Quran Para 22 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 22 हिंदी में

Quran Para 22 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 22 in hindi Wa-man yaqnut

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 22 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 22 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर22
पारा नामव मंय्यक़्नुत्
कुल सूरह3 (सूरह अल-अहज़ाब, सूरह सबाऔर सूरह या-सीन)
कुल रुकू16

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 22 | Quran Para 22 In Hindi

📖 व मंय्यक़्नुत् – Wa-man yaqnut (وَمَنْ يَّقْنُتْ)

व मंय्यक़्नुत् मिन्कुन्-न लिल्लाहि व रसूलिही व तअ्मल् सालिहन् नुअ्तिहा अज्रहा मर्रतैनि व अअ्तद्ना लहा रिज़्क़न् करीमा(31) या निसा-अन्नबिय्यि लस्तुन्-न क-अ-हदिम् मिनन्निसा-इ इनित्तकै़तुन्-न फ़ला तख़्-ज़अ्-न बिल्कौ़लि फ़यत्म-अ़ल्लजी फी क़ल्बिही म-रजुंव्-व कुल्-न कौ़लम् मअ्रूफ़ा(32) व कर्-न फी़ बुयूतिकुन-न व ला त-बर्रज्-न त-बर्रुजल् जाहिलिय्यतिल्-ऊला व अकिम्नस्सला-त व आतीनज्-ज़का-त व अतिअ्नल्ला-ह व रसूलहू, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज्हि-ब अ़न्कुमुर्-रिज्-स अह़्लल-बैति व यु-तह्हि-रकुम् तत्हीरा(33) वज़्कुर्-न मा युत्ला फी़ बुयूतिकुन्-न मिन् आयातिल्लाहि वल्हिक्मति, इन्नल्ला-ह का-न लतीफन् ख़बीरा(34)*

इन्नल्-मुस्लिमी-न वल्मुस्लिमाति वल्मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति वल्का़निती-न वल्कानिताति वस्सादिकी-न वस्सादिक़ाति वस्साबिरी-न वस्साबिराति वल्ख़ाशिअ़ी-न वल्ख़ाशिआति वल्मु-तसद्दिकी-न वल्मु-तसद्दिक़ाति वस्सा-इमी-न वस्सा-इमाति वल्हाफिज़ी-न फुरू-जहुम् वल्हाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीनल्ला-ह कसीरंव्-वज़्ज़ाकिराति अ-अ़द्दल्लाहु लहुम् मग्फि-रतंव्-व अज्रन् अ़ज़ीमा(35) व मा का-न लिमुअ्मिनिंव्-व ला मुअ्मि-नतिन् इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहू अम्रन् अंय्यकू-न लहुमुल्-ख़ि-य-रतु मिन् अमिरहिम्, व मय्यअ्सिल्ला-ह व रसूलहू फ-कद् ज़ल्-ल ज़लालम्-मुबीना(36) व इज् तकूलु लिल्लज़ी अन्-अ़मल्लाहु अ़लैहि व अन्अम्-त अ़लैहि अम्सिक्-अ़लै-क जौ-ज-क वत्तकिल्ला-ह व तुख्फी़ फ़ी नफ्सि-क मल्लाहु मुब्दीहि व तख़्शन्ना-स वल्लाहु अ-हक़्कु अन् तख़्शाहु, फ़-लम्मा क़ज़ा जै़दुम्-मिन्हा व-तरन् ज़व्वज्ना-क-हा लिकैला यकू-न अ़लल्-मुअ्मिनी-न ह-रजुन् फी अज़्वाजि अद्अ़िया-इहिम् इज़ा क़ज़ौ मिन्हुन्-न व-तरन्, व का-न अम्रुल्लाहि मफ़्अूला(37) मा का-न अ़लन्नबिय्यि मिन् ह-रजिन् फ़ीमा फ़-रज़ल्लाहु लहू, सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लु, व का-न अमरुल्लाहि क़-दरम् मक़्दूरा(38) अल्लज़ी-न युबल्लिगू-न रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहू व ला यख़्शौ-न अ-हदन् इल्लल्ला-ह, व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा(39) मा का-न मुहम्मदुन् अबा : अ-हदिम्-मिर्रिजालिकुम् व लाकिर्रसूलल्लाहि व ख़ा-तमन्-नबिय्यी-न, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीमा(40)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्कुरुल्ला-ह ज़िक्रन् कसीरा(41) व सब्बिहूहु बुक्र-तंव्-व असीला(42) हुवल्लज़ी युसल्ली अ़लैकुम् व मलाइ-कतुहू लियुखरि-जकुम् मिनज़्जुलुमाति इलन्नूरि, व का-न बिल्मुअ्मिनी-न रहीमा(43) तहिय्यतुहुम् यौ-म यल्कौ़नहू सलामुन् व अ-अ़द्-द लहुम् अज्रन् करीमा(44) या अय्युहन्नबिय्यु इन्ना अरसल्ना-क शाहिदंव्-व मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा(45) व दाअ़ि-यन् इलल्लाहि बि-इज्निही व सिराजम्-मुनीरा(46) व बश्शिरिल्-मुअ्मिनी-न बिअन्-न लहुम् मिनल्लाहि फ़ज़्लन् कबीरा(47) व ला तुतिअिल्-काफिरी-न वल्-मुनाफिकी-न व दअ् अज़ाहुम् व तवक्कल् अ़लल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(48) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा नकह्तुमुल् मुअ्मिनाति सुम्-म तल्लक्तुमूहुन्-न मिन् क़ब्लि अन् तमस्सूहुन्-न फ़मा लकुम् अ़लैहिन्-न मिन् अिद्दतिन् तअ्तद्दूनहा फ़-मत्तिअूहुन्-न व सर्रिहू-हुन्-न सराहन् जमीला(49) या अय्युहन्-नबिय्यु इन्ना अह़्लल्ना ल-क अज्वा-जकल्लाती आतै-त उजू-रहुन्-न व मा म-लकत् यमीनु-क मिम्मा अफाअल्लाहु अ़लै-क व बनाति अम्मि-क व बनाति अ़म्माति-क व बनाति ख़ालि-क व बनाति ख़ालातिकल्-लाती हाजर-न म-अ़-क वम्-र-अतम् मुअ्मि-नतन् इंव्व-हबत् नफ़्सहा लिन्नबिय्यि इन् अरादन्नबिय्यु अंय्यस्तन्कि-ह्हा, खालि-सतल् ल-क मिन् दूनिल्-मुअ्मिनी-न, कद् अ़लिम्ना मा फ़रज़्ना अ़लैहिम् फी अज़्वाजिहिम् व मा म-लकत् ऐमानुहुम् लिकैला यकू-न अ़लै-क ह-रजुन्, व कानल्लाहु ग़फूरर्-रहीमा(50) तुरजी मन् तशा-उ मिन्हुन्-न व तुअ्वी इलै-क मन् तशा-उ, व मनिब्तगै़-त मिम्मन् अ़ज़ल्-त फ़ला जुना-ह अ़लै-क, ज़ालि-क अद्ना अन् तकर्-र अअ्युनुहुन्-न व ला यह्ज़न्-न व यरजै-न बिमा आतै-तहुन्-न कुल्लुहुन्-न, वल्लाहु यअ्लमु मा फी कुलूबिकुम्, व कानल्लाहु अ़लीमन् हलीमा(51) ला यहिल्लु लकन्निसा-उ मिम्बअ्दु व ला अन् तबद्द-ल बिहिन्-न मिन् अज़्वाजिंव्-व लौ अअ्-ज-ब-क हुस्नुहुन्-न इल्ला मा म-लकत् यमीनु-क, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइर्-रक़ीबा(52)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तद्खुलू बुयूतन्नबिय्यि इल्ला अंय्युअ्-ज़ न लकुम् इला तआ़मिन् गै़र नाज़िरी-न इनाहु व लाकिन् इज़ा दुअ़ीतुम् फ़द्खुलू फ़ इज़ा तअ़िम्तुम् फ़न्तशिरू व ला मुस्तअ्निसी-न लि-हदीसिन, इन्-न ज़ालिकुम् का-न युअ्ज़िन्नबिय्-य फ-यस्तह़्यी मिन्कुम् वल्लाहु ला यस्तह़्यी मिनल्-हक़्क़ि, व इज़ा सअल्तुमूहुन्-न मताअन् फ़स्अलूहुन्-न मिंव्वरा-इ हिजाबिन्, ज़ालिकुम् अत्हरु लिकुलूबिकुम् व कुलूबिहिन्-न, व मा का-न लकुम् अन् तुअ्जू रसूलल्लाहि व ला अन् तन्किहू अज़्वाजहू मिम्बअ्दिही अ-बदन्, इन्-न ज़ालिकुम् का-न अिन्दल्लाहि अ़ज़ीमा(53) इन् तुब्दू शैअन् औ तुख़फूहु फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिकुल्लि शैइन् अ़लीमा(54) ला जुना-ह अ़लैहिन्-न फी आबा-इहिन्-न वला अबना-इहिन्-न व ला इख़्वानिहिन्-न व ला अन्ना-इ इख़्वानिहिन्-न व ला अब्ना-इ अ-ख़वातिहिन्-न व ला निसा-इहिन्-न व ला मा म-लकत् ऐमानुहुन्-न वत्तकीनल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न अ़ला कुल्लि शैइन् शहीदा(55) इन्नल्ला-ह व मलाइ-क-तहू युसल्लू-न अ़लन्नबिय्यि, या अय्युहल्लज़ी-न आमनू सल्लू अ़लैहि व सल्लिमू तस्लीमा(56) इन्नल्लज़ी-न युअ्जूनल्ला-ह व रसूलहू ल-अ़-नहुमुल्लाहु फिद्दुन्या वल्-आख़िरति व अ-अ़द्-द लहुम् अ़ज़ाबम्-मुहीना(57) वल्लज़ी-न युअ्जूनल्-मुअमिनी-न वल्मुअ्मिनाति बिगै़रि मक्त-सबू फ-क़दिह्त-मलू बुहतानंव्-व इस्मम्-मुबीना(58)*

या अय्युहन्नबिय्यु कुल लि-अज़्वाजि-क व बनाति-क व निसाइल्-मुअ्मिनी-न युद्नी-न अ़लैहिन्-न मिन् जलाबिहिन्-न, ज़ालि-क अद्ना अंय्युअ-रफ्-न फ़ला युअज़ै-न, व कानल्लाहु ग़फूरर्रहीमा(59) ल-इल्लम् यन्तहिल्-मुनाफ़िकू-न वल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुंव्वल-मुरजिफू-न फिल्मदी-नति ल-नुग्रियन्न-क बिहिम सुम्-म ला युजाविरू-न-क फ़ीहा इल्ला क़लीला(60) मल्अूनी-न ऐ-नमा सुकिफू उखिजू व कुत्तिलू तक्तीला(61) सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ी-न ख़लौ मिन् क़ब्लु व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला •(62) यस्अलुकन्नासु अ़निस्सा-अ़ति, कुल् इन्नमा अ़िल्मुहा अिन्दल्लाहि, व मा युद्री-क लअ़ल्लस्-सा-अ-त तकूनु क़रीबा(63) इन्नल्ला-ह ल-अ़नल्-काफ़िरी-न व अ-अ़द्-द लहुम् सअ़ीरा(64) खा़लिदी-न फ़ीहा अ-बदन् ला यजिदू-न वलिय्यंव्-व ला नसीरा,(65) यौ-म तुकल्लबु वुजूहुहुम् फिन्नारि यकूलू-न या लै-तना अतअ्नल्ला-ह व अतअ्नर्रसूला(66) व का़लू रब्बना इन्ना अतअ्ना सा-द-तना व कु-बरा-अना फ़-अज़ल्लूनस्-सबीला(67) रब्बना आतिहिम् ज़िअ्फैनि मिनल्-अ़ज़ाबि वल्अ़न्हुम् लअ्नन् कबीरा(68)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूनू कल्लज़ी-न आज़ौ मूसा फ़-बर्र-अहुल्लाहु मिम्मा कालू, व का-न अिन्दल्लाहि वजीहा(69) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व कूलू कौ़लन् सदीदा(70) युस्लिह् लकुम् अअ्मा-लकुम् व यग्फिर् लकुम् जुनू-बकुम्, व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू फ़-कद् फ़ा-ज़ फौज़न् अ़ज़ीमा(71) इन्ना अ़रज़्नल-अमान-त अ़लस्-समावाति वल्अर्जि वल्जिबालि फ़-अबै-न अंय्यह़्मिल्नहा व अश्फक्-न मिन्हा व ह-म-लहल्-इन्सानु, इन्नहू का-न ज़लूमन् जहूला(72) लि-युअ़ज़्ज़िबल्लाहुल-मुनाफ़िकी-न वल्-मुनाफ़िक़ाति वल्-मुश्रिकी-न वल्-मुश्रिकाति व यतूबल्लाहु अ़लल-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति, व कानल्लाहु ग़फूरर्-रहीमा(73)

सूरह न० 34
(सूरह सबा(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लजी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व लहुल्-हम्दु फ़िल-आख़िरति, व हुवल् हकीमुल्-ख़बीर(1) यअ्लमु मा यलिजु फ़िल्अर्जि व मा यख्रुजु मिन्हा व मा यन्ज़िलु मिनस्समा-इ व मा यअ्रुजु फ़ीहा, व हुवर्रहीमुल्-ग़फूर(2) व का़लल्लज़ी-न क-फ़रू ला तअ्तीनस्सा-अ़तु कुल् बला व रब्बी ल-तअ्ति-यन्नकुम् आलिमिल्-गै़बि ला यअ्जुबु अ़न्हु मिस्कालु ज़र्रतिन् फिस्समावाति व ला फ़िल्अर्ज़ि व ला अस्-ग़रु मिन् ज़ालि-क व ला अक्बरु इल्ला फी किताबिम् मुबीन(3) लि-यज्ज़ियल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति, उलाइ-क लहुम् मग्फ़ि-रतुंव्-व रिज़्कुन् करीम(4) वल्लज़ी-न सऔ़ फी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम् मिर्रिज्ज़िन् अलीम(5) व यरल्लज़ी-न ऊतुल्-अिल्मल्लज़ी उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क हुवल्-हक़-क् व यह्दी इला सिरातिल् अ़ज़ीजिल्-हमीद(6) व कालल्लज़ी-न क-फ़रू हल् नदुल्लुकुम् अ़ला रजुलिंय्-युनबिउकुम् इज़ा मुज़्ज़िक़्तुम् कुल्-ल मुमज़्ज़क़िन् इन्नकुम् लफ़ी ख़ल्किन् जदीद(7) अफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् अम् बिही जिन्नतुन्, बलिल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आखिरति -फ़िल्अ़जा़बि वज़्ज़लालिल्-बअ़ीद(8) अ-फ़लम् यरौ इला मा बै-न ऐदीहिम् व मा ख़ल्फ़हुम् मिनस्-समा-इ वल्अर्जि, इन्न-शअ् नख़्सिफ् बिहिमुल्-अर्-ज़ औ नुस्कित् अ़लैहिम् कि-सफ़म् मिनस्समा-इ, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल्-लिकुल्लि अ़ब्दिम्-मुनीब(9)*

व ल-क़द् आतैना दावू-द मिन्ना फ़ज़्लन्, या जिबालु अव्विबी म-अ़हू वत्तै-र व अलन्ना लहुल्-हदीद(10) अनिअ्मल् साबिग़ातिंव्-व कद्दिर् फ़िस्सर्दि वअ्मलू सालिहन्, इन्नी बिमा तअ्मलू-न बसीर(11) व लि-सुलैमानर्-री-ह गुदुव्वुहा शहरुंव-व रवाहुहा शहरुन् व असल्ना लहू अै़नल्-कितरि, व मिनल्-जिन्नि मंय्यअ्मलु बै-न यदैहि बि-इज्नि रब्बिही, व मंय्यज़िग् मिन्हुम् अ़न् अमरिना नुज़िक़्हु मिन् अ़ज़ाबिस्-सअ़ीर(12) यअ्मलू-न लहू मा यशा-उ मिम्-महारी-ब व तमासी-ल व जिफा़निन् कल्जवाबि व कुदूरिर्-रासियातिन्, इअ्मलू आ-ल दावू-द शुक्रन्, व क़लीलुम् मिन् अिबादि-यश्शकूर(13) फ़-लम्मा क़ज़ैना अ़लैहिल्-मौ-त मा दल्लहुम् अ़ला मौतिही इल्ला दाब्बतुल्-अर्ज़ि तअ्कुलु मिन्स-अ-तहू फ़-लम्मा ख़र्-र तबय्य-नतिल्-जिन्नु अल्लौ कानू यअ्लमूनल्-गै़-ब मा लबिसू फिल्-अ़ज़ाबिल्-मुहीन(14) ल-क़द् का-न लि-स-बइन् फ़ी मस्कनिहिम् आ-यतुन् जन्नतानि अंय्यमीनिंव्-व शिमालिन्, कुलू मिर्रिज़्कि-रब्बिकुम् वश्कुरू लहू, बल्दतुन् तय्यि-बतुंव्-व रब्बुन् ग़फूर(15) फ़-अअ्रजू फ़-अरसल्ना अ़लैहिम् सैलल्-अ़रिमि व बद्दल्नाहुम् बिजन्नतैहिम् जन्नतैनि ज़वातै उकुलिन् खम्तिंव्-व अस्लिंव्-व शैइम्-मिन् सिद्रिन् क़लील(16) ज़ालि-क जज़ैनाहुम् बिमा क-फरू, व हल् नुजाज़ी इल्लल्-कफूर(17) व जअ़ल्ना बैनहुम् व बैनल्, कुरल्लती बारक्ना फ़ीहा कुरन् ज़ाहि-रतंव्-व क़द्दरना फ़ीहस्सै-र, सीरू फ़ीहा लयालि-य व अय्यामन् आमिनीन(18) फ़क़ालू रब्बना बाअिद् बै-न अस्फ़ारिना व ज़-लमू अन्फु-सहुम् फ़-जअ़ल्नाहुम् अहादी-स व मज़्ज़क़्नाहुम् कुल-ल मुमज़ज़किन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआयातिल् लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर(19) व ल-कद् सद्द-क अ़लैहिम् इब्लीसु ज़न्नहू फत्त-बअूहु इल्ला फ़रीकम् मिनल्-मुअ्मिनीन(20) व मा का-न लहू अ़लैहिम् मिन् सुल्तानिन् इल्ला लिनअ्-ल-म मंय्युअ्मिनु बिल्-आख़िरति मिम्-मन् हु-व मिन्हा फ़ी शक्किन्, व रब्बु-क अ़ला कुल्लि शैइन् हफ़ीज़(21)*

कुलिद्अुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् मिन् दूनिल्लाहि ला यम्लिकू-न मिस्का-ल ज़र्रतिन् फ़िस्समावाति व ला फिल्अर्जि व मा लहुम फ़ीहिमा मिन् शिरकिंव्-व मा लहू मिन्हुम् मिन् ज़हीर(22) व ला तन्फ़अुश्शफ़ा-अ़तु अिन्दहू इल्ला लिमन् अज़ि-न लहू, हत्ता इज़ा फुज्ज़ि-अ़ अन् कुलूबिहिम् कालू माज़ा का-ल रब्बुकुम, कालुल्-हक्-क़ व हुवल् अ़लिय्युल्-कबीर(23) कुल् मंय्यरज़ुकुकुम् मिनस्समावाति वल्अर्जि, कुलिल्लाहु व इन्ना औ इय्याकुम् ल-अ़ला हुदन् औ फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(24) कुल ला तुस्अलू-न अ़म्मा अज़रम्ना व ला नुस्अलु अ़म्मा तअ्मलून(25) कुल यज्-मअु बै-नना रब्बुना सुम्-म यफ़्तहु बै-नना बिल्हक्क़ि, व हुवल् फत्ताहुल्-अ़लीम(26) कुल अरूनियल्लज़ी-न अल्हक्तुम् बिही शु-रका-अ कल्ला, बल हुवल्लाहुल् अ़ज़ीजुल-हकीम(27)।वमा अरसल्ना-क इल्ला काफ्फ़-तल् लिन्नासि बशीरंव्-व नज़ीरंव्-व लाकिन्-न अक्स-रन्नासि ला यअ्लमून(28) व यकूलू-न मता हाज़ल्-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(29) कुल लकुम् मीआ़दु यौमिल्-ला तस्तअ्खिरू-न व अन्हु सा-अ़तंव्-व ला तस्तक्दिमून •(30)*

व कालल्लज़ी-न क-फरू लन्-नुअ्मि-न बिहाज़ल्-कुरआनि व ला बिल्लज़ी बै-न यदैहि, व लौ तरा इज़िज़्ज़ालिमू-न मौकूफू-न अिन्-द रब्बिहिम् यर्जिअु बअ्जुहुम् इला बअ् ज़ि-निल्कौ़-ल यकूलुल्लजीनस्तुज्अिफू लिल्लज़ीनस्तक्बरू लौ ला अन्तुम लकुन्ना मुअ्मिनीन(31) कालल्लजीनस्तकबरू लिल्लज़ीनस्तुज्अिफू अ-नह्नु सदद्नाकुम् अनिल्हुदा बअ्-द इज् जा-अकुम् बल् कुन्तुम् मुज्रिमीन(32) व कालल्लज़ीनस्तुज्अिफू लिल्लज़ीनस्तक्बरू बल् मक्रुल्लैलि वन्नहारि इज् तअ्मुरू-नना अन् नक्फु-र बिल्लाहि व नज्-अ-ल लहू अन्दादन, व असर्रुन्नदा-म-त लम्मा र-अवुल् अ़जा़-ब, जअ़ल्नल्-अग़्ला-ल फी अअ्नाकिल्लज़ी-न क-फ़रू, हल् युज्जौ़-न इल्ला मा कानू यअ्मलून(33) व मा अरसल्ना फी क़र्यतिम्-मिन् नज़ीरिन् इल्ला का-ल मुत्-रफूहा इन्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफिरून(34) व कालू नह्नु अक्सरु अम्वालंव्-व औलादंव्-व मा नह्नु बिमु-अ़ज़्ज़बीन(35) कुल् इन्-न रब्बी यब्सुतुर्-रिज्-क़ लिमंय्यशा-उ व यक्दिरु व लाकिन्-न अक्स-रन्नासि ला यअ्लमून(36)*

व मा अम्वालुकुम् व ला औलादुकुम् बिल्लती तुकर्रिबुकुम् अिन्-दना जुल्फ़ा इल्ला मन् आम-न व अ़मि-ल सालिहन् फ़-उलाइ-क लहुम् जजा़उज्-ज़िअ्फ़ि बिमा अ़मिलू व हुम् फ़िल्-गुरुफ़ाति आमिनून(37) वल्लज़ी-न यस्औ़-न फी आयातिना मुआ़जिज़ी-न उलाइ-क फ़िल्-अ़ज़ाबि मुह्ज़रून(38) कुल इन्-न रब्बी यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्यशा-उ मिन् अिबादिही व यक्दिरु लहू, व मा अन्फ़क़्तुम् मिन् शैइन् फ़हु-व युख़्लिफुहू व हु-व खैरुर्-राज़िक़ीन(39) व यौ-म यह्शुरुहुम् जमीअ़न् सुम्-म यकूलु लिल्मलाइ-कति अ-हाउला-इ इय्याकुम् कानू यअ्बुदून(40) कालू सुब्हान-क अन्-त वलिय्युना मिन् दूनिहिम् बल् कानू यअ्बुदूनल्-जिन्-नं अक्सरुहुम् बिहिम् मुअ्मिनून(41) फ़ल्यौ-म ला यम्लिकु बअ्जुकुम् लि-बअ्ज़िन् नफ़अ़ंव्-व ला ज़र्रन्, व नकूलु लिल्लज़ी-न ज़-लमू जूकू अ़ज़ाबन्-नारिल्लती कुन्तुम् बिहा तुकज्ज़िबून(42) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् का़लू मा हाज़ा इल्ला रजुलुंय्-युरीदु अंय्यसुद्दकुम् अ़म्मा का-न यअ्बुदु आबाउकुम् व कालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ्तरन्, व कालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्हक्कि लम्मा जा-अहुम् इन् हाजा इल्ला सिहरुम्-मुबीन(43) व मा आतैनाहुम् मिन् कुतुबिंय्-यद्रुसूनहा व मा अरसल्ना इलैहिम् क़ब्ल-क मिन् नज़ीर(44) व कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व मा ब-लगू मिअ्शा-र मा आतैनाहुम् फ़-कज़्ज़बू रुसुली, फ़कै-फ़ का-न नकीर(45)*

कुल इन्नमा अअिजुकुम् बिवाहि-दतिन् अन् तकूमू लिल्लाहि मस्ना व फुरादा सुम्-म त-तफ़क्करू, मा बिसाहिबिकुम् मिन् जिन्नतिन्, इन् हु-व इल्ला नज़ीरुल्-लकुम् बै-न यदै अ़ज़ाबिन् शदीद(46) कुल मा सअल्तुकुम् मिन् अज्रिन् फ़हु-व लकुम्, इन् अज्रि-य इल्ला अ़लल्लाहि व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद(47) कुल इन्-न रब्बी यक्ज़िफु बिल्हक्कि अ़ल्लामुल्-गुयूब(48) कुल जा-अल्हक़्कु वमा युब्दिउल्-बातिलु व मा युअ़ीद(49) कुल इन् ज़लल्तु फ़-इन्नमा अज़िल्लु अ़ला नफ़्सी व इनिह्तदैतु फ़-बिमा यूही इलय्-य रब्बी, इन्नहू समीअुन् क़रीब(50) व लौ तरा इज़् फ़ज़िअू फ़ला फ़ौ-त व उखिजू मिम्-मकानिन् क़रीब(51) व कालू आमन्ना बिही व अन्ना लहुमुत्-तनावुशु मिम्-मकानिम्-बअी़द(52) व कद् क-फ़रू बिही मिन् कब्लु व यक्ज़िफू-न बिल्गैबि मिम्-मकानिम्-बअ़ीद(53) व ही-ल बैनहुम् व बै-न मा यश्तहू-न कमा फुअि-ल बिअश्याअिहिम् मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू फी शक्किम् मुरीब(54)*

सूरह न० 35
(सूरह फ़ातिर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहि फातिरिस्समावाति वलअर्ज़ि जाअिलिल्-म लाइ-कति रुसुलन् उली अज्नि-हतिम् मस्ना व सुला-स व रुबा-अ, यज़ीदु फिल्-ख़ल्कि मा यशा-उ, इन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(1) मा यफ़्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर्रह़्मतिन् फला मुम्सि-क लहा व मा युम्सिक् फ़ला मुर्सि-ल लहू मिम्बअ्दिही, व हुवल् अ़ज़ीजुल-हकीम(2) या अय्युहन्नासुज़्कुरू निअ्-मतल्लाहि अ़लैकुम्, हल् मिन् ख़ालिकिन् गै़रुल्लाहि यरजुकुकुम् मिनस्समा-इ वल्अ़र्ज़ि, ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-अन्ना तुअ्फ़कून(3) व इंय्युकज़्ज़िबू-क फ़-क़द् कुज़्ज़िबत् रुसुलुम् मिन् क़ब्लि-क, व इलल्लाहि तुर्जअ़ुल-उमूर(4) या अय्युहन्नासु इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुन फ़ला तगुर्रन्नकुमुल् हयातुद्दुन्या व ला यगुर्रन्नकुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर(5) इन्नश्-शैता-न लकुम् अदुव्वुन फत्तख़िजूहु अ़दुव्वन्, इन्नमा यद्अू हिज़्बहू लि-यकूनू मिन् अस्हाबिस्सअ़ीर(6) अल्लज़ी-न क-फ़रू लहुम् अ़ज़ाबुन शदीदुन्, वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहात्ति लहुम् मग्फि-रतुंव्-व अज्रुन कबीर(7)* अ-फ-मन् जुय्यि-न लहू सूउ अ़-मलिही फ़-रआहु ह-सनन्, फ-इन्नल्ला-ह युज़िल्लु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ फला तज्हब् नफ़्सु-क अ़लैहिम् ह-सरातिन्, इन्नल्ला-ह अलीमुम्-बिमा यस्-नअ़ून(8) वल्लाहुल्लज़ी अर्-सलर्-रिया-ह फ-तुसीरु सहाबन् फ-सुक़्नाहु इला ब-लदिम्-मय्यितिन् फ-अह़्यैना बिहिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, कज़ालिकन्-नुशूर(9) मन् का-न युरीदुल-अिज़्ज़-त फ़लिल्लाहिल्-अिज़्ज़तु जमीअ़न, इलैहि यस-अ दुल-कलिमुत्तय्यिबु वल्-अ़-मलुस-सालिहु यर-फअुहू, वल्लज़ी-न यम्कुरूनस्सय्यिआति लहुम् अ़ज़ाबुन शदीदुन्, व मक्रू उलाइ-क हु-व यबूर(10) वल्लाहु ख़-ल-क़कुम् मिन् तुराबिन् सुम्-म मिन् नुत्फतिन् सुम्-म ज-अ़-लकुम् अज्वाजन्, व मा तह़्मिलु मिन् उन्सा व ला त-ज़अु इल्ला बिअिल्मिही, व मा युअ़म्म-रु मिम्-मुअ़म्म-रिंव्-व ला युन्कसु मिन् अुमुरिही इल्ला फी किताबिन, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर(11) व मा यस्तविल्-बहरानि हाज़ा अ़ज्बुन् फुरातुन् सा-इगुन् शराबुहू व हाज़ा मिल्हुन् उजाजुन्, व मिन् कुल्लिन् तअ्कुलू-न लह्मन् तरिय्यंव्-व तस्तख़्रिजू-न हिल्य-तन् तल्बसूनहा व तरल्-फुल-क फीहि मवाखि-र लितब्तगू मिन् फज़्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(12) यूलिजुल्लै-ल फिन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फिल्लैलि व सख़्ख़-रश्शम्-स वल्क़-म-र कुल्लुंय्-यज्री लि-अ-जलिम्-मुसम्मन्, ज़ा़लिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् लहुल्-मुल्कु, वल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिही मा यम्लिकू-न मिन् कित्मीर(13) इन् तद्अूहुम् ला यस्मअू दुआ-अकुम् व लौ समिअू मस्तजाबू लकुम्, व यौमल-कि यामति यक्फुरू-न बिशिरकिकुम व ला युनब्बिउ-क मिस्लु ख़बीर •(14)*

या अय्युहन्नासु अन्तुमुल-फु-करा-उ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल् ग़निय्युल-हमीद(15) इंय्यशअ् युज्हिब्कुम् व यअ्ति बिख़ल्किन् जदीद(16) व मा ज़ालि-क अलल्लाहि बि-अ़ज़ीज़(17) व ला तज़िरु वाज़ि-रतुंव्-विज्-र उख्रा, व इन् तद्अु मुस्क़-लतुन् इला हिम्लिहा ला युह्मल् मिन्हु शैउंव्-व लौ का-न ज़ा-कुरबा, इन्नमा तुन्ज़िरुल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्गै़बि व अका़मुस-सला-त, व मन् तज़क्का फ़-इन्नमा य-तज़क्का लि-नफ्सिही व इलल्लाहिल्-मसीर(18) व मा यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीर(19) व लज़्जु़लुमातु व लन्नूर(20) व लज्ज़िल्लु व लल्हरूर(21) व मा यस्तविल्-अह़्या-उ व लल्अम्वातु, इन्नल्ला-ह युस्मिअु मंय्यशा-उ व मा अन्-त बिमुस्मिअ़िम् मन् फ़िल्कुबूर(22) इन् अन्-त इल्ला नज़ीर(23) इन्ना अरसल्ना-क बिल्हक्कि बशीरंव्-व नज़ीरन्, व इम्-मिन् उम्म-तिन् इल्ला ख़ला फ़ीहा नज़ीर(24) व इंय्युकज्ज़िबू-क फ-क़द् कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् जाअहुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति व बिज़्जुबुरि व बिल-किताबिल्-मुनीर(25) सुम्-म अख़ज़्तुल्लज़ी-न क-फ़रू फ-कै-फ़ का-न नकीर(26)*

अलम् तर अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ-अख़्रज्ना बिही स-मरातिम् -मुख़्तलिफन् अल्वानुहा, व मिनल्-जिबालि जु-द्दुम् बीजुंव्-व हुमुरुम् मुख़्तलिफुन् अल्वानुहा व ग़राबीबु सूद(27) व मिनन्नासि वद्दवाब्बि वल-अन्आमि मुख़्तलिफुन् अल्वानुहू कज़ालि-क, इन्नमा यख़्शल्ला-ह मिन् अिबाविहिल्-अु-लमा-उ, इन्नल्ला-ह अ़ज़ीजुन् ग़फूर(28) इन्नल्लज़ी-न यत्लू-न किताबल्लाहि व अका़मुस्सला-त व अन्फ़कू मिम्मा रज़क़्नाहुम् सिर्रंव्-व अ़लानि-यतंय्-यरजू-न तिजा-रतल् लन् तबूर(29) लियुवफ़्फि-यहुम् उजू-रहुम् व यज़ी-दहुम् मिन् फ़ज़्लिही, इन्नहू ग़फूरुन् शकूर(30) वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल्-किताबि हुवल्-हक़्कु मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि, इन्नल्ला-ह बिअिबादिही ल-ख़बीरुम्-बसीर(31) सुम्-म औरस्नल् किताबल्लज़ीनस्तफ़ैना मिन् अिबादिना फ़मिन्हुम् ज़ालिमुल्-लिनफ्सिही व मिन्हुम् मुक्तसिदुन् व मिन्हुम् साबिकुम बिल-खै़राति बि-इ़ज्निल्लाहि, ज़ालि-क हुवल फ़ज़्लुल-कबीर(32) जन्नातु अ़द्निंय्-यद्ख़ुलूनहा युहल्लौ-न फ़ीहा मिन् असावि-र मिन् ज़-हबिंव्-व लुअ्लुअन् व लिबासुहुम् फ़ीहा हरीर(33) व का़लुल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अज़्ह-ब अ़न्नल्-ह-ज़-न, इन्-न रब्बना ल-गफूरुन् शकूर(34) अल्लज़ी अ-हल्लना दारल्-मुकामति मिन् फ़ज़्लिही ला यमस्सुना फ़ीहा न-सबुंव्-व ला यमस्सुना फीहा लुगूब(35) वल्लज़ी-न क-फरू लहुम् नारु जहन्न-म ला युक़्ज़ा अ़लैहिम् फ-यमूतू व ला युख़फ़्फ़फु अ़न्हुम् मिन् अज़ाबिहा, कज़ालि-क नज्ज़ी कुल्-ल कफूर(36) व हुम् यस्तरिखू-न फीहा रब्बना अख्रिजना नअ्मल् सालिहन् गै़रल्लज़ी कुन्ना नअ्मलु, अ-व लम् नुअम्मिरकुम् मा य-तज़क्करु फीहि मन् तज़क्क-र व जा-अकुमुन्नज़ीरु, फ़जूकू फ़मा लिज़्ज़ालिमी-न मिन् नसीर(37)*

इन्नल्ला-ह आ़लिमु ग़ैबिस्समावाति वल्अर्जि इन्नहू अ़लीमुम-बिज़ातिस्सुदूर(38) हुवल्लज़ी ज-अ-लकुम् ख़लाइ-फ फिल्अर्जि फ़-मन् क-फ़-र फ़-अ़लैहि कुफ्रुहू, व ला यज़ीदुल्-काफ़िरी-न कुफ़्रुहुम् अ़िन्-द रब्बिहिम् इल्ला मक्तन् व ला यज़ीदुल-काफिरी-न कुफ्रुहुम् इल्ला ख़सारा(39) कुल् अ-रऐ तुम् शु-रका-अकुमुल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि, अरूनी माज़ा ख़-लकू मिनल्-अर्ज़ि अम् लहुम् शिरकुन् फिस्समावाति अम् आतैनाहुम् किताबन् फ़हुम् अ़ला बय्यि-नतिम् मिन्हु बल् इंय्यअिदुज़्ज़ालिमू-न बअ्जुहुम् बअ्ज़न् इल्ला गुरूरा(40) इन्नल्ला-ह युम्सिकुस्समावाति वल्अर्-ज़ अन् तजूला, व ल-इन् ज़ा-लता इन् अम्-स-कहुमा मिन् अ-हदिम् मिम्बअ्दिही, इन्नहू का-न हलीमन् ग़फूरा(41) व अक़्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् जा-अहुम् नज़ीरुल् ल-यकून्-न अह्दा मिन् इह्दल्-उ-ममि फ़-लम्मा जा-अहुम् नज़ीरुम् मा ज़ा-दहुम् इल्ला नुफूरा(42) इस्तिक्बारन् फिल्अर्जि व मकरस्सय्यि-इ वला यहीकुल-मक्रुस्सय्यि-उ इल्ला बि-अहलिही, फ़-हल् यन्जुरू-न इल्ला सुन्नतल्-अव्वली-न फ़-लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तह़्वीला(43) अ-व लम् यसीरू फिल्अर्जि फ़-यन्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व कानू अशद्-द मिन्हुम् कुव्वतन्, व मा कानल्लाहु लियुअ्जि-ज़हू मिन् शैइन् फिस्समावाति व ला फिल्अर्ज़ि, इन्नहू का-न अ़लीमन् क़दीरा(44) व लौ युआखिजुल्लाहुन्ना-स बिमा क-सबू मा त-र-क अ़ला ज़हरिहा मिन् दाब्बतिंव्-व लाकिंय्-युअख्खिरुहुम् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिअ़िबादिही बसीरा(45)

सूरह न० 36
(सूरह या. सीन.(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या-सी़न्(1) वल्कुरआनिल्-हकीम(2) इन्न-क ल-मिनल्-मुर्सलीन(3) अ़ला सिरातिम्-मुस्तकीम(4) तन्ज़ीलल् अ़ज़ीज़िर्-रहीम(5) लितुन्ज़ि-र कौ़मम्-मा उन्ज़ि-र आबाउहुम् फ़हुम् ग़ाफ़िलून(6) ल-क़द् हक़्क़ल-कौ़लु अ़ला अक्सरिहिम् फ़हम् ला युअ्मिनून(7) इन्ना जअ़ल्ना फी अअ्नाकिहिम् अ़ग्लालन् फ़हि-य इलल्-अज़्कानि फ़हुम् मुक़्महून(8) व जअ़ल्ना मिम्बैनि ऐदीहिम् सद्दंव्-व मिन् ख़ल्फिहिम् सद्दन् फ़-अ़ग्शैनाहुम् फ़हुम् ला युब्सिरून(9) व सवाउन् अ़लैहिम् अ-अन्ज़र्-तहुम् अम् लम् तुन्जिरहुम् ला युअ्मिनून(10) इन्नमा तुन्ज़िरु मनित्त-ब-अ़ज़्ज़क्र व ख़शि-यर्रहमा-न बिल्गै़बि फ़-बश्शिरहु बिमग्फि-रतिंव्-व अज्रिन् करीम(11) इन्ना नह्नु नुह़्यिल्-मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसा-रहुम, व कुल-ल शैइन् अह्सैनाहु फी इमामिम्-मुबीन(12)*

वज़्रिब् लहुम् म-सलन् अस्हाबल्-क़र्-यति• इज् जा-अहल्-मुर्-सलून(13) इज् अरसल्ना इलैहिमुस्नैनि फ़-क़ज़्ज़बूहुमा फ़-अ़ज़्ज़ज्ना बिसालिसिन् फ़का़लू इन्ना इलैकुम् मुर्-सलून(14) का़लू मा अन्तुम् इल्ला ब-शरुम्-मिस्लुना वमा अन्ज़लर्-रहमानु मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला तक्ज़िबून(15) कालू रब्बुना यअ्लमु इन्ना इलैकुम् ल-मुर्-सलून(16) व मा अ़लैना इल्लल्-बलागुल्-मुबीन(17) का़लू इन्ना त-तय्यरना बिकुम् ल-इल्लम् तन्तहू ल-नरजुमन्नकुम् व ल-यमस्सन्नकुम् मिन्ना अ़जा़बुन अलीम(18) का़लू ताइरुकुम् म-अ़कुम् अ-इन् जुक्किरतुंम्, बल् अन्तुम् क़ौमुम्-मुस्रिफून(19) व जा-अ मिन् अक़्सल-मदीनति रजुलुंय्-यस्आ, का़-ल या क़ौमित्तबिअ़ुल-मुर-सलीन(20) इत्तबिअू मल्ला यस्अलुकुम् अज्रंव्-व हुम् मुह्तदून(21)


Quran Para 22 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 22 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 22 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 22 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 22 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 22 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 22 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 22 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 22 को हिंदी में (Quran Para 22 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 22 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment