Quran Para 21 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 21 हिंदी में

Quran Para 21 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 21 in hindi Otlu ma oohiya

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 21 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 21 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर21
पारा नामउत्लु मा ऊहि-य
कुल सूरह3 (सूरहअल-अन्कबूत, सूरह लुक़मान और सूरह अल-अहज़ाब)
कुल रुकू19

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 21 | Quran Para 21 In Hindi

📖 उत्लु मा ऊहि-य – Otlu ma oohiya (أُتْلُ مَاأُوْحِیَ)

उत्लु मा ऊहि-य इलै-क मिनल-किताबि व अकिमिस्सला-त, इन्नस्सला-त तन्हा अनिल् फ़ह्शा-इ वल्मुन्करि, व ल-ज़िक्रुल्लाहि अक्बरु, वल्लाहु यअ्लमु मा तस्नअून(45) व ला तुजादिलू अह़्लल्-किताबि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु इल्लल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् व कूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्जि-ल इलैना व उन्ज़ि-ल इलैकुम् व इलाहुना व इलाहुकुम् वाहिदुंव्-व नह्नु लहू मुस्लिमून(46) व कज़ालि-क अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब फ़ल्लज़ी-न आतैनाहुमुल किताब युअ्मिनू-न बिही व मिन् हाउला-इ मंय्युअ्मिनु बिही, व मा यज्हदु बिआयातिना इल्लल्-काफिरून(47) व मा कुन्-त तत्लू मिन् क़ब्लिही मिन् किताबिंव्-व ला तखुत्तुहू बि-यमीनि-क इज़ल्-लरताबल्-मुब्तिलून(48) बल हु-व आयातुम् बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ी-न ऊतुल्-अ़िल्-म, व मा यज्हदु बिआयातिना इल्लज़्जा़लिमून(49) व का़लू लौ ला उन्जि-ल अ़लैहि आयातुम् मिर्रब्बिही, कुल इन्नमल्-आयातु अिन्दल्लाहि, व इन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन(50) अ-व लम् यक्फ़िहिम् अन्ना अन्ज़ल्ना अ़लैकल्-किता-ब युत्ला अ़लैहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-रह्म-तंव्-व ज़िक्रा लिकौमिय्-युअ्मिनून(51)*

कुल कफ़ा बिल्लाही बैनी व बैनकुम् शहीदन् यअ्लमु मा फिस्समावाति वलअर्ज़ि, वल्लज़ी-न आमनू बिल्बातिलि व क-फ़रू बिल्लाहि उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून(52) व यस्तअ्जिलून-क बिल्अ़ज़ाबि, व लौ ला अ-जलुम्-मुसम्मल् लजा-अहुमुल्-अज़ाबु, व ल-यअ्ति-यन्नहुम् ब़ग्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून(53) यस्तअ्जिलून-क बिल्अज़ाबि, व इन्-न जहन्न-म लमुही-ततुम्-बिल्-काफिरीन(54) यौ-म यग़्शाहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् फौ़किहिम् व मिन् तह्ति अर्जुलिहिम् व यकूलु जूकू मा कुन्तुम् तअ्मलून(55) या अिबादि-यल्लज़ी-न आमनू इन्-न अरज़ी वासि-अतुन् फ़-इय्या-य फ़अ्बुदून(56) कुल्लु नफ्सिन् ज़ाइ-क़तुल्मौति, सुम्-म इलैना तुर्जअून(57) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति लनुबव्वि-अन्नहुम् मिनल्-जन्नति गु-रफ़न् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु खालिदी-न फ़ीहा, निअ्-म अज्रुल-आमिलीन(58) अल्लज़ी-न स-बरू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(59) व क-अय्यिम् मिन् दाब्बतिल्-ला तह्मिलु रिज्-क़हा अल्लाहु यर्जुकुहा व इय्याकुम् व हुवस्-समीअुल-अ़लीम(60) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व सख़्ख़-रश्शम्-स वल्क़-म-र ल-यकूलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना युअ्फ़कून(61) अल्लाहु यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ मिन् अिबादिही व यक्दिरु लहू, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अ़लीम(62) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् नज़्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अह़्या बिहिल्-अर्-ज़ मिम्बअ्दि मौतिहा ल-यकूलुन्नल्लाहु, कुलिल्-हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्किलून(63)*

व मा हाज़िहिल्-हयातुद्दुन्या इल्ला लहवुंव्-व लअिबुन्, व इन्नद्दारल्-आखि-र-त लहि-यल् ह-यवानु • लौ कानू यअ्लमून(64) फ़-इज़ा रकिबू फिल्-फुल्कि द-अ़वुल्ला-ह मुख़लिसी-न लहुद्दी-न, फ़-लम्मा नज्जाहुम् इलल्बर्रि इज़ा हुम् युश्रिकून(65) लि-यक्फुरू बिमा आतैनाहुम् व लि-य तमत्तअू, फ़सौ-फ़ यअ्लमून(66) अ-व लम् यरौ अन्ना जअल्ना ह-रमन् आमिनंव्-व यु-तख़त्-त-फुन्नासु मिन् हौलिहिम्, अ-फ़बिल्बातिलि युअमिनू-न व बिनिअ्-मतिल्लाहि यक्फुरून(67) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् औ कज़्ज़-ब बिल्हक्कि लम्मा जा-अहू, अलै-स फ़ी जहन्न-म मस्वल्-लिल्काफ़िरीन(68) वल्लज़ी-न जा-हदू फ़ीना ल-नह्दियन्नहुम् सुबुलना, व इन्नल्ला-ह ल-मअ़ल्मुह्सिनीन(69)*

सूरह न० 30
(अर-रूम(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ़-लाम्-मीम्(1) गुलि-बतिर्रूम(2) फ़ी अद्नल्-अर्जि व हुम् मिम्बअ्दि ग़-लबिहिम् स-यग्लिबून(3) फ़ी बिज्अिसिनी-न, लिल्लाहिल्-अम्रु मिन् क़ब्लु व मिम्बअ्दु, व यौमइजिंय्-यफ़्रहुल्-मुअ्मिनून(4) बिनस्रिल्लाहि, यन्सुरु मंय्यशा-उ, व हुवल् अ़ज़ीजुर्रहीम(5) वअ्दल्लाहि, ला युख़्लिफुल्लाहु वअ्-दहू व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(6) यअ्लमू-न ज़ाहिरम् मिनल्-हयातिद्दुन्या व हुम् अनिल्-आख़िरति हुम् गाफ़िलून(7) अ-व लम् य-तफ़क्करू फ़ी अन्फुसिहिम्, मा ख़-लक़ल्लाहुस्-समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक्कि व अ-जलिम्-मुसम्मन्, व इन्-न कसीरम्-मिनन्नासि बिलिका-इ रब्बिहिम् लकाफिरून(8) अ-व लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़-यन्जुरू कै-फ का-न आ़कि-बतुल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम्, कानू अशद्-द मिन्हुम् कुव्वतंव्-व असारुल्-अर्-ज़ व अ़-मरूहा अक्स-र मिम्मा अ़-मरूहा व जाअत्हम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति, फ़मा कानल्लाहु लियज़्लिमहुम् व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज़्लिमून(9) सुम्-म का-न आ़कि-बतल्लज़ी-न असाउस्सूआ अन् कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि व कानू बिहा यस्तह्ज़िऊन(10)*

अल्लाहु यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअ़ीदुहू सुम्-म इलैहि तुर्जअून(11) व यौ-म तकूमुस्सा-अ़तु युब्लिसुल्-मुज्रिमून(12) व लम् यकुल्-लहुम् मिन् शु-रकाइहिम् शु-फ़आ़-उ व कानू बिशु-रकाइहिम् काफ़िरीन(13) व यौ-म तकूमुस्सा-अ़तु यौमइज़िंय्-य-तफर्रकून(14) फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़हुम् फ़ी रौज़तिंय्-युह्-बरून(15) व अम्मल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल्-आख़िरति फ-उलाइ-क फिल्अ़ज़ाबि मुह्ज़रून(16) फ़सुब्हानल्लाहि ही-न तुम्सू-न व ही-न तुस्बिहून(17) व लहुल-हम्दु फिस्समावाति वलअर्ज़ि व अशिय्यंव्-व ही-न तुज्हिरून(18) युख़्रिजुल्-हय्-य मिनल्-मय्यिति व युख्रिजुल-मय्यि-त मिनल्-हय्यि व युह़्यिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, व . कज़ालि-क तुख़्रजून(19)*

व मिन् आयातिही अन् ख़-ल-क़कुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म इज़ा अन्तुम् ब-शरुन् तन्तशिरून(20) व मिन् आयातिही अन् ख़-ल-क़ लकुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़्वाजल्-लितस्कुनू इलैहा व ज-अ़-ल बैनकुम् मवद्द-तंव्-व रह़्म-तन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकौमिंय्-य-तफ़क्करून(21) व मिन् आयातिही ख़ल्कुस्समावाति वलअर्ज़ि वख़्तिलाफु-अल्सि-नतिकुम् व अल्वानिकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल्-लिल्-आलिमीन(22) व मिन् आयातिही मनामुकुम् बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिग़ा-उकुम् मिन् फ़ज़्लिही, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिल्-लिकौमिंय्यस्-मअून(23) व मिन् आयातिही युरीकुमुल्-बर्-क़ खौ़फंव्-व त-मअंव्-व युनज्जिलु मिनस्-समा-इ मा-अन् फ्युह़्यी बिहिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्यअ्किलून(24) व मिन् आयातिही अन् तकूमस्समा-उ वल्अर्जु बिअम्रिही, सुम्-म इज़ा दआ़कुम् दअ्-वतम्-मिनल्अर्ज़ि इज़ा अन्तुम् तख़्रुजू न(25) व लहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्जि, कुल्लुल्-लहू कानितून(26) व हुवल्लज़ी यब्दउल्-ख़ल्-क़ सुम्-म युअ़ीदुहू व हु-व अह़्वनु अ़लैहि, व लहुल्-म-सलुल्-अअ्ला फिस्समावाति वलअर्जि व हुवल् अ़ज़ीजुल-हकीम •(27)*

ज-र-ब लकुम् म-सलम् मिन् अन्फुसिकुम्, हल्-लकुम् मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् मिन् शु-रका-अ फ़ी मा रज़क़्नाकुम् फ़-अन्तुम् फ़ीहि सवाउन् तख़ाफूनहुम् कखी-फ़तिकुम् अन्फु-सकुम्, कज़ालि-क नुफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय-यअ्किलून(28) बलित्-त-बअ़ल्लज़ी-न ज़-लमू अह़्वा-अहुम् बिगै़रि अिल्मिन् फ़-मंय्यह्दी मन् अज़ल्लल्लाहु, व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(29) फ़-अकिम् वज्ह-क लिद्दीनि हनीफ़न्, फित्-रतल्लाहिल्लती फ़-तरन्ना-स अ़लैहा, ला तब्दी-ल लिख़ल्किल्लाहि, जालिकद्-दीनुल् कय्यिमु व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(30) मुनीबी-न इलैहि वत्तकूहु व अकीमुस्-सला-त व ला तकूनू मिनल्-मुश्रिकीन(31) मिनल्लज़ी-न फ़र्रकू दीनहुम् व कानू शि-यअ़न्, कुल्लु हिज़्बिम् बिमा लदैहिम् फ़रिहून(32) व इज़ा मस्सन्ना-स जुर्रुन् दऔ रब्बहुम् मुनीबी-न इलैहि सुम-म इज़ा अज़ाकहुम मिन्हु रह्म-तन् इज़ा फ़रीकुम् मिन्हुम् बिरब्बिहिम् युश्रिकून(33) लियक्फूरू बिमा आतैनाहुम्, फ़-तमत्तअू, फ़सौ-फ़ तअ्लमून(34) अम् अन्ज़ल्ना अ़लैहिम् सुल्तानन् फ़हु-व य-तकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून(35) व इज़ा अज़क़्नन्ना-स रहम-तन् फ़रिहू बिहा, व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुम्-बिमा क़द्द-मत् ऐदीहिम् इज़ा हुम् यक़्नतून(36) अ-व लम् यरौ अन्नल्ला-ह यब्सुतुर्रिज्-क़ लिमंय्यशा-उ व यक्दिरु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकौमिंय्-युअ्मिनून(37) फ़-आति ज़ल्कुरबा हक़्क़हू वल्मिस्की-न वब्नस्सबीलि, ज़ालि-क ख़ैरुल्-लिल्लज़ी-न युरीदू-न वज्हल्लाहि व उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(38) व मा आतैतुम् मिर्रिबल्-लि-यरबु-व फ़ी अम्वालिन्नासि फ़ला यरबू अिन्दल्लाहि व मा आतैतुम् मिन् ज़कातिन् तुरीदू-न वज्हल्लाहि फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुज्अ़िफून(39) अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् सुम्-म र-ज़-क़कुम् सुम्-म युमीतुकुम् सुम-म युह्यीकुम्, हल् मिन् शु-रकाइकुम् मंय्यफ्अ़लु मिन् ज़ालिकुम् मिन् शैइन्, सुब्हानहू व तआला अ़म्मा युश्रिकून(40)*

ज़-हरल-फ़सादु फिल्-बर्रि वल-बहरि बिमा क-सबत् ऐदिन्नासि लियुज़ी-क़हुम् बअ्ज़ल्लज़ी-अ़मिलू, लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(41) कुल सीरू फ़िलअर्ज़ि फ़न्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लु, का-न अक्सरुहुम् मुश्रिकीन(42) फ़-अकिम् वज्ह-क लिद्दीनिल्-क़य्यिमि मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल ला मरद्-द लहू मिनल्लाहि यौमइजिंय्-यस्सद्दअून(43) मन् क-फ़-र फ़-अ़लैहि कुफ्रुहू व मन अ़मि-ल सालि हन् फ़लिअन्फुसिहिम् यम्हदून(44) लि-यज्ज़ि-यल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-सालिहाति मिन् फ़ज्लिही, इन्नहू ला युहिब्बुल्-काफ़िरीन(45) व मिन् आयातिही अंय्युरसिलर्-रिया-ह मुबश्शिरातिंव्-व लियुज़ी-क़कुम् मिर्रह्मतिही व लितज्रि-यल्फुल्कु बिअम्रिही व लितब्तगू मिन् फ़ज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(46) व ल-क़द् अरसल्ना मिन् कब्लि-क रुसुलन् इला कौमिहिम् फ़जाऊहुम् बिल्बय्यिनाति फ़न्त-क़म्ना मिनल्लज़ी-न अज्-रमू, व का-न हक़्क़न् अ़लैना नसरुल्-मुअ्मिनीन(47) अल्लाहुल्लज़ी युर्सिलुर्-रिया-ह फतुसीरु सहाबन् फ़-यब्सुतुहू फिस्समा-इ कै-फ़ यशा-उ व यज्-अ़लुहू कि-सफ़न् फ़-तरल्-वद्-क यख़्रुजु मिन् खिलालिही फ़-इज़ा असा-ब बिही मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही इज़ा हुम् यस्तबशिरून(48) व इन कानू मिन् क़ब्लि अंय्युनज़्ज़-ल अ़लैहिम् मिन् क़ब्लिही लमुब्लिसीन(49) फन्जुर् इला आसारि रह्मतिल्लाहि कै-फ़ युह़्यिल-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, इन्-न ज़ालि-क लमुह्यिल्-मौता व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन कदीर(50) व ल-इन् अरसल्ना रीहन् फ़-रऔहु मुस्फ़र्रल् लज़ल्लू मिम्-बअ्दिही यक्फुरून(51) फ़-इन्न-क ला तुस्मिअुल्-मौता व ला तुस्मिअुस्-सुम्मद्-दुआ-अ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन(52) व मा अन्-त बिहादिल्-अुम्यि अ़न् ज़ला-लतिहिम्, इन् तुस्मिअु इल्ला मंय्युअ्मिनु बिआयातिना फ़हुम् मुस्लिमून(53)*

अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् मिन् जुअ्फिन् सुम्-म ज-अ़-ल मिम्बअ्दि जुअ्फिन् कुव्वतन् सुम्-म ज-अ़-ल मिम्-बअ्दि कुव्वतिन् जुअ्फ़़ंव-व शै-बतन्, यख़्लुकु मा यशा-उ व हुवल्-अ़लीमुल्-क़दीर(54) व यौ-म तकू़मुस्सा-अ़तु युक्सिमुल्-मुज्रिमू-न मा लबिसू गै़-र सा-अ़तिन्, कज़ालि-क कानू युअ्फ़कून(55) व कालल्लज़ी-न ऊतुल-अिल्-म वल-ईमा-न ल-क़द् लबिस्तुम् फ़ी किताबिल्लाहि इला यौमिल्-बअ्सि फ़-हाज़ा यौमुल्-बअ्सि व लाकिन्नकुम् कुन्तुम् ला तअ्लमून(56) फ़यौमइज़िल्-ला यन्फअुल्लज़ी-न ज़-लमू मअ्ज़ि-रतुहुम् व ला हुम् युस्तअ्-तबून(57) व ल-कद् ज़रब्ना लिन्नासि फी हाज़ल्-कुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिन्, व ल-इन् जिअ्-तहुम् बिआयातिल् ल-यकूलन्नल्लज़ी-न क-फ़रू इन् अन्तुम् इल्ला मुब्तिलून(58) कज़ालि-क यत्बअुल्लाहु अ़ला कुलूबिल्लज़ी-न ला यअ्लमून(59) फ़स्बिर् इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव्-व ला यस्तखिफ्फन्नकल्लज़ी-न ला यूक़िनून(60)*

सूरह न० 31
(सूरह लुक़मान(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ़-लाम्-मीम्(1) तिल-क आयातुल्-किताबिल-हकीम(2) हुदंव्-व रहम-तल् लिलमुह्सिनीन(3) अल्लज़ी-न युकी़मूनस्-सला-त व युअतूनज़-ज़का-त व हुम् बिल्-आख़िरति हुम् यूकिनून(4) उलाइ-क अ़ला हुदम्-मिर्रब्बिहिम् व उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(5) व मिनन्नासि मंय्यश्तरी लवल्-हदीसि लियुज़िल-ल अन् सबीलिल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव्-व यत्तखि-ज़हा हुजुवन्, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन(6) व इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना वल्ला मुस्तक्बिरन् क-अल्लम् यस्मअ्हा क-अन्-न फ़ी उजुनैहि वक़रन् फ़-बश्शिरहु बि-अज़ाबिन अलीम(7) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् जन्नातुन-नअ़ीम(8) ख़ालिदी-न फ़ीहा, वअ्दल्लाहि हक़्क़न, व हुवल्-अ़ज़ीजुल-हकीम(9) ख़-लक़स्समावाति बिगै़रि अ-मदिन् तरौनहा व अल्का फिलअर्ज़ि रवासि-य अन् तमी-द बिकुम् व बस्-स फ़ीहा मिन् कुल्लि दाब्बतिन्, व अन्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-अम्बत्ना फीहा मिन् कुल्लि ज़ौजिन् करीम(10) हाज़ा ख़ल्कुल्लाहि फ़-अरूनी माज़ा ख़-लक़ल्लज़ी-न मिन् दूनिही, बलिज़्जा़लिमू-न फी ज़लालिम्-मुबीन(11)*

व ल-क़द् आतैना लुक्मानल-हिक्म-त अनिश्कुर लिल्लाहि, व मंय्यश्कुर फ़-इन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिही व मन् क-फ-र फ़-इन्नल्ला-ह गनिय्युन् हमीद(12) व इज् का-ल लुक्मानु लिब्निही वा हु-व यअिजुहू या-बुनय्-य ला तुश्रिक् बिल्लाहि, इन्नश्शिर्-क ल-जुल्मुन्-अ़ज़ीम(13) व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि ह-मलत्हू उम्मुहू वह़्नन् अ़ला वह़्निंव-व फिसालुहू फी आ़मैनि अनिश्कुर ली व लिवालिदै-क, इलय्यल्-मसीर •(14) व इन् जा-हदा-क अला अन् तुश्रि-क बी मा लै-स ल-क बिही अिल्मुन् फ़ला तुतिअ्हुमा व साहिब्हुमा फिद्दुन्या मअरूफंव्-वत्तबिअ् सबी-ल मन अना-ब इलय्-य सुम्-म इलय्-य मर्जिअुकुम् फ़-उनब्बिउकुम् बिमा-कुन्तुम् तअ्मलून(15) या बुनय-य इन्नहा इन् तकु मिस्का-ल हब्बतिम् मिन खर्-दलिन फ-तकुन् फी सख्रतिन् औ फिस्समावाति औ फिलअर्जि यअ्ति बिहल्लाहु .-इन्नल्ला-ह लतीफुन खबीर(16) या बुनय्-य अक़िमिस्सला-स वअ्मुर बिल्मअ्रूफि वन्-ह अनिल-मुन्करि वस्बिर् अ़ला मा असा-ब-क, इन-न जालि-क मिन् अज़्मिल-उमूर(17) व ला तुसअ्अिर ख़द्द क लिन्नासि वला तम्शि फिल्अर्जि म-रहन्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु कुल्-ल मुख्तालिन् फ़खूर(18) वक्सिद् फी मश्यि क वग्ज़ुज् मिन् सौति-क, इन्-न अन्करल्-अस्वाति लसौतुल्-हमीर(19)*

अलम् तरौ अन्नल्ला-ह सख़्ख़-र लकुम् मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व अस्ब-ग़ अ़लैकुम् नि-अ़-महू ज़ाहि-रतंव-व बाति-नतन्, व मिनन्नासि मंय्युजादिलु फ़िल्लाहि बिगै़रि अिल्मिंव्-व ला हुदंव्-व ला किताबिम् मुनीर(20) व इज़ा की-ल लहुमुत्तबिअू मा अन्ज़लल्लाहु कालू बल् नत्तबिअु मा वजद्ना अ़लैहि आबा-अना, अ-व लौ कानश्शैतानु यद्अूहुम् इला अ़ज़ाबिस्-सअ़ीर(21) व मंय्युस्लिम् वज्हहू इलल्लाहि व हु-व मुह्सिनुन् फ़-क़दिस्तम्-स-क बिल्अुर्-वतिल्-वुस्का, व इलल्लाहि आ़कि-बतुल्-उमूर(22) व मन् क-फ़-र फ़ला यह्जुन्-क कुफ्रुहू, इलैना मरजिअुहुम् फनुनब्बिउहुम् बिमा अमिलू, इन्नल्ला-ह अ़लीमुम्-बिज़ातिस्-सुदूर(23) नुमत्तिअुहुम् क़लीलन् सुम्-म नज़्तर्रुहुम् इला अज़ाबिन ग़लीज़(24) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख-लकस्-समावाति वलअर्-ज़ ल-यकूलुन्नल्लाहु, कुलिल्हम्दु लिल्लाहि, बल्, अक्सरूहुम् ला यअ्लमून(25) लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि, इन्नल्ला-ह हुवल् ग़निय्युल-हमीद(26) व लौ अन्-न मा फिल्अर्ज़ि मिन् श-ज-रतिन् अक़्लामुंव् वल्बहरु यमुद्दुहू मिम्बअ्दिही सब्अ़तु अब्हुरिम्-मा नफिदत् कलिमातुल्लाहि, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजु़न हकीम(27) मा ख़ल्कुकुम् व ला बअ्सुकुम् इल्ला क-नफ्सिंव्-वाहि-दतिन्, इन्नल्ला-ह समीअुम्-बसीर(28) अलम् त-र अन्नल्ला-ह यूलिजुल्लै-ल फिन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व सख़्ख़रश्शम्-स वल्क-म-र कुल्लुंय्यज्री इला अ-जलिम् मुसम्मंव्-व अन्नल्ला-ह बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(29) ज़ालि-क बिअन्नल्ला-ह हुवल्-हक़्कु व अन्-न मा यद्अू-न मिन् दूनिहिल-बातिलु व अन्नल्ला-ह हुवल् अ़लिय्युल्-कबीर(30)*

अलम् त-र अन्नल्-फुल-क तज्री फिल्बहरि बिनिअ् मतिल्लाहि लियुरि-यकुम् मिन् आयातिही, इन्-न फी ज़ालि-क लआयातिल्-लिकुल्लि सब्बारिन शकूर(31) व इज़ा ग़शि-यहुम् मौजुन कज़्जु-ललि द-अ़वुल्ला-ह मुख़लिसी-न लहुद्दी-न, फ़-लम्मा नज्जाहुम् इलल्बर्रि फमिन्हुम् मुक्तसिदुन, व मा यज्हदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन् कफूर(32) या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम वख़्शौ योमल्-ला यज्जी वालिदुन अंव्व-लदिही व ला मौलूदुन हु-व जाज़िन् अंव्वालिदिही शैअन्, इन्-न वअ् दल्लाहि हक़्कुन् फ़ला तगुर्रन्नकुमुल्-हयातुद्दुन्या, व ला यगुर्रन्न-कुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर(33) इन्नल्ला-ह अिन्दहू अिल्मुस्सा-अ़ति व युनज़्ज़िलुल्-गै-स व यअ्लमु मा फिल्-अरहामि, व मा तद्री नफ़्सुम्-माज़ा तक्सिबु ग़दन्, व मा तद्री नफ़्सुम् बिअय्यि अरज़िन् तमूतु, इन्नल्ला-ह अ़लीमुन् ख़बीर-(34)*

सूरह न० 32
(सूरह अस-सजदा(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-मीम्(1) तन्जीलुल्-किताबि ला रै-ब फीहि मिर्रब्बिल्-आ़लमीन(2) अम् यकूलूनफ़्तराहु बल हुवल्-हक़्कु मिर्रब्बि-क लितुन्ज़ि-र कौमम्-मा अताहुम् मिन् नज़ीरिम्-मिन् क़ब्लि-क लअ़ल्लहुम् यह्तदून(3) अल्लाहुल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि, मा लकुम् मिन् दूनिही मिंव्वलिय्यिंव्-वला शफ़ीअिन्, अ-फ़ला त-तज़क्करून(4) युदब्बिरुल्-अम्-र मिनस्समा-इ इलल्-अर्जि सुम्-म यअ्रुजु इलैहि फ़ी यौमिन् का-न मिक़्दारुहू अल्-फ स-नतिम्-मिम्मा तअुद्दून(5) ज़ालि-क आ़लिमुलक-गै़बि वश्शहा-दतिल् अ़ज़ीजुर्-रहीम(6) अल्लज़ी अह्स-न कुल-ल शैइन् ख-ल-क हू व ब-द-अ ख़ल्क़ल-इन्सानि मिन् तीन(7) सुम्-म ज-अ़-ल नस्-लहु मिन् सुला-लतिम् मिम्मा-इम्-महीन(8) सुम्-म सव्वाहु व न-फ़-ख़ फ़ीहि मिररूहिही व ज-अ-ल लकुमुस-सम्-अ वल्-अब्सा-र वल्-अफ़इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून(9) व कालू अ-इज़ा ज़लल्ना फिल्अर्जि अ-इन्ना लफ़ी ख़ल्किन् जदीदिन, बल हुम् बिलिका-इ रब्बिहिम् काफिरून(10) कुल् य-तवफ़्फा़कुम् म-लकुल्-मौतिल्लज़ी वुक्कि-ल बिकुम् सुम्-म इला रब्बिकुम् तुर्जअून(11)*

व लौ तरा इज़िल्-मुज्रिमू-न नाकिसू रुऊसिहिम् अिन्-द रब्बिहिम्, रब्बना अब्सर्ना व समिअ्ना फ़रजिअ्ना नअ्मल् सालिहन् इन्ना मूकिनून(12) व लौ शिअ्ना लआतैना कुल्-ल नफ्सिन् हुदाहा व लाकिन् हक़्क़ल्-कौलु मिन्नी ल-अम्-लअन्-न जहन्न-म मिनल्-जिन्नति वन्नासि अज्मअ़ीन(13) फ़जूकू बिमा नसीतुम् लिका-अ यौमिकुम् हाज़ा इन्ना नसीनाकुम् व जूकू अ़ज़ाबल्-खुल्दि बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(14) इन्नमा युअ्मिनु बिआयातिनल्लज़ी-न इज़ा जुक्किरू बिहा ख़र्रू सुज्जदंव्-व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम् व हुम् ला यस्तक्बिरून •(15) {{अल-सज़्दाः}} त-तजाफा जुनूबुहुम् अनिल्-मज़ाजिअ़ि यद्अू-न रब्बहुम् खौ़फ़ंव-व त-मअ़ंव्-व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फिकून(16) फ़ला तअ्लमु नफ़्सुम्-मा उख्फ़ि-य लहुम् मिन् कुर्रति अअ्युनिन्, जज़ा-अम् बिमा कानू यअ्मलून(17) अ-फ-मन् का-न मुअ्मिनन् कमन का-न फ़ासिकन्, ला यस्तवून(18) अम्मल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़-लहुम् जन्नातुल-मअ्वा नुजुलम् बिमा कानू यअ्मलून(19) व अम्मल्लज़ी-न फ़-सकू फ़-मअ्वाहुमुन्नारु, कुल्-लमा अरादू अंय्यख़्रुजू मिन्हा उअ़ीदू फ़ीहा व की-ल लहुम् जूकू अ़ज़ाबन्नारिल्लज़ी कुन्तुम् बिही तुकज्ज़िबून(20) व ल-नुजीकन्नहुम् मिनल् अ़ज़ाबिल्-अद्ना दूनल् अज़ाबिल्-अक्बरि लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(21) व मन् अज़्लमु मिम्मन् जुक्कि-र बिआयाति रब्बिही सुम्-म अअ्र-ज़ अ़न्हा, इन्ना मिनल् मुज्रिमी-न मुन्तकिमून(22)*

व ल-कद् आतैना मूसल्-किता-ब फला तकुन् फी मिरयतिम् मिल्लिका-इही व जअ़ल्लाहु हुदल् लि-बनी इस्राईल(23) व जअल्ना मिन्हम अ-इम्मतंय्-यह्दू-न बिअम्रिना लम्मा स-बरू, व कानू बिआयातिना यूकिनून(24) इन्-न रब्ब-क हु-व यफ्सिलु बैनहुम् यौमल्-कियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफून(25) अ-व लम् यहदि लहुम् कम् अह़्लक्ना मिन् कब्लिहिम् मिनल्-कुरूनि यम्शू-न फी मसाकिनिहिम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिन्, अ-फला यसमअून(26) अ-व लम् यरौ अन्ना नसूकुल्-मा-अ इलल्-अर्जिल्-जुरुज़ि फ़नुखिरजु बिही ज़रअ़न् तअ्कुलु मिन्हु अन्आमुहुम् व अन्फुसुहुम, अ-फला युब्सिरून •(27) व यकूलू-न मता हाज़ल्-फत्हु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(28) कुल यौमल्-फ़त्हि ला यन्फ़अुल्लज़ी-न क-फ़रू ईमानुहुम् व ला हुम् युन्ज़रून(29) फ़-अअ्रिज् अ़न्हुम् वन्तज़िर् इन्नहुम् मुन्तज़िरून(30)*

सूरह न० 33
(सूरह अल-अहज़ाब(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहन्नबिय्युत्-तकिल्ला-ह व ला तुतिअिल्-काफिरी-न वल्मुनाफ़िकी-न, इन्नल्ला-ह का-न अ़लीमन् हकीमा(1) वत्तबिअ् मा यूहा इलै-क मिर्रब्बि-क, इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(2) व तवक्कल् अ़लल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(3) मा ज-अ़लल्लाहु लि-रजुलिम् मिन् क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही व मा ज-अ़-ल अज़्वा-जकुमुल्लाई तुज़ाहिरू-न मिन्हुन्-न उम्महातिकुम् व मा ज-अ़-ल अद्अिया-अकुम् अब्ना-अकुम्, ज़ालिकुम् कौलुकुम् बि-अफ़्वाहिकुम्, वल्लाहु यकूलुल्-हक्क़ व हु-व यह्दिस्सबील(4) उद्अूहुम् लिआबाइहिम् हु-व अक़्सतु अिन्दल्लाहि फ़-इल्लम् तअ्लमू आबा-अहुम् फ़-इख़्वानुकुम फ़िद्दीनि व मवालीकुम्, व लै-स अ़लैकुम् जुनाहुन् फी़मा अख़्तअ्तुम् बिही व लाकिम्-मा तअ़म्म-दत् कुलूबुकुम, व कानल्लाहु गफूरर्-रहीमा(5) अन्नबिय्यु औला बिल्मुअ्मिनी-न मिन् अन्फुसिहिम् व अज़्वाजुहू उम्महातुहुम्, व उलुल्-अरहामि बअ्जुहुम् औला बि-बअ्ज़िन् फी किताबिल्लाहि मिनल्-मुअ्मिनी-न वल्मुहाजिरी-न इल्ला अन् तफ़अ़लू इला औलिया-इकुम् मअ्रूफ़न्, का-न ज़ालि-क फिल्-किताबि मस्तूरा(6) व इज् अख़ज़्ना मिनन्नबिय्यी-न मीसा-क़हुम् व मिन्-क व मिन नूहिंव्-व इब्राही-म व मूसा व अ़ीसब्नि-मर्य-म व अख़ज़्ना मिन्हुम् मीसाकन् ग़लीज़ा(7) लियस्-अलस्सादिक़ी-न अ़न् सिद्किहिम् व अ-अ़द्-द लिल्काफ़िरी-न अ़ज़ाबन् अलीमा(8)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज़्कुरू निअ्-मतल्लाहि अ़लैकुम् इज् जाअत्कुम् जुनूदुन् फ़-अरसल्ना अ़लैहिम् रीहंव्-व जुनूदल्-लम् तरौहा, व कानल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीरा(9) इज् जाऊकुम् मिन् फौक़िकुम् व मिन् अस्-फ़-ल मिन्कुम् व इज् ज़ा-ग़तिल्-अब्सारु व ब-ल-गतिल् कु़लूबुल्-हनाजि-र व तजुन्नू-न बिल्लाहिज़्जुनूना(10) हुनालिकब्-तुलियल्-मुअ्मिनू-न व जुलज़िलू ज़िलज़ालन् शदीदा(11) व इज् यकूलुल्-मुनाफिकू-न वल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुम् मा व-अ़-दनल्लाहु व रसूलुहू इल्ला गुरूरा(12) व इज् कालत्ताइ-फ़तुम् मिन्हुम् या अह्-ल यस्रि-ब ला मुका-म लकुम् फरजिअू व यस्तअ्ज़िनु फ़रीकुम् मिन्हुमुन्नबिय्-य यकूलू-न इन्-न बुयूतना औ-रतुन्, व मा हि-य बिऔ़-रतिन, इंय्युरीदू-न इल्ला फिरारा(13) व लौ दुख़िलत् अ़लैहिम् मिन् अक्तारिहा सुम्-म सुइलुल्-फित्-न-त लआतौहा व मा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा(14) व ल-क़द् कानू आ-हदुल्ला-ह मिन् कब्लु ला युवल्लूनल्-अदबा-र, व का-न अह्दुल्लाहि मस्ऊला(15) कुल लंय्यन्फ़-अ़कुमुल्-फिरारु इन् फ़रर्तुम् मिनल्-मौति अविल्-क़त्लि व इजल ला तुमत्तअू-न इल्ला कलीला(16) कुल मन् ज़ल्लज़ी यअ्सिमुकुम् मिनल्लाहि इन् अरा-द बिकुम् सूअन् औ अरा-द बिकुम् रह्म-तन, व ला यजिदू-न लहुम् मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा(17) क़द् यअ्-लमुल्लाहुल्-मुअव्विकी-न मिन्कुम् वल्काइली-न लि-इख़्वानिहिम् हलुम्-म इलैना व ला यअतूनल्-बअ्-स इल्ला क़लीला(18) अशिह्ह-तन् अ़लैकुम् फ़-इज़ा जा-अल्खौफु रऐ-तहुम् यन्जुरू-न इलै-क तदूरु अअ्युनुहुम् कल्लज़ी युग्शा अ़लैहि मिनल्-मौति फ़-इज़ा ज़-हबल्-खौफु स-लकू कुम् बि-अल्सि-नतिन् हिदादिन अशिह्ह-तन् अ़लल-खै़रि, उलाइ-क लम् युअमिनू फ़-अह्-बतल्लाहु अअ्मालहुम, व का-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीरा(19) यहसबूनल-अह्ज़ा-ब लम् यज़्हबू व इंय्यअ्तिल-अह्ज़ाबु यवद्दू लौ : अन्नहुम् बादू-न फ़िल्-अअ्राबि यसअलू-न अन् अम्बा-इकुम्, व लौ कानू फ़ीकुम् मा का-तलू इल्ला क़लीला(20)*

ल-कद् का-न लकुम् फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन् ह-स-नतुल्-लिमन् का-न यरजुल्ला-ह वल्यौमल्-आख़ि-र व ज़-करल्ला-ह कसीरा(21) व लम्मा र-अल्-मुअ्मिनूनल् अहज़ा-ब का़लू हाज़ा मा व-अ़-दनल्लाहु व रसूलुहू व स-दक़ल्लाहु व रसूलुहू व मा ज़ा-दहुम् इल्ला ईमानंव्-व तस्लीमा(22) मिनल्-मुअ्मिनी-न रिजालुन् स-दकू मा आ़-हदुल्ला-ह अ़लैहि फ़मिन्हुम् मन् क़ज़ा नह्-बहू व मिन्हुम् मंय्यन्तज़िरु व मा बरुलू तब्दीला(23) लियज्ज़ि-यल्लाहुस्सादिक़ी-न बिसिद्किहिम् व युअ़ज्जिबल् मुनाफिकी-न इन् शा-अ औ यतू-ब अ़लैहिम्, इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(24) व रद्दल्लाहुल्लज़ी-न क-फ़रू बिगैज़िहिम् लम् यनालू खै़रन्, व कफ़ल्लाहुल्-मुअ्मिनीनल्-किता-ल, व कानल्लाहु क़विय्यन अ़ज़ीज़ा(25) व अन्ज़लल्लज़ी-न ज़ा-हरूहुम् मिन् अह़्लिल्-किताबि मिन् सयासीहिम् व क-ज़-फ़ फ़ी कुलूबिहिमुर्-रुअ्-ब फरीकन् तक्तुलू-न व तअ्सिरू-न फ़रीका(26) व औ-र-सकुम् अर्-ज़हुम् व दिया-रहुम् व अम्वा-लहुम् व अरज़ल्-लम् त-तऊहा, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरा(27)*

या अय्युहन्नबिय्यु कुल लिअज़्वाजि-क इन् कुन्तुन्-न तुरिदनल्-हयातद्दुन्या व ज़ीन-तहा फ़-तआ़लै-न उमत्तिकुन्-न व उसर्रिह्कुन्-न सराहन् जमीला(28) व इन् कुन्तुन्-न तुरिद्नल्ला-ह व रसूलहू वद्दारल्-आखिर-त फ-इन्नल्ला-ह अ-अ़द्-द लिल्मुह्सिनाति मिन्कुन्-न अज्रन् अ़ज़ीमा(29) या निसाअन्नबिय्यि मंय्यअ्ति मिन्कुन्-न बिफाहि-शतिम् मुबय्यि-नतिंय्-युज़ा-अ़फ् ल-हल्-अ़ज़ाबु ज़िअ्फै़नि, व का-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीरा(30)


Quran Para 21 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 21 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 21 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 21 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 21 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 21 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 21 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 21 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 21 को हिंदी में (Quran Para 21 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।  आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 21 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment