Quran Para 2 in Hindi with Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 2 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:03 पूर्वाह्न

Quran Para 2 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारा 1 को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 2 sayaqool in hindi text

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 2 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 2 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: – क़ुरान पारा 1 पीडीऍफ़ के साथ

📌 नोट: - हमें कोशिश करना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से आपके अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर2
पारा नामसयाकूल
कुल सूरह1 (सूरह बकराह)
कुल रुकू15
📌 नोट: - पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 2 | Quran Para 2 in Hindi

📖 सयाकूल Sayaqulu (سَيَقُولُ)

सयकूलुस्-सुफहा-उ मिनन्नासि मा वल्लाहुम् अन् किब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कुल लिल्लाहिल-मश्रिकु वल्मग्रिबु, यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(142) व कज़ालि-क जअ़ल्नाकुम् उम्मतंव व-स-तल्लितकूनू शु-हदा-अलन-नासि व यकूनर्रसूलु अलैकुम् शहीदन्, वमा जअल्नल-किब्लतल्लती कुन्-त अ़लैहा इल्ला लिनअ्लम मंय्यत्तबिअुर्रसू-ल मिम्-मंय्यन्कलिबु अला अकिबैहि, व इन् कानत् ल-कबी-रतन् इल्ला अलल्लज़ी-न हदल्लाहु वमा कानल्लाहु लियुजी-अ ईमानकुम, इन्नल्ला-ह बिन्नासि ल-रऊफु़र्रहीम(143) कद् नरा तक़ल्लु-ब वज्हि-क फ़िस्समा-इ फ़-ल-नुवल्लियन्न-क किब्लतन् तर्जा़हा फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल-मस्जिदिल्-हरामि, व हैसु मा कुन्तुम् फ़-वल्लू वुजू-हकुम् शतरहू, व इन्नल्लज़ी-न ऊतुल्किता-ब ल-यअ्लमू-न अन्नहुल-हक्कु मिर्रब्बिहिम, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा यअ्मलून(144) व लइन् अतै तल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब बिकुल्लि आ-यतिम्मा तबिअू किब्लत-क वमा अन्-त बिता-बिअिन् किब्ल-तहुम् वमा बअ्जुहुम् बिताबिअि़न् किब्ल-त बअ्ज़िन, व ल-इनित्तबअ्-त अहवा-अहुम् मिम्-बअदि मा जाअ-क मिनल्-अिल्मि इन्न क इज़ल् लमिनज्जालिमीन•(145) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब यअ्रिफूनहू कमा यअरिफू-न अब्ना-अहुम, व इन्-न फ़रीकम्-मिन्हुम् ल-यक्तुमूनल-हक्क व हुम् यअ्लमून(146) अल्हक्कु मिर्रब्बि-क फला तकूनन्-न मिनल-मुम्तरीन(147)*

व लिकुल्लिव्विज्हतुन हु-व मुवल्लीहा फ़स्तबिकुल-खैराति, ऐ-न मा तकूनू यअ्ति बिकुमुल्लाहु जमीअ़न्, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(148) व मिन् हैसु ख़रज्-त फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल मस्जिदिल्-हरामि, व इन्नहू लल्हक्कु मिरब्बि-क, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(149) व मिन् हैसु ख़रज्-त फ़-वल्लि वज्ह-क शत्रल् मस्जिदिल्-हरामि, व हैसु मा कुन्तुम् फ़-वल्लू वुजूहकुम् शत्रहू लिअल्ला यकू-न लिन्नासि अलैकुम्, हुज्जतुन्, इल्लल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् फला तख़शौहुम् वख़्शौनी, व लि-उतिम्-म निअ्मती अलैकुम् व लअल्लकुम् तह्तदून(150) कमा अर्-सल्ना फीकुम् रसूलम्-मिन्कुम् यत्लू अलैकुम् आयातिना व युज़क्कीकुम् व युअ़ल्लिमुकुमुल-किता-ब वल्हिक्म-त व युअल्लिमुकुम् मा लम् तकूनू तअ्लमून(151) फज्कुरूनी अज्कुर्कुम् वश्कुरूली वला तक्फुरून(152)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्तअी़नू बिस्सब्रि वस्सलाति, इन्नल्ला-ह मअ़स्साबिरीन(153) वला तकूलू लिमंय्युक्त़लु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन्, बल् अह्याउंव् वला-किल्ला तश्अुरून(154) व ल-नब्लु वन्नकुम् बिशैइम् मिनल्खौफि वल्जूअि़ व नक्सिम् मिनल अम्वालि वल्-अन्फुसि वस्स-मराति, व बश्शिरिस्साबिरीन(155) अल्लज़ी-न इज़ा असाबतहुम् मुसीबतुन् कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिअून(156) उलाइ-क अलैहिम सलवातुम् मिर्रब्बिहिम् व रहमतुन्, व उलाइ-क हुमुल्-मुह्तदून(157) इन्नस्सफा वल्मर्व-त मिन् शआ-इरिल्लाहि फ़-मन् हज्जल्बै-त अविअ्त-म-र फ़ला जुना-ह अलैहि अंय्यत्तव्व-फ़ बिहिमा, व मन् त-तव्व-अ खैरन् फ़-इन्नल्ला-ह शाकिरून् अलीम(158) इन्नल्लजी-न यक़्तुमू-न मा अन्जल्ना मिनल् बय्यिनाति वल्हुदा मिम्-बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल्-किताबि उलाइ-क यल् अनुहुमुल्लाहु व यल् अनुहुमुल्-लाअिनून(159) इल्लल्लज़ी-न ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़-उलाइ-क अतूबु अलैहिम् व अ-नत्तव्वाबुर्रहीम(160) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व मातू व हुम् कुफ्फारून् उलाइ-क अलैहिम् लअ्-नतुल्लाहि वल् मलाइ-कति वन्नासि अज्मअी़न (161) ख़ालिदी-न फ़ीहा ला युख्फ्फु अन्हुमुल्-अज़ाबु व ला हुम् युन्ज़रून(162) व इलाहुकुम् इलाहुंव-वाहिदुन् ला इला-ह इल्ला हुवर्रह्मानुर्रहीम(163)*

इन्-न फ़ी ख़ल्किस्समावाति वलअर्ज़ि वख्तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि वल्फु़ल्किल्लती तजरी फ़िल्बहरि बिमा यन्फअुन्ना-स व मा अन्ज़लल्लाहु मिनस्समा-इ मिम्मा-इन् फ़-अह्या बिहिल् अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा व बस्-स फ़ीहा मिन् कुल्लि दाब्बतिन् व तसरीफ़िर्रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस्समा-इ वल् अर्जि लआयातिल लिकौमिंय्यअकिलून(164) व मिनन्नासि मंय्यत्तख़िजु मिन् दूनिल्लाहि अन्दादंय्युहिब्बू-नहुम् कहुब्बिल्लाहि, वल्लज़ी-न आमनू अशद्दू हुब्बल-लिल्लाह व लौ यरल्लज़ी-न ज़-लमू इज् यरौनल-अज़ा-ब अन्नल-कुव्व-त लिल्लाहि जमीअंव व अन्नल्ला-ह शदीदुल् अ़ज़ाब(165) इज् त-बर्र अल्लज़ीनत्तु बिअ़ू मिनल्लज़ीनत् त-बअू व र-अवुल अज़ा-ब व त कत्तअत् बिहिमुल अस्बाब(166) व कालल्लज़ीनत्त-बअू लौ अन्-न लना कर्रतन् फ़-न-तबर्र-अ मिन्हुम् कमा तबर्रअू मिन्ना, कज़ालि-क युरीहिमुल्लाहु अअ्मालहुम् ह-सरातिन् अलैहिम्, व मा हुम् बिख़ारिजी-न मिनन्नार(167)*

या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल् अर्ज़ि हलालन् तय्यिबंव-वला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम् अदुव्वुम् मुबीन(168) इन्नमा यअ्मुरूकुम् बिस्सू-इ वल्-फहशा-इ व अन् तकूलू अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(169) व इज़ा की-ल लहुमुत्तबिअू मा अन्ज़लल्लाहु कालू बल् नत्तबिअु़ मा अल्फ़ैना अलैहि आबा-अना, अ-व लौ का-न आबाअुहुम् ला यअ्किलू-न शैअंव व ला यह्तदून(170) व म-सलुल्लज़ी-न क-फरू क-म-सलिल्लज़ी यन्अिकु बिमा ला यस्मअु इल्ला दुआअंव व निदाअन्, सुम्मुम् बुक्मुन् अुम्युन् फहुम् ला यअ्किलून(171) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम् वश्कुरू लिल्लाहि इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून(172) इन्नमा हर्र-म अलैकुमुल-मै-त-त वद्द-म व लह्मल खिन्ज़ीरि व मा उहिल्-ल बिही लिगैरिल्लाहि फ़-मनिज्तुर्-र गै-र बागिंव व ला आदिन् फला इस्-म लै अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूर्रहीम(173) इन्नल्लज़ी-न यक़्तुमू-न मा अन्जलल्लाहु मिनल्-किताबि व यश्तरू-न बिहि समनन् कलीलन् उलाइ-क मा यअ्कुलू-न फ़ी बुतूनिहिम् इल्लन्ना-र व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल कियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम् अज़ाबुन अलीम(174) उला-इकल्लज़ीनश्त-रवुज् जलाल-त बिल्हुदा वल-अज़ा-ब बिल् मग्फि-रति फमा अस्ब-रहुम् अलन्नार(175) जालि-क बिअन्नल्ला-ह नज्जलल्-किता-ब बिल्हक्कि, व इन्नल्लज़ीनख़्त-लफू फ़िल्-किताबि लफ़ी शिकाकिम्-बअीद•(176)*

लैसल्बिर्-र अन् तुवल्लू वुजू-हकुम् कि- बलल्-मशरिकि वल्-मग्रिबि व लाकिन्नल्-बिर्-र मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल् आखिरि वल्मलाइ-कति वल्किताबि वन्नबिय्यी-न व आतल्मा-ल अला हुब्बिही ज़विल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकी-न वब्नस्सबीलि वस्सा-इली-न व फिर्रिकाबि, व अक़ामस्सला-त व आतज्ज़का-त वल्मूफू-न बि-अहदिहिम इज़ा आ-हदू वस्साबिरी-न फिल्-बअ्सा-इ वज़्ज़र्रा-इ व हीनल्-बअ्सि, उलाइ-कल्लज़ी-न स-दकू, व उलाइ-क हुमुल्-मुत्तकून(177) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुति-ब अलैकुमुल्-किसासु फ़िल्कत्ला, अल्हुर्रू बिल्हुर्रि वल्अ़ब्दु बिल्अ़ब्दि वल्-उन्सा बिल्-उन्सा, फ़-मन् अुफ़ि-य लहू मिन् अख़ीहि शैउन् फ़त्तिबाअुम् बिल्मअ्रूफि व अदाउन् इलैहि बि-इहसानिन्, ज़ालि-क तख्फीफुम् मिर्रब्बिकुम् व रहमतुन्, फ़-मनिअ्तदा बअ्-द ज़ालि-क फ़-लहू अ़ज़ाबुन अलीम(178) व लकुम् फिल्क़िसासि हयातुंय्या उलिल्-अल्बाबि लअल्लकुम तत्तकून(179) कुति-ब अलैकुम् इज़ा ह-ज़-र अ-हदकुमुल्मौतु इन् त-र-क खै-रनिल वसिय्यतु लिल्वालिदैनि वल-अक़्रबी-न बिल्मअ्रूफि हक़्कन अलल्-मुत्तक़ीन(180) फ़-मम् बद्-द लहू बअ्-द मा समि-अहू फ़-इन्नमा इस्मुहू अलल्लज़ी-न युबद्दिलूनहू, इन्नल्ला-ह समीअुन अलीम(181) फ़-मन् खा-फ़ मिम्-मूसिन् ज-नफ़न् औ इस्मन् फ़-अस्ल-ह बैनहुम् फला इस-म अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम (182)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कुति-ब अलैकुमुस्-सियामु कमा कुति-ब अलल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् लअल्लकुम् तत्तकून(183) अय्यामम्-मअदूदातिन्, फ़-मन् का-न मिन्कुम् मरीज़न् औ अला स-फ़रिन् फ-अिद्दतुम मिन् अय्यामिन् उ-ख-र, व अलल्लज़ी-न युतीकूनहू फ़िदयतुन् तआमु मिस्कीनिन्, फ़-मन् त-तव्व-अ खैरन फहु-व खैरूल्लहू, व अन् तसूमू खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून(184) शहरू र-मज़ानल्लज़ी उन्ज़ि-ल फ़ीहिल्कुरआनु हुदल्लिन्नासि व बय्यिनातिम्-मिनल्हुदा वल्फुरकानि फ़-मन् शहि-द मिन्कुमुश्शह्-र फ़ल्यसुम्हु, व मन् का-न मरीज़न औ अला स-फ़रिन् फ़अिद्दतुम् मिन् उ-ख-र, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्-र व ला युरीदु बिकुमुल् अुस्-र व लितुक्मिलुल अिद्द-त व लितुकब्बिरूल्ला-ह अला मा हदाकुम् व लअल्लकुम् तश्कुरून(185) व इज़ा सअ-ल-क अिबादी अन्नी फ़-इन्नी क़रीबुन्, उजीबु दअ्-वतद्दाअि इज़ा दआ़नि फ़ल्यस्तजीबू ली वल्युअमिनू बी लअल्लहुम् यरशुदून(186) उहिल-ल लकुम् लै-लतस्सियामिर्र-फसु इला निसा-इकुम, हुन्-न लिबासुल्लकुम् व अन्तुम् लिबासुल्-लहुन्-न अलिमल्लाहु अन्नकुम् कुन्तुम् तख़्तानू-न अन्फु-सकुम् फ़ता-ब अलैकुम् व अफ़ा अन्कुम् फल्आ-न बाशिरूहुन्-न वब्तगू मा क-तबल्लाहु लकुम् व कुलू वश्रबू हत्ता य-तबय्यन लकुमुल्खैतुल् अब्यजु़ मिनल्खैतिल् अस्वदि मिनल्-फ़ज्रि सुम्-म अतिम्मुस् सिया-म इलल्लैलि व ला तुबाशिरूहुन्-न व अन्तुम् आकिफू-न फिल्-मसाजिदि, तिल-क हुदूदुल्लाहि फ़ला तकरबूहा, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम् यत्तकून(187) व ला तअकुलू अम्वा-लकुम् बैनकुम् बिल्बातिलि व तुद् लू बिहा इलल्-हुक्कामि लितअ्कुलू फरीकम् मिन् अम्वालिन्नासि बिल्इस्मि व अन्तुम् तअ्लमून(188)*

यस्अलून-क अनिल-अहिल्लति, कुल हि-य मवाकीतु लिन्नासि वल्-हज्जि, व लैसल्बिर्रू बि-अन्तअ्तुल-बुयू-त मिन् जुहूरिहा व ला किन्नल्बिर्- मनित्तका वअ्तुल्-बुयू-त मिन् अब्वाबिहा वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफ़्लिहून(189) व कातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ी-न युक़ातिलू-नकुम् व ला तअ्तदू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल-मुअ्तदीन(190) वक़्तुलूहुम् हैसू सकि़फ़्तुमूहुम् व अख्रिजूहुम मिन् हैसु अख्रजूकुम वल्फ़ित्नतु अशद्दु मिनल्-क़त्लि व ला तुकातिलूहुम् अिन्दल-मस्जिदिल्-हरामि हत्ता युकातिलूकुम फ़ीहि, फ़-इन् का तलूकुम् फ़क़्तुलूहुम्, कज़ालि-क जजा़उल-काफिरीन(191) फ-इनिन्-तहौ फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम (192) व कातिलूहुम् हत्ता ला तकू-न फ़ित्नतुंव व यकूनद्दीनु लिल्लाहि, फ-इनिन्-तहौ फला अुद्वा-न इल्ला अलज़्-ज़ालिमीन(193) अश्शहरूल्-हरामु बिश्शह्रिल्-हरामि वल्-हुरूमातु किसासुन्, फ़-मनिअ्तदा अलैकुम् फअ्तदू अलैहि बिमिस्ति मअ्तदा अलैकुम् वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह म-अल्मुत्तक़ीन(194) व अन्फ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि व ला तुल्कू बिऐदीकुम् इलत्तह्लु-कति, व अह्-सिनू इन्नल्ला-ह युहिब्बुलमुहसिनीन(195) व अतिम्मुल्-हज्-ज वल्-अुमर-त लिल्लाहि, फ़-इन् उहसिरतुम् फ़-मस्तै-स-र मिनल-हदयि व ला तहलिकू़ रूऊ-सकुम् हत्ता यब्लुगल-हदयु महिल्लहू फ़-मन् का-न मिन्कुम् मरीज़न औ बिही अज़म्-मिर्रअ्सिही फ़-फिदयतुम्-मिन् सियामिन् औ स-द-क़तिन् औ नुसुकिन् फ़-इज़ा अमिन्तुम फ़-मन् तमत्त-अ बिल्-उम्रति इलल-हज्जि फ़-मस्तै-स-र मिनल-हद्-यि फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु सलासति अय्यामिन् फिल्-हज्जि व सब्-अतिन् इज़ा रजअ्तुम, तिल-क अ-श-रतुन् कामि-लतुन्, ज़ालि-क लिमल्-लम् यकुन् अहलुहू हाज़िरिल्-मस्जिदिल हरामि, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह शदीदुल-अिकाब(196)*

अल्हज्जु अश्हुरूम्-मअलूमातुन् फ-खै मन् फ़-र-ज़ फ़ीहिन्नल-हज़्-ज फला र-फ-स व ला फु-सू-क व ला जिदा-ल फ़िल्-हज्जि, व मा तफ्अलू मिन् खैरिय् यअ्लम्हुल्लाहु, व तज़व्वदू फ़-इन्-न खैरज्जादित्तक्वा वत्तकूनि या उलिल-अल्बाब(197) लै-स अलैकुम् जुनाहुन् अन् तब्तगू फज्लम्-मिरब्बिकुम, फ़-इज़ा अफज्तुम् मिन् अ-रफ़ातिन् फज्कुरूल्ला-ह अिन्दल-मश्अ़रिल् हरामि वज्कुरुहू कमा हदाकुम् व इन् कुन्तुम् मिन् कब्लिही ल-मिनज्जाल्लीन(198) सुम्-म अफ़ीजू मिन् हैसु अफ़ाज़न्नासु वस्तग् फिरूल्ला-ह, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(199) फ़-इज़ा क़जैतुम् मनासि-ककुम् फज्कुरूल्ला-ह क-ज़िक्रिकुम् आबा-अकुम् औ अशद्-द ज़िक्रन्, फ़-मिनन्नासि मंय्यकूलू रब्बना आतिना फ़िद्दु न्या व मा लहू फिल-आख़ि-रति मिन् ख़लाक़(200) व मिन्हुम् मंय्यकूलु रब्बना आतिना फिद्दु न्या ह-स-नतंव व फ़िल्-आख़ि-रति ह-स-नतंव् व किना अज़ाबन्नार(201) उलाइ-क लहुम् नसीबुम् मिम्मा क-सबू, वल्लाहु सरीअुल हिसाब•(202) वज्कुरूल्ला-ह फी अय्यामिम् मअदूदातिन् फ़-मन् त-अज्ज-ल फ़ी यौमैनि फला इस्-म अलैहि व मन् त-अख्ख-र फ़ला इस्-म अलैहि लि-मनित्तका, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नकुम् इलैहि तुह्शरून(203) व मिनन्नासि मंय्युअ्जिबु-क क़ौलुहू फ़िल्हयातिद्दु न्या व युश्हिदुल्ला-ह अला मा फी कल्बिही व हु-व अलद्दु ल्-ख़िसाम(204) व इज़ा तवल्ला सआ़ फ़िल्अर्जि लियुफ्सि-द फ़ीहा व युहलिकल हर-स वन्-नस्-ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद(205) व इज़ा की-ल लहुत्तकिल्ला-ह अ-खज़त्हुल्-अिज्जतु बिल्-इस्मि फ़-हस्बुहू जहन्नमु, व लबिअ्सल्-मिहाद(206) व मिनन्नासि मंय्यशरी नफ़्सहुब्तिग़ा-अ मर्जातिल्लाहि, वल्लाहु रऊफुम् बिल-अिबाद(207) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुद्ख़ुलू फिस्सिल्मि काफ्फ़तंव व ला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम अदुव्वुम्-मुबीन(208) फ़-इन् जलल्तुम मिम्-बअ्दि मा जा अत्कुमुल्-बय्यिनातु फअ्लमू अन्नल्ला-ह अजीजु़न् हकीम(209) हल यन्जुरू-न इल्ला अंय्यअति-यहुमुल्लाहु फ़ी जु-ल-लिम् मिनल्-गमामि वल्-मलाइ-कतु व कुज़ियल्-अम्रू, व इलल्लाहि तुरजअुलउमूर(210)*

सल् बनी इस्राई-ल कम् आतैनाहुम् मिन् आयतिम् बय्यि-नतिन्, व मंय्युबद्दिल नि-मतल्लाहि मिम्- बअदि मा जाअत् हु फ-इन्नल्ला-ह शदीदुल अिकात(211) जुय्यि-न लिल्लज़ी-न क-फरूल् हयातुद्दु न्या व यस्ख़रू-न मिनल्लज़ी-न आमनू • वल्लज़ीनत्तको फौ-क हुम् यौमल-कियामति, वल्लाहु यर्जुकु मंय्यशा-उ बिगैरि हिसाब(212) कानन्नासु उम्म-तंव-वाहि-दतन, फ-ब अ सल्लाहुन्नबिय्यी-न मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न व अन्ज़-ल मअहुमुल किता-ब बिल्हक्क़ि लियह्कु-म बैनन्नासि फ़ी मख़्त-लफू फ़ीहि, व मख्त-ल-फ़ फ़ीहि इल्लल्लज़ी-न ऊतूहु मिम्-बअदि मा जाअत्हुमुल बय्यिनातु बग्यम्-बैनहुम् फ़हदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू लिमख़्त-लफू फ़ीहि मिनल-हक्कि बि-इज्निही, वल्लाहु यह्दी मंय्यशा-उ इला सिरातिम्-मुस्तकीम(213) अम् हसिब्तुम् अन् तद्खुलुल्-जन्न-त व लम्मा यअ्तिकुम् म-स-लुल्लज़ी-न ख़लौ मिन् कब्लिकुम, मस्सत्हुमुल् बअ्सा-उ वज़्ज़र्रा-उ व जुल्जि़लू हत्ता यकूलर्-रसूलु वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू मता नस्-रूल्लाहि, अला इन्-न नस्-रल्लाहि करीब(214) यस्अलून-क माज़ा युन्फ़िकू-न, कुल मा अन्फ़क़्तुम् मिन् खौरिन् फ़-लिल्वालिदैनि वल-अक्रबी-न वल यतामा वल्मसाकीनि वनब्निस्सबीलि, व मा तफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही अलीम(215) कुति-ब अलैकुमुल्-कितालु व हु-व कुरहुल्लकुम् व असा अन् तक्रहू शैअंव-व हु-व खैरूल्लकुम् व असा अन् तुहिब्बू शैअंव-व हु-व शर्रूल्लकुम, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(216)*

यसूअलून-क अनिश्शहरिल-हरामि कितालिन् फ़ीहि, कुल कितालुन फ़ीहि कबीरून, व सद्दु न अन् सबीलिल्लाहि व कुफ्रूम् बिही वल्मस्जिदिल्-हरामि, व इख़राजु अहलिही मिन्हु अक्बरू अिन्दल्लाहि वल्-फ़ित्नतु अक्बरू मिनल्-कत्लि, व ला यज़ालू-न युक़ातिलू-नकुम् हत्ता यरूद्दू कुम् अन् दीनिकुम् इनिस्तताअू, व मंय्यर्-तदिद् मिन्कुम् अन् दीनिही फ़-यमुत् व हु-व काफिरून् फ़-उलाइ-क हबितत् अअ्मालुहुम् फिद्दु न्या वल् आखि-रति व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(217) इन्नल्लजी-न आमनू वल्लज़ी-न हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइ-क यर्जू-न रहमतल्लाहि, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(218) यस्अलून-क अनिल-खम्रि वलमैसिरि कुल फ़ीहिमा इस्मुन् कबीरूंव-व मनाफ़िअु लिन्नासि व इस्मुहुमा अक्बरू मिन्नफ्अिहिमा, व यस्अलून-क माज़ा युन्फ़िकू-न, कुलिल-अफ़-व कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति लअल्लकुम् त-तफ़क्करून(219) फ़िद्दु न्या वल्-आखि-रति व यस्अलून-क अनिल यतामा, कुल इस्लाहुल्लहुम् खैरून्, व इन् तुख़ालितूहुम् फ़-इख्वानुकुम, वल्लाहु, यअलमुल मुफ्सि-द मिनल-मुस्लिहि, व लौ शाअल्लाहु ल-अअ्न-तकुम, इन्नल्ला-ह अजीजुन हकीम(220) व ला तन्किहुल मुश्रिकाति हत्ता युअमिन्-न व ल-अ-मतुम् मुअमि-नतुन् खैरूम्-मिम्-मुश्रि-कतिव् व लौ अअ्-जबत्कुम् व ला तुन्किहुल मुश्रिकी-न हत्ता युअ्मिनू, व ल-अब्दुम-मुअ्मिनुन् खैरूम् मिम्-मुश्रिकतिंव वलौ अअ्ज-बकुम, उलाइ-क यदअू-न इलन्नारि वल्लाहु यद्अू इलल-जन्नति वल-मग्फिरति बि-इज्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम् य-तज़क्करून(221)*

व यस्अलून-क अनिल-महीजि कुल हु-व अ-ज़न् फअ्तज़िलुन्निसा-अ फ़िल-महीजि वला तक्रबूहुन्-न हत्ता यत्हुर्-न फ़-इज़ा त-तह्हर् न फ़अ्तूहुन्-न मिन् हैसु अ-मरकुमुल्लाहु, इन्नल्ला-ह युहिब्बुत्तव्वाबी-न व युहिब्बुल मु-त-तहिहरीन(222) निसाउकुम् हरसुल्लकुम् फ़अतू हर्सकुम् अन्ना शिअ्तुम् व क़द्दिमू लि-अन्फुसिकुम, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नकुम् मुलाकूहु, व बश्शिरिल्-बै मुअ्मिनीन(223) व ला तज्अलुल्ला-ह अुर्-ज़तल् लिऐमानिकुम् अन् तबर्रू व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन्नासि, वल्लाहु समीअुन अलीम(224) ला युआखिजु़कुमुल्लाहु बिल्लग्वि फ़ी ऐमानिकुम् व लाकिंय्युआख़िजुकुम बिमा क-सबत् कुलूबुकुम, वल्लाहु गफूरून् हलीम(225) लिल्लज़ी-न युअ्अू-न मिन्निसा-इहिम् तरब्बुसु अर्-ब-अति अश्हुरिन् फ़-इन् फाऊ फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(226) व इन् अ-जमुत्तला-क़ फ़-इन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(227) वल्मुतल्लकातु य-तरब्बस्-न बि-अन्फुसिहिन्-न सलास-त कुरूइन्, व ला यहिल्लु लहुन्-न अय्यक्तुम्-न मा ख़-लकल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्-न इन् कुन्-न युअ्मिन्-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि, व बुअ-लतुहुन्-न अहक्कु बि-रद्दिहिन्-न फ़ी ज़ालि-क इन् अरादू इस्लाहन्, व लहुन्-न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्-न बिल्मअरूफ़ि व लिर्रिजालि अलैहिन्-न द-र-जतुन्, वल्लाहु अजीजुन् हकीम(228) अत्तलाकु मर्रतानि फ़-इम्साकुम् बिमअ्रूफिन् औ तसरीहुम् बि इह्सानिन्, व ला यहिल्लु लकुम् अन् तअ्खुजू मिम्मा आतैतुमूहुन्-न शैअन् इल्ला अंय्यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाहि, फ़-इन् ख़िफ्तुम् अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुना-ह अलैहिमा फ़ीमफ्तदत् बिही, तिल-क हुदूदुल्लाहि फ़ला तअतदूहा व मय्य-तअद्-द हुदूदल्लाहि फ़-उलाइ-क हुमुज्जालिमून(229) फ़-इन् तल्ल-कहा फ़ला तहिल्लु लहू मिम्-बअदु हत्ता तन्कि-ह ज़ौजन् गैरहू, फ़-इन् तल्ल-कहा फला जुना-ह अलैहिमा अंय्य-तरा जआ इन् ज़न्ना अंगय्युकीमा हुदूदल्लाहि, व तिल-क हुदूदुल्लाहि युबय्यिनुहा लिकौमिंय्यअ्लमून(230) व इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा-अ फ़-बलग्-न अ-ज-लहुन्-न फ़-अम्सिकूहुन्-न बिमअ्रूफ़िन औ सर्रिहूहुन्-न बिमअ्रूफिंव्-व ला तुम्सिकूहुन्-न ज़िरारल् लितअ्-तदू व मंय्यफ्अल् ज़ालि-क फ़-कद् ज़-ल-म नफ्सहू, व ला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुवंव-वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम् व मा अन्ज़-ल अलैकुम् मिनल-किताबि वल्हिक्मति यअिजुकुम् बिही, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम•(231)*

व इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा-अ फ़-बलग्-न अ-ज लहुन्-न फला तअ् जुलूहुन्-न अंय्यन किह-न अज्चाजहुन्-न इज़ा तराज़ौ बैनहुम् बिल्मअरूफ़ि, ज़ालि-क यू-अजू बिही मन् का-न मिन्कुम् युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि, ज़ालिकुम् अज्का लकुम् व अत्हरू, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअलमून (232) वल-वालिदातु युर ज़िअ्-न औलादहुन्-न हौलैनि कामिलैनि लि-मन् अरा-द अंय्यु तिम्मर्र जा-अ-त, व अलल्-मौलूदि लहू रिज्कुहुन्-न व किस्वतुहुन्-न बिल्मअरूफ़ि, ला तुकल्लफु नफ्सुन् इल्ला वुस्अहा ला तुज़ार-र वालि-दतुम् बि-व-लदिहा व ला मौलूदुल्लहू बि-व-लदिहा व अलल्-वारिसि मिस्लु ज़ालि-क फ़-इन् अरादा फ़िसालन् अन् तराज़िम् मिन्हुमा व तशावुरिन् फला जुना-ह अलैहिमा, व इन् अरत्तुम अन् तस्तऱज़िअू औलादकुम् फ़ला जुना-ह अलैकुम् इज़ा सल्लम्तुम् मा आतैतुम् बिल्मअरूफ़ि, वत्तकुल्ला-ह वअ्लमू अन्नल्ला-ह बिमा तअमलू-न बसीर(233) ल्लज़ी-न यु-तवफ्फ़ौ-न मिन्कुम् व य-ज़रू-न अज्वाजंय्य-तरब्बस्-न बिअन्फुसिहिन्-न अर्ब-अ-त अश्हुरिवं-व अश्रन् फ़-इज़ा बलग-न अ-ज-लहुन्-न फला जुना-ह अलैकुम् फ़ीमा फ़-अल्-न फ़ी अन्फुसिहिन्-न बिल्मअरूफि, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(234) व ला जुना-ह अलैकुम फ़ीमा अर्रज्तुम् बिही मिन् ख़ित्बतिन्निसा-इ औ अक्नन्तुम् फी अन्फु सिकुम, अलिमल्लाहु अन्नकुम् स-तज्कुरूनहुन्-न व लाकिल्ला तुवाअिदूहुन्-न सिर्रन् इल्ला अन् तकूलू कौलम्-मअ्रूफ़न्, व ला तअ्ज़िमू अुक्दतन्निकाहि हत्ता यब्लुगल-किताबु अ-ज लहू, वअलमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फ़ी अन्फुसिकुम् फ़ह्-ज़रूहु वअ्लमू अन्नल्ला-गफूरून् हलीम(235)*

ला जुना-ह अलैकुम् इन् तल्लक्तुमुन्निसा-अ मा लम् तमस्सूहुन्-न औ तफ़िरजू लहुन्-न फ़री-ज़ तंव-व मत्तिअ़ूहुन्-न अलल्-मूसिअि क़-दरूहू व अलल्-मुक्तिरि क़-दरूहू मताअम् बिल्मअ्रूफ़ि हक्कन् अलल-मुह्सिनीन (236) व इन् तल्लक्तुमूहुन्-न मिन् कब्लि अन् तमस्सूहुन्-न व कद् फ़रज्तुम् लहुन्-न फ़री-जतन् फ़-निस्फु मा फ़रज्तुम् इल्ला अंय्यअ्फू-न औ यअ्फुवल्लज़ी बि-यदिही उक्दतुन्निकाहि, व अन् तअफू अक़्रबु लित्तक्वा, व ला तन्सवुल-फ़ज़-ल बैनकुम, इन्नल्ला-ह बिमा तअ्मलू-न बसीर (237) हाफ़िजू अलस् स-ल-वाति वस्सलातिल-वुस्ता व कूमू लिल्लाहि कानितीन(238) फ़-इन् खिफ्तुम् फ़-रिजालन् औ रूक्बानन् फ़-इज़ा अमिन्तुम् फ़ज्कुरूल्ला-ह कमा अल्-ल-म-कुम् मा लम् तकूनू तअ्लमून(239) वल्लज़ी-न यु-तवफ्फ़ौ-न मिन्कुम् व य-ज़-रू-न अज्वाजंव्-वसिय्यतल् लि-अज्वाजिहिम् मताअन् इलल-हौलि गै-र इख्राजिन् फ़-इन ख़रज्-न फ़ला जुना-ह अलैकुम् फी मा फ़-अल्-न फ़ी अन्फुसिहिन्-न मिम्-मअरूफ़िन्, वल्लाहु अज़ीजुन हकीम(240) व लिल्मुतल्लकाति मताअुम् बिलमअरूफ़ि, हक्कन अलल मुत्तकीन(241) कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअल्लकुम् तअ्किलून(242)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ख़-रजू मिन् दियारिहिम् व हुम् उलूफुन् ह-ज़रल्मौति फ़का-ल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्-म अह्याहुम, इन्नल्ला-ह लजू फ़ज्लिन् अलन्नासि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून(243) व कातिलू फी सबीलिल्लाहि वअ्लमू अन्नल्ला-ह समीअ़ुन् अलीम(244) मन् ज़ल्लजी युक़्रिजुल्ला-ह कर्जन् ह-सनन् फ़-युज़ाअि-फहू लहू अज्आफन् कसीर-तन्, वल्लाहु यक्बिजु व यब्सुतु व इलैहि तुर्ज़अून(245) अलम् त-र इलल-म-लइ मिम्-बनी इस्राई-ल मिम्-बअ्दि मूसा• इज़ कालू लि-नबिय्यिल्-सै लै लहुमुब्अस् लना मलिकन्नुक़ातिल फी सबीलिल्लाहि, का-ल हल असैतुम् इन् कुति-ब-अलैकुमुल्-कितालु अल्ला तुक़ातिलू, कालू व मा लना अल्ला नुक़ाति-ल फ़ी सबीलिल्लाहि व कद् उख्रिज्ना मिन् दियारिना व अब्ना-इना, फ़-लम्मा कुति-ब अलैहिमुल्-कितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलम् मिन्हुम, वल्लाहु अलीमुम्-बिज्जालिमीन(246) व का-ल लहुम् नबिय्युहुम् इन्नल्ला-ह कद् ब-अ-स लकुम् तालू-त मलिकन्, कालू अन्ना यकूनु लहुल्मुल्कु अलैना व नह्नु अहक्कु बिल्मुल्कि मिन्हु व लम् युअ-त स-अतम् मिनल-मालि, का-ल इन्नल्लाहस्तफ़ाहु अलैकुम् व ज़ा-दहू बस्त-तन् फ़िल-इल्मि वल्-जिस्मि, वल्लाहु युअ्ती मुल्कहू मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(247) व का-ल लहुम् नबिय्युहुम् इन्-न आय-त मुल्किही अंय्यअ्ति-यकुमुत्ताबूतु फ़ीहि सकीनतुम् मिर्रब्बिकुम् व बकिय्यतुम् मिम्मा त-र-क आलु मूसा व आलु हारू-न तहिमलुहुल्-मलाइ-कतु, इन्न फ़ी जालि-क लआ-यतल्लकुम् इन् कुन्तुम् मुअमिनीन(248)*

फ लम्मा फ़-स-ल-तालूतु बिल्जुनूदि का-ल इन्नल्ला-ह मुब्तलीकुम बि-न हरिन् फ़-मन् शरि-ब मिन्हु फलै-स मिन्नी व मल्लम् यत्अमहु फ़-इन्नहू मिन्नी इल्ला मनिग्त-र-फ़ गुर्-फ़तम् बि-यदिही फ़-शरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलम् मिन्हुम, फ़-लम्मा जा-व ज़हू हु-व वल्लज़ी-न आमनू म-अहू कालू ला ता-क-त लनल्-यौ-म बिजालू-त व जुनूदिही, कालल्लज़ी-न यजुन्नू-न अन्नहुम् मुलाकुल्लाहि कम् मिन फ़ि-अतिन् कलीलतिन् ग-लबत् फ़ि-अतन् कसी-रतम् बि-इज्निल्लाहि, वल्लाहु म-अस्साबिरीन(249) व लम्मा ब-रजू लिजालू-त व जुनूदिही कालू रब्बना अफ्रिग अलैना सबरंव-व सब्बित् अक्दामना वन्सुरना अलल्-कौमिल् काफ़िरीन(250) फ-ह -ज़मूहुम् बि-इज्निल्लाहि व क-त-ल दावूदु जालू-त व आताहुल्लाहुल-मुल्-क वल्-हिक्म-त व अल्ल-महू मिम्मा यशा-उ, व लौ ला दफ़्अुल्लाहिन्ना-स बअ्-ज़हुम् बिबअ्ज़िल ल-फ-स-दतिल-अर्जु व लाकिन्नल्ला-ह जू फज्लिन् अलल-आलमीन(251) तिल-क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलै-क बिल्हक्कि, व इन्न-क ल-मिनल-मुरसलीन(252)


Quran Para 2 in Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 2 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 2 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 2 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 2 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 2 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 2 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 2 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 2 को हिंदी में (Quran Para 2 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 2 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

3 thoughts on “Quran Para 2 in Hindi with Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 2 हिंदी में”

Leave a Comment