Quran Para 16 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 16 हिंदी में

Quran Para 16 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 16 in hindi kala alam

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 16 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 16 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर16
पारा नामका-ल अलम्
कुल सूरह3 (सूरह कहफ़, सूरह मरयम और सूरह ता.हा)
कुल रुकू15

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 16 | Quran Para 16 In Hindi

📖 का-ल अलम् – Qāla ’alam (قَالَ أَلَمْ)

का-ल अलम् अकुल्-ल-क इन्न-क लन् तस्तती-अ़ मअि-य सब्रा(75) का-ल इन् सअल्तु-क अ़न् शैइम् बअ्-दहा फ़ला तुसाहिब्नी क़द् बलग्-त मिल्लदुन्नी अुज्रा(76) फ़न्त-लका़, हत्ता इज़ा अ-तया अह्-ल कर्-यति-निस्तत्-अ़मा अह़्लहा फ़-अबौ अंय्युज़य्यिफूहुमा फ़-व-जदा फ़ीहा जिदारंय्युरीदु अंय्यन्कज्-ज़ फ़-अकामहू, का-ल लौ शिअ्-त लत्त-खज्-त अ़लैहि अज्रा(77) का-ल हाज़ा फ़िराकु बैनी व बैनि-क स-उनब्बिउ-क बितअ्वीलि मा लम् तस्ततिअ् अ़लैहि सब्रा(78) अम्मस्सफी-नतु फ़-कानत् लि-मसाकी-न यअ्मलू-न फ़िल्बहरि फ़-अरत्तु अन् अअी़-बहा व का-न वरा-अहुम् मलिकुंय्यअ्खुजु कुल-ल सफी़-नतिन् ग़स्बा(79) व अम्मल्-गुलामु फ़का-न अ-बवाहु मुअ्मिनैनि फ़-ख़शीना अंय्युरहि-क़हुमा तुग्यानंव्-व कुफ्रा(80) फ़-अरद्ना अंय्युब्दि लहुमा रब्बुहुमा खै़रम्-मिन्हु ज़कातंव्-व अक्र-ब रूहमा(81) व अम्मल्-जिदारू फ़का-न लिगुलामैनि यतीमैनि फिल्-मदीनति व का-न तह्तहू कन्जुल्-लहुमा व का-न अबूहुमा सालिहन् फ़-अरा-द रब्बु-क अंय्यब्लुगा अशुद्दहुमा व यस्तख्रिजा कन्ज़हुमा रमतम् मिर्रब्बि-क व मा फ़अ़ल्तुहू अ़न् अम्री, ज़ालि-क तअ्वीलु मा लम् तस्तिअ् अ़लैहि सब्रा(82)*

व यस्अलून-क अ़न् ज़िल्क़रनैनि, कुल स-अत्लू अ़लैकुम् मिन्हु ज़िक्रा(83) इन्ना मक्कन्ना लहू फ़िल्अर्जि व आतैनाहु मिन् कुल्लि शैइन् स-बबा(84) फ़-अत्ब-अ़ स-बबा(85) हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ मग्रिबश्शम्सि व-ज-दहा तग़्रूबु फ़ी अै़निन् हमि-अतिंव्-व व-ज-द अि़न्दहा क़ौमन्, कुल्ना या ज़ल्करनैनि इम्मा अन् तुअ़ज़्ज़ि-ब व इम्मा अन् तत्तखि-ज़ फ़ीहिम् हुस्ना(86) का-ल अम्मा मन् ज़-ल-म फ़सौ-फ़ नुअ़ज्जिबुहू सुम्-म युरद्दु इला रब्बिही फ़युअ़ज़्ज़िबुहू अ़ज़ाबन् नुक्रा(87) व अम्मा मन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-लहू जज़ा-अ निल्हुस्ना व स-नकूलु लहू मिन् अम्रिना युस्रा(88) सुम्-म अत्ब-अ़ स-बबा(89) हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ मत्लिअ़श्शम्सि व-ज-दहा तत्लुअु अ़ला कौ़मिल्-लम् नज्अ़ल्-लहुम् मिन् दूनिहा सितरा(90) कज़ालि-क व क़द् अ-हत्ना बिमा लदैहि खुब्रा(91) सुम्-म अत्ब-अ़ स-बबा(92) हत्ता इज़ा ब-ल-ग बैनस्सद्दैनि व-ज-द मिन् दूनिहिमा कौमल्-ला यकादू-न यफ़्क़हू-न कौला(93) कालू या ज़ल्करनैनि इन्-न यअ्जू-ज व मअ्जू-ज मुफ्सिदू-न फ़िल्अर्जि फ़-हल् नज्अलु ल-क ख़र्जन् अ़ला अन् तज्अ़-ल बैनना व बैनहुम् सद्दा(94) का़-ल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खै़रून् फ़-अअ़ीनूनी बिकुव्वतिन् अज्अ़ल् बैनकुम् व बैनहुम् रदमा(95) आतूनी जु-बरल्-हदीदि, हत्ता इज़ा सावा बैनस्स-दफ़ैनि का़लन्फुखू हत्ता इज़ा ज-अ़-लहू नारन् का-ल आतूनी उफ़्रिग् अ़लैहि कितरा(96) फ़-मस्ताअू अंय्यज़्हरूहु व मस्तताअू लहू नक़्बा(97) का-ल हाज़ा रह़्मतुम्-मिर्रब्बी फ़-इज़ा-जा-अ वअ्दु रब्बी ज-अ़-लहू दक्का-अ व का-न वअ्दु रब्बी हक़्क़ा(98) व तरक्ना बअ्-ज़हुम् यौमइजिंय्यमूजु फ़ी बअ्ज़िंव्-व नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़-जमअ्नाहुम् जम्आ(99) व अ़रज्ना जहन्न-म यौमइज़िल्-लिल्काफ़िरी-न अरज़ा(100) अल्लज़ी-न कानत् अअ्युनुहुम् फ़ी गिताइन् अन् ज़िक्री व कानू ला यस्ततीअू-न सम्आ(101)अ-फ़-हसिबल्लज़ी-न क-फ़रू अंय्यत्तख़िजू अिबादी मिन् दूनी औलिया-अ, इन्ना अअ्तद्ना जहन्न-म लिल्काफ़िरी-न नुजुला(102) कुल हल नुनब्बिउकुम् बिल्-अख़्सरी-न अअ्माला(103) अल्लज़ी-न ज़ल्-ल सअ्युहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या व हुम् यह्सबू-न अन्नहुम् युह्सिनू-न सुन्आ(104) उलाइ-कल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयाति रब्बिहिम् व लिका़इही फ़-हबितत् अअ्मालुहुम् फ़ला नुकीमु लहुम् यौमल्-कियामति वज़्ना(105) ज़ालि-क जज़ाउहुम् जहन्नमु बिमा क-फ़रू वत्त-ख़जू आयाती व रूसुली हुजुवा(106) इन्नल्लज़ी-न आमनू व आ़मिलुस-सालिहाति कानत् लहुम् जन्नातुल-फ़िरदौसि नुजुला(107) ख़ालिदी-न फ़ीहा ला यब्गू-न अ़न्हा हि-वला(108) कुल् लौ कानल्-बहरू मिदादल लि-कलिमाति रब्बी ल-नफ़िदल्-बहरू क़ब्-ल अन् तन्फ़-द कलिमातु रब्बी व लौ जिअ्ना बिमिस्लिही म-ददा(109) कुल् इन्नमा अ-न ब-शरूम्-मिस्लुकुम् यूहा इलय्-य अन्नमा इलाहुकुम् इलाहुंव्-वाहिदुन् फ़-मन का-न यरजू लिका़-अ रब्बिही फ़ल्यअ्मल् अ़-मलन् सालिहंव्-व ला युश्रिक् बिअिबादति रब्बिही अ-हदा(110)

सूरह न० 19
(सूरह मरयम(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

काफ्-हा-या-अै़न्-सॉद्(1) ज़िक्रू रह़्मति रब्बि-क अ़ब्दहू ज़-करिय्या(2) इज़् नादा रब्बहू निदाअन् ख़फ़िय्या(3) का़-ल रब्बि इन्नी व-हनल्-अ़ज़्मु मिन्नी वश्त-अ़लर्रअ्सु शैबंव्-व लम् अकुम्-बिदुआ़इ-क रब्बि शकि़य्या(4) व इन्नी खिफ़्तुल-मवालि-य मिंव्वराई व कानतिम्र-अती आ़किरन् फ़-हब्-ली मिल्लदुन्-क वलिय्या(5) यरिसुनी व यरिसु मिन् आलि यअ्कू-ब, वज्अ़ल्हु रब्बि रज़िय्या(6) या ज़-करिय्या इन्ना नुबश्शिरू-क बिगुलामि-निस्मुहू यह़्या लम् नज्अ़ल्-लहू मिन् क़ब्लु समिय्या(7) का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुंव्-व कानतिम्र-अती आकिरंव्-व कद् बलग़्तु मिनल्-कि-बरि अितिय्या(8) का-ल कज़ालि-क का-ल रब्बु-क हु-व अ़लय्-य हय्यिनुंव्-व कद् ख़लक्तु-क मिन् क़ब्लु व लम् तकु शैआ(9) का-ल रब्बिज्-अ़ल्-ली आ-यतन्, का-ल आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स सला-स लयालिन् सविय्या(10) फ़-ख़-र-ज अ़ला कौ़मिही मिनल्-मिहराबि फ़औहा इलैहिम् अन् सब्बिहू बुक्र-तंव्-व अ़शिय्या(11) या यह़्या खुज़िल्-किता-ब बिकुव्वतिन्, व आतैनाहुल-हुक्-म सबिय्या(12) व हनानम्-मिल्लदुन्ना व ज़कातन्, व का-न तक़िय्या(13) व बर्रम्-बिवालिदैहि व लम् यकुन् जब्बारन् अ़सिय्या(14) व सलामुन् अ़लैहि यौ-म वुलि-द व यौ-म यमूतु व यौ-म युब्असु हय्या(15)*

वज़्कुर् फिल्किताबि मर-य-म • इज़िन्त-बजत् मिन् अहलिहा मकानन् शर्किय्या(16) फ़त्त-ख़ज़त् मिन् दूनिहिम् हिजाबन्, फ़-अर्सल्ना इलैहा रू-हना फ़-तमस्स-ल लहा ब-शरन् सविय्या(17) कालत् इन्नी अअूजु बिर्रह़्मानि मिन्-क इन् कुन्-त तकिय्या(18) का-ल इन्नमा अ-न रसूलु रब्बिकि लि-अ-ह-ब लकि गुलामन् ज़किय्या(19) कालत् अन्ना यकूनु ली गुलामुंव्-व लम् यम् ससनी ब-शरूंव्-व लम् अकु बग़िय्या •(20) का-ल कज़ालिकि का़-ल रब्बुकि हु-व अ़लय्-य हय्यिनुन् व लिनज्अ़-लहू आयतल्-लिन्नासि व रह़्म-तम्-मिन्ना व का-न अम्रम्-मक़्ज़िय्या(21) फ़-ह-मलत्हु फ़न्त-बज़त् बिही मकानन् क़सिय्या(22) फ़-अजा-अहल्-मखा़जु इला जिज्अिन्-नख़्लति कालत् यालैतनी मित्तु क़ब्-ल हाज़ा व कुन्तु नस्यम्-मन्सिय्या(23) फ़नादाहा मिन् तह्तिहा अल्ला तह्ज़नी क़द् ज-अ-ल रब्बुकि तह्तकि सरिय्या(24) व हुज़्ज़ी इलैकि बिजिज्अिन्-नख़्लति तुसाकित अ़लैकि रू-तबन् जनिय्या(25) फ़कुली वश्रबी व कर्री अैनन् फ़-इम्मा त-रयिन्-न मिनल् ब-शरि अ-हदन् फ़कूली इन्नी नज़रतु लिर्रह़्मानि सौमन् फ़-लन् उकल्लिमल्-यौ-म इन्सिय्या(26) फ़-अतत् बिही कौमहा तह़्मिलुहू, कालू या मर-यमु ल-कद् जिअ्ति शैअन् फ़रिय्या(27) या उख़्-त हारू-न मा का-न अबूकिमर-अ सौइंव्-व मा कानत् उम्मुकि बग़िय्या(28) फ़-अशारत् इलैहि, कालू कै-फ़ नुकल्लिमु मन् का-न फ़िल्मह्दि सबिय्या(29) का-ल इन्नी अ़ब्दुल्लाहि, आतानियल्-किता-ब व ज-अ़-लनी नबिय्या(30) व ज-अ़-लनी मुबा-रकन् ऐ-न मा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या(31) व बर्रम् बिवालि-दती व लम् यज्अ़ल्नी जब्बारन् शक़िय्या(32) वस्सलामु अ़लय्-य यौ-म वुलित्तु व यौ-म अमूतु व यौ-म उब्अ़सु हय्या(33) ज़ालि-क अ़ीसब्नु मर्-य-म कौ़लल्-हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यम्तरून(34) मा का-न लिल्लाहि अंय्यत्तख़ि-ज़ मिंव्व-लदिन् सुब्हानहू, इज़ा क़ज़ा अमरन् फ़-इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़-यकून(35) व इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फ़अबुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तकीम(36) फ़ख़्त-लफ़ल्-अह्ज़ाबु मिम्-बैनिहिम् फ़-वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिम्-मश्हदि यौमिन् अ़ज़ीम(37) अस्मिअ् बिहिम् व अब्सिर् यौ-म यअ्तूनना लाकिनिज़्ज़ालिमूनल्-यौ-म फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(38) व अन्जिरहुम् यौमल्-हसरति इज् कुज़ियल्-अम्रू • व हुम् फ़ी ग़फ़लतिंव्-व हुम् ला युअ्मिनून(39) इन्ना नह्नु नरिसुल्-अर्-ज़ व मन् अ़लैहा व इलैना युर्जअून(40)*

वज्कुर् फिल्किताबि इब्राही-म, इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या(41) इज् का-ल लिअबीहि या अ-बति लि-म तअ्बुदु मा ला यस्मअु व ला युब्सिरू व ला युग्नी अ़न्-क शैआ(42) या अ-बति इन्नी कद् जा-अनी मिनल्-अिल्मि मा लम् यअ्ति-क फत्तबिअ्नी अह्दि-क सिरातन् सविय्या(43) या अ-बति ला तअ्बुदिश्शैता-न, इन्नश्शैता-न का-न लिर्रह्मानि अ़सिय्या(44) या अ-बति इन्नी अखा़फु अंय्य-मस्स-क अ़ज़ाबुम्-मिनर्रह्मानि फ़-तकू-न लिश्शैतानि वलिय्या(45) का-ल अराग़िबुन् अन्-त अ़न् आलि-हती या इब्राहीमु ल-इल्लम् तन्तहि ल-अरजुमन्न-क वह्जुरनी मलिय्या(46) का-ल सलामुन् अ़लै-क स-अस्तग़्फ़िरू ल-क रब्बी, इन्नहू का-न बी हफ़िय्या(47) व अअ्तज़िलुकुम् व मा तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि व अद्अू रब्बी अ़सा अल्ला अकू-न बिदुआ़-इ रब्बी शक़िय्या(48) फ़-लम्मअ्-त-ज़-लहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि व-हब्ना लहू इस्हा-क़ व यअ्कू-ब, व कुल्लन् जअ़ल्ना नबिय्या(49) व व-हब्ना लहुम् मिर्रह्मतिना व जअ़ल्ना लहुम् लिसा-न सिद्किन् अ़लिय्या(50)*

वज़्कुर फ़िलकिताबि मूसा इन्नहू का-न मुख़्ल-संव्-व का-न रसूलन् नबिय्या(51) व नादैनाहु मिन् जानिबित्-तूरिल्-ऐ-मनि व कर्रब्नाहु नजिय्या(52) व व-हब्ना लहू मिर्रह्मतिना अख़ाहु हारू-न नबिय्या(53) वज़्कुर फिल्किताबि इस्माअ़ी-ल इन्नहू का-न सादिक़ल्-वअ्दि व का-न रसूलन् नबिय्या(54) व का-न यअ्मुरू अह़्लहू बिस्सलाति वज़्ज़काति व का-न अिन्-द रब्बिही मरज़िय्या(55) वज़्कुर् फिल्किताबि इद्री-स इन्नहू का-न सिद्दीक़न् नबिय्या(56) व रफ़अ्नाहु मकानन् अ़लिय्या(57) उलाइ-कल्लज़ी-न अन्-अ़मल्लाहु अ़लैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न मिन् जुर्रिय्यति आद-म, व मिम्-मन् हमल्ना म-अ़ नूहिंव्-व मिन् जुर्रिय्यति इब्राही-म व इस्राई-ल, व मिम्-मन् हदैना वज्तबैना, इज़ा तुत्ला अलैहिम् आयातुर्रह्मानि ख़र्रू सुज्जदंव्-व बुकिय्या •(58){{अल-सज़्दाः}} फ़-ख़-ल-फ़ मिम्-बअ्दिहिम् ख़ल्फुन् अज़ाअुस्सला-त वत्त-बअुश्श-हवाति फ़सौ-फ़ यल्कौ-न ग़य्या(59) इल्ला मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-उलाइ-क यद्खुलूनल्-जन्न-त व ला युज़्लमू-न शैआ(60) ज़न्नाति अ़द्नि-निल्लती व-अर्द्रह़्मानु अिबादहू बिल्गै़बि इन्नहू का-न वअ्दुहू मअ्तिय्या(61) ला यस्मअू-न फ़ीहा लग्वन् इल्ला सलामन्, व लहुम् रिज़्कुहुम् फ़ीहा बुक्र-तंव्-व अ़शिय्या(62) तिल्कल्-जन्नतुल्लती नूरिसु मिन् अ़िबादिना मन् का-न तक़िय्या(63) व मा न-तनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बि-क लहू मा बै-न ऐदीना व मा ख़ल्फ़ना व मा बै-न ज़ालि-क व मा का-न रब्बु-क नसिय्या(64) रब्बुस्-समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमा फ़अ्बुद्हु वस्तबिर् लिअिबा-दतिही, हल तअ्लमु लहू समिय्या(65)*

व यकूलुल्-इन्सानु अ-इज़ा मा मित्तु लसौ-फ़ उख्रजू हय्या(66) अ-व ला यज़्कुरूल्-इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् क़ब्लु व लम् यकु शैआ(67) फ़-व रब्बि-क लनह्शुरन्नहुम् वश्शयाती-न सुम्-म लनुह्ज़िरन्नहुम् हौ-ल जहन्न-म जिसिय्या(68) सुम्-म ल-नन्ज़िअ़न्-न मिन् कुल्लि शी-अ़तिन् अय्युहुम् अशद्दु अ़लर्रह्मानि अितिय्या(69) सुम्-म ल-नह्नु अअ्लमु बिल्लज़ी-न हुम् औला बिहा सिलिय्या(70) व इम्-मिन्कुम् इल्ला वारिदुहा का-न अ़ला रब्बि-क हत्मम्-मक़्ज़िय्या(71) सुम्-म नुनज्जिल्लज़ीनत्तकौ़ व न-ज़रूज़्ज़ालिमी-न फ़ीहा जिसिय्या(72) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् कालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अय्युल्-फ़रीकैनि खै़रूम्-मका़मंव-व अह्सनु नदिय्या(73) व कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़रनिन् हुम् अह्सनु असासंव्-व रिअ्या(74) कुल मन् का-न फिज़्ज़लालति फ़ल्यम्दुद् लहुर्रह्मानु मद्दन्, हत्ता इज़ा रऔ मा यू-अ़दू-न इम्मल्-अ़ज़ा-ब व इम्मस्सा-अ़-त, फ़-सयअ्लमू-न मन् हु-व शर्रूम्-मकानंव्-व अज्अ़फु जुन्दा(75) व यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीनह्तदौ हुदन्, वल्-बाकियातुस्सालिहातु खै़रून् अिन्-द रब्बि-क सवाबंव्-व खैरूम् मरद्दा(76) अ-फ़-रऐतल्लज़ी क-फ-र बिआयातिना व का़-ल ल-ऊ-तयन्-न मालंव्-व व-लदा(77) अत्त-लअ़ल्ग़ै-ब अमित्त-ख़-ज़ अिन्दर्रह्मानि अ़ह्दा(78) कल्ला, सनक्तुबु मा यकूलु व नमुद्दु लहू मिनल्-अ़ज़ाबि मद्दा(79) व नरिसुहू मा यकूलु व यअ्तीना फ़रदा(80) वत्त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि आलि-हतल्-लि-यकूनू लहुम् अिज़्ज़ा(81) कल्ला, स-यक्फुरू-न बिअ़िबादतिहिम् व यकूनू-न अ़लैहिम् ज़िद्दा(82)*

अलम् त-र अन्ना अरसल्न श्-शयाती-न अ़लल्-काफ़िरी-न त-उज़्जु़हुम् अज़्जा़(83) फ़ला तअ्जल् अ़लैहिम्, इन्नमा नअुद्दु लहुम् अद्दा(84) यौ-म नहशुरूल्-मुत्तकी-न इलर्रह्मानि वफ़्दा(85) व नसूकुल्-मुज्रिमी-न इला जहन्न-म विरदा •(86) ला यम्लिकूनश्-शफ़ा-अ़-त इल्ला मनित्त-ख़-ज़ अिन्दर्रहमानि अ़ह्दा •(87) व का़लुत्त-ख़ज़र्रह्मानु व-लदा(88) ल-क़द् जिअ्तुम् शैअन् इद्दा(89) तकादुस्समावातु य-तफ़त्तर्-न मिन्हु व तन् शक्कुल्-अर्जु व तख़िर्रूल्-जिबालु हद्दा(90) अन् दऔ लिर्रह्मानि व-लदा(91) व मा यम्बगी लिर्रह्मानि अंय्यत्तखि-ज़ व-लदा(92) इन् कुल्लु मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि इल्ला आतिर्रह्मानि अ़ब्दा(93) ल-क़द् अह्साहुम् व अद्दहुम् अ़द्दा(94) व कुल्लुहुम् आतीहि यौमल्-कियामति फ़रदा(95) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति स-यज्अ़लु लहुमुर्रह्मानु वुद्दा(96) फ़-इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि-क लितुबश्शि-र बिहिल्-मुत्तकी-न व तुन्ज़ि-र बिहि कौमल-लुद्दा(97) व कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़रनिन्, हल तुहिस्सु मिन्हुम् मिन् अ-हदिन् औ तस्मअु लहुम् रिक्ज़ा •(98)*

सूरह न० 20
(सूरह ता.हा.(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तॉ-हा(1) मा अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-कुरआ-न लितश्का़(2) इल्ला तज्कि-रतल्-लिमंय्यख़्शा(3) तन्ज़ीलम्-मिम्-मन् ख़-लक़ल्अर्-ज़ वस्समावातिल-अु़ला(4) अर्रह्मानु अ़लल्-अ़रशिस्तवा(5) लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल-अर्जि व मा बैनहुमा व मा तह्तस्सरा(6) व इन् तज्हर् बिल्कौ़लि फ़-इन्नहू यअ्लमुस्सिर्-र व अख़्फ़ा(7) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल-अस्माउल-हुस्ना(8) व हल अता-क हदीसु मूसा •(9) इज् रआ नारन् फ़का-ल लिअह़्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-लअ़ल्ली आतीकुम् मिन्हा बि-क़-बसिन् औ अजिदु अ़लन्नारि हुदा(10) फ़-लम्मा अताहा नूदि-य या मूसा(11) इन्नी अ-न रब्बु-क फ़ख़्लअ् नअ् लै-क इन्न-क बिल्वादिल्-मुक़द्दसि तुवा(12) व अनख़्तरतु-क फ़स्तमिअ् लिमा यूहा(13) इन्ननी अनल्लाहु ला इला-ह इल्ला अ-न फ़अ्बुद्नी व अक़िमिस्सला-त लिज़िक्री(14) इन्नस्सा-अ़-त आति-यतुन् अकादु उख़्फी़हा लितुज़्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा तस्आ(15) फ़ला यसुद्दन्न-क अन्हा मल्ला युअ्मिनु बिहा वत्त-ब-अ़ हवाहु फ़-तरदा(16) व मा तिल-क बि-यमीनि-क या मूसा(17) का-ल हि-य अ़सा-य अ-तवक्क-उ अ़लैहा व अहुश्शु बिहा अ़ला-ग़-नमी व लि-य फ़ीहा मआरिबु उखरा(18) का-ल अल्क़िहा या मूसा(19) फ़-अल्काहा फ़-इज़ा हि-य हय्यतुन् तस्आ(20) का-ल खुज्हा व ला त-ख़फू सनुअी़दुहा सी-र-तहल्-ऊला(21) वज़्मुम् य-द-क इला जनाहि-क तख्रूज् बैज़ा-अ मिन् गैरि सूइन् आ-यतन् उख़रा(22) लिनुरि-य-क मिन् आयातिनल्-कुब्रा(23) इज़्हब् इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तग़ा(24)*

का-ल रब्बिश् रह ली सद्री(25) व यस्सिर ली अम्री(26) वह्लुल् अुक्द-तम् मिल्-लिसानी(27) यफ़्क़हू क़ौली(28) वज्अ़ल्-ली वज़ीरम्-मिन् अह़्ली(29) हारू-न अखि-(30)-शदुद् बिही अजूरी(31) व अश्रिक्हु फ़ी अमरी(32) कै नुसब्बि-ह-क कसीरंव्-(33)-व नज़्कु-र-क कसीरा(34) इन्न-क कुन्त बिना बसीरा(35) का-ल क़द् ऊती-त सुअ्ल-क या मूसा(36) व ल-क़द् मनन्ना अ़लै-क मर्रतन् उख्रा(37) इज़ औहैना इला उम्मि-क मा यूहा(38) अनिक्ज़ि फीहि फित्ताबूति फक्ज़ि फ़ीहि फ़िल्यम्मि फल्युल्किहिल्-यम्मु बिस्साहिलि यअ्खुज्हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लहू, व अल्कैतु अ़लै-क म-हब्बतम्-मिन्नी, व लितुस्न-अ़ अ़ला अै़नी •(39) इज् तम्शी उख़्तु-क फ़-तकूलु हल् अदुल्लुकुम् अ़ला मंय्यक्फुलुहू, फ़-रजअ्ना-क इला उम्मि-क कै तकर्-र अै़नुहा व ला तह्ज़-न, व क़तल्-त नफ़्सन् फ़-नज्जैना-क मिनल्-ग़म्मि व फ़तन्ना-क फुतूनन्, फ़-लबिस्-त सिनी-न फ़ी अह़्लि मद य-न सुम्-म जिअ्-त अला क़-दरिंय्-या मूसा(40) वस्त-नअ्तु-क लिनफ़्सी(41) इज्हब् अन्-त व अखू-क बिआयाती व ला तनिया फ़ी ज़िक्री(42) इज्हबा इला फ़िरऔ़-न इन्नहू तगा़(43) फ़कू़ला लहू कौलल्-लय्यिनल्-लअ़ल्लहू य-तज़क्करू औ यख़्शा(44) का़ला रब्बना इन्नना नखा़फु अंय्यफरू-त अ़लैना औ अंय्यत्गा़(45) का-ल ला तख़ाफ़ा इन्ननी म-अ़कुमा अस्मअु व अरा(46) फ़अ्तियाहु फ़कूला इन्ना रसूला रब्बि-क फ़-अर्सिल् म-अ़ना बनी इस्राई-ल व ला तुअ्ज्जिब्हुम्, कद् जिअ्ना-क बिआयतिम् मिर्रब्बि-क, वस्सलामु अ़ला मनित्त-बअ़ल्-हुदा(47) इन्ना कद् ऊहि-य इलैना अन्नल-अ़ज़ा-ब अ़ला मन् कज़्ज़-ब व तवल्ला(48) का-ल फ़-मर्रब्बुकुमा या मूसा(49) का़-ल रब्बुनल्लज़ी अअ्ता कुल्-ल शैइन् ख़ल्क़हू सुम्-म हदा(50) का-ल फ़मा बालुल्-कुरूनिल-ऊला(51) का-ल अिल्मुहा अिन्-द रब्बी फ़ी किताबिन् ला यज़िल्लु रब्बी व ला यन्सा(52) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ मह्दंव-व स-ल-क लकुम् फ़ीहा सुबुलंव्-व अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन्, फ़-अख़रज्ना बिही अज्वाजम् मिन् नबातिन् शत्ता(53) कुलू वरऔ़ अन्आ़-मकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लि-उलिन्नुहा(54)*

मिन्हा ख़लक़्नाकुम् व फ़ीहा नुअ़ीदुकुम् व मिन्हा नुख्रिजुकुम् ता-रतन् उखरा(55) व ल-कद् अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़-कज़्ज़-ब व अबा(56) का-ल अजिअ्तना लितुख़रि-जना मिन् अरज़िना बिसिहरि-क या मूसा(57) फ .-लनअ् तियन्न-क बिसिहरिम्-मिस्लिही फ़ज्अल् बैनना व बैन-क मौअ़िदल् ला नुख्लिफुहू नह्नु व ला अन्-त मकानन् सुवा(58) का-ल मौअिदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अंय्युह्श-रन्नासु जुहा(59) फ़-तवल्ला फ़िरऔनु फ़-ज-म-अ़ कैदहू सुम्-म अता(60) का-ल लहुम् मूसा वै-लकुम ला तफ़्तरू अ़लल्लाहि कज़िबन् फ्युस्हि-तकुम् बि-अ़ज़ाबिन व क़द् ख़ा-ब मनिफ़्तरा(61) फ़-तनाज़अू अम्-रहुम् बैनहुम् व अ-सर्रून्नज्वा(62) कालू इन् हाज़ानि लसाहिरानि युरीदानि अंय्युख्रिजाकुम् मिन् अर्जिकुम् बिसिहरिहिमा व यज़्हबा बि-तरी-क़ति-कुमुल्-मुस्ला(63) फ़-अज्मिअू कैदकुम् सुम्मअ्तू सफ़्फ़न् व कद् अफ़्ल-हल्यौ-म मनिस्तअ्ला(64) का़लू या मूसा इम्मा अन् तुल्कि-य व इम्मा अन् नकू-न अव्व-ल मन्-अल्का़(65) क़ा-ल बल् अल्कू फ़-इज़ा हिबालुहुम् व अ़िसिय्युहुम् युख़य्यलु इलैहि मिन् सिहरिहिम् अन्नहा तस्आ(66) फ़-औज-स फी़ नफ्सिही ख़ी-फ़तम्-मूसा(67) कुल्ना ला तख़फ् इन्न-क अन्तल्-अअ्ला(68) व अल्कि मा फ़ी यमीनि-क तल्क़फ् मा-स-नअू, इन्नमा स-नअू कैदु साहिरिन्, व ला युफ्लिहुस्साहिरू हैसु अता(69) फ़-उल्कियस्स-ह-रतु सुज्ज-दन् कालू आमन्ना बिरब्बि हारू-न व मूसा(70) का-ल आमन्तुम् लहू कब्-ल अन् आज़-न लकुम् इन्नहू ल-कबीरू कुमुल्लजी़ अल्ल-म कुमुस्-सिह्-र फ़-ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदि-यकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् खिलाफिंव्-व ल-उसल्लिबन्नकुम् फी जुजूअिन्नखलि व ल-तअ्लमुन्-न अय्युना अशद्दु अ़ज़ाबंव्-व अब्का(71) कालू लन् नुअ्सि-र-क अ़ला मा जा-अना मिनल्-बय्यिनाति वल्लज़ी फ़-त-रना फ़क्ज़ि मा अन्-त काज़िन्, इन्नमा तक़्ज़ी हाज़िहिल्-हयातद्-दुन्या(72) इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लिय्गफ़ि-र लना ख़तायाना व मा अक्रह्तना अ़लैहि मिनस्सिहरि, वल्लाहु खै़रूंव्-व अब्का़ •(73) इन्नहू मंय्यअ्ति रब्बहू मुजरिमन् फ़-इन्-न लहू जहन्न-म, ला यमूतु फ़ीहा व ला यह़्या(74) व मंय्यअ्तिही मुअ्मिनन् कद् अ़मिलस्सालिहाति फ़-उलाइ-क लहुमुद्-द-रजातुल-अुला(75) जन्नातु अ़द्निन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व जा़लि-क जज़ा-उ मन् तज़क्का(76)*

व ल-कद् औहैना इला मूसा अन् अस्रि बिअिबादी फ़ज़रिबू लहुम् तरीक़न फ़िल्बहरि य-बसल्-ला तख़ाफु द-रकंव्-व ला तख़्शा(77) फ़-अत्ब-अ़हुम् फ़िरऔ़नु बिजुनूदिही फ़-ग़शि-यहुम् मिनल्-यम्मि मा ग़शि-यहुम्(78) व अज़ल्-ल फ़िरऔ़नु कौ़-महू व मा हदा(79) या बनी इस्राई-ल क़द् अन्जैनाकुम् मिन् अ़दुव्विकुम् व वाअ़द्नाकुम् जानिबत्तूरिल्-ऐम-न व नज़्ज़ल्ना अ़लैकुमुल्-मन्-न वस्सल्वा(80) कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम् व ला तत्गौ़ फ़ीहि फ़-यहिल्-ल अ़लैकुम् ग़-ज़बी व मंय्यहलिल् अ़लैहि ग़-ज़बी फ़-क़द् हवा(81) व इन्नी ल-ग़फ़्फारूल्-लिमन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन् सुम्मह्-तदा(82) व मा अअ्ज-ल-क अ़न् कौ़मि-क या मूसा(83) का़-ल हुम् उला-इ अ़ला अ-सरी व अ़जिल्तु इलै-क रब्बि लितरजा़(84) का़-ल फ़-इन्ना क़द् फ़तन्ना कौ़म-क मिम्-बअ्दि-क व अज़ल्लहुमुस्-सामिरिय्यु(85) फ़-र-ज-अ़ मूसा इला कौ़मिही ग़ज़्बा-न असिफ़न्, का-ल या कौ़मि अलम् यअिद्कुम् रब्बुकुम् वअ्दन् ह-सनन्, अ-फ़ता-ल अ़लैकुमुल्-अ़ह्दु अम् अरत्तुम् अंय्यहिल्-ल अ़लैकुम् ग़-ज़बुम् मिर्रब्बिकुम् फ़-अख़्लफ़्तुम् मौअिदी(86) कालू मा अख़्लफ्ना मौअ़ि-द-क बिमल्किना व लाकिन्ना हुम्मिल्ना औज़ारम् मिन् जी़नतिल्-कौ़मि फ-क़ज़फ़्नाहा फ़-कज़ालि-क अल्क़स्-सामिरिय्यु(87) फ़-अख़्र-ज लहुम् अिज़्लन् ज-सदल्-लहू खुवारून् फ़क़ालू हाज़ा इलाहुकुम् व इलाहु मूसा फ़-नसि-य(88) अ-फ़ला यरौ-न अल्ला यरजिअु इलैहिम् कौलंव्-व ला यम्लिकु लहुम् ज़ररंव-व ला नफ्आ़(89)*

व ल-क़द् का-ल लहुम् हारूनु मिन् क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फुतिन्तुम् बिही व इन्-न रब्बकुमुर्-रह़्मानु फत्तबिअूनी व अतीअू अम्री(90) कालू लन् नब्र-ह अ़लैहि आ़किफ़ी-न हत्ता यर्जि-अ़ इलैना मूसा(91) का-ल या हारूनु मा म-न-अ़-क इज् रऐ-तहुम् जल्लू(92) अल्ला तत्तबि-अ़नि, अ-फ़-अ़सै-त अम्री(93) का-ल यब्नउम्-म ला तअ्खुज् बिलिह़् यती व ला बिरअ्सी इन्नी ख़शीतु अन् तकू-ल फ़र्रक्-त बै-न बनी इस्राई-ल व लम् तरकुब् क़ौली(94) का-ल फ़मा ख़त्बु-क या सामिरिय्यु(95) का-ल बसुरतु बिमा लम् यब्सुरू बिही फ़-क़बज़्तु क़ब्ज़-तम् मिन् अ-सरिर्रसूलि फ़-नबज़्तुहा व कज़ालि-क सव्वलत् ली नफ़्सी(96) क़ा-ल फ़ज़्हब् फ़-इन्-न ल-क फ़िल्हयाति अन् तकू-ल ला मिसा-स व इन्-न ल-क मौअिदल् लन् तुख़्ल-फ़हू वन्जुर इला इलाहि-कल्लज़ी ज़ल्-त अ़लैहि आ़किफन्, लनु-हर्रिकन्नहू सुम्-म ल-नन्सिफ़न्नहू फ़िल्यम्मि नस्फ़ा(97) इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व, वसि-अ़ कुल्-ल शैइन् अिल्मा(98) कज़ालि-क नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बा-इ मा क़द् स-ब-क व कद् आतैना-क मिल्लदुन्ना ज़िक्रा(99) मन् अअ्र-ज़ अ़न्हु फ़-इन्नहू यह्मिलु यौमल्-क़ियामति विज़्रा(100) ख़ालिदी-न फ़ीहि व सा-अ लहुम् यौमल-क़ियामति हिम्ला(101) यौ-म युन्फ़खु फिस्सूरि व नह्शुरूल्-मुज्रिमी-न यौमइज़िन् जुरका(102) य-तख़ाफ़तू-न बैनहुम् इल्लबिस्तुम् इल्ला अश्रा(103) नह्नु अअ्लमु बिमा यकूलू-न इज् यकूलु अम्सलुहुम् तरी-कतन् इल्लबिस्तुम् इल्ला यौमा(104)*

व यस्अलून-क अ़निल्-जिबालि फ़कुल यन्सिफुहा रब्बी नस्फ़ा(105) फ़-य-ज़रूहा काअ़न् सफ़्सफ़ा(106) ला तरा फ़ीहा अि-वजंव्-व ला अम्ता(107) यौमइजिंय्-यत्तबिअूनद्दाअि-य ला अ़ि-व-ज लहू व ख़-श-अ़तिल्-अस्वातु लिर्रहमानि फ़ला तस्मअु इल्ला हम्सा(108) यौमइज़िल्-ला तन्फ़अुश्शफ़ा-अतु इल्ला मन् अज़ि-न लहुर्रह्मानु व रज़ि-य लहू क़ौला(109) यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् व ला युहीतू-न बिही अिल्मा(110) व अ़-नतिल्-वुजूहु लिल्हय्यिल्-क़य्यूमि, व क़द् ख़ा-ब मन् ह-म-ल जुल्मा(111) व मंय्यअ्मल् मिनस्सालिहाति व हु-व मुअ्मिनुन् फला यख़ाफु जुल्मंव्-व ला हज़्मा(112) व कज़ालि-क अन्ज़ल्लाहु कुरआनन् अ़-रबिय्यंव्-व सर्रफ़्ना फीहि मिनल्-वअ़ीदि लअ़ल्लहुम् यत्तकू-न औ युह्दिसु लहुम् ज़िक्रा(113) फ़-तआ़लल्लाहुल-मलिकुल्-हक़्कु व ला तअ्जल् बिलकुरआनि मिन् क़ब्लि अंय्युक़्ज़ा इलै-क वह़्युहू व कुर्रब्बि जिद्नी अिल्मा(114) व ल-क़द् अहिद्ना इला आद-म-मिन् क़ब्लु फ़-नसि-य व लम् नजिद् लहू अ़ज़्मा(115)*

व इज् कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, अबा(116) फ़कुल्ना या आदमु इन्-न हाज़ा अ़दुव्वुल-ल-क व लिज़ौजि-क फ़ला युख़्रिजन्नकुमा मिनल्-जन्नति फ़-तश्का(117) इन्-न ल-क अल्ला तजू-अ़ फ़ीहा व ला तअ्रा(118) व अन्न-क ला तज़्मउ फ़ीहा व ला तज़्हा(119) फ़-वस्व-स इलैहिश्शैतानु का-ल या आदमु हल अदुल्लु-क अ़ला श-ज-रतिल्-खुल्दि व मुल्किल्-ला यब्ला(120) फ़-अ-कला मिन्हा फ़-बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़्सिफ़ानि अ़लैहिमा मिंव्व-रकिल्-जन्नति, व अ़सा आदमु रब्बहू फ़-ग़वा(121) सुम्मज्तबाहु रब्बुहू फ़ता-ब अ़लैहि व हदा(122) कालह्बिता मिन्हा जमीअ़म्-बअ्जुकुम् लिबअ्ज़िन् अ़दुव्वुन् फ़-इम्मा यअ्ति-यन्नकुम् मिन्नी हुदन् फ़-मनित्त-ब-अ हुदा-य फ़ला यजिल्लु व ला यश्का(123) व मन् अअ्र-ज़ अ़न् ज़िक्री फ़-इन्-न लहू मअ़ी-शतन् ज़न्कंव्-व नह्शुरूहू यौमल्-कियामति अअ्मा(124) का-ल रब्बि लि-म हशर्-तनी अअ्मा व कद् कुन्तु बसीरा(125) का-ल कज़ालि-क अतत्-क आयातुना फ़-नसीतहा व कज़ालिकल्-यौ-म तुन्सा(126) व कज़ालि-क नज्ज़ी मन् अस्-र-फ़ व लम् युअ्मिम्-बिआयाति रब्बिही, व ल-अ़ज़ाबुल-आख़िरति अशद्दु व अब्का(127) अ-फलम् यह्दि लहुम् कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल्-कुरूनि यम्शू-न फ़ी मसाकिनिहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिउलिन्नुहा(128)*

व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्-रब्बि-क लका-न लिज़ामंव्-व अ-जलुम्-मुसम्मा(129) फ़स्बिर् अ़ला मा यकूलू-न व सब्बिह् बि-हमिद रब्बि-क कब्-ल तुलूअिश्शम्सि व कब्-ल गुरूबिहा व मिन् आनाइल्लैलि फ़-सब्बिह् व अतराफन्नहारि लअ़ल्ल-क तरज़ा(130) व ला तमुद्दन्-न ऐनै-क इला मा मत्तअ्ना बिही अज़्वाजम् मिन्हुम् ज़ह र-तल्-हयातिद्दुन्या लि-नफ्ति-नहुम् फ़ीहि, व रिज़्कु रब्बि-क खै़रूंव्-व अब्का(131) वअमुर् अह़्ल-क बिस्सलाति वस्तबिर् अ़लैहा, ला नस्अलु-क रिज़्क़न्, नह्नु नरज़ुकु-क, वल्आ़कि-बतु लित्तक़्वा(132) व कालू लौ ला यअ्तीना बिआयतिम्-मिर्रब्बिही, अ-व लम् तअ्तिहिम् बय्यि-नतु मा फ़िस्सुहुफ़िल-ऊला(133) व लौ अन्ना अह़्लक्नाहुम् बि-अ़ज़ाबिम् मिन् क़ब्लिही लकालू रब्बना लौ ला अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ़-नत्तबि-अ़ आयाति-क मिन् क़ब्लि अन् नज़िल्-ल व नख़्ज़ा(134) कुल कुल्लुम् मु-तरब्बिसुन फ़-तरब्बसू फ़-सतअ्लमू-न मन् अस्हाबुस्-सिरातिस्-सविय्यि व मनिह्तदा(135)*


Quran Para 16 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 16 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 16 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 16 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 16 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 16 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 16 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 16 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 16 को हिंदी में (Quran Para 16 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 16 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment