Quran Para 24 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 24 हिंदी में

Quran Para 24 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 24 in hindi Fa-man ’aẓlamu

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 24 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 24 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22क़ुरान पारा 23
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर24
पारा नामफ़ – मन् अज़्लमु
कुल सूरह3 (सूरह अज़-जुमर, सूरह अलमोमिन या ग़ाफिर और सूरह हा. मीम. अस-सजदा या फुस्सिलत)
कुल रुकू19

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 24 | Quran Para 24 In Hindi

📖 फ़ – मन् अज़्लमु – Fa-man ’aẓlamu (فَمَنْ أَظْلَمُ)

फ़मन् अज़्लमु मिम्मन् कज़ब अ़लल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्कि इज् जाअहू, अलैस फी जहन्नम मस्वल्लिल्काफ़िरीन(32) वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि सद्दक बिही उलाइक हुमुल्मुत्तकून(33) लहुम् मा यशाऊन अिन्द रब्बिहिम्, ज़ालिक जज़ाउल्मुह्सिनीन(34) लियु कफ्फि रल्लाहु अ़न्हुम् अस्वअल्लज़ी अ़मिलू व यज्ज़ियहुम् अज्रहुम् बिअह्सनिल्लज़ी कानू यअ्मलून(35) अलैसल्लाहु बिकाफिन् अ़ब्दहू, व युख़व्विफूनक बिल्लज़ीन मिन् दूनिही, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद(36) व मंय्यह्दिल्लाहु फ़मा लहू मिममुजिल्लिन्, अलैसल्लाहु बिअ़ज़ीज़िन् ज़िन्तिकाम(37) व लइन् सअल्तहुम् मन् ख़लक़स्समावाति वल्अरज़ लयकूलुन्नल्लाहु कुल् अफ़रऐतुम् मा तद्अून मिन् दूनिल्लाहि इन् अरादनियल्लाहु बिजुर्रिन् हल हुन्न काशिफ़ातु जुर्रिही औ अरादनी बिरह्मतिन् हल हुन्न मुमसिकातु रह़्मतिही, कुल हस्बियल्लाहु अ़लैहि यतवक्कलुल्मुतवक्किलून(38) कुल या कौमिअ़मलू अ़ला मकानतिकुम इन्नी आमिलुन फ़सौफ तअ्लमून(39) मंय्यअ्तीहि अ़ज़ाबुंय्युख़्ज़ीहि व यहिल्लु अ़लैहि अ़ज़ाबुममुकीम(40) इन्ना अन्ज़ल्ना अ़लैकल्किताब लिन्नासि बिल्हक्कि फ़मनिह्तदा फ़लिनफ़्सिही व मन् ज़ल्ल फइन्नमा यजिल्लु अ़लैहा व मा अन्त अ़लैहिम् बिवकील(41)*

अल्लाहु यतवफ़्फ़ल्अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम् तमुत् फ़ी मनामिहा फ़युम्सिकुल्लती क़जा अ़लैहल्मौत व युर्सिलुलउख़रा इला अजलिम्मुसम्मन्, इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिल लिकौमिंय्यतफ़क्करून(42) अमित्तख़जू मिन् दूनिल्लाहि शुफ़आ़अ, कुल अव लौ कानू ला यम्लिकून शैअंव्व ला यअ्किलून(43) कुल लिल्लाहिश्शफ़ाअ़तु जमीअ़न्, लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, सुमम इलैहि तुर्जअून(44) व इज़ा जुकिरल्लाहु वह्दहुश्मअज़्ज़त् कुलबुल्लज़ीन ला युअ्मिनून बिल्आख़िरति व इज़ा जुकिरल्लज़ीन मिन् दूनिही इज़ा हुम् यस्तब्शिरून(45) कुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाति वल्अर्जि आ़लिमल्गै़बि वश्शहादति अन्त तह्कुमु बैन अिबादिक फीमा कानू फीहि यख़्तलिफून(46) व लौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िलअर्ज़ि जमीअंव्व मिस्लहू मअ़हू लफ़्तदौ बिही मिन् सूइल्अ़ज़ाबि यौमल्कियामति, व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम् यकूनू यह्तसिबून(47) व बदा लहुम् सय्यिआतु मा कसबू व हाक बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(48) फ़इज़ा मस्सल्इन्सान जुर्रुन् दआ़ना सुम्म इज़ा ख़व्वल्नाहु निअ्मतम् मिन्ना काल इन्नमा ऊतीतुहू अ़ला अ़िल्मिन्, बल् हिय फ़ित्नतुंव्व लाकिन्न अक्सरहुम् ला यअ्लमून(49) क़द् कालहल्लज़ीन मिन् कब्लिहिम् फ़मा अ़ग्ना अ़न्हुम् मा कानू यक्सिबून(50) फ़असाबहुम् सय्यिआतु मा कसबू, वल्लज़ीन ज़लमू मिन् हाउलाइ सयुसीबुहुम् सय्यिआतु मा कसबू व मा हुम् बिमुअ्जिज़ीन(51) अव लम् यअलमू अन्नल्लाह यब्सुतुर्रिज्क लिमंय्यशाउ व यक्दिरु, इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिल् लिकौमिंय्युअ्मिनून(52)*

कुल या अिबादियल्लज़ीन अस्रफू अ़ला अन्फुसिहिम् ला तक़्नतू मिर्रह्मतिल्लाहि, इन्नल्लाह यग्फिरुजूजुनूब जमीअ़न्, इन्नहू हुवल्ग़फूरुर्रहीम(53) व अनीबू इला रब्बिकुम् व अस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अंय्यअ्तियकुमुल्अ़ज़ाबु सुम्म ला तुन्सरून(54) वत्तबिअू अह्सन मा उन्ज़िल इलैकुम् मिर्रब्बिकुम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्तियकुमुल्अ़जा़बु बग्ततंव्व अन्तुम् ला तश्अुरून(55) अन् तकूल नफ़्सुंय्याहस्रता अ़ला मा फ़र्रत्तु फी जम्बिल्लाहि व इन् कुन्तु लमिनस्साख़िरीन(56) औ तकूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल्मुत्तकीन(57) औ तकूल हीन तरल्अ़ज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन् फ़अकून मिनल्मुह्सिनीन(58) बला क़द् जाअत्क आयाती फ़कज़्ज़ब्त बिहा वस्तक्बर्त व कुनत मिनल्काफ़िरीन(59) व यौमल्कियामति तरल्लज़ीन कज़बू अ़लल्लाहि वुजूहुहुम् मुसवद्दतुन्, अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल्लिल्मुतकब्बिरीन(60) व युनज्जिल्लाहुललज़ीनत्तकौ़ बिमफाज़तिहिम् ला यमस्सुहुमुस्सूउ व ला हुम् यह्ज़नून(61) अल्लाहु ख़ालिकु कुल्लि शैइंव्व हुव अ़ला कुल्लि शैइंव्वकील(62) लहू मकालीदुससमावाति वल्अर्ज़ि, वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइक हुमुल्ख़ासिरून(63)*

कुल् अफ़गै़रल्लाहि तअ्मुरून्नी अअ्बुदु अय्युहल्जाहिलून(64) व लक़द् ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन् क़ब्लिक लइन् अश्रक्त लयह्बतन्न अ़मलुक व लतकूनन्न मिनल्ख़ासिरीन(65) बलिल्लाह फअ्बुद् व कुम् मिनश्शाकिरीन(66) व मा क़दरुल्लाह हक्क़ कद्रिही वल्अरजु जमीअ़न् कब्ज़तुहू यौमल्कियामति वस्समावातु मत्विय्यातुम् बियमीनिही, सुब्हानहू व तआ़ला अ़म्मा युश्रिकून(67) व नुफिख़ फिस्सूरि फ़सअ़िक मन् फिस्समावाति व मन् फिलअर्ज़ि इल्ला मन् शाअल्लाहु, सुम्म नुफ़िख़ फीहि उख़रा फ़इज़ा हुम् कियामुंय् यन्जुरून(68) व अश्रक़तिल्अरजु बिनूरि रब्बिहा व वुज़िअल्किताबु व जीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाइ व कुज़िय बैनहुम् बिल्हक़्कि व हुम् ला युज़्लमून(69) व वुफ्फियत् कुल्लु नफ़्सिम्मा अमिलत् व हुव अअ्लमु बिमा यफ़अ़लून(70)*

व सीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम जुमरन्, हत्ता इजा जाऊहा फुतिहत् अब्वाबुहा व का़ल लहुम् खज़नतुहा अलम् यअ्तिकुम् रुसुलुम्मिन्कुम् यत्लून अ़लैकुम् आयाति रब्बिकुम् व युन्ज़िरूनकुम् लिकाअ यौमिकुम हाज़ा, कालू बला व लाकिन् हक़्क़त कलिमतुल्अ़ज़ाबि अ़लल्काफ़िरीन(71) कीलद्खुलू अब्वाब जहन्नम खालिदीन फ़ीहा फ़बिअ्स मस्वल्मुतकब्बिरीन(72) व सीक़ल्लज़ीनत्तक़ौ रब्बहुम् इलल्जन्नति जुमरन्, हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत् अब्वाबुहा व काल लहुम् ख़ज़नतुहा सलामुन अ़लैकुम तिब्तुम् फद्खुलूहा ख़ालिदीन(73) व कालुल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअ्दहू व औ रसनल्अरज़ नतबव्वउ मिनल्जन्नति हैसु नशाउ फ़निअ्म अज्रुल्आ़मिलीन(74) व तरल्मलाइकत हाफ्फीन मिन् हौलिल्अ़र्शि युसब्बिहून बिहम्दि रबिहिम् व कुज़िय बैनहुम् बिल्हक्कि व कीलल् -हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आ़लमीन (75)*

सूरह न० 40
( सूरह अलमोमिन(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हामीम्(1) तन्जीलुल्किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्अ़लीम(2) ग़ाफ़िरिज्ज़म्बि व का़बिलित्तौबि शदीदिल्अिकाबि जित्तौलि, ला इलाह इल्ला हुव, इलैहिल्मसीर(3) मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीन कफ़रू फ़ला यग्रूर्क तक़ल्लुबुहुम् फिल्बिलाद(4) कज्ज़बत् क़ब्लहुम् कौ़मु नूहिंव्वल्अह्ज़ाबु मिम्बअ्दिहिम् व हम्मत् कुल्लु उम्मतिम्बिरसूलिहिम् लियअ्खुजूहु व जादलू बिल्बातिलि लियुद्हिजू बिहिल्हक्क़ फ़अख़ाज्तुहुम् फ़कैफ़ कान अिक़ाब(5) व कज़ालिक हक़्क़त् कलिमतु रब्बिक अ़लल्लज़ीन कफ़रू अन्नहुम् अस्हाबुन्नार •(6) अल्लज़ीन यह़्मिलूनल्अ़र्श व मन् हौलहू युसब्बिहून बिहम्दिरब्बिहिम् व युअ्मिनून बिही व यस्तग़्फिरून लिल्लज़ीन आमनू रब्बना वसिअ् -त कुल -ल शैइर्रह्मतंव्व अिल्मन् फग़्फिर लिल्लज़ीन ताबू वत्तबअू सबीलक वकिहिम् अ़ज़ाबल्जहीम(7) रब्बना व अद्खिल्हुम् जन्नाति अ़द्निनिल्लती वअ़त्तहुम् व मन् सलह मिन् आबाइहिम् व अज़्वाजिहिम् व जुर्रिय्यातिहिम्, इन्नक अन्तल्अज़ीजुल् हकीम(8) वकिहिमुस्सय्यिआति, व मन् तकिस्सय्यिआति यौमइज़िन् फ़कद् रहिम्तहू, व ज़ालिक हुवल् फौजुलअज़ीम(9)*

इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनादौन लमक्तुल्लाहि अक्बरु मिम्मक्तिकुम् अन्फुसकुम् इज् तुदऔ़न इलल्ईमानि फ़तक्फुरून(10) कालू रब्बना अमत्तनस्नतैनि व अह़्यैतनस् नतैनि फ़अ्तरफ़्ना बिजुनूबिना फ़हल् इला खुरूजिम् मिन् सबील(11) ज़ालिकुम् बिअन्नहू इज़ा दुअियल्लाहु वह्दहू कफ़रतुम् व इंय्युश्रक् बिही तुअ्मिनू, फ़ल्हुक्मु लिल्लाहिल् अ़लिय्यिल्कबीर(12) हुवल्लज़ी युरीकुम् आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम् मिनस्समा इ रिज्क़न्, व मा यतज़क्करु इल्ला मंय्युनीब(13) फ़द्अुल्लाह मुख्लिसीन लहुद्दीन व लौ करिहल्काफिरून(14) रफ़ीअ़ुद्दरजाति जुल्अ़र्शि युल्किर्रूह मिन् अम्रिही अ़ला मंय्यशाउ मिन् अिबादिही लियुन्ज़िर यौमत्तलाक़(15) यौम हुम् बारिजून, ला यख़्फा अ़लल्लाहि मिन्हुम् शैउन, लिमनिल्मुल्कुलयौम, लिल्लाहिल्वाहिदिल्क़ह्हार(16) अल्यौम तुज्ज़ा कुल्लु नफ़्सिम्बिमा कसबत्, ला जुल्मल्यौम, इन्नल्लाह सरीअुल्हिसाब(17) व अन्ज़िरहुम् यौमल्आज़िफ़ति इज़िल्कुलूबु लदल्हनाजिरि काज़िमीन, मा लिज़्ज़ालिमीन मिन् हमीमिंव्व ला शफ़ीअिंय्युताअु(18) यअ्लमु ख़ाइनतल्अअ्युनि व मा तुख़्फ़िस्सुदूर(19) वल्लाहु यक़्ज़ी बिल्हक्कि वल्लज़ीन यद्अून मिन् दूनिही ला यक़्जून बिशैइन्, इन्नल्लाह हुवस्समीअुल्बसीर(20)*

अव लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फयन्जुरू कैफ़ कान आ़किबतुल्लज़ीन कानू मिन् क़ब्लिहिम्, कानू हुम् अशद्द मिन्हुम् कुव्वतंव्व आसारन् फ़िल्अर्जि फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम्, व मा कान लहुम् मिनल्लाहि मिंव्वाक़(21) ज़ालिक बिअन्नहुम् कानत् तअ्तीहिम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़कफ़रू फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, इन्नहू क़विय्युन् शदीदुल्अिकाब(22) व लक़द अर्सल्ना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम् मुबीन(23) इला फिरऔन व हामान व कारून फ़क़ालू साहिरुन् कज़्ज़ाब(24) फ़लम्मा जाअहम् बिल्हक्कि मिन् अिन्दिना कालुक्तुलू अब्नाअल्लज़ीन आमनू मअ़हू वस्तह्यू निसाअहुम्, व मा कैदुल्काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल(25) व काल फिरऔ़नु ज़रूनी अक्तुल् मूसा वल्यद्अु रब्बहू इन्नी अख़ाफु अंय्युबद्दिल दीनकुम् औ अंय्युज्हिर फ़िल्अर्जिल्फ़साद(26) व का़ल मूसा इन्नी उ़ज्तु बिरब्बी व रब्बिकुम् मिन् कुल्लि मुतकब्बिरिल् -ला युअ्मिनु बियौमिल्हिसाब(27)*

व काल रजुलुम्मुअ्मिनुम्मिन् आलि फिरऔन यक्तुमु ईमानहू अतक्तुलून रजुलन् अंय्यकूल रब्बियल्लाहु व क़द् जाअकुम् बिलबय्यिनाति मिर्रब्बिकुम्, व इंय्यकु काज़िबन् फ़अ़लैहि कज़िबुहू व इंय्यकु सादिकंय्युसिब्कुम् बअ्जुल्लज़ी यअिदुकुम्, इन्नल्लाह ला यह्दी मन् हुव मुस्रिफुन् कज़्ज़ाब(28) या कौमि लकुमुल्मुल्कुल्यौम ज़ाहिरीन फिल्अर्ज़ि फ़मंय्यन्सुरुना मिम्बअ्सिल्लाहि इन् जाअना, काल फ़िरऔनु मा उरीकुम् इल्ला मा अरा व मा अह्दीकुम् इल्ला सबीलर्रशाद(29) व कालल्लज़ी आमन या कौमि इन्नी अखा़फु अलैकुम् मिस् -ल यौमिल्अह्ज़ाब(30) मिस्ल दअ्बि क़ौमि नूहिंव्व आदिंव्व समूद वल्लज़ीन मिम्बअ्दिहिम्, व मल्लाहु युरीदु जुल्मल्लिल्अिबाद(31) व या कौ़मि इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् यौमत्तनाद(32) यौम तुवल्लून मुदबिरीन मा लकुम् मिनल्लाहि मिन् आसिमिन् व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् हाद(33) व लक़द् जाअकुम् यूसुफु मिन् क़ब्लु बिल्बय्यिनाति फ़मा जिल्तुम् फ़ी शक्किम् मिम्मा जाअकुम् बिही, हत्ता इज़ा हलक कुल्तुम् लंय्यब्अ़सल्लाहु मिम्बअ्दिही रसूलन, कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन् हुव मुस्रिफुम्मुरताब(34) अल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिगै़रि सुल्तानिन् अताहुम, कबुर मक्तन् अिन्दल्लाहि व अिन्दल्लज़ीन आमनू, कज़ालिक यत्बअुल्लाहु अ़ला कुल्लि क़ल्बि मुतकब्बिरिन् जब्बार(35) व काल फ़िरऔनु या हामानुब्निली सरहल्लअ़ल्ली अब्लुगुल्अस्बाब(36) अस्बाबस्समावाति फ़अत्तलिअ़ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअजुन्नुहू काज़िबन्, व कज़ालिक जुय्यिन लिफ़िरऔ़न सूउ अमलिही व सुद्द अ़निस्सबीलि, व मा कैदु फिरऔ़न इल्ला फ़ी तबाब(37)*

व का़लल्लजी आमन या कौमित्तबिअूनि अह्दिकुम् सबीलर्रशाद(38) या कौ़मि इन्नमा हाज़िहिल्हयातुद्दुन्या मताअुंव्व इन्नल्आख़िरत हिय दारुल्क़रार(39) मन् अ़मिल सय्यिअतन् फ़ला युज्जा़ इल्ला मिस्लहा व मन् अ़मिल सालिहम्मिन् ज़करिन् औ अुन्सा व हुव मुअ्मिनुन फ़उलाइक यद्खुलूनल्जन्नत युरज़कून फ़ीहा बिगै़रि हिसाब(40) व या कौ़मि मा ली अद्अूकुम् इलन्नजाति व तद्अू ननी इलन्नार •(41) तद्अूननी लिअक्फुर बिल्लाहि व उशिरक बिही मा लैस ली बिही अिल्मुंव्व अन अद्अूकुम् इलल् अ़ज़ीज़िल्ग़फ़्फ़ार(42) ला जरम अन्नमा तद्अूननी इलैहि लैस लहू दअ्वतुन् फ़िद्दुन्या व ला फ़िल्आख़िरति व अन्न व मरद्दना इलल्लाहि अन्नल्मुसरीफ़ीन हुम् अस्हाबुन्नार(43) फ़सतज्कुरून मा अकूलु लकुम् व उफ़व्विजु अम्री इलल्लाहि, इन्नल्लाह बसीरुम्बिल्अिबाद(44) फ़वका़हुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू व हाक बिआलि फिरऔ़न सूउल्अ़ज़ाब(45) अन्नारु युअ्रजू -न अ़लैहा गुदुव्वंव्व अ़शिय्यन् व यौम तकूमुस्साअ़तु, अद्खिलू आल फ़िरऔ़न अशद्दल्अ़ज़ाब(46) व इज् यतहाज्जून फिन्नारि फ़यकूलुज्जुअफाउ लिल्लज़ीनस्तक्बरू इन्ना कुन्ना लकुम् तबअ़न् फ़हल् अन्तुम् मुगनून अ़न्ना नसीबम्मिनन्नार(47) कालल्लज़ीनस्तक्बरू इन्ना कुल्लुन् फ़ीहा इन्नल्लाह क़द् हकम बैनल्अिबाद(48) व कालल्लज़ीन फिन्नारि लिख़ज़नति जहन्नमद्अू रब्बकुम् युख़फ्फिफ् अ़न्ना यौमम् मिनल्अ़ज़ाब(49) कालू अव लम् तकु तअ्तीकुम् रुसुलुकुम बिल्बय्यिनाति, का़लू बला, का़लू फ़द्अू व मा दुआ़उल्काफिरीन इल्ला फी ज़लाल(50)*

इन्ना लनन्सुरु रुसुलना वल्लज़ीन आमनू फ़िल्हयातिद्दुन्या व यौम यकूमुल्अश्हाद(51) यौम ला यन्फअुज़्ज़ालिमीन मअ्ज़िरतुहुम् व लहुमुल्लअ्नतु व लहुम् सूउद्दार(52) व लक़द् आतैना मूसल्हुदा व औरस्ना बनी इस्राईलल्किताब(53) हुदंव्व ज़िक्रा लिउलिल्अल्बाब(54) फस्बिर् इन्न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव्वस्तग्फ़िर लिज़म्बिक व सब्बिह् बिहम्दि रब्बिक बिल्अ़शिय्यि वल्इब्कार(55) इन्नल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन् अताहुम् इन् फी सुदूरिहिम् इल्ला किब्रुम्मा हुम् बिबालिगीहि फ़स्तअ़िज् बिल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअु लबसीर(56) लख़ल्कुस्समावाति वल्अर्जि अक्बरू मिन ख़ल्किन्नासि व लाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(57) व मा यस्तविल्अअ्मा वल्बसीरु वल्लीन आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व लल्मुसीउ, क़लीलम्मा ततज़क्करून(58) इन्नस्साअ़त लआतियतुल्ला रैब फ़ीहा व लाकिन्न अक्सरन्नासि ला युअ्मिनून(59) व काल रब्बुकुमुद्अूनी अस्तजिब् लकुम्, इन्नल्लज़ीन यस्तक्बिरून अ़न् अिबादती सयद्खुलून जहन्नम दाख़िरीन(60)*

अल्लाहुल्लज़ी जअ़ल लकुमुल्लैल लितस्कुनू फीहि वन्नहार मुब्सिरन्, इन्नल्लाह लजू फ़ज्लिन् अ़लन्नासि व लाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून(61) ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् ख़ालिकु कुल्लि शैइन् • ला इलाह इल्ला हुव फ़अन्ना तुअ्फ़कून(62) कज़ालिक युअ्फ़कुल्लज़ीन कानू बिआयातिल्लाहि यज्हदून(63) अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल्अर्ज़ क़रारंव्वस्समाअ बिनाअंव्व सव्वरकुम् फ़अह्सन सुवरकुम् व रज़क़कुम् मिनत्तय्यिबाति, जा़लिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् फ़तबारकल्लाहु रब्बुल्आ़लमीन(64) हुवल्हय्यु ला इलाह इल्ला हुव फद्अूहु मुख़्लिसीन लहुद्दीन अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आ़लमीन(65) कुल् इन्नी नुहीतु अन् अअ्बुदल्लज़ीन तद्अून मिन् दूनिल्लाहि लम्मा जाअनियल्बय्यिनातु मिर्रब्बी व उमिर्तु अन् उस्लिम लिरब्बिल्आ़लमीन(66) हुवल्लज़ी ख़लक़कुम् मिन् तुराबिन् सुम्म मिन् नुत्फ़तिन् सुम्म मिन् अ़लक़तिन् सुम्म युख़रिजुकुम् तिफ़्लन् सुम्म लितब्लुगू अशुद्दकुम् सुम्म लितकूनू शुयूख़न् व मिन्कुम् मंय्युतवफ़्फा मिन् क़ब्लु व लितब्लुगू अजलम्मुसम्मंव्व लअ़ल्लकुम् तअ्किलून(67) हुवल्लज़ी युह़्यी व युमीतु फ़इज़ा क़ज़ा अमरन् फ़इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़यकून(68)*

अलम् तर इलल्लज़ीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाहि, अन्ना युसरफून(69) अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिल्किताबि व बिमा अरसल्ना बिही रुसुलना, फ़ सौफ़ यअ्लमून(70) इज़िल्अग्लालु फ़ी अअ्नाकिहिम् वस्सलासिलु युस्हबून(71) फिल्हमीमि सुम्म फिन्नारि युस्जरून(72) सुम्म कील लहुम् ऐन मा कुन्तुम् तुश्रिकून(73) मिन् दूनिल्लाहि, कालू ज़ल्लू अ़न्ना बललम् नकुन्नद्अू मिन् क़ब्लु शैअन् कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहुल्काफ़िरीन(74) ज़ालिकुम् बिमा कुन्तुम् तफ़रहून फ़िल्अर्ज़ि बिगै़रिल्हक्कि व बिमा कुन्तुम् तमरहून(75) उद्ख़ुलू अब्वाब जहन्नम खा़लिदीन फ़ीहा फ़बिअ्स मस्वल्मुतकब्बिरीन(76) फ़स्बिर् इन्न वअ्दल्लाहि हक़्कु़न् फ़इम्मा नुरियन्नक बअ्जल्लज़ी नअिदुहुम् औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना युर्जअून(77) व लकद् अरसल्ना रुसुलम्मिन् क़ब्लिक मिन्हुम् मन् क़सस्ना अ़लैक व मिन्हुम् मल्लम् नक़्सुस् अ़लैक, व मा कान लिरसूलिन् अंय्यअ्तिय बिआयतिन् इल्ला बिइज्निल्लाहि फ़इज़ा जाअ अम्रुल्लाहि कुज़िय बिल्हक़्क़ि व ख़सिर हुनालिकल्मुब्तिलून(78)*

अल्लाहुल्लज़ी जअ़ल लकुमुल्अन्आम लितरकबू मिन्हा व मिन्हा तअ्कुलून(79) व लकुम् फ़ीहा मनाफ़िअु व लितब्लुगू अ़लैहा हाजतन् फी सुदूरिकुम् व अ़लैहा व अ़लल्फुल्कि तुह्मलून(80) व युरीकुम् आयातिही फ़अय्य आयातिल्लाहि तुन्किरून(81) अफ़ लम् यसीरू फिल्अर्ज़ि फ़यन्जुरू कैफ़ कान आ़किबतुल्लज़ीन मिन् क़ब्लिहिम्, कानू अक्सर मिन्हुम् व अशद्द कुव्वतंव्व आसारन् फिल्अर्ज़ि फ़मा अ़ग्ना अ़न्हुम् मा कानू यक्सिबून(82) फ़लम्मा जाअत्हुम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़रिहू बिमा अिन्दहुम् मिनल्अिल्मि व हाक़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(83) फ़लम्मा रऔ बअ्सना कालू आमन्ना बिल्लाहि वहदहू व कफरना बिमा कुन्ना बिही मुश्रिकीन(84) फ़लम् यकु यनफ़अुहुम् ईमानुहुम् लम्मा रऔ बअ्सना, सुन्नतल्लाहिल्लती क़द् ख़लत् फ़ी अिबादिही व ख़सिर हुनालिकल्काफिरून(85)*

सूरह न० 41
(सूरह हा. मीम. अस-सजदा(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हामीम्(1) तन्जीलुम्मिनर्रह्मानिर्रहीम(2) किताबुन् फुस्सिलत् आयातुहू कुरआनन् अ़रबिय्यल् लिकौमिंय्यअ्लमून(3) बशीरंव्व नज़ीरन् फ़अअ्रज़ अक्सरुहुम् फ़हुम् ला यस्मअून(4) व का़लू कुलूबुना फी अकिन्नतिम्मिम्मा तद्अूना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक्रूंव्व मिम्बैनिना व बैनिक हिजाबुन् फ़अ्मल इन्नना आ़मिलून •(5) कुल् इन्नमा अन बशरुम्मिस्लुकुम् यूहा इलय्य अन्नमा इलाहुकुम इलाहुंव्वाहिदुन् फ़स्तकीम इलैहि वस्तग्फिरूहु, व वैलुल्लिल्मुश्रिकीन(6) अल्लज़ीन ला युअ्तूनज़्ज़कात व हुम् बिल्आख़िरति हुम् काफिरून(7) इन्नल्लज़ीन आमनू अमिलुस्सालिहाति लहुम् अज्रुन् गै़रु मम्नून(8)*

कुल् अइन्नकुम् लतक्फुरून बिल्लज़ी ख़लक़ल्अर्ज़ फ़ी यौमैनि व तज्अ़लून लहू अन्दादन, ज़ालिक रब्बुलआलमीन(9) व जअ़ल फ़ीहा रवासिय मिन् फौ़क़िहा व बारक फीहा व क़द्दर फ़ीहा अक़्वातहा फ़ी अर्बअ़ति अय्यामिन्, सवाअल् लिस्साइलीन(10) सुम्मस्तवा इलस्समाइ व हिय दुखा़नुन् फ़का़ल लहा व लिल्अर्जिअ्तिया तौअ़न् औ कहन्, कालता अतैना ताइअ़ीन(11) फ़क़जा़हुन्न सब्अ़ समावातिन् फ़ी यौमैनि व औहा फी़ कुल्लि समाइन् अम्रहा, व जय्यन्नस्समाअद्दुन्या बिमसाबीह व हिफ़्ज़न् ज़ालिक तक़्दीरुल् अ़ज़ीज़िल् अ़लीम(12) फ़इन् अअ्रजू फ़कुल अन्जरतुकुम् साअ़िक़तम् मिस्ल साअ़िक़ति आ़दिंवव समूद(13) इज़् जाअत्हुमुर्रसुलु मिम्बैनि ऐदीहिम् व मिन् ख़ल्फिहिम् अल्ला तअ्बुदू इल्लल्लाह, कालू लौ शाअ रब्बुना लअन्जल मलाइकतन् फ़इन्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफिरून(14) फ़अम्मा आ़दुन् फ़स्तक्बरू फिल्अर्ज़ि बिगै़रिल्हक्कि व कालू मन् अशद्दु मिन्ना कुव्वतन्, अव लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़हुम् हुव अशद्दु मिन्हुम् कुव्वतन्, व कानू बिआयातिना यज्हदून(15) फ़अर्सल्ना अ़लैहिम् रीहन् सरसरन् फी अय्यामिननहिसातिल्लिनुज़ीक़हुम् . अ़ज़ाबल्खिज्यि फ़िल्हयातिद्दुन्या, व लअ़ज़ाबुलआख़िरति अख़्ज़ा व हुम् ला युन्सरून(16) व अम्मा समूदु फ़हदैनाहुम् फ़स्तहब्बुल्अ़मा अ़लल्हुदा फ़अख़ज़त्हुम् साअिक़तुल् अ़ज़ाबिल्हूनि बिमा कानू यक्सिबून(17) व नज्जैनल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून(18)*

व यौम युह्शरु अअ्दाउल्लाहि इलन्नारि फ़हुम् यूज़अून(19) हत्त्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अ़लैहिम् सम्अुहुम् व अब्सारुहुम् व जुलूदुहुम् बिमा कानू यअ्मलून(20) व कालू लिजुलूदिहिम् लिम शहित्तुम् अ़लैना, कालू अन्तक़नल्लाहुल्लज़ी अन्तक़ कुल्ल शैइंव्व हुव ख़लक़ कुम् अव्वल मर्रतिंवव इलैहि तुरजअून(21) व मा कुन्तुम् तस्ततिरून अंय्यश्हद अ़लैकुम् सम्अुकुम् व ला अब्सारुकुम् व ला जुलूदुकुम् व लाकिन् ज़नन्तुम् अन्नल्लाह ला यअ्लमु कसीरम्मिम्मा तअ्मलून(22) व ज़ालिकुम् ज़न्नुकुमुल्लज़ी ज़नन्तुम् बिरब्बिकुम् अरदाकुम् फ़अस्बह्तुम् मिनल्ख़ासिरीन(23) फ़इंय्यस्बिरू फ़न्नारु मस्वल्लहुम, व इंय्यस्तअ्तिबू फ़मा हुम् मिनल्मुअतबीन(24) व क़य्यज़ना लहुम् कुरनाअ फ़ज़य्यनू लहुम् मा बैन ऐदीहिम् व मा ख़ल्फहुम् व हक्क अ़लैहिमुल्कौलु फ़ीउममिन् क़द् ख़लत् मिन् क़ब्लिहिम् मिनल्जिन्नि वल्इन्सि इन्नहुम् कानू ख़ासिरीन(25)*

व कालल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मअू लिहाज़ल्कुरआनि बल्गौ़ फीहि लअ़ल्लकुम् तग्लिबून(26) फ़लनुज़ीक़न्नल्लज़ीन कफ़रू अ़ज़ाबन् शदीदंव्व लनज्ज़ियन्नहुम् अस्वअल्लज़ी कानू यअ्मलून(27) जा़लिक जज़ाउ अअ्दाइल्लाहिन्नारु लहुम् फ़ीहा दारुल्खुल्दि जज़ाअम् बिमा कानू बिआयातिना यज्हदून(28) व कालल्लज़ीन कफरू रब्बना अरिनल्लजै़नि अज़ल्लाना मिनल्जिन्नि वल्इन्सि नज्अ़ल्हुमा तह्त अक्दामिना लियकूना मिनल्अस्फ़लीन(29) इन्नल्लज़ीन का़लू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अ़लैहिमुल्मलाइकतु अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू व अब्शिरू बिल्जन्नतिल्लती कुन्तुम् तूअ़दून(30) नह्नु औलियाउकुम् फिल्हयातिद्दुन्या व फिल्आख़िरति व लकुम् फ़ीहा मा तश्तही अन्फुसुकुम् व लकुम् फ़ीहा मा तद्दअून(31) नुजुलम् मिन् गफूरिर्रहीम(32)*

व मन् अह्सनु कौ़लम् मिम्मन् दआ़ इलल्लाहि व अ़मिल सालिहंव्व काल इन्ननी मिनल्मुस्लिमीन(33) व ला तस्तविल्हसनतु व लस्सय्यिअतु इद्फ़अ् बिल्लती हिय अह्सनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहू अदावतुन् कअन्नहू वलिय्युन् हमीम(34) व मा युलक़्का़हा इल्लल्लज़ीन सबरू व मा युलक़्का़हा इल्ला जू हज़्ज़िन् अ़ज़ीम(35) व इम्मा यन्ज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज्गु़न फ़स्तअिज् बिल्लाहि, इन्नहू हुवस्समीअुलअ़लीम(36) व मिन् आयातिहिल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मरु, ला तस्जुदू लिश्शम्सि व ला लिल्क़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न इन् कुन्तुम् इय्याहु तअ्बुदून(37) फ़इनिस्तक्बरू फ़ल्लज़ीन अिन्द रब्बिक युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहारि व हुम् ला यस्अमून(38){{अल-सज़्दाः}} व मिन् आयातिही अन्नक तरल्अर्ज़ ख़ाशिअ़तन् फ़इज़ा अन्ज़ल्ना अ़लैहल् माअह्तज़्ज़त् व रबत्, इन्नल्लज़ी अह़्याहा लमुह़्यिल्मौता, इन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् कदीर(39) इन्नल्लज़ीन युल्हिदून फी आयातिना ला यख़्फौन अ़लैना, अफ़मंय्युल्का फिन्नारि खै़रुन् अम्मय्यअ्ती आमिनंय्यौमल्कियामति, इअ्मलू मा शिअ्तुम् इन्नहू बिमा तअ्मलून बसीर(40) इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिज़्ज़िक्रि लम्मा जाअहुम् व इन्नहू लकिताबुन् अ़ज़ीज़(41) ला यअ्तीहिल्बातिलु मिम्बैनि यदैहि व ला मिन् ख़ल्फ़िही, तन्जीलुम्मिन् हकीमिन् हमीद(42) मा युकालु ल क इल्ला मा कद् की ल लिर्रुसुलि मिन् क़ब्लिक, इन्न रब्बक लजू मग़्फिरतिंव्व जू अिकाबिन अलीम(43) व लौ जअ़ल्नाहु कुरआनन् अअ्जमिय्यल्लकालू लौ ला फुस्सिलत् आयातुहू अअअ्जमिय्युंवव अरबिय्युन्, कुल हुव लिल्लज़ीन आमनू हुदंव्व शिफाउन्, वल्लज़ीन ला युअ्मिनून फ़ी आज़ानिहिम् वक़रुंव्व हुव अ़लैहिम् अ़मन्, उलाइक युनादौन मिम्मकानिम्बअ़ीद(44)*

व लकद् आतैना मूसल्किताब फ़ख़्तुलिफ फीहि, व लौ ला कलिमतुन् सबक़त् मिर्रब्बिक लकुज़िय बैनहुम्, व इन्नहुम् लफ़ी शक्किम् मिन्हु मुरीब(45) मन् अ़मिल सालिहन् फ़लिनफ़्सिही व मन् असाअ फ़अ़लैहा, व मा रब्बुक बिज़ल्लामिल्लिल्अ़बीद(46)


Quran Para 24 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 24 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 24 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 24 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 24 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 24 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 24 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 24 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 24 को हिंदी में (Quran Para 24 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 24 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment