Quran Para 18 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 18 हिंदी में

Quran Para 18 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 18 in hindi Qad ’aflaḥa

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 18 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 18 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर18
पारा नामकद् अफ़्ल-हल
कुल सूरह3 (सूरह अल-मुमिनुन, सूरह अन-नूर और सूरह अल-फुरक़ान)
कुल रुकू18

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 18 | Quran Para 18 In Hindi

📖 कद् अफ़्ल-हल – Qad ’aflaḥa (قَدْ أَفْلَحَ)

सूरह न० 23
(सूरह अल-मोमिनून(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

कद् अफ़्ल-हल मुअ्मिनून(1) अल्लज़ी-न हुम् फी़ सलातिहिम् ख़ाशिअून(2) वल्लज़ी-न हुम् अ़निल्लग्वि मुअ्रिजून(3) वल्लज़ी-न हुम् लिज़्ज़काति फ़ाअ़िलून(4) वल्लज़ी-न हुम् लिफुरूजिहिम् हाफिजून(5) इल्ला अ़ला अज़्वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् गै़रू मलूमीन(6) फ़-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल् आ़दून(7) वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अ़ह्दिहिम् राअून(8) वल्लज़ी-न हुम् अ़ला स-लवातिहिम् युहाफ़िजून(9)*

उलाइ-क हुमुल्-वारिसून(10) अल्लज़ी-न यरिसूनल् फ़िरदौ-स हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(11) व ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन सुलालतिम्-मिन् तीन(12) सुम्-म जअ़ल्नाहु नुत्फ़-तन् फ़ी क़रारिम्-मकीन(13) सुम्-म ख़लक़्नन्-नुत्फ़-त अ़-ल-क़तन् फ़-ख लक़्नल् अ-ल-क-त मुज्-ग़तन् फ़-ख़लक्नल्-मुज़्ग़-त अिज़ामन् फ़-कसौनल्-अिज़ा-म लह़्मन्, सुम्-म अन्शअ्नाहु ख़ल्क़न् आख-र, फ़-तबा-रकल्लाहु अहसनुल् ख़ालिक़ीन(14) सुम्-म इन्नकुम् बअ्-द ज़ालि-क ल-मय्यितून(15) सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-कियामति तुब्अ़सून(16) व ल-क़द् ख़लकना फ़ौक़कुम् सब्-अ तराइ-क़ व मा कुन्ना अ़निल्-ख़ल्कि ग़ाफ़िलीन(17) व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अम् बि-क़-दरिन् फ-अस्कन्नाहु फिल्अर्जि व इन्ना अ़ला ज़हाबिम् बिही लकादिरून(18) फ़-अन्शअ्ना लकुम् बिही जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव्-व अअ्नाबिन् • लकुम् फ़ीहा फ़वाकिहु कसीरतुंव्-व मिन्हा तअ्कुलून(19) व श-ज-रतन् तख़्रूजु मिन् तूरि सैना-अ तम्बुतु बिद्दुह़्नि व सिब्गिल् लिल्आकिलीन(20) व इन्-न लकुम् फ़िल्-अन्आ़मि ल-अिब्-रतन्, नुस्की़कुम् मिम्मा फी़ बुतूनिहा व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु कसी-रतुंव्-व मिन्हा तअ्कुलून(21) व अ़लैहा व अ़लल्-फुल्कि तुह्मलून(22)*

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला कौ़मिही फ़का-ल या कौ़मिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गै़रूहू, अ-फ़ला तत्तकून(23) फ़कालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौ़मिही मा हाज़ा इल्ला ब-शरूम्-मिस्लुकुम् युरीदु अंय्य-तफ़ज़्ज़-ल अ़लैकुम्, व लौ शा-अल्लाहु ल-अन्ज़-ल मलाइ-कतम् मा समिअ्ना बिहाज़ा फी आबाइनल्-अव्वलीन(24) इन् हु-व इल्ला रजुलुम्-बिही जिन्नतुन् फ़-तरब्बसू बिही हत्ता हीन(25) का-ल रब्बिन्सुरनी बिमा कज़्ज़बून(26) फ-औहैना इलैहि अनिस्नअिल्-फुल्-क बि-अअ्युनिना व वह्यिना फ़-इज़ा जा-अ अम्रूना व फ़ारत्तन्नूरू फ़स्लुक् फ़ीहा मिन् कुल्लिन् ज़ौजैनिस्नैनि व अह़्ल-क इल्ला मन् स-ब-क़ अ़लैहिल्-कौलु मिन्हुम् व ला तुख़ातिब्नी फ़िल्लज़ी-न ज़-लमू इन्नहुम् मुग्-रकून(27) फ़-इज़ स्तवै-त अन्-त व मम्म-अ-क अलल्-फुल्कि फ़कुलिल्-हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल्-कौमिज़्जा़लिमीन(28) व कुर्रब्बि अन्ज़िल्नी मुन्ज़-लम् मुबा-रकव्-व अन्-त खै़रूल्-मुन्ज़िलीन(29) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिंव्-व इन् कुन्ना लमुब्तलीन(30) सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कर्नन् आख़रीन(31) फ़-अरसल्ना फ़ीहिम् रसूलम् मिन्हुम् अनिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गै़रूहू, अ-फ़ला तत्तकून(32)*

व कालल्-मल-उ मिन् कौ़मिहिल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिलिका़इल-आख़िरति व अतरफ़्नाहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या मा हाज़ा इल्ला व-शरूम्-मिस्लुकुम् यअ्कुलु मिम्मा तअ्कुलू-न मिन्हु व यश्रबू मिम्मा तश्रबून(33) व ल-इन् अ-तअ्तुम् ब-शरम् मिस्-लकुम् इन्नकुम् इज़ल्-लख़ासिरून(34) अ-यअ़िदुकुम् अन्नकुम् इज़ा मित्तुम् व कुन्तुम् तुराबंव्-व अिज़ामन् अन्नकुम् मुखरजून(35) हैहा-त हैहा-त लिमा तूअ़दून(36) इन् हि-य इल्ला हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह़्या व मा नह्नु बिमब्अूसीन(37) इन् हु-व इल्ला रजुलु-निफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबंव्-व मा नह्नु लहू बिमुअ्मिनीन(38) का-ल रब्बिन्सुर्नी बिमा कज़्ज़बून(39) का-ल अ़म्मा क़लीलिल्-लयुस्बिहुन्-न नादिमीन(40) फ़-अ-ख़ज़ल्हुमुस्सै-हतु बिल्हक्कि फ़-जअ़ल्नाहुम् गुसा-अन् फ़बुअ्दल्-लिल्क़ौमिज़्ज़ालिमीन(41) सुम्-म अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कुरूनन् आ-ख़रीन(42) मा तस्बिकु मिन् उम्मतिन् अ-ज-लहा व मा यस्तअ्खिरून(43) सूम-म अरसल्ना रूसु-लना ततरा कुल्लमा जा-अ उम्मतर्रसूलुहा कज़्ज़बूहु फ़-अत्बअ्ना बअ्- ज़हुम् बअ्ज़ंव्-व जअ़ल्नाहुम् अहादी-स फ़बुअ्दल्-लिकौमिल्-ला युअ्मिनून(44) सुम्-म अरसल्ना मूसा व अख़ाहु हारू-न बिआयातिना व सुल्तानिम् मुबीन(45) इला फिरऔ-न व म-लइही फ़स्तक्बरू व कानू कौ़मन आ़लीन(46) फ़क़ालू अनुअ्मिनु लि-ब-शरैनि मिस्लिना व कौ़मूहुमा लना आ़बिदून(47) फ़-कज़्ज़बूहुमा फ़कानू मिनल्-मुह़्लकीन(48) व ल-कद आतैना मूसल-किता-ब लअ़ल्लहुम् यह्तदून(49) व जअ़ल्नब्-न मर्य-म व उम्महू आ-यतंव्-व आवैनाहुमा इला रब्वतिन् जा़ति करारिंव्-व मअ़ीन(50)*

या अय्युहर्रूसुलु कुलू मिनत्तय्यिबाति वअ्मलू सालिहन्, इन्नी बिमा तअ्मलू-न अ़लीम(51) व इन्-न हाज़िही उम्मतुकुम् उम्मतंव्वाहि-दतंव्-व अ-न रब्बुकुम् फत्तकून(52) फ़-तक़त्तअू अमरहुम बैनहुम् जुबुरन्, कुल्लु हिज़्बिम्-बिमा लदैहिम् फ़रिहून(53) फ़-ज़रहुम फ़ी-ग़म्-रतिहिम् हत्ता हीन(54) अ-यह्सबू-न अन्नमा नुमिद्दुहुम् ‘ बिही मिम्-मालिंव्-व बनीन(55) नुसारिअु लहुम् फ़िल-खै़राति, बल् ला यश्अुरून(56) इन्नल्लज़ी-न हुम् मिन् ख़श्यति रब्बिहिम् मुश्फ़िकून(57) वल्लज़ी-न हुम् बिआयाति रब्बिहिम् युअ्मिनून(58) वल्लज़ी-न हुम् बिरब्बिहिम् ला युश्रिकून(59) वल्लज़ी-न युअ्तू-न मा आतौ व कुलूबुहुम् वजि-लतुन् अन्नहुम् इला रब्बिहिम् राजिअून(60) उलाइ-क युसारिअू-न फ़िल्-खै़राति व हुम् लहा साबिकून(61) व ला नुकल्लिफु नफ़्सन् इल्ला वुस्अहा व लदैना किताबुंय्यन्तिकु बिल्हक्कि व हुम् ला युज़्लमून(62) बल कु़लूबुहुम् फी गम्रतिम्-मिन् हाज़ा व लहुम् अअ्मालुम्-मिन् दूनि ज़ालि-क हुम् लहा आ़मिलून(63) हत्ता इज़ा अख़ज्ना मुत्रफ़ीहिम् बिल्-अज़ाबि इज़ा हुम् यज्अरून(64) ला तज्अरूल्-यौ-म, इन्नकुम् मिन्ना ला तुन्सरून(65) कद् कानत् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम् अ़ला अअ्का़बिकुम् तन्किसून(66) मुस्तक्बिरी-न बिही सामिरन् तह्जुरून(67) अ-फ़लम् यद्दब्बरूल्-क़ौ-ल अम् जा-अहुम् मा लम् यअ्ति आबा-अहुमुल-अव्वलीन(68) अम् लम् यअ्रिफू रसूलहुम् फहुम् लहू मुन्किरून(69) अम् यकूलू-न बिही जिन्नतुन्, बल जा-अहुम् बिल्हक्कि व अक्सरूहुम् लिल्हक्कि कारिहून(70) व लवित्त-बअ़ल्-हक़्कु अह़्वा-अहुम् ल-फ-स-दतिस्-समावातु वल्अर्जु व मन् फ़ीहिन्-न, बल् अतैनाहुम् बिज़िकरिहिम् फ़हुम् अ़न् जिकरिहिम् मुअ्रिजून(71) अम् तस्अलुहुम् ख़र्जन् फ़-ख़राजु रब्बि-क खैरूंव्-व हु-व खै़रूर्-राज़िक़ीन(72) व इन्न-क ल-तद्अूहुम इला सिरातिम्-मुस्तकीम •(73) व इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल-आखिरति अनिस्सिराति लनाकिबून(74) व लौ रहिम्नाहुम् व कशफ़्ना मा बिहिम् मिन् जुर्रिल ल-लज्जू फ़ी तुग्यानिहिम् यअ्महून •(75) व ल-क़द् अख़ज़्नाहुम् बिल्अ़ज़ाबि फ़मस्तकानू लिरब्बिहिम् व मा य-तज़र्रअून(76) हत्ता इज़ा फ़तह़्ना अ़लैहिम् बाबन् जा-अ़ज़ाबिन शदीदिन् इज़ा हुम् फ़ीहि मुब्लिसून(77)*

व हुवल्लज़ी अनश-अ लकुमुस्सम्-अ वलअब्सा-र वल्-अफ़इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून(78) व हुवल्लज़ी ज़-र-अकुम् फ़िल्अर्ज़ि व इलैहि तुह्शरून(79) व हुवल्लज़ी युह़्यी व युमीतु व लहुख्तिलाफुल-लैलि वन्नहारि, अ-फ़ला तअ्किलून(80) बल् कालू मिस्-ल मा कालल्-अव्वलून(81) कालू अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अिज़ामन् अ-इन्ना लमब्अूसून(82) ल-क़द् वुअ़िदना नह्नु व आबाउना हाज़ा मिन् क़ब्लु इन् हाजा इल्ला असातीरूल-अव्वलीन(83) कुल लि-मनिल्-अर्जु व मन् फ़ीहा इन् कुन्तुम् तअ्लमून(84) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल अ-फ़ला तज़क्करून(85) कुल मर्रब्बुस्समावातिस्-सब्अि व रब्बुल्-अ़र्शिल-अ़ज़ीम(86) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल अ-फ़ला तत्तकून(87) कुल मम्-बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैइंव्-व हु-व युजीरू व ला युजारू अ़लैहि इन् कुन्तुम् तअ्लमून(88) स-यकूलू-न लिल्लाहि, कुल फ़-अन्ना तुस्हरून(89) बल् अतैनाहम् बिल्हक्कि व इन्नहुम् लकाज़िबून(90) मत्त-ख़ज़ल्लाहु मिंव्व-लदिंव्-व मा का-न म-अ़हू मिन् इलाहिन् इज़ल् ल-ज़-ह-ब कुल्लु इलाहिम्-बिमा ख़-ल-क़ व ल-अ़ला बअ्जुहुम् अ़ला बअ्जिन, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा यसिफून(91) आ़लिमिल्-गै़बि वश्शहा-दति फ़-तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(92)*

कुर्रब्बि इम्मा तुरियन्नी मा यूअ़दून(93) रब्बि फ़ला तज्अ़ल्नी फ़िल्-कौ़मिज़्ज़ालिमीन(94) व इन्ना अ़ला अन् नुरि-य-क मा नअिदुहुम् लकादिरून(95) इद् फ़अ् बिल्लती हि-य अह्सनुस्सय्यि-अ-त, नह्नु अअ्लमु बिमा यसिफून(96) व कुर्रब्बि अअूजु बि-क मिन् ह-मज़ातिश्-शयातीन(97) व अअूजु बि-क रब्बि अंय्यह्जुरून(98) हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दहुमुल्-मौतु का-ल रब्बिरजिअून(99) लअ़ल्ली अअ्मलु सालिहन् फ़ीमा तरक्तु कल्ला, इन्नहा कलि-मतुन् हु-व का़इलुहा, व मिंव्वरा-इहिम् बर्-ज़खुन् इला यौमि युब्अ़सून(100) फ़-इज़ा नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि फ़ला अन्सा-ब बैनहुन् यौमइजिंव्-व ला य-तसा-अलून(101) फ़-मन् सकुलत् मवाजीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(102) व मन् ख़फ़्फ़त् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-कल्लज़ी-न ख़सिरू अन्फु-सहुम् फ़ी जहन्न-म ख़ालिदून(103) तल्फ़हु वुजू-हहुमुन्नारु व हुम् फीहा कालिहून(104) अलम् तकुन् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़कुन्तुम् बिहा तुकज्ज़िबून(105) कालू रब्बना ग-लबत् अ़लैना शिक्वतुना व कुन्ना कौ़मन् ज़ाल्लीन(106) रब्बना अख़रिज्ना मिन्हा फ़-इन् अु़द्ना फ़-इन्ना ज़ालिमून(107) का़लख़्सऊ फ़ीहा व ला तुकल्लिमून(108) इन्नहू का-न फ़रीकुम् मिन् अिबादी यकूलू-न रब्बना आमन्ना फ़ग़्फिर् लना वरहम्ना व अन्-त खैरूर्-राहिमीन(109) फ़त्त-ख़ज़्तुमूहुम् सिख़रिय्यन् हत्ता अन्सौकुम् ज़िक्री व कुन्तुम् मिन्हुम् तज़्हकून(110) इन्नी जजै़तुहुमुल-यौ-म बिमा स-बरू अन्नहुम् हुमुल्-फ़ाइजून(111) का-ल कम् लबिस्तुम् फ़िल्अर्ज़ि अ-द-द सिनीन(112) का़लू लबिस्ना यौमन् औ बअू-ज़ यौमिन् फ़स्अलिल्-आ़द्दीन(113) का़-ल इल्लबिस्तुम् इल्ला कलीलल्-लौ अन्नकुम् कुन्तुम् तअ्लमून(114) अ-फ़-हसिब्तुम् अन्नमा ख़लक़्नाकुम्-अ़-बसंव्-व अन्नकुम् इलैना ला तुर्जअून(115) फ़-तआ़लल्लाहुल्-मलिकुल-हक़्कु ला इला-ह इल्ला हु-व रब्बुल अ़र्शिल्-करीम(116) व मंय्यद्अु़ मअ़ल्लाहि इलाहन् आख़-र ला बुरहा-न लहू बिही फ़-इन्नमा हिसाबुहू अिन्-द रब्बिही, इन्नहू ला युफ्लिहुल्-काफ़िरून(117) व कुर्रब्बिग्फिर वरहम् व अन्-त खै़रुर्-राहिमीन(118)*

सूरह न० 24
(सूरह अन-नूर(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सूरतुन् अन्ज़ल्नाहा व फ़रज़्नाहा व अन्ज़ल्ना फ़ीहा आयातिम् बय्यिनातिल् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(1) अज़्ज़ानि-यतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल-ल् वाहिदिम्-मिन्हुमा मि-अ-त जल्दतिंव्-व ला तअ्खुज्कुम् बिहिमा रअ्-फ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन् कुन्तुम् तुअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आखिरि वल्यश्-हद् अ़ज़ाबहुमा ताइ-फ़तुम् मिनल्-मुअ्मिनीन(2) अज़्जा़नी ला यन्किहु इल्ला जा़नि-यतन् औ मुशिर-कतंव्-वज़्जा़नि-यतु ला यन्किहुहा इल्ला जा़निन् औ मुश्रिकुन् व हुर्रि-म ज़ालि-क अ़लल्-मुअ्मिनीन(3) वल्लज़ी-न यरमूनल् मुह्सनाति सुम्-म लम् यअतू बि-अर्-ब-अ़ति शु-हदा-अ फ़ज्लिदूहुम् समानी-न जल्दतंव्-व ला तक़्बलू लहुम् शहा-दतन् अ-बदन् व उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून(4) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिम्-बअ्दि जा़लि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(5) वल्लज़ी-न यरम्-न अज़्वाजहुम् व लम् यकुल्लहुम् शु-हदा-उ इल्ला अन्फुसुहुम् फ़-शहा-दतु अ-हदिहिम् अर-बअु शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनस्-सादिक़ीन(6) वल्ख़ामि-सतु अन्-न लअ्-नतल्लाहि अ़लैहि इन् का-न मिनल्-काज़िबीन(7) व यद्रउ अ़न्हल्-अ़ज़ा-ब अन् तश्ह-द अर्ब-अ़ शहादातिम्-बिल्लाहि इन्नहू लमिनल्-काज़िबीन(8) वल्ख़ामि-स-त अन्-न ग-ज़बल्लाहि अ़लैहा इन का-न मिनस्-सादिक़ीन(9) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह तव्वाबुन् हकीम(10)*

इन्नल्लज़ी-न जाऊ बिल्-इफ़्कि अुस्बतुम्-मिन्कुम्, ला तह्सबूहु शर्रल्-लकुम, बल् हु-व खै़रुल्-लकुम, लिकुल्लिम्-रिइम्-मिन्हुम् मक्त-स-ब मिनल्-इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिन्हुम् लहू अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(11) लौ ला इज् समिअ्तुमूहु ज़न्नल्-मुअ्मिनू-न वल्-मुअ्मिनातु बिअन्फुसिहिम् खैरंव्-व कालू हाज़ा इफ़्कुम्-मुबीन(12) लौ ला जाऊ अ़लैहि बि-अर्-ब-अ़ति शु-हदा-अ फ़-इज् लम् यअ्तू बिश्शु-हदा-इ फ़-उलाइ-क अिन्दल्लाहि हुमुल-काज़िबून(13) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति ल-मस्सकुम् फ़ीमा अफज़्तुम् फ़ीहि-अ़ज़ाबुन् अज़ीम(14) इज् तलक़्कौ़नहू बिअल्सि-नतिकुम् व तकूलू-न बिअफ़्वाहिकुम् मा लै-स लकुम् बिही अ़िल्मुंव्-व तहसबूनहू हय्यिनंव्-व हु-व अ़िन्दल्लाहि अ़ज़ीम(15) व लौ ला इज् समिअ्तुमूहु कुल्तुम् मा यकूनु लना अन् न-तकल्ल-म बिहाज़ा सुब्हान-क हाज़ा बुह्तानुन् अ़ज़ीम(16) यअिजुकुमुल्लाहु अन् तअूदू लिमिस्लिही अ-बदन् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(17) व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(18) इन्नल्लज़ी-न युहिब्बू-न अन् तशीअ़ल्-फ़ाहि-शतु फ़िल्लज़ी-न आमनू लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीमुन् फ़िद्दुन्या वल्-आख़िरति, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(19) व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह्मतुहू व अन्नल्ला-ह रऊफुर-रहीम •(20)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तबिअू खु़तुवातिश्शैतानि, व मंय्यत्तबिअ् खुतुवातिश्शैतानि फ़-इन्नहू यअ्मुरु बिल्फ़हशा-इ वल्मुन्करि, व लौ ला फ़ज़्लुल्लाहि अ़लैकुम् व रह़्मतुहू मा ज़का मिन्कुम् मिन् अ-हदिन् अ-बदंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युज़क्की मंय्यशा-उ, वल्लाहु समीअुन् अ़लीम(21) व ला यअ्तलि उलुल्-फ़ज्लि मिन्कुम् वस्स-अ़ति अंय्युअतू उलिल्-कुरबा वल्मसाकी-न वल्मुहाजिरी-न फ़ी सबीलिल्लाहि वल्-यअ्फू वल्-यस्फ़हू, अला तुहिब्बू-न अंय्यग़्फिरल्लाहु लकुम्, वल्लाहु ग़फूरूर्रहीम(22) इन्नल्लज़ी-न यरमूनल-मुह्सनातिल् ग़ाफ़िलातिल्-मुअ्मिनाति लुअिनू फिद्दुन्या वल-आख़िरति व लहुम् अ़ज़ाबुन् अ़ज़ीम(23) यौ-म तश्-हदु अ़लैहिम् अल्सि-नतुहुम् व ऐदीहिम् व अरजुलूहुम् बिमा कानू यअ्मलून(24) यौ मइज़िंय्-युवफ़्फ़ीहिमुल्लाहु दीनहुमुल्-हक्-क़ व यअ्लमू-न अन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कुल-मुबीन(25) अल्ख़बीसातु लिल्ख़बीसी-न वल्ख़बीसू-न लिल्ख़बीसाति वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबी-न वत्तय्यिबू-न लित्तय्यिबाति उलाइ-क मुबर्रऊ-न मिम्मा यकूलू-न, लहुम् मग्फि-रतुंव्-व रिज़्कुन् करीम(26)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तद्खुलू बुयूतन् गै़-र बुयूतिकुम् हत्ता तस्तअ्निसू व तुसल्लिमू अ़ला अह़्लिहा, ज़ालिकुम् खै़रुल्-लकुम् लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(27) फ़-इल्लम् तजिदू फ़ीहा अ-हदन् फ़ला तद्ख़ुलूहा हत्ता युअ्-ज़-न लकुम् व इन् की-ल लकुमुर्जिअू फ़रजिअू हु-व अज़्का लकुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न अलीम(28) लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तद्खुलू बुयूतन् गै़-र मस्कूनतिन् फ़ीहा मताअुल्-लकुम्, वल्लाहु यअ्लमु मा तुब्दू-न व मा तक्तुमून(29) कुल लिल्-मुअ्मिनी-न यगुज़्जू मिन् अब्सारिहिम् व यह्फ़जू फुरू-जहुम्, ज़ालि-क अज़्का लहुम्, इन्नल्ला-ह ख़बीरूम्-बिमा यस्नअून(30) व कुल लिल्-मुअ्मिनाति यग्जुज्-न मिन् अब्सारिहिन्-न व यह्फ़ज्-न फुरू-जहुन्-न व ला युब्दी-न ज़ीन-तहुन्-न इल्ला मा ज़-ह-र मिन्हा वल्यज्रिब्-न बिखुमुरिहिन्-न अ़ला जुयूबिहिन्-न व ला युब्दी-न जीन-तहुन्-न इल्ला लिबुअ़ू-लतिहिन्-न औ आबाइ-हिन्-न औ आबाइ-बुअू-लतिहिन्-न औ अब्नाइ-हिन्-न औ अब्ना-इ बुअू-लतिहिन्-न औ इख़्वानिहिन्-न औ बनी इख़्वानिहिन्-न औ बनी अ-ख़वातिहिन्-न औ निसाइ-हिन्-न औ मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न अवित्ताबिअ़ी-न गै़रि उलिल्-इरबति मिनर्-रिजालि अवित्-तिफ़्लिल्लज़ी-न लम् यज़्हरू अ़ला औरातिन्निसा-इ व ला यज्रिब्-न बि-अर्जुलिहिन्-न लियुअ्-ल-म मा युख्फी-न मिन् ज़ीनतिहिन्-न, व तूबू इलल्लाहि जमीअ़न् अय्युहल-मुअ्मिनू-न लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(31) व अन्किहुल-अयामा मिन्कुम् वस्सालिही-न मिन् अिबादिकुम व इमा-इकुम्, इंय्यकूनू फु-करा-अ युग्निहिमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही, वल्लाहु वासिअुन् अ़लीम(32) वल्-यस्तअ्फिफ़िल्लज़ी-न ला यजिदू-न निकाहन हत्ता युग्नि-यहुमुल्लाहु मिन् फ़ज़्लिही, वल्लज़ी-न यब्तगूनल-किता-ब मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् फ़कातिबूहुम् इन् अ़लिम्तुम् फ़ीहिम् खैरंव्-व आतूहुम् मिम्-मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, व ला तुकरिहू फ़-तयातिकुम अलल्बिगा-इ इन् अरद्-न त-हस्सुनल्-लितब्तगू अ़-रज़ल-हयातिद्दुन्या, व मंय्युकरिह्हुन्-न फ़-इन्नल्ला-ह मिम्-बअ्दि इक्राहिहिन्-न गफूरूर्-रहीम(33) व ल-कद् अन्ज़ल्ना इलैकुम् आयातिम्-मुबय्यिनातिंव्-व म-सलम्-मिनल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लिकुम् व मौअि-ज़तल्-लिल्मुत्तक़ीन(34)*

अल्लाहु नूरूस्समावाति वल्अर्जि, म-सलु नूरिही कमिश्कातिन् फीहा मिस्बाहुन्, अल-मिस्बाहु फ़ी जुजाजतिन्, अज़्जु़जा-जतु क-अन्नहा कौकबुन् दुर्रिय्-युंय्यू-कदु मिन् श-ज-रतिम् मुबार-कतिन् जै़तूनतिल्-ला शर्किय्यतिंव् व ला ग़रबिय्यतिंय्-यकादु जै़तुहा युज़ी-उ व लौ लम् तम्सरहु नारुन्, नूरुन् अला नूरिन्, यह्दिल्लाहु लिनूरिही मंय्यशा-उ, व यज़्रिबुल्लाहुल्-अम्सा-ल लिन्नासि, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम(35) फ़ी बुयूतिन् अज़िनल्लाहु अन् तुर्-फ़-अ़ व युज़्क-र फ़ीहस्मुहू युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिल्-गुदुव्वि वल्-आसाल(36) रिजालुल् ला तुल्हीहिम् तिजा-रतुंव्-व ला बैअुन् अ़न् जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाति व ईताइज़्ज़काति यखा़फू-न यौमन् त-तक़ल्लबु फीहिल्-कुलूबु वल्-अब्सार(37) लियज्ज़ि-यहुमुल्लाहु अह्स-न मा अ़मिलू व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज्लिही, वल्लाहु यर्जुकु मंय्यशा-उ बिगै़रि हिसाब(38) वल्लज़ी-न क-फरू अअ्मालुहुम् क-सराबिम् बिकी-अतिंय् यह्सबुहुजू-ज़म्आनु मा-अन्-हत्ता, इजा़ जा-अहू लम् यजिद्हू शैअंव्-व व-जदल्ला-ह अिन्दहू फ़-वफ़्फा़हु हिसा-बहू, वल्लाहु सरीअुल-हिसाब(39) औ क-जुलुमातिन् फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिंय्-यग्शाहु मौजुम्-मिन् फौकिही मौजुम्-मिन् फौकिही सहाबुन, जुलुमातुम्-बअजुहा फ़ौ-क बअ्ज़िन्, इज़ा अख़र-ज य-दहू लम् य-कद् यराहा, व मल्लम् यज्अ़लिल्लाहु लहू नूरन् फ़मा लहू मिन्-नूर(40)*

अलम् त-र अन्नल्ला-ह युसब्बिहु लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि वत्तैरु साफ्फातिन्, कुल्लुन् क़द् अ़लि-म सला-तहू व तस्बी-हहू, वल्लाहु अ़लीमुम् बिमा यफ्अ़लून(41) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व इलल्लाहिल्-मसीर(42) अलम् त-र अन्नल्ला-ह युज्जी सहाबन् सुम्-म युअल्लिफु बैनहू सुम्-म यज्-अ़लुहू रूकामन्-फ़-तरल्-वद्-क़ यख़्रूजु मिन् ख़िलालिही व युनज्जिलु मिनस्समा-इ मिन् जिबालिन् फीहा मिम्-ब रदिन् फयुसीबु बिही मंय्यशा-उ व यसरिफुहू अम्-मंय्यशा-उ, यकादु सना बरकिही यज़्हबु बिल्अब्सार(43) युक़ल्लिबुल्लाहुल्लै-ल वन्नहा-र, इन्-न फी ज़ालि-क लअिब्- रतल्-लिउलिल्-अब्सार(44) वल्लाहु ख़-ल-क कुल्-ल दाब्बतिम् मिम्-माइन् फ़-मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला बत्निही व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला रिज्लैनि व मिन्हुम् मंय्यम्शी अ़ला अर्-बअिन्, यख़्लुकुल्लाहु मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(45) ल-क़द् अन्ज़ल्ना आयातिम्-मुबय्यिनातिन्, वल्लाहु यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(46) व यकूलू-न आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अ-तअ्ना सुम्-म य-तवल्ला फ़रीकुम्-मिन्हुम् मिम्-बअ्दि ज़ालि-क, व मा उलाइ-क बिल्-मुअ्मिनीन(47) व इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् इज़ा फ़रीकुम्-मिन्हुम् मुअ्रिजून(48) व इंय्यकुल्-लहुमुल्-हक़्कु यअ्तू इलैहि मुज्अ़िनीन(49) अ-फी कुलूबिहिम् म-रजुन अमिरताबू अम् यखा़फू-न अंय्यहीफ़ल्लाहु अ़लैहिम् व रसूलुहू, बल् उलाइ-क हुमुज्ज़ालिमून •(50)*

इन्नमा का-न कौ़लल-मुअ्मिनी-न इज़ा दुअू इलल्लाहि व रसूलिही लि-यह्कु-म बैनहुम् अंय्यकूलू समिअ्ना व अतअ्ना, व उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(51) व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू व यख़्शल्ला-ह व यत्तक्हि फ़-उलाइ-क हुमुल्-फ़ाइजून(52) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् अमर्-तहुम् ल-यख़्रूजुन्-न, कुल्-ल तुक्सिमू ता-अ़तुम् मअ़्रू-फतुन्, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून(53) कुल अतीअुल्ला-ह व अतीअुसुर्रसू-ल फ-इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अ़लैहि मा हुम्मि-ल व अ़लैकुम् मा हुम्मिल्तुम्, व इन् तुतीअूहु तह्तदू, व मा-अ़लर्रसूलि इल्लल्-बलागुल्-मुबीन(54) व-अ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् व अमिलुस्सालिहाति ल-यस्तख़्लिफ़न्नहुम् फ़िल्अर्जि क-मस्तख़्ल-फ़ल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व ल-युमक्किनन्-न लहुम् दीनहुमुल्लज़िर्-तज़ा लहुम् व लयुबद्दिलन्नहुम् मिम्-बअ्दि ख़ौफ़िहिम् अम्नन्, यअ्बुदू-ननी ला युश्रिकू़-न बी शैअन्, व मन् क-फ-र बअ्-द ज़ालि-क फ-उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिकून(55) व अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अतीअुर्रसू-ल लअ़ल्लकुम् तुर्-हमून(56) ला तह्स-बन्नल्लज़ी-न क-फरू मुअ्जिज़ी-न फिलअर्जि व मअ् वाहुमुन्नारू, व ल-बिअ्सल्-मसीर(57)*

या अय्यु हल्लज़ी-न आमनू लि-यस्तअ्जिनकुमुल्लज़ी-न म-लकत् ऐमानुकुम् वल्लज़ी-न लम् यब्लुगुल-हुलु-म मिन्कुम् सला-स मर्रातिन् मिन् कब्लि सलातिल्-फ़ज्रि व ही-न त-ज़अ़ू-न सिया-बकुम् मिनज़्ज़ही-रति व मिम्-बअ्दि सलातिल्-अिशा-इ, सलासु औ़रातिल्-लकुम्, लै-स अ़लैकुम् व ला अ़लैहिम् जुनाहुम् बअ्-दहुन्-न, तव्वाफू-न अ़लैकुम् बअ्जुकुम् अ़ला बअ्ज़िन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(58) व इज़ा ब-लगल्-अत् फालु मिन्कुमुल्-हुलु-म फ़ल्यस्तअ्ज़िनू कमस्तअ्-ज़नल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(59) वल्क़वाअिदु मिनन्निसाइल्लाती ला यरजू-न निकाहन् फलै-स अ़लैहिन्-न जुनाहुन् अंय्य-ज़अ्-न सिया-बहुन्-न गै-र मु-तबर्रिजातिम्-बिज़ी-नतिन्, व अंय्यस्तअ्फ़िफ्-न खै़रुल लहुन्-न, वल्लाहु समीअुन् अलीम(60) लै-स अ़लल्-अअ्मा ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-अअ्रजि ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-मरीज़ि ह-रजुंव्-व ला अ़ला अन्फुसिकुम् अन् तअ्कुलू मिम्-बुयूतिकुम् औ बुयूति आबाइकुम् औ बुयूति उम्महातिकुम् औ बुयूति इख़्वानिकुम् औ बुयूति अ-ख़वातिकुम् औ बुयूति अअ्मामिकुम् औ बुयूति अ़म्मातिकुम् औ बुयूति अख़्वालिकुम् औ बुयूति ख़ालातिकुम औ मा मलक्तुम् मफ़ाति-हहू औ सदीक़िकुम्, लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् अन् तअ्कुलू जमीअ़न् औ अश्तातन्, फ़-इज़ा दख़ल्तुम् बुयूतन् फ़-सल्लिमू अला अन्फुसिकुम् तहिय्य-तम् मिन् अिन्दिल्लाहि मुबार-कतन् तय्यि-बतन्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्आयाति लअ़ल्लकुम तअ्किलून(61)*

इन्नमल्-मुअ्मिनूनल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू म-अ़हू अ़ला अम्रिन् जामिअ़िल् लम् यज़्हबू हत्ता यस्तअ्ज़िनूहु, इन्नल्लज़ी-न यस्तअ्ज़िनू-न-क उलाइ-कल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्लाहि व रसूलिही फ़-इज़स्तअ्-ज़नू-क लिबअ्ज़ि शअ्निहिम् फ़अज़ल-लिमन् शिअ्-त मिन्हुम् वस्तग्फिर लहुमुल्ला-ह इन्नल्ला-ह ग़फूरुर्-रहीम(62) ला तज्अलू दुआ़अर्रसूलि बैनकुम् क-दुआ़-इ बअ्ज़िकुम् बअ्जन्, कद् यअ्लमुल्लाहुल्लज़ी-न य-तसल्ललू-न मिन्कुम् लिवाज़न् फ़ल्यह्ज़रिल्लज़ी-न युखालिफू-न अन् अम्रिही अन् तुसी-बहुम् फित्-नतुन् औ युसी-बहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(63) अला इन्-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्जि, कद् यअ्लमु मा अन्तुम् अ़लैहि, व यौ-म युर्जअू-न इलैहि फ़युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(64)*

सूरह न० 25
(सूरह अल-फुरक़ान(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

त बा-र कल्लजी नज़्ज़-लल्-फुरक़ा-न अला अब्दिही लि-यकू-न लिल्आ़लमी-न नज़ीरा(1) अल्लजी लहू मुल्कुस्-समावाति वलअर्जि व लम् यत्तखिज् व-लदंव्-व लम् यकुल्लहू शरीकुन् फिल्-मुल्कि व ख़-ल-क कुल-ल शेइन् फ़-क़द्द-रहू तक़्दीरा(2) वत्त-ख़जू मिन् दूनिही आलि-हतल्-ला यख़्लुकू-न शैअंव् व हुम् युख़्लकू-न व ला यम्लिकू-न लिअन्फुसिहिम् ज़र्रंव्-व ला नफ्अ़ंव्-व ला यम्लिकू-न मौतंव्-व ला हयातंव्-व ला नुशूरा(3) व का़लल्लज़ी-न क-फ़रू इन् हाज़ा इल्ला इफ़्कु-निफ़्तराहु व अ-आनहू अ़लैहि कौमुन् आ-खरू-न फ़-कद् जाऊ जुल्मंव्-वजूरा(4) व कालू असातील् अव्वलीनक्त-त-बहा फ़हि-य तुम्ला अ़लैहि बुक्र-तंव्-व असीला(5) कुल् अन्ज़-लहुल्लजी यअ्लमुस्सिर्-र फ़िस्समावाति वल्अर्जि, इन्नहू का-न ग़फूरर्रहीमा(6) व का़लू मालि-हाज़र्रसूलि यअ्कुलुत्तआ़-म व यम्शी फिल् अस्वाकि लौ ला उन्ज़ि ल इलैहि म लकुन फ़-यकून म-अ़हू नज़ीरा(7) औ युल्का इलैहि कन्जुन् औ तकूनु लहू जन्नतुंय्-यअ्कुलु मिन्हा, व कालज़्ज़ालिमू-न इन् तत्तबिअू-न इल्ला रजुलम्-मस्हूरा(8) उन्जुर कै-फ़ ज़-रबू ल-कल्-अम्सा-ल फ़-ज़ल्लू फ़ला यस्ततीअू-न सबीला(9)*

तबा-रकल्लज़ी इन् शा-अ ज-अ़-ल ल-क खै़रम्-मिन् ज़ालि-क जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू व यज्अल् ल-क कुसूरा(10) बल् कज़्ज़बू बिस्सा-अ़ति व अअ्तद्ना लिमन् कज़्ज़-ब बिस्सा-अ़ति सअ़ीरा(11) इज़ा र-अत्हुम् मिम्-मकानिम्-बअ़ीदिन समिअू लहा त-ग़य्युजंव्-व ज़फ़ीरा(12) व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन् ज़य्यिकम्-मुक़र्रनी-न दऔ़ हुनालि-क सुबूरा(13) ला तद्अुल्यौ-म सुबूरंव्-वाहिदंव्-वद्अू सुबूरन् कसीरा(14) कुल् अ-ज़ालि-क खै़रुन् अम् जन्नतुल्-खुल्दिल्लती वुअिदल् मुत्तकू-न, कानत् लहुम् जज़ा-अंव्-व मसीरा(15) लहुम फ़ीहा मा यशाऊ-न ख़ालिदी-न, का-न अ़ला रब्बि-क वअ्दम् मस्ऊला(16) व यौ-म यह्शुरुहुम् व मा यअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि फ़-यकूलु अ-अन्तुम् अज़्लल्तुम् अिबादी हाउला-इ अम् हुम् ज़ल्लुस्सबील(17) कालू सुब्हान-क मा का-न यम्बगी़ लना अन-नत्तख़ि-ज़ मिन् दुनि-क मिन् औ लिया-अ व लाकिम्-मत्तअ्-तहुम् व आबा-अहुम् हत्ता नसुज़्ज़िक्-र व कानू कौ़मम्-बूरा(18) फ़-क़द् कज़्ज़बूकुम् बिमा तकूलू-न फ़मा तस्ततीअू-न सरफंव्-व ला नसरन व मंय्यज्लिम् मिन्कुम् नुज़िक़्हु अ़ज़ाबन् कबीरा(19) व मा अरसल्ना क़ब्ल-क मिनल्-मुरसली-न इल्ला इन्नहुम् ल-यअ्कुलूनत्तआ़-म व यमशू-न फ़िल्-अस्वाकि, व जअ़ल्ना बअ्-ज़कुम् लिबअ्ज़िन फ़ित-नतन् अ-तस्बिरू-न व का-न रब्बु-क बसीरा(20)*


Quran Para 18 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 18 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 18 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 18 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 18 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 18 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 18 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 18 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 18 को हिंदी में (Quran Para 18 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 18 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment