुफूरा(99) कुल् लौ अन्तुम् तम्लिकू-न ख़ज़ाइ-न रह्मति रब्बी इज़ल् ल-अम्सक्तुम् ख़श्य-तल-इन्फ़ाकि, व कानल्-इन्सानु क़तूरा(100)*

व ल-कद् आतैना मूसा तिस्-अ आयातिम्-बय्यिनातिन् फ़स्अल् बनी इस्राई-ल इज् जा-अहुम् फ़का-ल लहू फिरऔनु इन्नी ल-अजुन्नु-क या मूसा मस्हूरा(101) का-ल लक़द् अ़लिम्-त मा अन्ज़-ल हाउला-इ इल्ला रब्बुस्समावाति वलअर्ज़ि बसाइ-र व इन्नी ल-अजुन्नु-क या फिरऔ़नु मस्बूरा(102) फ़-अरा-द अंय्यस्तफिज़्ज़हुम् मिनल्-अर्ज़ि फ़-अग्रक्नाहु व मम्-म-अ़हू जमीआ(103) व कुल्ना मिम्-बअ्दिही लि-बनी इस्राईलस्कुनुल् अर्-ज़ फ़-इज़ा जा-अ वअ्दुल-आखिरति जिअ्ना बिकुम् लफ़ीफ़ा(104) व बिल्हक्कि अन्ज़ल्नाहु व बिल्हक्कि न-ज़-ल, व मा अर्सल्ना-क इल्ला मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा•(105) व कुरआनन् फ़रक़्नाहु लितक्र-अहू अ़लन्नासि अ़ला मुक्सिंव्-व नज़्ज़ल्नाहु तन्जीला(106) कुल आमिनू बिही औ ला तुअ्मिनू, इन्नल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म मिन् क़ब्लिही इज़ा युत्ला अ़लैहिम् यखिर्रू-न लिल्अज़्कानि सुज्जदा( 107 ) व यकूलू-न सुब्हा-न रब्बिना इन् का-न वअ्दु रब्बिना ल-मफ़अूला(108) व यखिर्रू-न लिल्अज़्का़नि यब्कू-न व यज़ीदुहुम् खुशूआ•(109) {{अल-सज़्दाः}} कुलिद्अुल्ला-ह अविद्अुर्रह्मा-न, अय्यम् मा तद्अू अ फ़-लहुल्-अस्माउल्-हुस्ना व ला तज्हर् बि-सलाति-क व ला तुख़ाफ़ित् बिहा वब्तगि बै-न ज़ालि-क सबीला(110) व कुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी लम् यत्तख़िज़् व-लदंव्-व लम् यकुल-लहू शरीकुन् फ़िल्मुल्कि व लम् यकुल्लहू वलिय्युम्-मिनज़्जु़ल्लि व कब्बिरहु तक्बीरा(111)*

सूरह न० 18
(सूरह अल-कह्फ़(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अन्ज़-ल अला अब्दिहिल-किता-ब व लम् यज्अ़ल-लहू अि-वजा(1) क़य्यिमल् लियुन्ज़ि-र बअ्सन् शदीदम्-मिल्लदुन्हु व युबश्शिरल् मुअ्मिनीनल्लज़ी-न यअ्मलू नस्सालिहाति अन्-न लहुम् अज्रन् ह-सना(2) माकिसी-न फीहि अ-बदा(3) व युन्जिरल्लज़ी-न कालुत्त-ख़ज़ल्लाहु व-लदा(4) मा लहुम् बिही मिन् अिल्मिंव्-व ला लि-आबाइहिम्, कबुरत् कलि-मतन् तख्रूजु मिन् अफ्वाहिहिम्, इंय्यकूलू-न इल्ला कज़िबा(5) फ़-लअ़ल्ल-क बाख़िअुन्-नफ़्स-क अ़ला आसारिहिम् इल्लम् युअ्मिनू बिहाज़ल-हदीसि अ-सफ़ा(6) इन्ना जअ़ल्ना मा अ़लल्-अर्ज़ि जी-नतल्-लहा लिनब्लु-वहुम् अय्युहुम् अह्सनु अ़-मला(7) व इन्ना लजाअ़िलू-न मा अ़लैहा सअ़ीदन् जुरूज़ा(8) अम् हसिब्-त अन्-न अस्हाबल्-कह्फ़ि वर्रकीमि कानू मिन् आयातिना अ़-जबा(9) इज् अवल्-फ़ित्यतु इलल्-कह्फि फ़कालू रब्बना आतिना मिल्लदुन्-क रहम-तंव्-व हय्यिअ् लना मिन् अम्रिना र-शदा(10) फ़-ज़रब्ना अ़ला आज़ानिहिम् फ़िल्-कहिफ़ सिनी-न अ़-ददा(11) सुम्-म बअ़स्नाहुम् लि-नअ्ल-म अय्युल्-हिज़्बैनि अह्सा लिमा लबिसू अ-मदा(12)*

नह़्नु नकुस्सु अ़लै-क न-ब-अहुम् बिल्हक्कि, इन्नहुम् फ़ित्यतुन् आमनू बिरब्बिहिम् व ज़िद्नाहुम् हुदा(13) व रबत्ना अ़ला कुलूबिहिम् इज् कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस्समावाति वल्अर्ज़ि लन्-नद्अु-व मिन् दूनिही इलाहल्-ल क़द् कुल्ना इज़न् श-तता(14) हाउला-इ कौमुनत्त-ख़जू मिन् दूनिही आलि-हतन्, लौ ला यअतू-न अ़लैहिम् बिसुल्तानिम्-बय्यिनिन्, फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबा(15) व इज़िअ्-तज़ल्तुमूहुम् व मा यअ्बुदू-न इल्लल्ला-ह फ़अ्वू इलल्-कह्फ़ि यन्शुर् लकुम् रब्बुकुम् मिर्रह़्मतिही व युहय्यिअ् लकुम् मिन् अम्रिकुम् मिर् फ़का(16) व-तरश्शम्-स इज़ा त-लअ़त्तज़ा-वरू अ़न् कह्फ़िहिम् ज़ातल्-यमीनि व इज़ा ग़-रबत् तक्रिजुहुम् जातश्शिमालि व हुम् फी फ़ज्वतिम् मिन्हु, ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि, मंय्यह्दिल्लाहु फ़हुवल्मुह्तदि व मंय्युज्लिल फ़-लन् तजि-द लहू वलिय्यम्-मुर्शिदा(17)*

व तह्सबुहुम् ऐकाजंव्-व हुम् रूकूदुंव-व नुकल्लिबुहुम् जा़तल-यमीनि व जातश्शिमालि व कल्बुहुम् बासितुन् ज़िराअै़हि बिल्-वसीदि, लवित्त-लअ्-त अ़लैहिम् लवल्लै-त मिन्हुम् फ़िरारंव्-व लमुलिअ्- त मिन्हुम् रूअ्बा(18) व कज़ालि-क बअ़स्नाहुम् लि-य-तसाअलू बैनहुम्, का-ल का़इलुम्-मिन्हुम् कम् लबिस्तुम, कालू लबिस्ना यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन्, का़लू रब्बुकुम् अअ्लमु बिमा लबिसतुम् फ़ब्अ़सू अ-ह-दकुम् बिवरिकिकुम् हाज़िही इलल्-मदीनति फ़ल्यन्जुर् अय्युहा अज़्का तआमन् फल्यअ्तिकुम् बिरिज्किम्-मिन्हु वल्य-त•-लत्तफ् व ला युश्अ़िरन्-न बिकुम् अ-हदा(19) इन्नहुम् इंय्यज्हरू अ़लैकुम् यरजुमूकुम् औ युअ़ीदूकुम् फ़ी मिल्लतिहिम् व लन् तुफ़िलहू इज़न् अ-बदा(20) व कज़ालि-क अअ्सरना अ़लैहिम् लि-यअ्लमू अन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव-व अन्नस्साअ़-त ला रै-ब फ़ीहा, इज् य-तना-ज़अू-न बैनहुम् अम्रहुम् फ़क़ालुब्नू अलैहिम् बुन्यानन्, रब्बुहुम् अअ्लमु बिहिम्, कालल्लज़ी-न ग-लबू अ़ला अम्रिहिम् ल-नत्तख़िज़न्-न अ़लैहिम् मस्जिदा(21) स-यकूलू-न सला-सतुर्-राबिअुहुम् कल्बुहुम् व यकूलू-न ख़म्सतुन् सादिसुहुम् कल्बुहुम् रज्मम्-बिल्गै़बि व यकूलू-न सब्अ़तुंव-व सामिनुहुम् कल्बुहुम्, कुर्रब्बी अअ्लमु बिअिद्दतिहिम् मा यअ्लमुहुम् इल्ला क़लीलुन्, फ़ला तुमारि फ़ीहिम् इल्ला मिराअन् ज़ाहिरंव्-व ला तस्तफ्ति फ़ीहिम् मिन्हुम् अ-हदा(22)*

व ला तकूलन्-न लिशैइन् इन्नी फ़ाअिलुन् ज़ालि-क ग़दा(23) इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, वज्कुर-रब्ब-क इज़ा नसी-त व कुल अ़सा अंय्यह्दि-यनि रब्बी लिअक्र-ब मिन् हाज़ा र-शदा(24) व लबिसू फ़ी कह्फ़िहिम् सला-स मि-अतिन् सिनी-न वज़्दादू तिस्आ़(25) कुलिल्लाहु अअ्लमु बिमा लबिसू लहू गै़बुस्समावाति वल्अर्जि अब्सिर् बिही व अस्मिअ्, मा लहुम् मिन् दूनिही मिंव्वलिय्यिंव-व ला युश्रिकु फ़ी हुक्मिही अ-हदा(26) वत्लु मा ऊहि-य इलै-क मिन् किताबि रब्बि-क ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिही, व लन् तजि-द मिन् दुनिही मुल्त-हदा(27) वस्बिर् नफ़्स-क मअ़ल्लज़ी-न यद्अू-न रब्बहुम् बिल्ग़दाति वल्अ़शिय्यि युरीदू-न वज्हहू व ला तअ्दु अै़ना-क अ़न्हुम तुरीदु ज़ी-नतल्-हयातिद्दुन्या व ला तुतिअ् मन् अग्फ़ल्ना क़ल्बहू अन् जिक्रिना वत्त-ब-अ हवाहु व का-न अम्रूहू फुरूता•(28) व कुलिल्-हक़्कु मिर्रब्बिकुम्, फ़-मन् शा-अ फ़ल्युअ्मिंव्-व मन् शा-अ फल्यक्फुर इन्ना अअ्तद्ना लिज़्जा़लिमी-न नारन् अहा-त बिहिम् सुरादिकुहा, व इंय्यस्तगी़सू युगा़सू बिमाइन् कल्मुह़्लि यश्विल्-वुजू-ह, बिअ्सश्शराबु, व साअत् मुर्-त-फका( 29 ) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीअु अज्-र मन् अह्स-न अ-मला(30) उलाइ-क लहुम् जन्नातु अद्निन् तज्री मिन् तह्तिहिमुल-अन्हारू युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व यल्बसू-न सियाबन् खु़ज्रम्-मिन् सुन्दुसिंव्-व इस्तब्रक़िम्-मुत्तकिई-न फ़ीहा अ़लल् अराइकि, निअ्मस्सवाबु, व हसुनत् मुर्-त-फ़क़ा(31)*

वज्रिब् लहुम् म-सलर्-रजुलैनि जअ़ल्ना लि-अ-हदिहिमा जन्नतैनि मिन् अअ्नाबिंव्-व हफ़फ़्नाहुमा बिनख्लिंव्-व जअ़ल्ना बैनहुमा ज़रआ(32) किल्तल्-जन्नतैनि आतत् उकु-लहा व लम् तज्लिम् मिन्हु शैअंव्-व फ़ज्जरना ख़िला-लहुमा न-हरा(33) व का-न लहू स-मरून् फ़का-ल लिसाहिबिही व हु-व युहाविरूहू अ-न अक्सरू मिन्-क मालंव्-व अ-अ़ज़्जु़ न-फ़रा(34) व द-ख़-ल जन्नतहू व हु-व ज़ालिमुल लिनफ्सिही का-ल मा अजुन्नु अन् तबी-द हाज़िही अ-बदा(35) व मा अजुन्नुस्सा-अ-त काइ-मतंव्-व ल-इर्रूदित्तु इला रब्बी ल-अजिदन्-न खै़रम्-मिन्हा मुन्क़-लबा(36) का़-ल लहू साहिबुहू व हु-व युहाविरूहू अ-कफ़र्-त बिल्लज़ी ख़-ल-क-क मिन् तुराबिन सुम्-म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्-म सव्वा-क रजुला(37) लाकिन्-न हुवल्लाहु रब्बी व ला उशरिकु बिरब्बी अ-हदा(38) व लौ ला इज् दख़ल्-त जन्न-त-क कुल्-त मा शा-अल्लाहु ला कुव्व-त इल्ला बिल्लाहि इन् तरनि अ-न अक़ल्-ल मिन्-क मालंव्-व व-लदा(39) फ़-अ़सा रब्बी अंय्युअ्ति-यनि खै़रम्-मिन् जन्नति-क व युरसि-ल अ़लैहा हुस्बानम्-मिनस्समा-इ फतुस्बि-ह सअ़ीदन् ज़-लका(40) औ युस्बि-ह माउहा गौ़रन् फ़-लन् तस्तती-अ़ लहू त-लबा(41) व उही-त बि-स-मरिही फ़-अस्ब-ह युक़ल्लिबु कफ़्फै़हि अ़ला मा अन्फ़-क़ फ़ीहा व हि-य ख़ावि-यतुन् अ़ला अुरूशिहा व यकूलु यालैतनी लम् उशिरक् बिरब्बी अ-हदा(42) व लम् तकुल्लहू फ़ि-अतुंय्यन्सुरूनहू मिन् दूनिल्लाहि व मा का-न मुन्तसिरा(43) हुना लिकल्-व ला-यतु लिल्लाहिल्-हक्कि, हु-व खै़रून् सवाबंव्-व खै़रून् अुक्बा(44)*

वज्रिब् लहुम् म-सलल्-हयातिद्दुन्या कमाइन् अन्ज़ल्नाहु मिनस्समा-इ फ़ख़्त-ल-त बिही नबातुल्अर्ज़ि फ़अस्ब-ह हशीमन् तज्रूहुर्रियाहु, व कानल्लाहु अ़ला ” कुल्लि शैइम्-मुक्तदिरा(45) अल्मालु वल्बनू-न जीनतुल-हयातिद्दुन्या वल्बाकियातुस्सालिहातु खैरून् अिन्-द रब्बि-क सवाबंव्-व खैरून् अ-मला(46) व यौ-म नुसय्यिरूल्-जिबा-ल व तरल्-अर्-ज़ बारि-ज़तंव्-व हशरनाहुम् फ़-लम् नुग़ादिर् मिन्हुम् अ-हदा(47) व अुरिजू अला रब्बि-क सफ़्फ़न्, ल-क़द् जिअ्तुमूना कमा ख़लक़्नाकुम् अव्व-ल मर्रतिम् बल् ज़अ़म्तुम् अल्-लन् नज्-अ़-ल लकुम् मौअिदा(48) व वुज़िअ़ल्-किताबु फ़-तरल्-मुज्रिमी-न मुश्फिकी-न मिम्मा फीहि व यकूलू-न यावैल-तना मा लि-हाज़ल-किताबि ला युग़ादिरू सगी़-रतंव्-व ला कबी-रतन् इल्ला अह्साहा व व-जदू मा अ़मिलू हाज़िरन्, व ला यज्लिमु रब्बु-क अ-हदा(49)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, का-न मिनल्-जिन्नि फ़-फ़-स-क अन् अम्रि रब्बिही, अ-फ़-तत्तखिजूनहू व जुर्रिय्य-तहू औलिया-अ मिन् दूनी व हुम् लकुम् अ़दुव्वुन्, बिअ्-स लिज़्जा़लिमी-न ब-दला(50) मा अश्हत्तुहुम् ख़ल्कस्-समावाति वल्अर्जि व ला ख़ल्-क अन्फुसिहिम् व मा कुन्तु मुत्तख़िज़ल्-मुज़िल्ली-न अ़जुदा(51) व यौ-म यकूलु नादू शु-रकाइ-यल्लजी-न ज़अ़म्तुम् फ़-दऔ़हुम् फ़-लम् यस्तजीबू लहुम् व जअ़ल्ना बैनहुम् मौबिका(52) व र-अल् मुज्रिमूनन्ना-र फ़-ज़न्नू अन्नहुम् मुवाकिअूहा व लम् यजिदू अन्हा मस्रिफ़ा(53)*

व ल-कद् सर्रफ्ना फ़ी हाज़ल्-कुरआनि लिन्नासि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व कानल्-इन्सानु अक्स-र शैइन् ज-दला(54) व मा म-नअ़न्-ना-स अंय्युअ्मिनू इज् जाअहुमुल्हुदा व यस्तग्फिरू रब्बहुम् इल्ला अन् तअ्ति-यहुम् सुन्नतुल-अव्वली-न औ यअ्ति-यहुमुल-अ़ज़ाबु कुबुला(55) व मा नुर्सिलुल्-मुर्सली-न इल्ला मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न व युजादिलुल्लज़ी-न क-फरू बिल्बातिलि लियुद्हिजू बिहिल्हक्-क वत्त-ख़जू आयाती व मा उन्ज़िरू हुजुवा(56) व मन् अज़्लमु मिम्-मन् जुक्कि-र बिआयाति रब्बिही फ़-अअ्र-ज़ अन्हा व नसि-य मा क़द्दमत् यदाहु, इन्ना जअ़ल्ना अ़ला कुलूबिहिम् अकिन्न-तन् अंय्यफ़्क़हूहु व फी आज़ानिहिम् वक्रन्, व इन् तद्अुहुम् इलल्-हुदा फ़-लंय्यह्तदू इज़न् अ-बदा(57) व रब्बुकल-ग़फूरू जुर्रह्मति, लौ युआखिजुहुम् बिमा क-सबू ल-अ़ज्ज-ल लहुमुल्-अज़ा-ब, बल्-लहुम् मौअिदुल्-लंय्यजिदू मिन् दूनिही मौअिला(58) व तिल्कल्-कुरा अह़्लक्नाहुम् लम्मा ज़-लमू व जअ़ल्ना लिमह़्लिकिहिम् मौअिदा(59)*

व इज् का-ल मूसा लि-फ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लु-ग़ मज्म-अ़ल् बहरैनि औ अम्ज़ि-य हुकुबा(60) फ़-लम्मा ब-लगा़ मज्म-अ़ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्त-ख-ज़ सबीलहू फ़िल्बहरि स-रबा(61) फ़-लम्मा जा-वज़ा का-ल लि-फ़ताहु आतिना ग़दा-अना, ल-क़द् लकी़ना मिन् स-फ़रिना हाज़ा न-सबा(62) का-ल अ-रऐ-त इज् अवैना इलस्सख़्रति फ़-इन्नी नसीतुल-हू-त वमा अन्सानीहु इल्लश्शैतानु अन् अज़्कु-रहु वत्त-ख़-ज़ सबी-लहू फ़िल्बहरि अ़-जबा(63) का-ल ज़ालि-क मा कुन्ना नब्गि फ़रतद्दा अ़ला आसारिहिमा क़-ससा(64) फ़-व-जदा अब्दम्-मिन् अिबादिना आतैनाहु रह़्म-तम् मिन् अिन्दिना व अ़ल्लम्नाहु मिल्लदुन्ना अिल्मा(65) का-ल लहू मूसा हल अत्तबिअु-क अ़ला अन् तुअ़ल्लि-मनि मिम्मा अुल्लिम्-त रूश्दा(66) का़-ल इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(67) व कै-फ़ तस्बिरू अला मा लम् तुह्ति बिही खुब्रा(68) का-ल स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु साबिरंव्-व ला अअ्सी ल-क अम्रा(69) का-ल फ़-इनित्त-बअ्तनी फ़ला तसूअल्नी अ़न् शैइन् हत्ता उह्दि-स ल-क मिन्हु ज़िक्रा(70)*

फन्त-लका, हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस्सफ़ी-नति ख-र-कहा, का-ल अ-ख़रक्तहा लितुग्रि-क़ अह़्लहा ल-क़द् जिअ्-त शैअन् इम्रा(71) का-ल अलम् अकुल इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(72) क़ा-ल ला तुआख़िज़्नी बिमा नसीतु वला तुरहिक्नी मिन् अम्री अु़सरा(73) फ़न्त-लका, हत्ता इज़ा लक़िया गुलामन् फ़-क-त-लहू का़-ल अ-क़तल्-त नफ़्सन् ज़किय्य-तम् बिगै़रि नफ़्सिन्, ल-क़द् जिअ्-त शैअन् नुकरा(74)


Quran Para 15 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 15 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 15 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 15 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 15 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 15 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 15 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 15 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 15 को हिंदी में (Quran Para 15 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 15 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment