Quran Para 23 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 23 हिंदी में

Quran Para 23 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 23 in hindi Wa-Mali

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 23 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 23 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर23
पारा नामव मा लि
कुल सूरह4 (सूरह या-सीन, सूरह अस-साफ़्फात, सूरह सॉद् और सूरह अज़-जुमर)
कुल रुकू16

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 23 | Quran Para 23 In Hindi

📖 व मा लि – Wa-Mali (وَمَآ لي)

व मा लि-य ला अअ्बुदुल्लज़ी, फ़-त-रनी व इलैहि तुर्जअून(22) अ-अत्तखिजु मिन् दूनिही आलि-हतन् इंय्युरिद्-निर्-रह्मानु बिजुर्रिल्-ला तुग्नि अ़न्नी शफा-अ़तुहुम् शैअंव्-व ला युन्किजून(23) इन्नी इज़ल्-लफ़ी ज़लालिम्-मुबीन(24) इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम् फस्मअून(25) कीलद्खुलिल्-जन्न-त, का-ल यालै-त कौ़मी यअ्लमून(26) बिमा ग़-फ-र ली रब्बी व ज-अ़-लनी मिनल्-मुक्रमीन(27) व मा अन्ज़ल्ना अ़ला कौ़मिही मिम्बअ्दिही मिन् जुन्दिम्-मिनस्समा-इ व मा कुन्ना मुन्ज़िलीन(28) इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतन् फ़-इज़ा हुम् ख़ामिदून(29) या हस्-रतन् अ़लल्-अिबादि, मा यअ्तीहिम् मिर्-रसूलिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(30) अलम् यरौ कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिनल्-कुरूनि अन्नहुम् इलैहिम् ला यरजिअून(31) व इन् कुल्लुल्-लम्मा जमीअुल्-लदैना मुह्ज़रून(32)*

व आ-यतुल् लहुमुल्-अर्जुल्-मै-ततु अह़्यैनाहा व अख़्रज्ना मिन्हा हब्बन् फ़मिन्हु यअ्कुलून(33) व-जअ़ल्ना फ़ीहा जन्नातिम् मिन् नख़ीलिंव्-व अअ्नाबिंव-व फज्जरना फ़ीहा मिनल्-अुयून(34) लि-यअ्कुलू मिन् स-मरिही व मा अ़मिलत्हु ऐदीहिम, अ-फ़ला यश्कुरून(35) सुब्हानल्लज़ी ख़-लक़ल्-अज़्वा-ज कुल्लहा मिम्मा तुम्बितुल्-अर्जु व मिन् अन्फुसिहिम् व मिम्मा ला यअ्लमून(36) व आ-यतुल् लहुमुल्लैलु नस्-लखु मिन्हुन्नहा-र फ़-इज़ा हुम् मुज्लिमून(37) वश्शम्सु तज्री लिमुस्त-कर्रिल्-लहा, ज़ालि-क तक़दीरुल अ़ज़ीज़िल्-अ़लीम(38) वल्क़-म-र क़द्दरनाहु मनाज़ि-ल हत्ता आ़-द कल्-अुरजूनिल-क़दीम(39) लश्शम्सु यम्बगी लहा अन् तुद्रिकल् क़-म-र व लल्लैलु साबिकुन्-नहारि, व कुल्लुन् फ़ी फ़-लकिंय्-यस्बहून(40) व आ-यतुल्-लहुम् अन्ना हमल्ना जुर्रिय्य-तहुम् फिल्-फुल्किल् मश्हून(41) व ख़लक़्ना लहुम् मिम्-मिस्लिही मा यरकबून(42) व इन्न-शअ् नुग्रिक़्हुम् फ़ला सरी-ख़ लहुम् व ला हुम् युन्क़जून(43) इल्ला रह्म-तम् मिन्ना व मताअन् इला हीन(44) व इज़ा की-ल लहुमुत्तकू मा बै-न ऐदीकुम् व मा खल्फ़कुम् लअ़ल्लकुम् तुरहमून(45) व मा तअ्तीहिम् मिन् आ-यतिम् मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू अ़न्हा मुअ्रिज़ीन(46) व इज़ा की-ल लहुम् अन्फ़िकू मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू अ-नुत्अिमु मल्लौ यशाउल्लाहु अत्-अ़-महू इन् अन्तुम् इल्ला फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(47) व यकूलू-न मता हाज़ल-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(48) मा यन्जु रू-न इल्ला सै-हतंव्-वाहि-दतन् तअ्खुजुहुम् व हुम् यखिस्सिमून(49 फ़ला यस्ततीअू-न तौसि-यतंव्-व ला इला अह़्लिहिम् यरजिअून(50)*

व नुफि-ख़ फिस्सूरि फ-इज़ा हुम् मिनल्-अज्दासि इला रब्बिहिम् यन्सिलून(51) कालू या वैलना मम्ब-अ़-सना मिम् -मरकदिना • हाज़ा मा व-अ़-दर्रह्मानु व स-दक़ल्-मुरसलून(52) इन् कानत् इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतन् फ़-इज़ा हुम् जमीअुल-लदैना मुह्ज़रून(53) फ़ल्यौ-म ला तुज्लमु नफ़्सुन् शैअंव्-व ला तुज्जौ़-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून(54) इन्-न अस्हाबल्-जन्नतिल्-यौ-म फ़ी शुगुलिन् फ़ाकिहून(55) हुम् व अज़्वाजुहुम् फ़ी ज़िलालिन् अ़लल्-अराइकि मुत्तकिऊन(56) लहुम् फ़ीहा फ़ाकि-हतुंव्-व लहुम् मा यद्-दअून(57) सलामुन्, कौ़लम् मिर्रब्बिर्-रहीम(58) वम्ताजुल्-यौ-म अय्युहल् मुज्रिमून(59) अलम् अअ्हद् इलैकुम् या बनी आद-म अल्ला तअ्बुदुश्शैता-न इन्नहू लकुम् अ़दुव्वुम्-मुबीन(60) व अनिअ्बुदूनी, हाज़ा सिरातुम् मुस्तकीम(61) व ल-क़द् अज़ल्-ल मिन्कुम् जिबिल्लन् कसीरन्, अ-फ़लम् तकूनू तअ्किलून(62) हाज़िही जहन्नमुल्लती कुन्तुम् तू-अ़दून(63) इस्लौहल्-यौ-म बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(64) अल्यौ-म नख़्तिमु अ़ला अफ़्वाहिहिम् व तुकल्लिमुना ऐदीहिम् व तश्हदु अर्जुलुहुम् बिमा कानू यक्सिबून(65) व लौ नशा-उ ल-तमस्ना अ़ला अअ्युनिहिम् फ़स्त-बकुस्सिरा-त फ़-अन्ना युब्सिरून(66) व लौ नशा-उ ल-मसख़्नाहुम् अ़ला मका-नतिहिम् फ़-मस्तताअू मुज़िय्यंव्-व ला यर्जिअून(67)*

व मन् नुअ़म्मिरहु नुनक्किस्हु फ़िल्खल्कि अ-फ़ला यअ्किलून(68) व मा अ़ल्लम्नाहुश्-शिअ्-र व मा यम्बगी लहू, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रुंव-व कुरआनुम्-मुबीन(69) लियुन्ज़ि-र मन् का-न हय्यंव्-व यहिक़्क़ल्-कौ़लु अ़लल्-काफ़िरीन(70) अ-व लम् यरौ अन्ना ख़लक़्ना लहुम् मिम्मा अ़मिलत् ऐदीना अन्आमन् फ़हुम् लहा मालिकून(71) व ज़ल्लल्नाहा लहुम् फ़मिन्हा रकूबुहुम् व मिन्हा यअ्कुलून(72) व लहुम् फ़ीहा मनाफ़िअु व मशारिबु, अ-फ़ला यश्कुरून(73) वत्त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि आलि-हतल् लअ़ल्लहुम् युन्सरून(74) ला यस्ततीअू-न नस्-रहुम् व हुम् लहुम् जुन्दुम् मुह्ज़रूना(75) फ़ला यह्जुन्-क कौ़लुहुम्• इन्ना नअ्लमु मा युसिररून व मा युअ्लिनून(76) अ-व लम् यरल्-इन्सानु अन्ना ख़लक़्नाहु मिन् नुत्फ़तिन् फ़-इज़ा हु-व ख़सीमुम्-मुबीन(77) व ज़-र-ब लना म-सलंव्-व नसि-य ख़ल्क़हू, का-ल मंय्युह़्यिल्-अिज़ा-म व हि-य रमीम(78) कुल युह़्यीहल्लज़ी अन्श-अहा अव्व-ल मर्रतिन्, व हु-व बिकुल्लि ख़ल्किन् अ़लीम(79) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुम् मिनश्श-जरिल्-अख़-ज़रि नारन् फ-इज़ा अन्तुम् मिन्हु तूकिदून(80) अ-व लैसल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्यख्लु-क़ मिस्लहुम्, बला, व हुवल् ख़ल्लाकुल-अ़लीम(81) इन्नमा अम्रुहू इज़ा अरा-द शैअन् अंय्यकू-ल लहू कुन् फ़-यकून(82) फ़-सुब्हानल्लज़ी बि-यदिही म-लकूतु कुल्लि शैइंव्-व इलैहि तुर्जअून(83)*

सूरह न० 37
( सूरह अस-साफ़्फात(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वस्साफ़्फ़ाति सफ़्फ़ा(1) फज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा(2) फ़त्तालियाति ज़िक्रा(3) इन्-न इला-हकुम् लवाहिद्(4) रब्बुस्समावाति वलअर्जि व मा बैनहुमा व रब्बुल्-मशारिक(5) इन्ना ज़य्यन्नस्समा-अद्दुन्या बिज़ी-नति-निल्-कवाकिब(6) व हिफ़्ज़म् मिन् कुल्लि शैतानिम्-मारिद(7) ला यस्समअू-न इलल् म-लइल्-अअ्ला व युक़्ज़फू-न मिन् कुल्लि जानिब(8) दुहूरंव्-व लहुम् अ़ज़ाबुंव्-वासिब(9) इल्ला मन् ख़तिफ़ल्-ख़त्फ़-त फ़-अत्ब-अ़हू शिहाबुन् साकिब(10) फ़स्तफ्तिहिम् अ-हुम् अशद्दु ख़ल्क़न् अम्मन् ख़लक़्ना, इन्ना ख़लक़्नाहम मिन् तीनिल्-लाज़िब(11) बल् अ़जिब्-त व यस्ख़रून(12) व इज़ा जुक्किरू ला यज़्कुरून(13) व इज़ा रऔ आ-यतंय्-यस्तस्ख़िरून(14) व कालू इन् हाजा इल्ला सिहरुम्-मुबीन(15) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अिज़ामन् अ-इन्ना ल-मब्अूसून(16) अ-व आबा-उनल्-अव्वलून(17) कुल् न-अ़म् व अन्तुम् दाखिरून(18) फ़-इन्नमा हि-य ज़ज्-रतुंव्-वाहि-दतुन् फ़-इज़ा हुम् यन्जुरून(19) व कालू या वै-लना हाज़ा यौमुद्दीन(20) हाज़ा यौमुल फ़स्लिल्लज़ी कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून(21)*

उहशुरुल्लज़ी-न ज़-लमू व अज़्वाजहुम् व रुकानू यअ्बुदून(22) मिन् दूनिल्लाहि फ़ह्दूहुम् इला सिरातिल्-जहीम•(23) वक़िफ़हुम् इन्नहुम् मस्अूलून(24) मा लकुम् ला तना-सरून(25) बल् हुमुल्-यौ-म मुस्तस्लिमून(26) व अक़्ब-ल बअ्जुहुम् अ़ला बअ्जिंय्-य-तसा-अलून(27) कालू इन्नकुम् कुन्तुम् तअ्तू-नना अ़निल्-यमीन(28) कालू बल्-लम् तकूनू मुअ्मिनीन(29) व मा का-न लना अ़लैकुम् मिन् सुल्तानिन् बल् कुन्तुम् कौ़मन् ताग़ीन(30) फ़-हक्-क़ अ़लैना कौ़लु रब्बिना इन्ना लज़ा-इकून(31) फ़-अग़्वैनाकुम् इन्ना कुन्ना गा़वीन(32) फ़-इन्नहुम् यौमइज़िन् फिल्-अ़ज़ाबि मुश्तरिकून(33) इन्ना कज़ालि-क नफ़अ़लु बिल्-मुज्रिमीन(34) इन्नहुम् कानू इज़ा की़-ल लहुम् ला इला-ह इल्लल्लाहु यस्तक्बिरून(35) व यकूलू-न अ-इन्ना लतारिकू आलि-हतिना लिशाअिरिम्-मज्नून(36) बल जा-अ बिल्हक्क़ि व सद्द-क़ल् मुर-सलीन(37) इन्नकुम् लज़ा-इकुल अ़ज़ाबिल्-अलीम(38) व मा तुज्जौ-न इल्ला मा कुन्तुम् तअ्मलून(39) इल्ला अिबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन(40) उलाइ-क लहुम् रिज्कुम्-मअ्लूम(41) फ़वाकिहु व हुम् मुक्रमून(42) फ़ी जन्नातिन्-नअ़ीम(43) अ़ला सुरुरिम् मु-तक़ाबिलीन(44) युताफु अ़लैहिम् बिकअ्सिम् मिम्-मअ़ीन(45) बैज़ा-अ लज़्ज़तिल्-लिश्शारिबीन(46) ला फ़ीहा गौलुंव्-व ला हुम् अ़न्हा युन्ज़फून(47) व अिन्-दहुम् कासिरातुत्-तरफ़ि अ़ीन(48) क-अन्नहुन्-न बैजुम्-मक्नून(49) फ़-अक़्ब-ल बअ्जुहुम् अ़ला बअ्ज़िंय्-य-तसा-अलून(50) का-ल का़इलुम्-मिन्हुम् इन्नी कान ली क़रीन(51) यकूलु अ-इन्न-क लमिनल्-मुसद्दिकीन(52) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना ल-मदीनून(53) का़-ल हल् ल अन्तुम् मुत्तलिअून(54) फ़त्त-ल-अ़ फ़-रआहु फ़ी सवाइल्-जहीम(55) का-ल तल्लाहि इन् कित्-त ल तुरदीन(56) व लौ ला निअ्मतु रब्बी लकुन्तु मिनल्-मुह्ज़रीन(57) अ-फ़मा नह्नु बिमय्यितीन(58) इल्ला मौत-तनल्-ऊला व मा नह्नु बिमुअ़ज़्ज़बीन(59) इन्-न हाज़ा ल-हुवल् फौ़जुल-अ़ज़ीम(60) लिमिस्लि हाजा फ़ल्यअ्मलिल्-आ़मिलू न(61) अ-जा़लि-क खै़रुन नुजुलन् अम् श-ज-रतुज्-ज़क़्कूम(62) इन्ना जअ़ल्नाहा फित्-नतल् लिज़्जा़लिमीन(63) इन्नहा श-ज-रतुन् तख्रुजु फ़ी अस्लिल्-जहीम(64) तल्अु़हा क-अन्नहू रुऊसुश्-शयातीन(65) फ़-इन्नहुम् ल-आकिलू-न मिन्हा फ़-मालिऊ-न मिन्हल्-बुतून(66) सुम्-म इन्-न लहुम् अ़लैहा लशौबम् मिन् हमीम(67) सुम्-म इन्-न मरजि-अ़हुम् ल-इलल्-जहीम(68) इन्नहुम् अल्फ़ौ आबा-अहुम् जाल्लीन(69) फ़हुम् अ़ला आसारिहिम् युहरअ़ून(70) व ल-क़द् ज़ल्-ल क़ब्लहुम् अक्सरुल्-अव्वलीन(71) व ल-क़द् अरसल्ना फ़ीहिम् मुन्ज़िरीन(72) फ़न्जुर् कै-फ का-न आ़कि-बतुल्-मुन्ज़रीन(73) इल्ला अ़िबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन(74)*

व ल-क़द् नादाना नूहुन् फ़-लनिअ्मल्-मुजीबून(75) व नज्जैनाहु व अह़्लहू मिनल् करबिल्-अ़ज़ीम(76) व जअ़ल्ना जुर्रिय्य-तहू हुमुल्-बाक़ीन(77) व तरक्ना अ़लैहि फ़िल्-आख़िरीन(78) सलामुन् अ़ला नूहिन् फिल्-आ़लमीन(79) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुह्सिनीन(80) इन्नहू मिन् अिबादिनल्-मुअ्मिनीन(81) सुम्-म अग्ररक़्नल्-आ-ख़रीन(82) व इन्-न मिन् शी-अ़तिही ल-इब्राहीम(83) इज् जा-अ रब्बहू बिक़ल्बिन् सलीम(84) इज् का-ल लि-अबीहि व कौ़मिही माज़ा तअ्बुदून(85) अ-इफ़्कन् आलि-हतन् दूनल्लाहि तुरीदून(86) फ़मा ज़न्नुकुम् बिरब्बिल्-आ़लमीन(87) फ़-न-ज़-र नज्र-तन् फ़िन्नुजूम(88) फ़का-ल इन्नी सक़ीम(89) फ़-तवल्लौ अ़न्हु मुदबिरीन(90) फ़रा-ग़ इला आलि-हतिहिम् फ़का़-ल अला तअकुलून(91) मा लकुम् ला तन्तिकून(92) फ़रा-ग़ अ़लैहिम् जर्बम्-बिल्यमीन(93) फ़-अक़्बलू इलैहि यज़िफ़्फून(94) का-ल अ-तअ्बुदू-न मा तन्हितून(95) वल्लाहु ख़-ल-क़कुम् व मा तअ्मलून(96) कालुब्नू लहू बुन्यानन् फ़-अल्कूहु फ़िल्-जहीम(97) फ़-अरादू बिही कैदन् फ़-जअ़ल्नाहुमुल्-अस्-फ़लीन(98) व का़-ल इन्नी ज़ाहिबुन् इला रब्बी स-यह्दीन(99) रब्बि हब् ली मिनस्सालिहीन(100) फ़-बश्शरनाहु बिगुलामिन् हलीम(101) फ़-लम्मा ब-ल-ग़ म-अ़हुस्सअ्-य या का-ल या बुनय्-य इन्नी अरा फिल्-मनामि अन्नी अज़्बहु-क फ़न्जुर माज़ा तरा, का़-ल या अ-बतिफ़अ़ल् मा तुअ्मरु, स-तजिदुनी इन्शा-अल्लाहु मिनस्साबिरीन(102) फ़-लम्मा अस्-लमा ब तल्लहू लिल्जबीन(103) व नादैनाहु अंय्या इब्राहीम(104) क़द् सद्दक्तर्रुअ्या इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल-मुह्सिनीन(105) इन्-न हाज़ा ल-हुवल् बलाउल्-मुबीन(106) व फ़दैनाहु बिज़िव्हिन अ़ज़ीम(107) व तरक़्ना अ़लैहि फिल्-आख़िरीन(108) सलामुन् अ़ला इब्राहीम(109) कज़ालि-क नज्ज़िल-मुहिसनीन(110) इन्नहू मिन् अिबादिनल्-मुअ्मिनीन(111) व बश्शरनाहु बि-इस्हा-क़ नबिय्यम् मिनस्-सालिहीन(112) व बारक्ना अ़लैहि व अ़ला इस्हा-क, व मिन् जुर्रिय्यतिहिमा मुह्सिनुंव्-व ज़ालिमुल्-लिनफ्सिही मुबीन(113)*

व ल-क़द् मनन्ना अ़ला मूसा व हारून(114) व नज्जैनाहुमा व कौ़महुमा मिनल् करबिल्-अ़ज़ीम(115) व नसरनाहुम् फ़कानू हुमुल्-ग़ालिबीन(116) व आतैनाहुमल् किताबल्-मुस्तबीन(117) व हदैनाहुमस्सिरातल् मुस्तकीम(118) व तरक्ना अ़लैहिमा फिल्-आख़िरीन(119) सलामुन् अ़ला मूसा व हारून(120) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल मुह्सिनीन(121) इन्नहुमा मिन् अिबादिनल्-मुअ्मिनीन(122) व इन्-न इल्या-स लमिनल्-मुर्-सलीन(123) इज् का़-ल लिकौ़मिही अला तत्तकून(124) अतद्अू-न बअ्लंव्-व त-ज़रू-न अहस-नल्-ख़ालिक़ीन(125) अल्ला-ह रब्बकुम् व रब्-ब आबा-इकुमुल् अव्वलीन(126) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-इन्नहुम् ल-मुह्ज़रून(127) इल्ला अिबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन(128) व तरक्ना अ़लैहि फिल्-आख़िरीन(129) सलामुन् अ़ला इल्यासीन(130) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल मुह्सिनीन(131) इन्नहु मिन् अिबादिनल्-मुअ्मिनीन(132) व इन्-न लूतल्-लमिनल्-मुर्-सलीन(133) इज् नज्जैनाहु व अहलहू अज्मअ़ीन(134) इल्ला अ़जूज़न फ़िल-ग़ाबिरीन(135) सुम्-म दम्मरनल्-आख़रीन(136) व इन्नकुम् ल-तमुर्रू-न अ़लैहिम् मुस्बिहीन(137) व बिल्लैलि, अ-फ़ला तअ्किलून(138)*

व इन्-न यूनु-स लमिनल्-मुर्-सलीन(139) इज् अ-ब-क़ इलल्-फुल्किल्-मश्हून(140) फ़-सा-ह-म फ़का-न मिनल् -मुद्-हज़ीन(141) फ़ल्त-क़-महुल्-हूतू व हु-व मुलीम(142) फ़-लौ ला अन्नहू का-न मिनल-मुसब्बिहीन(143) ल-लबि-स फी बत्निही इला यौमि युब्अ़सून •(144) फ़-नबज्नाहु बिल्अ़रा-इ व हु-व सक़ीम(145) व अम्बत्ना अ़लैहि श-ज-रतम् मिंय्यक्तीन(146) व अरसल्लाहु इला मि-अति अल्फ़िन् औ यज़ीदून(147) फ़-आमनू फ़-मत्तअ्नाहुम् इला हीन(148) फ़स्तफ़्तिहिम् अ-लिरब्बिकल्-बनातु व लहुमुल्-बनून(149) अम् ख़लक़्नल्-मलाइ-क-त इनासंव्-व हुम् शाहिदून(150) अला इन्नहुम् मिन् इफ्किहिम् ल-यकूलून(151) व-लदल्लाहु व इन्नहुम् ल-काज़िबून(152) अस्त-फ़ल्-बनाति अ़लल्-बनीन(153) मा लकुम्, कै-फ़ तह्कुमून(154) अ-फ़ला तज़क्करून(155) अम् लकुम् सुल्तानुम्-मुबीन(156) फ़अतू बिकिताबिकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(157) व ज-अ़लू बैनहू व बैनल्-जिन्नति न-सबन्, व ल-क़द् अ़लि-मतिल्-जिन्नतु इन्नहुम् ल-मुह्ज़रून(158) सुब्हानल्लाहि अ़म्मा यसिफून(159) इल्ला अिबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन(160) फ़-इन्नकुम् व मा तअ्बुदून(161) मा अन्तुम् अ़लैहि बिफ़ातिनीन(162) इल्ला मन् हु-व सालिल्-जहीम(163) व मा मिन्ना इल्ला लहू मक़ामुम् मअ्लूम(164) व इन्ना ल-नह्नुस्-साफ़्फून(165) व इन्ना ल-नह्नुल-मुसब्बिहून(166) व इन् कानू ल-यकूलून(167) लौ अन्-न अिन्-दना ज़िक्रम् मिनल्-अव्वलीन(168) लकुन्ना अिबादल्लाहिल्-मुख़्लसीन(169) फ़-क-फ़रू बिही फ़सौ-फ़ यअ्लमून(170) व ल-क़द् स-बक़त् कलि-मतुना लिअिबादिनल्-मुर्-सलीन(171) इन्नहुम् लहुमुल्-मन्सूरून(172) व इन्-न जुन्दना लहुमुल्-ग़ालिबून(173) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम् हत्ता हीन(174) व अब्सिरहुम् फ़सौ-फ़ युब्सिरून(175) अ-फ़ बि-अ़ज़ाबिना यस्तअ्जिलून(176) फ़-इज़ा न-ज़-ल बिसा-हतिहिम् फ़सा-अ सबाहुल-मुन्ज़रीन(177) व तवल्-ल अ़न्हुम् हत्ता हीन(178) व अब्सिर् फ़सौ-फ़ युब्सिरून(179) सुब्हा-न रब्बि-क रब्बिल्-अिज़्ज़ति अ़म्मा यसिफून(180) व सलामुन् अ़लल्-मुर्-सलीन(181) वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्-आ़लमीन(182)*

सूरह न० 38
(सूरह सॉद्(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सॉद् वल्-कुरआनि जिज्जिक्र(1) बलिल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ी अिज़्ज़तिंव्-व शिका़क़(2) कम् अह़्लक्ना मिन् क़ब्लिहिम् मिन् क़र्निन् फ़नादव्-व ला-त ही-न मनास(3) व अ़जिबू अन् जा-अहुम् मुन्ज़िरुम् -मिन्हुम् व का़लल-काफ़िरू-न हाज़ा साहिरुन् कज़्जा़ब(4) अ-ज-अ़लल् आलि-ह-त इलाहंव्-वाहिदन इन्-न हाज़ा लशैउन् अुजाब(5) वन्त-लक़ल्-म-ल-उ मिन्हुम् अनिमशू वस्बिरू अ़ला आलि-हतिकुम् इन्-न हाज़ा लशैउंय्-युराद(6) मा समिअ्ना बिहाज़ा फ़िल्-मिल्लतिल्-आख़िरति इन् हाज़ा इल्लख़्तिलाक़(7) अ-उन्ज़ि-ल अ़लैहिज़्ज़िक्रु मिम्बैनिना, बल् हुम् फी शक्किम् मिन् ज़िक्री बल् लम्मा यजूकू अ़ज़ाब(8) अम् अिन्दहुम् ख़ज़ा-इनु रह्मति रब्बिकल्-अ़ज़ीज़िल्-वह्हाब(9) अम् लहुम् मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा, फल्यरतकू फिल्-अस्बाब(10) जुन्दुम्-मा हुनालि-क मह्जूमुम् मिनल्-अह्ज़ाब(11) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् कौ़मु नूहिंव्-व आदुंव्-व फ़िरऔनु जुल-औताद(12) व समूदु व कौ़मु लूतिंव्-व अस्हबुल्-ऐ’-कति, उलाइ-कल्-अह्ज़ाब(13) इन् कुल्लुन् इल्ला कज़्ज़-बर्रुसु-ल फ़-हक्-क़ अिका़ब(14)*

व मा यन्जुरु हा-उला-इ इल्ला सै-हतंव्वाहि-दतम् मा लहा मिन् फ़वाक़(15) व कालू रब्बना अज़्ज़िल्-लना कित्तना क़ब्-ल यौमिल्-हिसाब(16) इस्बिर् अ़ला मा यकूलू-न वज़्कुर् अ़ब्दना दावू-द ज़ल्ऐदि इन्नहू अव्वाब(17) इन्ना सख़्ख़रनल्-जिबा-ल म-अ़हू युसब्बिह्-न बिल् -अ़शिय्यि वल-इश्राक़(18) वत्तै-र महशू-रतन्, कुल्लुल्लहू अव्वाब(19) व- श-दद्ना मुल्कहू व- आतैनाहुल्-हिक्म-त व फ़स्लल् खिताब(20) व हल् अता-क न-बउल्-ख़स्मि • इज् तसव्वरुल्-मिहराब(21) इज् द-ख़लू अ़ला दावू-द फ़-फ़ज़ि-अ़ मिन्हुम् कालू ला तख़फू ख़स्मानि बगा़ बअ्जुना अ़ला बअ्ज़िन् फ़ह्कुम् बैनना बिल्हक़्क़ि व ला तुश्तित् वह्दिना इला सवा-इस्सिरात(22) इन्-न हाज़ा अख़ी, लहू तिस्अुंव्-व तिस्अू-न नअ्-जतंव्-व लि-य नअ्-जतुंव्-वाहि-दतुन्, फ़का़-ल अक्फ़िल्नीहा व अ़ज़्ज़नी फ़िल्-ख़िताब(23) का-ल ल-क़द् ज़-ल-म-क बिसुआलि-नअ् जति-क इला निआ़जिही, व इन्-न कसीरम् मिनल्-खु-लता-इ ल-यब्गी बअ्जुहम् अ़ला बअ्जिन इल्लल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-सालिहाति व क़लीलुम्-मा हुम् व जन्-न दावूदु अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग्फ़-र रब्बहू व ख़र्-र राकिअंव्-व अनाब •(24) {{अल-सज़्दाः}} फ़-ग़फरना लहू ज़ालि-क, व इन्-न लहू अिन्दना ल-जुल्फ़ा व हुस्-न मआब(25) या दावूदु इन्ना जअ़ल्ना-क ख़ली-फ़तन् फ़िल्अर्जि फ़ह्कुम् बैनन्नासि बिल्हक़्क़ि व ला तत्तबिअिल्हवा फ़युज़िल्ल-क अ़न् सबीलिल्लाहि, इन्नल्लज़ी-न यज़िल्लू-न अ़न् सबीलिल्लाहि लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीदुम्-बिमा नसू यौमल्-हिसाब(26)*

व मा ख़लक़्नस्समा-अ वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा बातिलन्, ज़ालि-क ज़न्नुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिनन्नार(27) अम् नज्अ़लुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति कल्-मुफ्सिदी-न फिल्अर्ज़ि अम् नज्अ़लुल्-मुत्तकी-न कल्फुज्जार(28) किताबुन् अन्ज़ल्नाहु इलै-क मुबारकुल्-लियद्-दब्बरू आयातिही व लि-य-तज़क्क-र उलुल्-अल्बाब(29) व व-हब्ना लिदावू-द सुलैमा-न, निअ्मल्-अ़ब्दु इन्नहू अव्वाब(30) इज् अुरि-ज़ अ़लैहि बिल्अशिय्यिस्-साफ़िनातुल्-जियाद(31) फ़का-ल इन्नी अह्बब्तु हुब्बल-खै़रि अ़न् जिक्रि रब्बी हत्ता तवारत् बिल्-हिजाब(32) रुद्दूहा अ़लय्-य फ़-तफ़ि-क मस्हम्-बिस्सूकि वल्-अअ्नाक़(33) व ल-क़द् फ़तन्ना सुलैमा-न व अल्कै़ना अ़ला कुर्सिय्यिही ज-सदन् सुम्-म अनाब(34) का-ल रब्बिग्फ़िर् ली व हब् ली मुल्कल्-ला यम्बग़ी लि-अ-हदिम् मिम्बअ्दी इन्न-क अन्तल्-वह्हाब(35) फ़-सख़्खरना लहुर्-री-ह तज्री बिअम्रिही रुख़ाअन् हैसु असाब(36) वश्शयाती-न कुल्-ल बन्नाइंव्-व ग़व्वास(37) व आख़री-न मुक़र्रनी-न फ़िल्-अस्फ़ाद(38) हाज़ा अ़ता-उना फ़म्-नुन् औ अम्सिक् बिगै़रि हिसाब(39) व इन्-न लहू अिन्दना ल-जुल्फ़ा व हुस्-न मआब(40)*

वज़्कुर अ़ब्दना अय्यू-ब • इज् नादा रब्बहू अन्नी मस्सनि-यश्शैतानु बिनुस्बिंव-व अ़ज़ाब(41) उरकुज् बिरिज्लि-क हाज़ा मुग्-त-सलुम् बारिदुंव्-व शराब(42) व व-हब्ना लहू अह़्लहू व मिस्लहुम् म-अ़हुम् रह़्म-तम्-मिन्ना व ज़िक्रा लि-उलिल्-अल्बाब(43) व खुज् बि-यदि-क जिग्सन् फज़्रिब् बिही व ला तहनस्, इन्ना वजद्नाहु साबिरन्, निअ्मल्-अ़ब्दु, इन्नहू अव्वाब(44) वज़्कुर् अिबा-दना इब्राही-म व इस्हा-क़ व यअ्कू-ब उलिल्-ऐदी वल्-अब्सार(45) इन्ना अख़्लस्नाहुम् बिख़ालि-सतिन् ज़िक्रद्दार(46) व इन्नहुम् अिन्दना लमिनल् मुस्तफ़ैनल्-अख़्यार(47) वज़्कुर् इस्माअ़ी-ल वल्य-स-अ़ व ज़ल्किफ़्लि, व कुल्लुम् मिनल्-अख़्यार(48) हाज़ा जिक्रुन्, व इन्-न लिल्-मुत्तक़ी-न लहुस्-न मआब(49) जन्नाति अ़द्निम्-मुफ़त्त-ह-तल् लहुमुल्-अब्वाब(50) मुत्तकिई-न फ़ीहा यद्अू-न फ़ीहा बिफ़ाकि-हतिन् कसी-रतिंव्-व शराब(51) व अिन्दहुम् का़सिरातुत्तर्फि अत्राब(52) हाज़ा मा तू-अ़दू-न लियौमिल्-हिसाब •(53) इन्-न हाज़ा ल-रिज़्कुना मा लहू मिन्-नफ़ाद(54) हाज़ा व इन्-न लित्तागी-न लशर्-र मआब(55) जहन्न-म यस्लौनहा फ़बिअ्सल्-मिहाद(56) हाज़ा फ़ल्यजूकूहु हमीमुंव्-व ग़स्साक़(57) व आ-ख़रु मिन् शक्लिही अज़्वाज(58) हाज़ा फ़ौजुम्-मुक्तहिमुम्- म-अ़कुम् ला मर्-हबम् बिहिम्, इन्नहुम् सालुन्नार(59) कालू बल् अन्तुम्, ला मर-हबम् बिकुम्, अन्तुम् कद्दम्तुमूहु लना फ़बिअ्सल-क़रार(60) का़लू रब्बना मन् क़द्द-म लना हाज़ा फ़ज़िद्हु अ़ज़ाबन् जिअ्फ़न् फ़िन्नार(61) व का़लू मा लना ला नरा रिजालन् कुन्ना नअुद्दुहुम्-मिनल्-अश्रार(62) अत्त-ख़ज़्नाहुम् सिख़्रिय्यन् अम् ज़ाग़त् अ़न्हुमुल्-अब्सार(63) इन्-न ज़ालि-क ल-हक़्कुन् तख़ासुमु अह़्लिन्नार(64)*

कुल् इन्नमा अ-न मुन्जिरुंव्-व मा मिन् इलाहिन् इल्लल्लाहुल्-वाहिदुल्-क़ह्हार(65) रब्बुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमल्-अ़ज़ीजुल्-ग़फ़्फ़ार(66) कुल् हु-व न-बउन् अ़ज़ीम(67) अन्तुम् अ़न्हु मुअ्रिजून(68) मा का-न लि-य मिन् अिल्मिम्-बिल्म-लइल्-अअ्ला इज् यख़्तसिमून(69) इंय्यूहा इलय्-य इल्ला अन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन(70) इज् का-ल रब्बु-क लिल्मलाइ-कति इन्नी ख़ालिकुम् ब-शरम्-मिन् तीन(71) फ़-इज़ा सव्वैतुहू व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर्रूही फ़-क़अू लहू साजिदीन(72) फ़-स-जदल् मलाइ-कतु कुल्लुहुम् अज्मअून(73) इल्ला इब्ली-स, इस्तक्ब-र व का-न मिनल्-काफ़िरीन(74) का़-ल या इब्लीसु मा म-न-अ़-क अन् तस्जु-द लिमा ख़लक्तु बि-यदय्-य, अस्तक्बर्-त अम् कुन्-त मिनल्-आ़लीन(75) का-ल अ-न खै़रुम्-मिन्हु ख़लक्तनी मिन्-नारिंव्-व ख़लक्तहू मिन् तीन(76) का-ल फ़ख़्रुज् मिन्हा फ़-इन्न-क रजीम(77) व इन्-न अ़लै-क लअ्नती इला यौमिद्दीन(78) का-ल रब्बि फ़-अन्जिरनी इला यौमि युब्अ़सून(79) का-ल फ़-इन्न-क मिनल्-मुन्ज़रीन(80) इला यौमिल्-वक्तिल-मअ्लूम(81) का-ल फ़बिअिज़्ज़ति-क ल-उग़्वियन्नहुम् अज्मअ़ीन(82) इल्ला अिबा-द-क मिन्हुमुल्-मुख़्लसीन(83) का-ल फ़ल-हक़्कु वल्-हक्-क़ अकूल(84) ल-अम्ल-अन्-न जहन्न-म मिन्-क व मिम्-मन् तबि-अ़-क मिन्हुम् अज्मअ़ीन(85) कुल् मा अस्अलुकुम् अ़लैहि मिन् अज्रिंव्-व मा अ-न मिनल्-मु-त-कल्लिफ़ीन(86) इन् हु-व इल्ला ज़िक्रुल्-लिल्आ़लमीन(87) व लतअ्-लमुन्-न न-ब-अहू बअ्-द हीन(88)

सूरह न० 39
(सूरह अज़-जुमर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तन्ज़ीलुल-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हकीम(1) इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्-हक्क़ि फ़अ् बुदिल्ला-ह मुख्लिसल्-लहुद्दीन(2) अला लिल्लाहिद्-दीनुल्-ख़ालिसु, वल्लज़ीनत्त-खजू मिन् दूनिही औलिया-अ • मा नअ्बुदुहुम् इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फ़ा, इन्नल्ला-ह यह्कुमु बैनहुम् फ़ीमा हुम् फ़ीहि यख़्तलिफू-न, इन्नल्ला-ह ला यह्दी मन् हु-व काज़िबुन कफ्फ़ार(3) लौ अरादल्लाहु अंय्यत्तखि-ज़ व-लदल्लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुकु मा यशा-उ सुब्हानहू, हुवल्लाहुल्-वाहिदुल्-क़ह्हार(4) ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि युकव्विरुल् -लै-ल अ़लन्नहारि व युकव्विरुन्-नहा-र अ़लल्-लैलि व सख़्ख़-रश्-शम्-स वल्क़-म-र, कुल्लुंय्-यज्री लि-अ-जलिम् मुसम्मन्, अला हुवल्-अ़ज़ीजुल्-ग़फ़्फ़ार(5) ख़-ल-क़कुम् मिन् नफ्सिंव्वाहि-दतिन् सुम्-म ज-अ़-ल मिन्हा जौ़-जहा व अन्ज़-ल लकुम् मिनल्-अन्आमि समानि-य-त अज़्वाजिन्, यख़्लुकुकुम् फ़ी बुतूनि उम्म-हातिकुम् ख़ल्क़म्-मिम्बअ्दि ख़ल्किन् फ़ी जुलुमातिन् सलासिन्, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् लहुल्-मुल्कु, ला इला-ह इल्ला हु-व फ़-अन्ना तुस्रफून(6) इन् तक्फुरू फ़-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन् अ़न्कुम्, व ला यर्ज़ा लिअ़िबादिहिल्-कुफ्-र व इन् तश्कुरू यर-ज़हु लकुम्, व ला तज़िरू वाज़ि-रतुंव्-विज्-र उख्रा, सुम्-म इला रब्बिकुम् मर्जिअुकुम् फ़-युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलू-न, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर(7) व इज़ा मस्सल्-इन्सा-न जुर्रुन् दआ़ रब्बहू मुनीबन् इलैहि सुम्-म इज़ा ख़व्व-लहू निअ्-मतम् मिन्हु नसि-य मा का-न यद्अू इलैहि मिन् कब्लु व ज-अ़-ल लिल्लाहि अन्दादल् लियुज़िल्-ल अ़न् सबीलिही, कुल् त-मत्तअ् बिकुफ़्रि-क क़लीलन् इन्न-क मिन् अस्हाबिन्नार(8) अम्मन् हु-व का़नितुन आना-अल्लैलि साजिदंव्-व काइमंय्यह्-ज़रूल् आख़िर-त व यरजूं रम-त रब्बिही, कुल् हल् यस्तविल्-लज़ी-न यअ्लमू-न वल्लज़ी-न ला यअ्लमू-न, इन्नमा य-तज़क्करु उलुल्-अल्बाब(9)*

कुल या अिबादिल्लज़ी-न आमनुत्तकू रब्बकुम्, लिल्लज़ी-न अह्सनू फी हाज़िहिद्-दुन्या ह-स-नतुन्, व अरज़ुल्लाहि वासि-अ़तुन्, इन्नमा युवफ़्फ़स्-साबिरू-न अज्रहुम् बिगै़रि हिसाब(10) कुल इन्नी उमिरतु अन् अअ्बुदल्ला-ह मुख्लिसल्-लहुद्दीन(11) व उमिर्तु लि-अन् अकू-न अव्वलल्-मुस्लिमीन(12) कुल इन्नी अख़ाफु इन् अ़सैतु रब्बी अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(13) कुलिल्ला-ह अअ्बुदु मुख़्लिसल्-लहू दीनी(14) फ़अ्बुदू मा शिअ्तुम् मिन् दूनिही, कुल इन्नल्-ख़ासिरीनल्लज़ी-न ख़सिरू अन्फु-सहुम् व अह़्लीहिम् यौमल् कियामति, अला ज़ालि-क हुवल् खुस्रानुल्-मुबीन(15) लहुम् मिन् फौ़किहिम् जु-ललुम्-मिनन्नारि व मिन् तह्तिहिम् जु-ललुन्, ज़ालि-क युख़व्विफुल्लाहु बिही अिबादहू, या अिबादि फ़त्तकून(16) वल्लज़ीन -त-नबुत्तागू -त अंय्यअ्बुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल्-बुश्रा फ़-बश्शिर् अिबाद(17) अल्लज़ी-न यस्तमिअूनल्-कौ-ल फ़-यत्तविअू-न अह्स-नहू, उलाइ-कल्लज़ी-न हदाहुमुल्लाहु व उलाइ-क हुम् उलुल्-अल्बाब(18) अ-फ़-मन् हक्-क़ अ़लैहि कलि-मतुल्-अ़ज़ाबि, अ-फ़ अन्-त तुन्किजु मन् फिन्नार(19) लाकिनिल्लज़ीनत्तकौ रब्बहुम् लहुम् गु-रफुम मिन् फौ़किहा गु-रफुम्-मब्नीय्यतुन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु, वअ्दल्लाहि, ला युख्लिफुल्लाहुल्-मीआ़द(20) अलम् त-र अन्नल्ला-ह अन्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अन् फ़-स-ल-कहू यनाबी-अ़ फ़िल्अर्ज़ि सुम्-म युख़्रिजु बिही ज़रअ़म्-मुख़्तलिफ़न् अल्वानुहू सुम्-म यहीजु फ़-तराहु मुस्फ़र्रन् सुम्-म यज्-अ़लुहू हुतामन्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लज़िक्रा लि-उलिल्-अल्बाब(21)*

अ-फ़ मन् श-रहल्लाहु सद्-रहू लिल्इस्लामि फ़हु-व अ़ला नूरिम्-मिर्रब्बिही, फ़-वैलुल्-लिल्का़सि-यति कुलूबुहुम् मिन् जिक्रिल्लाहि, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(22) अल्लाहु नज़्ज़-ल अह्स-नल्-हदीसि किताबम्-मु-तशाबिहम्-मसानि-य तक़्शअिर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् सुम्-म तलीनु जुलूदुहुम् व कुलूबुहुम् इला ज़िक्रिल्लाहि, ज़ालि-क हुदल्लाहि यह्दी बिही मंय्यशा-उ, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद(23) अ-फ़-मंय्यत्तकी बिवज्हिही सूअल्-अ़ज़ाबि यौमल्-कियामति, व की-ल लिज़्ज़ालिमी-न जूकू मा कुन्तुम तक्सिबून(24) कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़-अताहुमुल्-अ़ज़ाबु मिन् हैसु ला यश्अुरून(25) फ़-अज़ा-क़हुमुल्लाहुल्-ख़िज्-य फ़िल -हयातिद्दुन्या व ल-अ़ज़ाबुल-आख़िरति अक्बरु • लौ कानू यअ्लमून(26) व ल-क़द् ज़रब्ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल्-कुरआनि मिन् कुल्लि म-सलिल्-लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(27) कुरआनन् अ-रबिय्यन् गै़-र ज़ी अि-वजिल्-लअ़ल्लहुम् यत्तकून(28) ज़-रबल्लाहु म-सलर्-रजुलन् फ़ीहि शु-रका-उ मु-तशाकिसू-न व रजुलन् स-लमल् -लि-रजुलिन्, हल् यस्तवियानि म-सलन्, अल्हम्दु लिल्लाहि, बल् अक्सरुहुम् ला यअ्लमून(29) इन्न-क मय्यितुंव्-व इन्नहुम् मय्यितून(30) सुम्-म इन्नकुम् यौमल्-कियामति अिन्-द रब्बिकुम् तख़्तसिमून(31)*


Quran Para 23 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 23 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 23 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 23 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 23 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 23 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 23 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 23 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 23 को हिंदी में (Quran Para 23 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 23 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment