Quran Para 20 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 20 हिंदी में

Quran Para 20 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 20 in hindi ’A’man Khalaqa

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 20 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 20 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर20
पारा नामव का़लल्लज़ी-न
कुल सूरह3 (सूरह अन-नम्ल, सूरह अल-क़सास और सूरह अल-अन्कबूत)
कुल रुकू15

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 20 | Quran Para 20 In Hindi

📖 अम्मन् ख़-लक़ – ’A’man Khalaqa (أَمَّنْ خَلَقَ)

अम्मन् ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व अन्ज़-ल लकुम् मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अम्बत्ना बिही हदाइ-क़ ज़ा-त बह्जतिन् मा का-न लकुम् अन् तुम्बितू श-ज-रहा अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, बल् हुम् कौमुंय्-यअ्दिलून(60) अम्मन् ज-अ़लल्-अर्-ज़ क़रारंव्-व ज-अ-ल ख़िला-लहा अन्हारंव्-व ज-अ़-ल लहा रवासि-य व ज-अ़-ल बैनल्-बहरैनि हाजिज़न्, अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्लमून(61) अम्-मंय्युजीबुल मुज्तर्-र इज़ा दआ़हु व यक्शिफुस्सू-अ व यज्-अ़लुकुम खु-लफाअल्-अर्जि, अ-इलाहुम् मअ़ल्लाहि, क़लीलम् मा तज़क्करून(62) अम्-मंय्यह्दीकुम् फ़ी जुलुमातिल्-बर्रि वल्बहरि व मंय्युर्सिलुर्-रिया-ह बुश्रम्-बै-न यदै रह्मतिही, अ-इलाहुम्-मअ़ल्लाहि, तआ़लल्लाहु अ़म्मा युश्रिकून(63) अम्-मंय्यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअीदुहू व मंय्यरजुकुकुम् मिनस्समा-इ वलअर्ज़ि, अ-इलाहुम् मअ़ल्लाहि, कुल् हातू बुरहा-नकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(64) कुल् ला यअ्लमु मन् फ़िस्-समावाति वल्अर्जि ल्गै़-ब इल्लल्लाहु, व मा यश्अुरू-न _ अय्या-न युब्अ़सून(65) बलिद्दार-क अ़िल्मुहुम फिल्-आख़िरति, बल् हुम् फी शक्किम् मिन्हा, बल् हुम् मिन्हा अ़मून(66)*

व का़लल्लज़ी-न क-फ़रू अ-इज़ा कुन्ना तुराबंव्-व आबाउना अ-इन्ना ल-मुख़रजून(67) ल-क़द् वुअिद्ना हाज़ा नह्नु व आबाउना मिन् क़ब्लु इन् हाज़ा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन(68) कुल् सीरू फ़िल्अर्जि फ़न्जुरू कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्-मुज्रिमीन(69) व ला तह्ज़न अ़लैहिम् व ला तकुन् फी जै़किम्-मिम्मा यम्कुरून(70) व यकूलू-न मता हाज़ल्-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(71) कुल अ़सा अंय्यकू-न रदि-फ़ लकुम् बअ्जुल्लज़ी तस्तअ्जिलून(72) व इन्-न रब्ब-क लजू फ़ज्लिन् अ़लन्नासि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यश्कुरून(73) व इन्-न रब्ब-क ल-यअ्लमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम् व मा युअ्लिनून(74) व मा मिन् गाइ-बतिन् फिस्समा-इ वलअर्ज़ि इल्ला फी किताबिम्-मुबीन(75) इन्-न हाज़ल्-कुरआ-न यकुस्सु अ़ला बनी इस्राई-ल अक्स-रल्लज़ी हुम् फीहि यख़्तलिफून(76) व इन्नहू ल-हुदंव्-व रह़्मतुल लिल्-मुअ्मिनीन(77) इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही व हुवल् अ़ज़ीजु़ल-अ़लीम(78) फ़-तवक्कल् अ़लल्लाहि, इन्न-क अ़लल्-हक्किल्-मुबीन(79) इन्न-क ला तुस्मिअुल्मौता व ला तुस्मिअुस्-सुम्मद्दुआ-अ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन(80) व मा अन्-त बिहादिल्-अुम्यि अ़न् ज़लालतिहिम्, इन् तुस्मिअु इल्ला मंय्युअ्मिनु बिआयातिना फ़हुम् मुस्लिमून(81) व इजा व-क़अ़ल्-कौ़लु अ़लैहिम् अख़रज्ना लहुम् दाब्बतम् मिनलअर्जि तुकल्लिमुहुम् अन्नन्ना-स कानू बिआयातिना ला यूकिनून(82)*

व यौ-म नह्शुरु मिन् कुल्लि उम्मतिन् फौ़जम् मिम्मंय्युकज़्ज़िबु बिआयातिना फ़हुम् यू-ज़अ़ून(83) हत्ता इज़ा जाऊ का़-ल अ-कज़्ज़ब्तुम् बिआयाती व लम् तुहीतू बिहा अिल्मन् अम्-मा ज़ा कुन्तुम् तअ्मलून(84) व व-क़अ़ल्-कौ़लु अ़लैहिम् बिमा ज़-लमू फ़हम् ला यन्तिकून(85) अलम् यरौ अन्ना ज-अ़ल्नल्लै-ल लियस्कुनू फ़ीहि वन्नहा-र मुब्सिरन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्-युअमिनून(86) व यौ-म युन्फ़खु फिस्सूरि फ़-फ़ज़ि-अ़ मन् फिस्समावाति व मन् फ़िलअर्जि इल्ला मन् शा-अल्लाहु, व कुल्लुन् अतौहु दाख़िरीन(87) व तरल्-जिबा-ल तह्सबुहा जामि-दतंव्-व हि-य तमुर्रु मर्रस्सहाबि, सुन्-अ़ल्लाहिल्लज़ी अत्क-न कुल्-ल शैइन्, इन्नहू ख़बीरुम् बिमा तफ़अ़लून(88) मन् जा-अ बिल्ह-स-नति फ़-लहू खैरुम्-मिन्हा व हुम् मिन् फ़-ज़अिंय्-यौमइजिन आमिनून(89) व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़कुब्बत वुजूहुहुम् फ़िन्नारि, हल् तुज्जौ़-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून(90) इन्नमा उमिरतु अन् अअ्बु-द रब्-ब हाज़िहिल्-बल्दतिल्लज़ी हर्र-महा व लहू कुल्लु शैइंव्-व उमिरतु अन् अकू-न मिनल्-मुस्लिमीन(91) व अन् अत्लुवल्-कुरआ-न फ-मनिह्तदा फ़-इन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही व मन् ज़ल्-ल फ़कुल इन्नमा अ-न मिनल्-मुन्ज़िरीन(92) व कुलिल्-हम्दु लिल्लाहि सयुरीकुम् आयातिही फ़-तअ्रिफूनहा, व मा रब्बू-क बिग़ाफ़िलिन् अ़म्मा तअ्मलून(93)*

सूरह न० 28
(सूरह अल-क़सस(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

ता-सीम्-मीम्(1) तिल्-क आयातुल किताबिल्-मुबीन(2) नत्लू अ़लै-क मिन् न-बइ मूसा व फिरऔ-न बिल्हक्कि लिकौमिंय्-युअ्मिनून(3) इन्-न फिरऔ-न अ़ला फिल्अर्जि व ज-अ-ल अह़्लहा शि-यअ़ंय्-यस्तजअिफु ताइ-फ़तम् मिन्हुम् युज़ब्बिहु अब्ना-अहुम् व यस्तह़्यी निसा-अहुम्, इन्नहू का-न मिनल्-मुफ़्सिदीन(4) व नुरीदु अन्-नमुन्-न अलल्लज़ीनस्तुज़अिफू फिल्अर्जि व नज् अ-लहुम् अ-इम्मतंव्-व नज्अ़-लहुमुल्-वारिसीन(5) व नुमक्कि-न लहुम् फिल्अर्जि व नुरि-य फिरऔं-न व हामा-न व जुनू-दहुमा मिन्हुम् मा कानू यहज़रून(6) व औहैना इला उम्मि मूसा अन् अरज़िअ़ीहि फ़-इज़ा खिफ्ति अ़लैहि फ़-अल्कीहि फ़िल्यम्मि व ला तख़ाफ़ी व ला तह्ज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकि व जाअिलूहु मिनल्-मुर्सलीन(7) फ़ल्त-क़-तहू आलु फिरऔ-न लि-यकू-न लहुम् अ़दुव्व्ं-व ह-ज़नन्, इन्-न फ़िरऔ-न व हामा-न व जुनू-दहुमा कानू ख़ातिईन(8) व का़लतिम्-र-अतु फ़िरऔ़-न कुर्रतु अैनिल्-ली व ल-क, ला तक्तुलूहु अ़सा अंय्यन्फ़-अ़ना औ नत्तखि-ज़हू व-लदंव्-व हुम् ला यश्अुरून(9) व अस्ब-ह फुआदु उम्मि मूसा फ़ारिगन्, इन् कादत् लतुब्दी बिही लौ ला अर्र-बत्ना अ़ला क़ल्बिहा लि-तकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन(10) व कालत् लिउख़्तिही कुस्सीहि फ-बसुरत् बिही अ़न् जुनुबिंव्-व हुम् ला यश्अ़ुरून(11) व हर्रम्ना अ़लैहिल्-मराज़ि-अ मिन् क़ब्लु फ़क़ालत् हल् अदुल्लुकुम् अ़ला अहिल बैतिंय्-यक्फुलूनहू लकुम् व हुम् लहू नासिहून(12) फ़-रदद्नाहु इला उम्मिही के तकर्-र अैनुहा व ला तह्ज़-न व लितअ्-ल-म अन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव्-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(13) व लम्मा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू वस्तवा आतैनाहु हुक्मंव्-व अिल्मन्, व कज़ालि-क नज्ज़िल् मुह्सिनीन(14) व द-ख़लल्-मदी-न-त अ़ला हीनि ग़फ़्लतिम् मिन् अह़्लिहा फ़-व-ज-द फीहा रजुलैनि यक्ततिलानि, हाज़ा मिन् शी-अ़तिही व हाज़ा मिन् अ़दुव्विही फ़स्तग़ा-सहुल्लज़ी मिन् शी-अ़तिही अ़लल्लज़ी मिन् अ़दुव्विही फ-व-क-ज़हू मूसा फ़-कज़ा अ़लैहि, का-ल हाज़ा मिन् अ-मलिश्-शैतानि, इन्नहू अ़दुव्वुम्-मुज़िल्लुम्-मुबीन(15) का-ल रब्बि इन्नी ज़लम्तु नफ्सी फ़ग्फ़िर् ली फ़-ग़-फ़-र लहू, इन्नहू हुवल ग़फूरूर्रहीम(16) का-ल रब्बि बिमा अन्अम्-त अलय्-य फ-लन् अकू-न ज़हीरल्-लिल्मुज्रिमीन(17) फ-अस्ब-ह फिल्मदी-नति खाइफ़ंय्य-तरक़्क़बु फ़-इज़ल् लजिस्तन्स-रहू बिल्अम्सि यस्तस्रिखुहू, का-ल लहू मूसा इन्न-क ल-ग़विय्युम्-मुबीन(18) फ़-लम्मा अन् अरा-द अंय्यब्ति-श बिल्लज़ी हु-व अ़दुव्वुल्-लहुमा का-ल या मूसा अतुरीदु अन् तक्तु-लनी कमा क़तल्-त नफ़्सम्-बिलअम्सि इन् तुरीदु इल्ला अन्-तकू-न जब्बारन् फिल्अर्जि व मा तुरीदु अन् तकू-न मिनल्-मुस्लिहीन(19) व जा-अ रजुलुम्-मिन् अक्सल्-मदी-नति यसआ, का-ल या मूसा इन्नल-म-ल-अ यअ्तमिरू-न बि-क लि-यक्तुलू-क फख़्रूज् इन्नी ल-क मिनन्नासिहीन(20) फ़-ख-र-ज मिन्हा खा़इफंय्-य-तरक़्क़बु का-ल रब्बि नज्जिनी मिनल् कौमिज़्ज़ालिमीन(21)*

व लम्मा तवज्ज-ह तिल्का-अ मद्-य-न का-ल अ़सा रब्बी अंय्यह्दि-यनी सवा-अस्सबील(22) व लम्मा व-र-द मा-अ मद्-य-न व-ज-द अ़लैहि उम्म-तम् मिनन्नासि यस्कू-न, व व-ज-द मिन् दूनिहिमुम्-र-अतैनि तजूदानि का-ल मा ख़त्बुकुमा, का-लता ला नस्की हत्ता युस्दिर्र-रिआ़-उ, व अबूना शैखुन् कबीर(23) फ़-सका लहुमा सुम्-म तवल्ला इलज़्ज़िल्लि फ़का-ल रब्बि इन्नी लिमा अन्ज़ल्-त इलय्-य मिन् खै़रिन् फ़की़र(24) फ़जा-अत्हु इह्दाहुमा तम्शी अ़-लस्तिह़्याइन् कालत् इन्-न अबी यद्अू-क लि-यज्ज़ि-य-क अज्-र मा सकै़-त लना, फ़-लम्मा जा-अहू व क़स्-स अ़लैहिल्-क़-स-स का़-ल ला त-ख़फ् नजौ-त मिनल् कौमिज़्जा़लिमीन(25) कालत् इह्दाहुमाया अ-बतिस्तअ्जिरहु इन्-न खै़-र मनिस्तअ्जरतल्-क़विय्युल्-अमीन(26) का-ल इन्नी उरीदु अन् उन्कि-ह-क इह्दब्-नतय्-य हातैनि अ़ला अन् तअ्जु-रनी समानि-य हि-जजिन् फ़-इन् अत्मम्-त अ़श्रन् फ़-मिन् अिन्दि-क व मा उरीदु अन् अशुक्-क अ़लै-क, स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु मिनस्सालिहीन(27) का-ल ज़ालि-क बैनी व बैन-क, अय्यमल्-अ-जलैनि क़ज़ैतु फ़ला अुद्वा-न अ़लय्-य, वल्लाहु अ़ला मा नकूलु वकील(28)*

फ़-लम्मा क़ज़ा मूसल्-अ-ज-ल-व सा-र बि-अह़्लिही आ-न-स मिन् जानिबित्-तूरि नारन् का-ल लि-अह़्लिहिम्कुसू इन्नी आनस्तु नारल्-लअ़ल्ली आतीकुम् मिन्हा बि-ख़-बरिन् औ जज़्वतिम् मिनन्नारि लअ़ल्लकुम् तस्तलून(29) फ़-लम्मा अताहा नूदि-य मिन् शातिइल्-वादिल्-एेमनि फ़िल्-बुक्अ़तिल-मुबा-र-कति मिनश्श-ज-रति अंय्यामूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल-आ़लमीन(30) व अन् अल्कि अ़सा-क, फ़-लम्मा रआहा तहतज़्जु क-अन्नहा जान्नुंव्-वल्ला मुदबिरंव्-व लम्-यु-अ़क्किब्, या मूसा अक्बिल् व ला तख़फ्, इन्न-क मिनल्-आमिनीन(31) उस्लुक् य-द-क फ़ी जैबि-क तख़्रुज् बैज़ा-अ मिन् गैरि सूइंव्-वज़्मुम् इलै-क जना-ह-क मिनर्रह्बि फ़ज़ानि-क बुरहानानि मिर्रब्बि-क इला फिरऔ़-न व म-लइही, इन्नहुम् कानू कौमन् फ़ासिक़ीन(32) का-ल रब्बि इन्नी क़तल्तु मिन्हुम् नफ़्सन् फ़-अख़ाफु अंय्यक्तुलून(33) व अख़ी हारूनु हु-व अफ़्सहु मिन्नी लिसानन् फ़-अर्सिल्हु मअि-य रिद्अंय्-युसद्दिकुनी इन्नी अख़ाफु अंय्युकज़्जिबून(34) का-ल स-नशुद्दु अ़जु-द-क बि-अखी-क व नज्अलु लकुमा सुल्तानन् फ़ला यसिलू-न इलैकुमा बिआयातिना अन्तुमा व मनित्त-ब-अ़कुमल्-ग़ालिबून(35) फ़-लम्मा जा-अहुम् मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन् का़लू मा हाज़ा इल्ला सिहरुम्-मुफ्तरंव्-व मा समिअ्ना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल्-अव्वलीन(36) व का-ल मूसा रब्बी अअ्लमु बिमन् जा-अ बिल्हुदा मिन् अिन्दिही व मन् तकूनु लहू आ़कि-बतुद्-दारि, इन्नहू ला युफ्लिहुज्ज़ालिमून(37) व का-ल फ़िरऔनु या अय्युहल-म-ल-उ मा अ़लिम्तु लकुम् मिन् इलाहिन् गै़री फ़-औकिद् ली या हामानु अ़लत्तीनि फज्अ़ल्ली सरहल्-लअ़ल्ली अत्तलिअु इला इलाहि मूसा व इन्नी ल-अजुन्नुहू मिनल्-काज़िबीन(38) वस्तक्ब-र हु-व व जुनूदुहू फ़िल्-अर्ज़ि बिगै़रिल्-हक्कि व ज़न्नू अन्नहुम् इलैना ला युरज्अून(39) फ-अख़ज़्नाहु व जुनू-दहू फ़-नबज़्नाहुम् फ़िल्यम्मि फ़न्जुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतुज़्जा़लिमीन(40) व जअ़ल्ना-हुम् अ-इम्म-तंय्यद्अू-न इलन्नारि व यौमल्-कियामति ला युन्सरून(41) व अत्बअ्नाहुम् फ़ी हाज़िहिद्दुन्या लअ्-नतन् व यौमल्-कियामति हुम् मिनल् मक्बूहीन(42)*

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब मिम्-बअ्दि मा अह़्लक्नल्-कुरूनल्-ऊला बसाइ-र लिन्नासि व हुदंव्-व रह्म-तल् लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(43) व मा कुन्-त बिजानिबिल् गरबिय्यि इज् क़जै़ना इला मूसल्-अम्-र व मा कुन्-त मिनश्शाहिदीन(44) व लाकिन्ना अन्शअ्ना कुरुनन् फ़-तता-व-ल अ़लैहिमुल्-अुमुरु व मा कुन्-त सावि-यन् फी अह़्लि मद्-य-न तल्लू अ़लैहिम् आयातिना व लाकिन्ना कुन्ना मुर्सिलीन(45) व मा कुन्-त बिजानिबित्तूरि इज् नादैना व लाकिर्-रह़्म-तम् मिर्रब्बि-क लितुन्ज़ि-र क़ौमम् मा अताहुम् मिन् नज़ीरिम् मिन् कब्लि-क लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(46) व लौ ला अन् तुसी-बहुम् मुसीबतुम् बिमा क़द्दमत् ऐदीहिम् फ़-यकूलू रब्बना लौ ला अर्सल्-त इलैना रसूलन् फ-नत्तबि-अ़ आयाति-क व नकू-न मिनल्-मुअ्मिनीन(47) फ़-लम्मा जा-अहुमुल्-हक़्कु मिन् अिन्दिना का़लू लौ ला ऊति-य मिस्-ल मा ऊति-य मूसा, अ-व लम् यक्फुरू बिमा ऊति-य मूसा मिन् क़ब्लु कालू सिहरानि तज़ा-हरा, व कालू इन्ना बिकुल्लिन् काफिरून(48) कुल फअ्तू बिकिताबिम् मिन् अिन्दिल्लाहि हु-व अह्दा मिन्हुमा अत्तबिअ्हु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(49) फ़-इल्लम् यस्तजीबू ल-क फ़अलम् अन्नमा यत्तबिअू-न अहवा-अहुम्, व मन् अज़ल्लु मिम्-मनित्त-ब-अ़ हवाहु बिगै़रि हुदम्-मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल कौमज़्ज़ालिमीन(50)*

व ल-क़द् वस्सल्ना लहुमुल्-कौ़-ल लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(51) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल्-किता-ब मिन् कब्लिही हुम् बिही युअ्मिनून(52) व इज़ा युत्ला अ़लैहिम् कालू आमन्ना बिही इन्नहुल्-हक़्कु मिर्रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन् क़ब्लिही मुस्लिमीन(53) उलाइ-क युअ्तौ-न अज्-रहुम् मर्रतैनि बिमा स-बरू व यदरऊ-न बिल्ह-स-नतिस्-सय्यि-अ-त व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िकून(54) व इज़ा समिअुल्लग्-व अअ्-रजू अन्हु व कालू लना अअ्मालुना व लकुम् अअ्मालुकुम सलामुन् अ़लैकुम् ला नब्तगिल्-जाहिलीन(55) इन्न-क ला तह्दी मन् अहबब्-त व लाकिन्नल्ला-ह यह्दी मंय्यशा-उ व ह-व अअ्लमू बिल्मुह्-तदीन(56) व कालू इन् नत्तबिअिल्-हुदा म-अ-क नु-तख़त्तफ् मिन् अरजिना, अ-व लम् नुमक्किल् लहुम् ह-रमन् आमिनंय्-युज्बा इलैहि स-मरातु कुल्लि शैइर्-रिज्क़म मिल्लदुन्ना व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(57) व कम् अह़्लक्ना मिन् कर्-यतिम् बतिरत् मअ़ी-श-तहा फ़तिल्-क मसाकिनुहुम् लम् तुस्कम् मिम्-बअ्दिहिम् इल्ला क़लीलन्, व कुन्ना नह्नुल-वारिसीन(58) व मा का-न रब्बु-क मुह़्लिकल्-कुरा हत्ता यब्-अ़-स फ़ी उम्मिहा रसूलंय्-यत्लू अ़लैहिम् आयातिना व मा कुन्ना मुह़्लिकिल्-कुरा इल्ला-व अह्लुहा ज़ालिमून(59) व मा ऊतीतुम् मिन् शैइन् फ-मताअुल-हयातिद्दुन्या व जी-नतुहा व मा अिन्दल्लाहि खै़रुंव-व अब्का, अ-फला तअ्किलून(60)*

अ-फ़मंव्-वअ़द्नाहु वअ्दन् ह-सनन् फ़हु-व लाक़ीहि कमम्-मत्तअ्नाहु मताअल्-हयातिद्दुन्या सुम्-म हु-व यौमल्-कियामति मिनल्-मुह्ज़रीन(61) व यौ-म युनादीहिम् फ़-यकूलु ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम् तज्अुमून(62) कालल्लज़ी-न हक्क़ अलैहिमुल-कौ़लु रब्बना हा-उलाइल्लज़ी-न अ़ग्वैना अ़ग्वैनाहुम् कमा ग़वैना तबर्रअ्ना इलै-क मा कानू इय्याना यअ्बुदून(63) व कीलद्अू शु-रका-अकुम् फ़-दऔ़हुम् फ़-लम् यस्तजीबू लहुम् व र-अवुल्-अ़ज़ा-ब लौ अन्नहुम् कानू यह्तदून(64) व यौ-म युनादीहिम् फ़-यकूलु माज़ा अ-जब्तुमुल-मुर्सलीन(65) फ़-अ़मियत् अ़लैहिमुल्-अम्बा-उ यौमइजिन् फ़हुम् ला य-तसाअलून(66) फ़-अम्मा मन् ता-ब व आम-न व अ़मि-ल सालिहन फ़-अ़सा अंय्यकू-न मिनल्-मुफ्लिहीन(67) व रब्बु-क यख़्लुकु मा यशा-उ व यख़्तारु, मा का-न लहुमुल् खि-य-रतु, सुब्हानल्लाहि व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(68) व रब्बु-क यअ्लमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम् व मा युअ़लिनून(69) व हुवल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, लहुल-हम्दु फिल्-ऊला वल्-आख़िरति व लहुल्-हुक्मु व इलैहि तुर्जअून(70) कुल अ-रऐतुम् इन् ज-अ़लल्लाहु अ़लैकुमुल्-लै-ल सर्-मदन् इला यौमिल्-क़ियामति मन् इलाहुन् गै़रुल्लाहि यअ्तीकुम् बिज़ियाइन्, अ-फ़ला तस्-मअून(71) कुल अ-रऐतुम् इन् ज-अ़लल्लाहु अ़लैकुमुन्नहा-र सर्-मदन् इला यौमिल्-कियामति मन् इलाहुन् गै़रुल्लाहि यअ्तीकुम् बिलैलिन् तस्कुनू-न फ़ीहि, अ-फ़ला तुब्सिरून(72) व मिर्रह्मतिही ज-अ़-ल लकुमुल्लै-ल वन्नहा-र लितस्कुनू फ़ीहि व लि-तब्तगू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(73) व यौ-म युनादीहिम् फ़-यकूलु ऐ-न शु-रकाइ-यल्लज़ी-न कुन्तुम् तज्अुमून(74) व न-ज़अ्ना मिन् कुल्लि उम्मतिन् शहीदन् फ़-कुल्ना हातू बुरहा-नकुम् फ़-अ़लिमू अन्नल्-हक्-क़ लिल्लाहि व ज़ल्-ल अ़न्हुम् मा कानू यफ़्तरून(75)*

इन्-न कारू-न का-न मिन् कौ़मि मूसा फ़-बग़ा अ़लैहिम् व आतैनाहु मिनल्-कुनूज़ि मा इन्-न मफ़ाति-हहू ल-तनूउ बिल्अुस्बति उलिल्-कुव्वति, इज़ का-ल लहू कौ़मुहू ला तफ़रह् इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल-फ़रिहीन(76) वब्तगि फीमा आताकल्लाहुद्-दारल्-आख़िर-त व ला तन्-स नसी-ब-क मिनद्दुन्या व अह्सिन् कमा अह्स-नल्लाहु इलै-क व ला तब्गिल्-फ़सा-द फ़िल्अर्जि, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल्-मुफ्सिदीन(77) का-ल इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला अिल्मिन् अिन्दी, अ-व लम् यअ्लम् अन्नल्ला-ह कद् अह़्ल-क मिन् क़ब्लिही मिनल्-कुरूनि मन् हु-व अशद्दु मिन्हु कुव्वतंव्-व अक्सरु जम्अ़न्, व ला युस्अलु अन् जुनूबिहिमुल्-मुज्रिमून(78) फ़-ख़-र-ज अ़ला कौ़मिही फ़ी जी-नतिही, क़ालल्लज़ी-न युरीदूनल्-हयातद्दुन्या यालै-त लना मिस्-ल मा ऊति-य कारूनु इन्नहू लजू हज्जिन् अ़ज़ीम(79) व कालल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म वैलकुम् सवाबुल्लाहि खै़रुल्-लिमन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् व ला युलक़्क़ाहा इल्लस्साबिरून(80) फ़-ख़सफ्ना बिही व बिदारिहिल्-अर्-ज़, फ़मा का-न लहू मिन् फ़ि-अतिंय्-यन्सुरूनहू मिन् दूनिल्लाहि, व मा का-न मिनल्-मुन्तसिरीन(81) व अस्-बहल्लज़ी-न तमन्नौ मकानहू बिल्अम्सि यकूलू-न वै-क-अन्नल्ला-ह यब्सुतुर्-रिज्-क लिमंय्यशा-उ मिन् अिबादिही व यक्दिरू लौ ला अम्-मन्नल्लाहु अ़लैन ल-ख़-स-फ़ बिना, वै-क-अन्नहू ला युफ्लिहुल-काफिरून(82)*

तिल्कद्-दारुल्-आखि-रतु नज्अ़लुहा लिल्लज़ी-न ला युरीदू-न अुलुव्वन् फ़िलअर्जि व ला फ़सादन्, वल-आ़कि-बतु लिल्-मुत्तक़ीन(83) मन् जा-अ बिल्ह-स-नति फ़-लहू खै़रुम्-मिन्हा व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़ला युज्ज़ल्लज़ी-न अ़मिलुस्सय्यिआति इल्ला मा कानू यअ्मलून(84) इन्नल्लजी़ फ़-र-ज़ अ़लैकल् कुरआ-न ल-राद्दु-क इला मआ़दिन्, कुर्रब्बी अअ्लमु मन् जा-अ बिल्हुदा व मन् हु-व फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(85) व मा कुन्-त तरजू अंय्युल्का इलैकल्-किताबु इल्ला रह्म-तम् मिर्रब्बि-क फला तकूनन्-न ज़हीरल् लिल्-काफ़िरीन(86) व ला यसुद्दुन्न-क अ़न् आयातिल्लाहि बअ्-द इज् उन्ज़िलत् इलै-क वद्अु इला रब्बि-क व ला तकूनन्-न मिनल्-मुश्रिकीन(87) व ला तद्अु मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र • ला इला-ह इल्ला हु-व, कुल्लु शैइन् हालिकुन् इल्ला वज्-हहू, लहुल्-हुक्मु व इलैहि तुर्जअून •(88)*

सूरह न० 29
(सूरह अल-अनकबूत(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अ़लिफ़-लाम्-मीम्(1) अ-हसिबन्-नासु अंय्युत्-रकू अंय्यकूलू आमन्ना व हुम् ला युफ़्तनून(2) व ल-क़द् फ़तन्नल्लजी़-न मिन् क़ब्लिहिम् फ-लयअ्-लमन्नल्लाहुल्लज़ी-न स-दकू व ल-यअ्-लमन्नल्-काज़िबीन(3) अम् हसिबल्लज़ी-न यअ्मलूनस्सय्यिआति अंय्यस्बिकूना, सा-अ मा यह्कुमून(4) मन् का-न यरजू लिका-अल्लाहि फ़-इन्-न अ-जलल्लाहि लआतिन्, व हुवस्समीअुल-अ़लीम(5) व मन् जा-ह-द फ़-इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिही, इन्नल्ला-ह ल-ग़निय्युन् अ़निल-आ़लमीन(6) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति ल-नुकफ्फिरन्-न अ़न्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-नज्ज़ियन्नहुम् अह्-सनल्लज़ी कानू यअ्मलून(7) व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि हुस्नन्, व इन् जा-हदा-क लितुश्रि-क बी मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन् फ़ला तुतिअ़हुमा, इलय्-य मर्जिअुकुम् फ़-उनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(8) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति ल-नुद्खिलन्नहुम् फ़िस्सालिहीन(9) व मिनन्नासि मंय्यकूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़-इज़ा ऊज़ि-य फ़िल्लाहि ज-अ़-ल फित्-नतन्नासि क-अ़ज़ाबिल्लाहि, व लइन् जा-अ नसरूम्-मिर्रब्बि-क ल-यकूलुन्-न इन्ना कुन्ना म-अ़कुम्, अ-व लैसल्लाहु बि-अअ्ल-म बिमा फ़ी सुदूरिल्-आ़लमीन(10) व ल-यअ्-ल-मन्नल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व ल-यअ्-ल-मन्नल्-मुनाफ़िक़ीन(11) व कालल्-लजी-न क-फरू लिल्लज़ी-न आमनुत्-तबिअू सबीलना वलनह्मिल ख़तायाकुम्, व मा हुम् बिहामिली-न मिन् ख़तायाहुम् मिन् शैइन्, इन्नहुम् ल-काज़िबून(12) व ल-यह़्मिलुन्-न अस्का-लहुम् व अस्कालम् म-अ़ अस्कालिहिम् व ल-युस्अलुन्-न यौमल्-कियामति अ़म्मा कानू यफ़्तरून(13)*

व ल-क़द् अरसल्ना नूहन् इला कौ़मिही फ़-लबि-स फ़ीहिम् अल-फ़ स-नतिन् इल्ला ख़म्सी-न आ़मन्, फ़-अ-ख़-ज़हुमुत्तूफ़ानु व हुम् ज़ालिमून(14) फ़-अन्जैनाहु व अस्हाबस्सफ़ी-नति व जअ़ल्नाहा आ-यतल लिल्आलमीन(15) व इब्राही-म इज् का-ल लिकौ़मिहिअ्बुदुल्ला-ह वत्तकूहु, ज़ालिकुम् खै़रुल्लकुम् इन कुन्तुम् तअ्लमून(16) इन्नमा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि औसानंव्-व तख़्लुकू-न इफ़्कन्, इन्नल्लज़ी-न तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न लकुम् रिजक़न फ़ब्तगू अिन्दल्लाहिर्-रिज्-क वअ्बुदूहु वश्कुरू लहू, इलैहि तुर्जअून(17) व इन् तुकज़्ज़िबू फ़-क़द् कज़्ज़-ब उ-ममुम्-मिन् क़ब्लिकुम्, व मा अ़लर्रसूलि इल्लल्-बलागुल्-मुबीन(18) अ-व लम् यरौ कै-फ़ युब्दिउल्लाहुल-ख़ल्-क सुम्-म युअ़ीदुहू, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर(19) कुल् सीरू फिल्अर्ज़ि फन्जुरू कै-फ ब-दअल्-ख़ल्-क सुम्मल्लाहु युन्शिउन्-नश्-अतल्-आखि-र-त, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् कदीर(20) युअ़ज़्ज़िबु मंय्यशा-उ व यर्-हमु मंय्यशा-उ व इलैहि तुक़्लबून(21) व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ी-न फ़िलअर्जि व ला फिस्समा-इ व मा लकुम् मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर(22)*

वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयातिल्लाहि व लिका़-इही उलाइ-क यइसू मिर्रह्मती व उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम(23) फमा का-न जवा-ब कौमिही इल्ला अन् का़लुक्तुलूहु औ हर्रिकूहु फ़अन्जाहुल्लाहु मिनन्नारि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्-युअ्मिनून(24) व का-ल इन्नमत्तख़ज़्तुम् मिन् दूनिल्लाहि औसानम् म-वद्द-त बैनिकुम् फिल्-हयातिद्दुन्या सुम्-म यौमल्-कियामति यक्फुरु बअ्जुकुम् बि-बअ्जिंव्-व यल्अ़नु बअजुकुम् बअ्जंव्-व मअ्वाकुमुन्नारु व मा लकुम् मिन्-नासिरीन(25) फ़-आम-न लहू लूतुन् • व का़-ल इन्नी मुहाजिरुन् इला रब्बी, इन्नहू हुवल् अ़जी़जु़ल-हकीम(26) व व-हब्ना लहू इस्हा-क व यअ्कू-ब व जअ़लना फी जुर्रिय्यतिहिन्-नुबुव्व-त वल्किता-ब व आतैनाहु अज्रहू फिद्दुन्या व इन्नहू फ़िल्-आखिरति लमिनस्सालिहीन(27) व लूतन् इज् का़-ल लिकौ़मिही इन्नकुम् ल-तअ्तूनल्-फ़ाहि-श-त मा स-ब-ककुम् बिहा मिन् अ-हदिम्-मिनल्-आ़लमीन(28) अ-इन्नकुम् लतअ्तूनर्-रिजा-ल व तक्तअूनस्सबी-ल व तअतू-न फ़ी नादीकुमुल्-मुन्क-र, फ़मा का-न जवा-ब कौ़मिही इल्ला अन् कालुअ्तिना बि-अ़ज़ाबिल्लाहि इन् कुन्-त मिनस्-सादिक़ीन(29) का-ल रब्बिन्सुरनी अ़लल्-कौ़मिल्-मुफ्सिदीन(30)*

व लम्मा जाअत् रुसुलुना इब्राही-म बिलबुश्रा का़लू इन्ना मुह़्लिकू अह़्लि हाज़िहिल-कर्यति इन्-न अह़्लहा कानू ज़ालिमीन(31) का-ल इन्-न फ़ीहा लूतन्, कालू नह्नु अअ्लमु बि-मन् फ़ीहा ल-नुनज्जियन्नहू व अह़्लहू इल्लम्-र-अ-तहू कानत् मिनल्-गा़बिरीन(32) व लम्मा अन् जाअत् रुसुलुना लूतन् सी-अ बिहिम् व ज़ा-क़ बिहिम् जरअंव-व कालू ला तख़फू व ला तह्ज़न्, इन्ना मुनज्जू-क व अह़्ल-क इल्लम्-र-अ-त-क कानत् मिनल्-ग़ाबिरीन(33) इन्ना मुन्ज़िलू-न अ़ला अह़्लि हाज़िहिल् करयति रिज्ज़म-मिनस्समा-इ बिमा कानू यफ़्सुकून(34) व ल-क़त्तरक्ना मिन्हा आ-यतम् बय्यि-नतल्-लिकौमिंय् यअ्किलून(35) व इला मद्-य-न अख़ाहुम् शुअैबन् फ़का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह वरजुल्-यौमल्-आख़ि-र व ला तअ्सौ फ़िल्अर्जि मुफ्सिदीन(36) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ-ख़ज़तहुमुर-रज्फ़तु फ़-अस्बहू फ़ी दारिहिम् जासिमीन(37) व आदंव्-व समू-द व क़त्-त-बय्य-न लकुम् मिम-मसाकिनिहिम्, व ज़य्य-न लहुमुश्शैतानु अअ्मालहुम् फ़-सद्दहुम् अ़निस्सबीलि व कानू मुस्तब्सिरीन(38) व कारू-न व फ़िरऔ-न व हामा-न, व ल-क़द् जा-अहुम् मूसा बिल्बय्यिनाति फ़स्तक्बरू फ़िलअर्जि व मा कानू साबिक़ीन(39) फ़-कुल्लन् अख़ज़्ना बि-ज़म्बिही फ़-मिन्हुम् मन् अरसल्ना अ़लैहि हासिबन् व मिन्हुम् मन् अ-ख़ज़तहुस्सै-हतु व मिन्हुम् मन् ख़सफ़्ना बिहिल्-अर्-ज़ व मिन्हुम् मन् अग्ररक़ना व मा कानल्लाहु लि-यज्लिमहुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(40) म-सलुल्लज़ीनत्त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि औलिया-अ क-म सलिल्-अ़न्कबूति इत्त-ख़ज़त् बैतन्, व इन्-न औ-हनल्-बुयूति लबैतुल्-अ़नकबूति• लौ कानू यअ्लमून(41) इन्नल्ला-ह यअ्लमु मा यद्अू-न मिन् दूनिही मिन् शैइन्, व हुवल् अ़ज़ीजुल-हकीम(42) व तिल्कल्-अम्सालु नज़्रिबुहा लिन्नासि व मा यअ्किलुहा इल्लल्-आलिमून(43) ख़-लक़ल्लाहुस्-समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल् लिल्मुअ्मिनीन(44)*


Quran Para 20 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 20 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 20 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 20 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 20 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 20 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 20 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 20 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 20 को हिंदी में (Quran Para 20 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 20 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment