Quran Para 25 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 25 हिंदी में

Quran Para 25 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 25 in hindi Ilayhi yuraddu

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 25 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 25 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22क़ुरान पारा 23क़ुरान पारा 24
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर25
पारा नामइलैहि युरद्दु
कुल सूरह5 (सूरह हा. मीम. या फुस्सिलत, सूरह अश्-शूरा, सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़, सूरह अद-दुखा़न और सूरह अल-जासिया)
कुल रुकू19

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 25 | Quran Para 25 In Hindi

📖 इलैहि युरद्दु – Ilayhi yuraddu (إِلَيْهِ يُرَدُّ)

इलैहि युरद्दु अ़िल्मुस्सा-अ़ति व मा तख़रुजु मिन् स-मरातिम्-मिन् अक्मामिहा व मा तह़्मिलु मिन् उन्सा व ला त-ज़अु इल्ला बिअ़िल्मिही, व यौ-म युनादीहिम् ऐ-न शु-रकाई का़लू आजन्ना-क मा मिन्ना मिन् शहीद(47) व ज़ल-ल अ़न्हुम् मा कानू यद्अू-न मिन् क़ब्लु व ज़न्नू मा लहुम् मिम्-महीस(48) ला यस्-अमुल्-इन्सानु मिन् दुआ़-इल्खै़रि व इम्मस्सहुश्-शर्रु फ़-यऊसुन् क़नूत(49) व ल-इन् अज़क़्नाहु रह़्म-तम् मिन्ना मिम्-बअ्दि ज़र्रा-अ मस्सत्हु ल-यकूलन्-न हाज़ा ली व मा अजुन्नुस्सा-अ-त का़इ-मतंव्-व ल-इर्-रुजिअ्तु इला रब्बी इन्-न ली अिन्दहू लल्हुस्ना फ़-लनुनब्बि-अन्नल्लज़ी-न क-फ़रू बिमा अ़मिलू व लनुज़ीकन्नहुम् मिन् अ़ज़ाबिन् ग़लीज़(50) व इज़ा अन्अ़म्ना अ़लल्-इन्सानि अअ्-र-ज़ व नआ बिजानिबिही व इज़ा मस्सहुश्शर्रु फ़जू दुआइन् अ़रीज़(51) कुल् अ-रऐतुम् इन् का-न मिन् अ़िन्दिल्लाहि सुम्-म कफ़र्तुम् बिही मन् अज़ल्लु मिम्मन् हु-व फ़ी शिकाकिम्-बअ़ीद(52) सनुरीहिम् आयातिना फिल्-आफा़कि व फी अन्फुसिहिम् हत्ता य-तबय्य-न लहुम् अन्नहुल्-हक़्कु, अ-व लम् यक्फि बिरब्बि-क अन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद(53) अला इन्नहुम् फी मिर्-यतिम्-मिल्लिका-इ रब्बिहिम्, अला इन्नहू बिकुल्लि शैइम्-मुहीत(54)*

सूरह न० 42
(सूरह अश्-शूरा(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हा-मीम्(1) अै़न्-सीन्-काफ्(2) कज़ालि-क यूही इलै-क व इलल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिकल्लाहुल् अ़जी़जुल-हकीम(3) लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, ह व हुवल् अ़लिय्युल्-अ़ज़ीम(4) तकादुस्-समावातु य-तफ़त्तर-न मिन् फौकिहिन्-न वल्मलाइ-कतु युसब्बिहू-न बिहम्दि-रब्बिहिम् व यस्तग्फिरू-न लिमन् फिल्-अर्जि, अला इन्नल्ला-ह हुवल् ग़फूरुर्-रहीम(5) वल्लज़ीनत्त-ख़जू मिन् दूनिही औलिया-अल्लाहु हफीजुन अ़लैहिम् व मा अन्-त अ़लैहिम् बि-वकील(6) व कज़ालि-क औहैना इलै-क कुरआनन् अ़-रबिय्यल्-लितुन्जि-र उम्मल्-कुरा व मन् हौ-लहा व तुन्जि-र यौमल्-जम्अ़ि ला रै-ब फ़ीहि, फ़रीकुन् फिल्-जन्नति व फ़रीकुन् फिस्सअ़ीर(7) व लौ शा-अल्लाहु ल-ज-अ़ लहुम् उम्म-तंव् -वाहि-दतंव्-व लाकिंय्युद्खिलु मंय्यशा-उ फी रह्मतिही, वज़्ज़ालिमू-न मा लहुम् मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर(8) अमित्त-ख़जू मिन् दूनिही औलिया-अ फ़ल्लाहु हुवल्-वलिय्यु व हु-व युह़्यिल्-मौता व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(9)*

व मख़्त-लफ़्तुम् फ़ीहि मिन् शैइन् फ़हुक्मुहू इलल्लाहि, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब(10) फ़ातिरुस्समावाति वल्अर्जि, ज-अ-ल लकुम् मिन् अन्फुसिकुम् अज़्वाजंव्-व मिनल्-अन्आमि अज्वाजन् यज्-रउकुम् फीहि, लै-स कमिस्लिही शैउन् व हुवस्समीअुल्-बसीर(11) लहू मका़लीदुस्समावाति वल्अर्जि यब्सुतुर्रिज्-क लिमंय्-यशा-उ व यक़्दिरु, इन्नहू बिकुल्लि शैइन् अलीम(12) श-र-अ़ लकुम् मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहंव्वल्लज़ी औहैना इलै-क व मा वस्सैना बिही इब्राही-म व मूसा-व अ़ीसा अन् अक़ीमुद्-दी-न व ला त-तफ़र्रकू फीहि, कबु-र अ़लल्-मुश्रिकी-न मा तद्अूहुम् इलैहि, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मंय्यशा-उ व यह्दी इलैहि मंय्युनीब(13) व मा त-फ़र्रकू इल्ला मिम्-बअ्दि मा जा-अहुमुल्-अ़िल्मु बग्यम् बैनहुम्, व लौ ला कलि-मतुन् स-बक़त् मिर्रब्बि-क इला अ-जलिम् मुसम्मल्-लकुज़ि-य बैनहुम्, व इन्नल्लज़ी-न ऊरिसुल्-किता-ब मिम्-बअ्दिहिम् लफ़ी शक्किम्-मिन्हु मुरीब(14) फ़-लिज़ालि-क फद्अु वस्तकिम् कमा उमिर्-त व ला तत्तबिअ् अहवा-अहुम् व कुल् आमन्तु बिमा अन्ज़लल्लाहु मिन् किताबिन् व उमिरतु लि-अअ्दि-ल बैनकुम्, अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, लना अअमालुना व लकुम् अअ्मालुकुम्, ला हुज्ज-त बैनना व बैनकुम्, अल्लाहु यज्मअु बैनना व इलैहिल्-मसीर(15) वल्लज़ी-न युहाज्जू-न फ़िल्लाहि मिम्-बअ्दि मस्तुजी-ब लहू हुज्जतुहुम् दाहि-ज़तुन् अिन्-द रब्बिहिम् व अ़लैहिम् ग़-ज़बुंव्-व लहुम् अ़ज़ाबुन् शदीद(16) अल्लाहुल्लज़ी अन्ज़लल्-किता-ब बिल्हक़्कि वल्मीज़ा-न, व मा युदरी-क लअ़ल्लस्सा-अ़-त क़रीब(17) यस्तअ्जिलु बि-हल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिहा वल्लज़ी-न आमनू मुश्फिकू-न मिन्हा व यअ्लमू-न अन्नहल्-हक़्कु, अला इन्नल्लज़ी-न युमारू-न फिस्सा-अ़ति लफ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद(18) अल्लाहु लतीफुम्-बिअ़िबादिही यरजुकु मंय्यशा-उ व हुवल्-क़विय्युल-अ़ज़ीज़(19)*

मन् का-न युरीदु हरसल्-आख़िरति नज़िद् लहू फ़ी हरसिही व मन् का-न युरीदु हरसद्दुन्या नुअ्तिही मिन्हा व मा लहू फिल्आख़िरति मिन्-नसीब(20) अम् लहुम् शु-रका-उ श-रअु लहुम् मिनद्दीनि मा लम् यअ्ज़म्-बिहिल्लाहु, व लौ ला कलि-मतुल्-फ़स्लि लकुज़ि-य बैनहुम् व इन्नज्-ज़ालिमीन-न लहुम् अ़ज़ाबुन अलीम(21) तरज़्ज़ालिमी-न मुश्फिकी-न मिम्मा क-सबू व हु-व वाकिअुम् बिहिम्, वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति फी रौज़ातिल्-जन्नाति लहुम्-मा यशाऊ-न अिन्-द रब्बिहिम्, ज़ालि-क हुवल् फज्लुल्-कबीर(22) ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु अिबा-दहुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति, कुल-ला अस्-अलुकुम् अ़लैहि अज्रन् इल्लल्-म-वद्द-त फिल्कुरबा, व मंयक्तरिफ् ह-स-नतन् नजिद् लहू फीहा हुसूनन, इन्नल्ला-ह गफूरुन् शकूर(23) अम् यकूलूनफ़्तरा अ़लल्लाहि कज़िबन् फ़-इंय्य-श-इल्लाहु यख़्तिम् अ़ला क़ल्बि-क, व यम्हुल्लाहुल्-बाति-ल व युहिक़्कुल्-हक्-क बि-कलिमातिही, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर(24) व हुवल्लज़ी यक़्बलुत्तौ-ब-त अ़न् अिबादिही व यअ्फू अ़निस्सय्यिआति व यअ्लमु मा तफ्अ़लून(25) व यस्तजीबुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति व यज़ीदुहुम्-मिन् फ़ज्लिही, वल्काफ़िरू-न लहुम् अ़जा़बुन शदीद(26) व लौ ब-सतल्लाहुर्रिज्-क लिअ़िबादिही ल-बगौ़ फिल्अर्जि व लाकिंय्-युनज्जिलु बि-क़-दरिम्-मा यशा-उ, इन्नहू बिअिबादिही ख़बीरुम्-बसीर(27) व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल्-गै़-स मिम्बअ्दि मा क-नतू व यन्शुरु रह़्म-तहू, व हुवल् वलिय्युल्-हमीद(28) व मिन् आयातिही ख़ल्कुस्समावाति वलअर्जि व मा बस्-स फीहिमा मिन् दाब्बतिन्, व हु-व अ़ला जम्अिहिम् इज़ा यशा-उ क़दीर •(29)*

व मा असाबकुम् मिम्-मुसी-बतिन् फ़बिमा क-सबत् ऐदीकुम् व यअ्फू अ़न् कसीर(30) व मा अन्तुम् बिमुअ़जिज़ी-न फ़िलअर्जि व मा लकुम मिन् दूनिल्लाहि मिंव्वलिय्यिंव्-व ला नसीर(31) व मिन् आयातिहिल्-जवारि फिल्-बहरि कल्-अअ्लाम(32) इंय्य-शअ् युस्किनिर्-री-ह फ़-यज़्लल्-न रवाकि-द अला जहरिही, इन् न फी ज़ालि-क लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन् शकूर(33) औ यूबिक़्हुन्-न बिमा क-सबू व यअ्फु अ़न् कसीर(34) व यअ् ल मल्लज़ी-न युजादिलू-न फ़ी आयातिना, मा लहुम् मिम्-महीस(35) फ़मा ऊतीतुम् मिन् शैइन् फ़-मताअुल्-हयातिद्दुन्या व मा अिन्दल्लाहि खैरुंव्-व अब्का लिल्लज़ी-न आमनू व अ़ला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(36) वल्लज़ी-न यज्तनिबू-न कबा-इरल्-इस्मि वल्फ़वाहि-श व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम् यग्फ़िरून(37) वल्लज़ीनस्तजाबू लिरब्बिहिम् व अकामुस्सला-त व अम्रुहुम् शूरा बैनहुम् व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फिकून(38) वल्लज़ी-न इज़ा असा-बहुमुल्-बग़्यु हुम् यन्तसिरून(39) व जज़ा-उ सय्यि-अतिन् सय्यि-अतुम्-मिस्लुहा फ़-मन् अफ़ा व अस्ल-ह फ़-अज्रुहू अ़लल्लाहि, इन्नहू ला युहिब्बुज्-ज़ालिमीन(40) व ल-मनिन्त-स-र बअ्-द जुल्मिही फ़-उलाइ-क मा अ़लैहिम् मिन् सबील(41) इन्नमस्सबीलु अ़लल्लज़ी-न यज्लिमूनन्ना-स व यब्गू-न फ़िल्अर्जि बिगै़रिल्-हक्कि, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुन अलीम(42) व ल-मन् स-ब-र व ग़-फ-र इन्-न ज़ालि-क लमिन् अ़ज़्मिल्-उमूर(43)*

व मंय्युज़्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिंव्-वलिय्यिम्-मिम्-बअ्दिही, व तरज्-ज़ालिमी-न लम्मा र-अवुल्-अ़ज़ा-ब यकूलू-न हल् इला मरद्दिम् मिन् सबील(44) व तराहुम् युअ्रजू-न अ़लैहा ख़ाशिअ़ी-न मिनज़्जुल्लि यन्जुरू-न मिन् तरफिन् खफ़िय्यिन्, व कालल्लज़ी-न आमनू इन्नल्-ख़ासिरीनल्लज़ी-न ख़सिरू अन्फु-सहुम् व अह़्लीहिम् यौमल् -कियामति, अला इन्नज़्ज़ालिमी-न फ़ी अ़ज़ाबिम्-मुक़ीम(45) व मा का-न लहुम् मिन् औलिया-अ यन्सुरूनहुम् मिन् दूनिल्लाहि, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़मा लहू मिन् सबील(46) इस्तजीबू लि-रब्बिकुम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्-ला मरद्-द लहू मिनल्लाहि, मा लकुम् मिम्-मल्ज-इंय्यौमइजिंव्-व मा लकुम् मिन्-नकीर(47) फ़-इन् अअ्रजू फ़मा अरसल्ना-क अ़लैहिम् हफ़ीज़न्, इन् अ़लै-क इल्लल्-बलागु, व इन्ना इजा अज़क़्नल्-इन्सा-न मिन्ना रह्म-तन् फ़रि-ह बिहा व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुम् बिमा क़द्द-मत् ऐदीहिम् फ़-इन्नल्-इन्सा-न कफूर(48) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, यख़्लुकु मा यशा-उ, य-हबु लिमंय्यशा-उ इनांसव्-व य-हबु लिमंय्यशा-उज्-जुकूर(49) औ युज़व्विजुहुम् जुक्रानंव्-व इनासन् व यज्अ़लु मंय्यशा-उ अ़क़ीमन्, इन्नहू अ़लीमुन् क़दीर(50) व मा का-न लि-ब-शरिन् अंय्युकल्लि-महुल्लाहु इल्ला वह्यन् औ मिंव्वरा-इ हिजाबिन् औ युर्सि-ल रसूलन् फ़यूहि-य बि-इज्निही मा यशा-उ, इन्नहू अ़लिय्युन् हकीम(51) व कज़ालि-क औहैना इलै-क रूहम्-मिन् अम्रिना, मा कुन्-त तद्री मल्किताबु व लल्-ईमानु व लाकिन् ज-अल्नाहु नूरन्-नह्दी बिही मन् नशा-उ मिन् अिबादिना, व इन्न-क ल-तह्दी इला सिरातिम्-मुस्तकीम(52) सिरातिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िलअर्जि, अला इलल्लाहि तसीरुल्-उमूर(53)*

सूरह न० 43
(सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हा-मीम्(1) वल्-किताबिल्-मुबीन(2) इन्ना जअ़ल्नाहु कुआनन् अ़-रबिय्यल् लअ़ल्लकुम् तअ्किलून(3) व इन्नहू फ़ी उम्मिल्-किताबि लदैना ल-अ़लिय्युन् हकीम(4) अ-फ़ नज़्रिबु अ़न्कुमुज़्ज़िक्-र सफ़्हन् अन् कुन्तुम् कौ़मम्-मुस्रिफ़ीन(5) व कम् अरसल्ना मिन्-नबिय्यिन् फिल्-अव्वलीन(6) व मा यअ्तीहिम् मिन् नबिय्यिन् इल्ला कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(7) फ-अह़्लक्ना अशद्-द मिन्हुम् बत्शंव्-व मज़ा म-सलुल्-अव्वलीन(8) व ल-इन् स-अल्तहुम् मन् ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ ल-य क लुन-न ख़-ल-क़हुन्नल्-अ़ज़ीजुल्-अ़लीम(9) अल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ मह्दंव्-व ज-अ़-ल लकुम् फ़ीहा सुबुलल्-लअ़ल्लकुम् तह्तदून(10) वल्लज़ी नज़्ज़-ल मिनस्समा-इ मा-अम्-बि-क़-दरिन् फ़-अन्शर्ना बिही बल्द-तम्-मैतन् कज़ालि-क तुख़्रजून(11) वल्लज़ी ख़-लक़ल्-अज़्वा-ज कुल्लहा व ज-अ़-ल लकुम् मिनल्-फुल्कि वल्-अन्आ़मि मा तर्-कबून(12) लि-तस्तवू अ़ला जुहूरिही सुम्-म तज़्कुरू निअ्-म-त रब्बिकुम् इज़स्तवैतुम् अ़लैहि व तकूलू सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़-र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़्रिनीन(13) व इन्ना इला रब्बिना ल-मुन्क़लिबून(14) व ज-अ़लू लहू मिन् अिबादिही जुज्अन्, इन्नल्-इन्सा-न ल-कफूरुम्-मुबीन(15)*

अमित्त-ख़-ज़ मिम्मा यख़्लुकु बनातिंव्-व अस्फाकुम् बिल्-बनीन(16) व इज़ा बुश्शि-र अ-हुदुहुम् बिमा ज़-र-ब लिर्रह्मानि म-सलन् ज़ल्-ल वज्हुहू मुस्वद्दंव्-व हु-व कज़ीम(17) अ-व मंयुनश्श-उ फिल्-हिल्यति व हु-व फिल्खिसामि गै़रु मुबीन(18) व ज-अ़लुल् मलाइ-कतल्लज़ी-न हुम् अिबादुर्रह्मानि इनासन, अ-शहिदू ख़ल्क़हुम्, स-तुक्तबु शहा-दतुहुम् व युस्-अलून(19) व का़लू लौ शा-अर्रह्मानु मा अ़बद्नाहुम, मा लहुम् बिज़ालि-क मिन् अिल्मिन् इन् हुम् इल्ला यख़्रुसून(20) अम् आतैनाहुम् किताबम्-मिन् क़ब्लिही फ़हुम् बिही मुस्तम्सिकून(21) बल् का-लू इन्ना वजद्ना आबा-अना अ़ला उम्म-तिंव्-व इन्ना अ़ला आसारिहिम् मुह्तदून(22) व कज़ालि-क मा अरसल्ना मिन् क़ब्लि-क फी क़र-यतिम् मिन् नज़ीरिन् इल्ला का-ल मुत्-रफूहा इन्ना वजद्ना आबा-अना अ़ला उम्म-तिंव्-व इन्ना अ़ला आसारिहिम् मुक्तदून(23) का़-ल अ-व लौ जिअ्तुकुम् बि-अह्दा मिम्मा वजत्तुम् अ़लैहि आबा-अकुम्, कालू इन्ना बिमा उर्सिल्तुम् बिही काफिरून(24) फ़न्त-क़म्ना मिन्हुम् फ़न्जुर् कै-फ़ का-न आ़कि-बतुल्-मुकज़्ज़िबीन •(25)*

व इज् का-ल इब्राहीमु लि-अबीहि व कौमिही इन्ननी बराउम् मिम्मा तअ्बुदून(26) इल्लल्लज़ी फ़-त-रनी फ़-इन्नहू स-यह्दीन(27) व ज-अ़-लहा कलि-मतम्-बाकि यतन् फी अ़किबिही लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(28) बल् मत्तअ्तु हाउला-इ व आबा-अहुम् हत्ता जा-अहुमुल्-हक़्कु व रसूलुम्-मुबीन(29) व लम्मा जा-अहुमुल-हक़्कु का़लू हाजा सिहरुंव्-व इन्ना बिही काफिरून(30) व कालू लौ ला नुज़्ज़ि-ल हाजल् कुरआनु अ़ला रजुलिम्-मिनल् कर-यतैनि अ़ज़ीम(31) अ-हुम् यक्सिमू-न रहम-त रब्बि-क, नह्नु क़सम्ना बैनहुम् मअ़ी-श-तहुम् फ़िल्-हयातिद्दुन्या व रफ़अ्ना बअ्-ज़हुम् फौ़-क बअ्ज़िन् द-रजातिल्-लि-यत्तखि-ज़ बअ्जुहुम् बअ्ज़न् सुख़्रिय्यन्, व रह़्मतु रब्बि-क खै़रुम्-मिम्मा यज्मअून(32) व लौ ला अंय्यकूनन्नासु उम्म-तंव्वाहि-दतल् ल-जअ़ल्ना लिमंय्यक्फुरु बिर्रह्मानि लि-बुयूतिहिम् सुकुफ़म्-मिन् फिज़्ज़तिंव् व मआ़रि-ज अ़लैहा यज्हरून(33) व लिबुयूतिहिम् अब्वाबंव्-व सुरुरन् अ़लैहा यत्तकिऊन(34) व जुख़रुफ़न्, व इन् कुल्लु ज़ालि-क लम्मा मताअुल्-हयातिद्दुन्या, वल्-आख़िरतु अ़िन्-द रब्बि-क लिल्-मुत्तक़ीन(35)*
व मंय्यअ्शु अन् ज़िक्रिर्-रह्मानि नुक़य्यिज् लहू शैतानन् फ़हु-व लहू क़रीन(36) व इन्नहुम् ल-यसुद्दूनहुम् अ़निस्सबीलि व यह्सबू-न अन्नहुम् मुह्तदून(37) हत्ता इज़ा जा-अना का-ल या लै-त बैनी व बैन-क बुअ्दल्-मश्रिकै़नि फ़-बिअ्सल्-क़रीन(38) व लंय्यन्फ़-अ़कुमुल्-यौ-म इज् ज़लम्तुम् अन्नकुम् फ़िल्-अ़ज़ाबि मुश्तरिकून(39) अ-फ़-अन्-त तुस्मिअुस्सुम्-म औ तहदिल्-अुम्-य व मन् का-न फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(40) फ़-इम्मा नज़्ह-बन्-न बि-क फ़-इन्ना मिन्हुम् मुन्तकिमून(41) औ नुरि-यन्नकल्लज़ी व-अ़द्नाहुम् फ़-इन्ना अ़लैहिम् मुक्तदिरून(42) फ़स्तम्सिक् बिल्लज़ी ऊहि-य इलै-क इन्न-क अ़ला सिरातिम्-मुस्तकीम(43) व इन्नहू ल-ज़िक्रुल्-ल-क व लिक़ौमि-क व सौ-फ़ तुस्अलून(44) वस्अल् मन् अरसल्ना मिन् क़ब्लि-क मिर्रुसुलिना, अ-जअ़ल्ना मिन् दूनिर्रह्मानि आलि-हतंय्-युअ्बदून(45)*

व ल-कद अरसल्ना मूसा बिआयातिना इला फिरऔ-न व म-लइही फ़का़-ल इन्नी रसूलु रब्बिल्-आ़लमीन(46) फ़-लम्मा जा-अहम् बिआयातिना इज़ा हुम् मिन्हा यज़्हकून(47) व मा नुरीहिम् मिन् आ-यतिन् इल्ला हि-य अक्बरु मिन् उख्तिहा व अख़ज़्नाहुम् बिल्अ़ज़ाबि लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(48) व कालू या अय्युहस्-साहिरुद्अु लना रब्ब-क बिमा अ़हि-द अिन्द-क इन्नना ल-मुह्तदून(49) फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हुमुल्-अ़ज़ा-ब इजा़ हुम् यन्कुसून(50) व नादा फिरऔ़नु फ़ी कौ़मिही का-ल या कौ़मि अलै-स ली मुल्कु मिस्-र व हाज़िहिल्-अन्हारु तज्री मिन् तह्ती अ-फ़ला तुब्सिरून(51) अम् अ-न खै़रुम् मिन् हाज़ल्लज़ी हु-व महीनुंव्-व ला यकादु युबीन(52) फ़-लौ ला उल्कि-य अ़लैहि अस्वि-रतुम् मिन् ज़-हबिन् औ जा-अ म-अहुल्-मलाइकतु मुक्तरिनीन(53) फ़स्तख़फ्-फ़ क़ौमहू फ़-अताअूहु, इन्नहुम् कानू कौ़मन् फा़सिक़ीन(54) फ़-लम्मा आ-सफूनन्-त-क़म्ना मिन्हुम् फ़-अ़गरफक़्नाहुम् अज़्मअ़ीन(55) फ़-जअ़ल्नाहुम् स-लफ़ंव्-व म-सलल्-लिल्आख़िरीन(56)*

व लम्मा जुरिबब्नु मर्य-म म-सलन् इज़ा कौ़मु-क मिन्हु यसिद्दून(57) व का़लू अ-आलि-हतुना खै़रुन् अम् हु-व, मा ज़-रबूहु ल-क इल्ला ज-दलन्, बल् हुम् कौ़मुन् ख़सिमून(58) इन् हु-व इल्ला अ़ब्दुन् अन्अ़म्ना अ़लैहि व ज-अ़ल्नाहु म-सलल्-लि-बनी इस्राईल(59) व लौ नशा-उ ल-जअ़ल्ना मिन्कुम् मलाइ-कतन् फ़िल्अर्ज़ि यख़्लुफून(60) व इन्नहू ल-अिल्मुल्-लिस्सा-अ़ति फ़ला तम्तरुन्-न बिहा वत्तबिअूनि, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तकीम(61) व ला यसुद्दन्नकुमुश्-शैतानु इन्नहू लकुम् अ़दुव्वुम्-मुबीन(62) व लम्मा जा-अ अ़ीसा बिल्बय्यिनाति क़ा-ल क़द् जिअ्तुकुम बिल्-हिक्मति व लि-उबय्यि-न लकुम् बअ्ज़ल्लज़ी तख़्तलिफू-न फ़ीहि फ़त्तकुल्ला-ह व अतीअून(63) इन्नल्ला-ह हु-व रब्बी व रब्बकुम् फ़अ्बुदूहु, हाज़ा सिरातुम्-मुस्तकीम(64) फ़ख़्त-लफ़ल्-अह्ज़ाबु मिम्-बैनिहिम् फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न ज़-लमू मिन् अ़ज़ाबि यौमिन् अलीम(65) हल् यन्जुरू-न इल्लस्सा-अ़-त अन् तअ्ति-यहुम् बग्-ततंव्-व हुम् ला यश्अुरून्(66) अल्-अखिल्ला-उ यौमइज़िम् बअ्जुहुम् लिबअ्जिन् अ़दुव्वुन् इल्लल-मुत्तकीन(67)*

या अिबादि ला ख़ौफुन् अ़लैकुमुल्-यौ-म व ला अन्तुम् तहज़नून(68) अल्लज़ी-न आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन(69) उद्ख़ुलुल्-जन्न-त अन्तुम् व अज़्वाजुकुम् तुह्बरून(70) युताफु अ़लैहिम् बिसिहाफिम्-मिन् ज़-हबिंव्-व अक्वाबिन् व फ़ीहा मा तश्तहीहिल् -अन्फुसु व त-लज़्जु़ल्-अअ्युनु व अन्तुम् फ़ीहा ख़ालिदून(71) व तिल्कल्-जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(72) लकुम् फ़ीहा फ़ाकि-हतुन् कसी-रतुम् मिन्हा तअ्कुलून(73) इन्नल्-मुज्रिमी-न फ़ी अ़ज़ाबि जहन्न-म ख़ालिदून(74) ला युफ़त्-तरु अ़न्हुम् व हुम् फ़ीहि मुब्लिसून(75) व मा ज़लम्नाहुम् व लाकिन् कानू हुमुज्ज़ालिमीन(76) व नादौ या मालिकु लि-यक्ज़ि अ़लैना रब्बु-क, का-ल इन्नकुम् माकिसून(77) ल-क़द् जिअ्नाकुम् बिल्हक़्क़ि व लाकिन्-न अक्स-रकुम् लिल्हक़्क़ि कारिहून(78) अम् अब्रमू अम्रन् फ़-इन्ना मुब्रिमून(79) अम् यह्सबू-न अन्ना ला नस्मअु सिर्रहुम् व नज्वाहुम्, बला व रुसुलुना लदैहिम् यक्तुबून(80) कुल् इन् का-न लिर्रह़्मानि व-लदुन् फ़-अ-न अव्वलुल्-आ़बिदीन(81) सुब्हा-न रब्बिस्समावाति वल्अर्जि रब्बिल्-अ़र्शि अ़म्मा यसिफून(82) फ़-ज़रहुम यखूजू व यल्अ़बू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लजी यू-अ़दून(83) व हुवल्लज़ी फिस्समा-इ इलाहुंव्-व फिल्अर्जि इलाहुन्, व हुवल् हकीमुल्-अ़लीम(84) व तबा-रकल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा व अिन्दहू अिल्मुस्सा-अ़ति व इलैहि तुर्जअून(85) व ला यम्लिकुल्लज़ी-न यद्अू -न मिन् दूनिहिश्-शफ़ा-अ़-त इल्ला मन् शहि-द बिल्हक़्क़ि व हुम् यअ्लमून(86) व ल-इन स-अल्-तहुम् मन् ख़-ल-क़हुम् ल-यकूलुन्नल्लाहु फ़-अन्ना युअ्फ़कून(87) व कीलिही या रब्बि इन्-न हा-उला-इ कौ़मुल्-ला युअ्मिनून •(88) फ़स्फ़ह् अ़न्हुम् व कुल् सलामुन्, फ़सौ-फ़ यअ्लमून(89)*

सूरह न० 44
(सूरह अद-दुखा़न(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हा-मीम्(1) वल्-किताबिल्-मुबीन(2) इन्ना अन्ज़ल्नाहु फ़ी लै-लतिम् मुबा-र-कतिन् इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन(3) फ़ीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन् हकीम(4) अम्रम् मिन् अिन्दिना, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन(5) रह्म-तम् मिर्राब्बि-क इन्नहू हुवस्समीअुल्-अ़लीम(6) रब्बिस्समावाति वलअर्जि व मा बैनहुमा • इन् कुन्तुम् मूकिनीन(7) ला इला-ह इल्ला हु-व युह़्यी व युमीतु, रब्बुकुम् व रब्बु आबा-इकुमुल-अव्वलीन(8) बल् हुम् फी शक्किंय्-यल्-अ़बून(9) फर्तकिब् यौ-म तअ्तिस्समा-उ बिदुख़ानिम्-मुबीन(10) यग्शन्ना-स, हाज़ा अ़जा़बुन अलीम(11) रब्बनक्शिफ् अ़न्नल-अ़ज़ा-ब इन्ना मुअ्मिनून(12) अन्ना लहुमुज़्ज़िका व क़द् जा-अहुम् रसूलुम्-मुबीन(13) सुम्-म तवल्लौ अ़न्हु व कालू मु-अ़ल्लमुम्-मज्नून •(14) इन्ना काशिफुल्-अ़ज़ाबि क़लीलन् इन्नकुम् आ़-इदून •(15) यौ-म नब्तिशुल् बत्-शतल्-कुब्रा इन्ना मुन्तकिमून(16) व ल-क़द् फ़तन्ना क़ब्लहुम् कौ़-म फ़िरऔ-न व जा-अहुम् रसूलुन् करीम(17) अन् अद्दू इलय्-य अिबादल्लाहि, इन्नी लकुम् रसूलुन् अमीन(18) व अल्-ला तअ्लू अ़लल्लाहि, इन्नी आतीकुम् बिसुल्तानिम्-मुबीन(19) व इन्नी अुज़्तु बिरब्बी व रब्बिकुम् अन् तर्जुमून(20) व इल्लम् तुअ्मिनू ली फ़अ्तज़िलून(21) फ़-दआ़ रब्बहू अन्-न हाउला-इ कौ़मुम्-मुज्रिमून •(22) फ़-अस्रि बिअ़िबादी लैलन् इन्नकुम् मुत्त-बअून(23) वत्रुकिल्-बहू-र रह़्वन्, इन्नहुम् जुन्दुम् मुग्-रकून(24) कम् त-रकू मिन् जन्नातिंव्-व अुयून(25) व जुरूअिंंव्-व मक़ामिन् करीम(26) व नअ़-मतिन् कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन(27) कज़ालि-क, व औरस्नाहा कौ़मन् आ-ख़रीन(28) फ़मा ब-कत् अ़लैहिमुस्समा-उ वल्अर्जु व मा कानू मुन्ज़रीन(29)*

व ल-क़द् नज्जैना बनी इस्राई-ल मिनल्-अ़ज़ाबिल्-मुहीन(30) मिन् फ़िरऔ़-न, इन्नहू का-न आ़लि-यम् मिनल्-मुस्रिफ़ीन(31) व ल-क़दिख़्रनाहुम् अ़ला अिल्मिन् अ़लल्-आ़लमीन(32) व आतैनाहुम् मिनल्-आयाति मा फ़ीहि बलाउम्-मुबीन(33) इन-न हाउला-इ ल-यकूलून(34) इन् हि-य इल्ला मौततुनल्-ऊला व मा नह्नु बिमुन्शरीन(35) फ़अ्तू बिआबा-इना इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(36) अ-हुम् खै़रुन् अम् क़ौमु तुब्बअिंंव्-वल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, अह़्लक्नाहुम् इन्नहुम् कानू मुज्रिमुन(37) व मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा लाअिबीन(38) मा ख़लक़्नाहुमा इल्ला बिल्हक्कि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(39) इन्-न यौमल्-फ़स्लि मीकातुहुम् अज्मअ़ीन(40) यौ-म ला युग्नी मौलन् अ़म्मौलन् शैअंव्-व ला हुम् युन्सरून(41) इल्ला मर्रहिमल्लाहु, इन्नहु हुवल् अ़ज़ीजुर्रहीम(42)*

इन्-न श-ज-रतज़्ज़क़्कूम(43) तआ़मुल्-असीम(44) कल्मुह़्लि यग़्ली फ़िल्बुतून(45) क-ग़ल्यिल्-हमीम(46) खुजूहु फअ्तिलूहु इला सवाइल्-जहीम(47) सुम्-म सुब्बू फौ़-क़ रअ्सिही मिन् अ़ज़ाबिल्-हमीम(48) जुक् इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीजुल् करीम(49) इन्-न हाज़ा मा कुन्तुम् बिही तम्तरून(50) इन्नल्-मुत्तकी-न फ़ी मकामिन् अमीन(51) फ़ी जन्नातिंव्-व अुयून(52) यल्बसू-न मिन् सुन्दुसिंव्-व इस्तब्रकिम् मु-तक़ाबिलीन(53) कज़ालि-क, व ज़व्वज्नाहुम् बिहूरिन् अ़ीन(54) यद्अू-न फीहा बिकुल्लि फ़ाकि-हतिन् आमिनीन(55) ला यजू़कू-न फीहल्मौ-त इल्लल्-मौ-ततल्-ऊला व वका़हुम् अ़ज़ाबल्-जहीम(56) फ़ज़्लम्-मिर्रब्बि-क, ज़ालि-क हुवल् फौ़जुल्-अ़ज़ीम(57) फ़-इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानि-क लअ़ल्लहुम् य-तज़क्करून(58) फ़र-तक़िब्-इन्नहुम् मुर्-तक़िबून(59)

सूरह न० 45
(सूरह अल-जासिया(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हा-मीम्(1) तन्जी़लुल्-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हकीम(2) इन्-न फिस्समावाति वल्अर्जि लआयातिल्-लिल्-मुअ्मिनीन(3) व फ़ी ख़ल्किकुम् व मा यबुस्सु मिन् दाब्बतिन् आयातुल्-लिकौ़मिय्-यूक़िनून(4) वख़्तिलाफ़िल्लैलि वन्नहारि व मा अन्ज़लल्लाहु मिनस्समा-इ मिर्रिज्किन फ़-अह्या बिहिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा व तस्रीफ़िर्-रियाहि आयातुल् लिक़ौमिंय्-यअ्किलून(5) तिल् क आयातुल्लाहि नत्लूहा अ़लै-क बिल्हक्कि फ़बि-अय्यि हदीसिम्-बअ्दल्लाहि व आयातिही युअ्मिनून(6) वैलुल-लिकुल्लि अफ़्फाकिन् असीम(7) यस्-मअु आयातिल्लाहि तुत्ला अ़लैहि सुम्-म युसिर्रु मुस्तक्बिरन् क-अल्लम् यस्मअ्हा फ़-बश्शिरहु बि-अ़ज़ाबिन् अलीम(8) व इज़ा अ़लि-म मिन् आयातिना शै-अ-नित्त-ख़-ज़हा हुजुवन्, उलाइ-क लहुम् अ़ज़ाबुम्-मुहीन(9) मिंव्वरा-इहिम् जहन्नमु व ला युग्नी अ़न्हुम् मा क-सबू शैअंव्-व ला मत्त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि औलिया-अ व लहुम् अ़ज़ाबुन अ़ज़ीम(10) हाज़ा हुदन् वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयाति रब्बिहिम् लहुम अ़ज़ाबुम् मिर्रिज्ज़िन् अलीम(11)*

अल्लाहुल्लज़ी सख़्ख-र लकुमुल्-बह्-र लितज्रि-यल्-फुल्कु फीहि बिअमरिही व लि-तब्तगू मिन् फज्लिही व लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(12) व सख़्ख़-र लकुम् मा फिस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि जमीअ़म्-मिन्हु, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-आयातिल् लिकौमिंय्य-तफ़क्करून(13) कुल लिल्लज़ी-न आमनू यग्फ़िरू लिल्लज़ी-न ला यरजू-न अय्यामल्लाहि लि-यज्ज़ि-य कौमम्-बिमा कानू यक्सिबून(14) मन् अ़मि-ल सालिहन् फ़लिनफ्सिही व मन् असा-अ फ़-अ़लैहा सुम्-म इला रब्बिकुम् तुर्-जअून(15) व ल-क़द् आतैना बनी इस्राईलल्-किता-ब वल्-हुक्-म वन्नुबुव्व-त व रज़क़्नाहुम् मिनत्तय्यिबाति व फज़्ज़ल्नाहुम् अ़लल्-आ़लमीन(16) व आतै नाहुम् बय्यिनातिम् मिनल्-अम्रि फ़-मख़्त-लफू इल्ला मिम्बअ्दि मा जा-अहुमुल्-अिल्मु बग्यम्-बैनहुम्, इन्-न रब्ब-क यक़्ज़ी बैनहुम् यौमल्-कियामति फ़ीमा कानू फीहि यख़्तलिफून(17) सुम्-म जअ़ल्ना-क अ़ला शरी-अ़तिम्-मिनल्-अम्रि फत्तबिअ्हा व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अल्लज़ी-न ला यअ्लमून(18) इन्नहुम् लंय्युगनू अ़न्-क मिनल्लाहि शैअ़न्, व इन्नज़्ज़ालिमी-न बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन् वल्लाहु वलिय्युल-मुत्तकीन(19) हाज़ा बसा-इरु लिन्नासि व हुदंव्-व रह़्मतुल्-लिकौ़मिंय्-यूकिनून(20) अम् हसिबल्लज़ीनज्त-रहुस् -सय्यिआति अन् नज्अ़-लहुम् कल्लजी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति, सवा-अम्-मह़्याहुम् व ममातुहुम्, सा-अ मा यह्कुमून(21)*

व ख़-लक़ल्लाहुस् -समावाति वल्-अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि व लितुज़्ज़ा कुल्लु नफ्सिम्-बिमा क-सबत् व हुम् ला युज़्लमून(22) अ-फ़-रऐ-त मनित्त-ख़-ज़ इला-हहू हवाहु व अज़ल्लहुल्लाहु अ़ला अिल्मिंव्-व ख़-त-म अ़ला सम्अ़िही व क़ल्बिही व ज-अ़-ल अ़ला ब-सरिही गिशा-वतन्, फ़-मंय-यह्दीहि मिम्बअ्दिल्लाहि, अ-फ़ला तज़क्करून(23) व का़लू मा हि-य इल्ला हयातुनद्दुन्या नमूतु व नह़्या व मा युह़्लिकुना इल्लद्-दहरु व मा लहुम् बिज़ालि-क मिन् अ़िल्मिन् इन् हुम् इल्ला यजुन्नून(24) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिम्-मा का-न हुज्ज-तहुम् इल्ला अन् कालुअतू बिआबा-इना इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(25) कुलिल्लाहु युह़्यीकुम सुम्-म युमीतुकुम् सुम्-म यज्मअुकुम् इला यौमिल्-क़ियामति ला रै-ब फ़ीहि व लाकिन्-न अक्सरन्-नासि ला यअ्लमून(26)*

व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व यौ-म तकूमुस्सा-अ़तु यौमइज़िंय्-य़ख्-सरुल्-मुब्तिलून(27) व तरा कुल्-ल उम्म-तिन् जासि-यतन्, कुल्लु उम्म-तिन् तुद्आ इला किताबिहा, अल्यौ-म तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम् तअ्मलून(28) हाज़ा किताबुना यन्तिकु अ़लैकुम् बिल्हक्कि, इन्ना कुन्ना नस्तन्सिखु मा कुन्तुम् तअ्मलून(29) फ़-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति फ़-युद्खिलुहम् रब्बुहुम् फी रह्मतिही, ज़ालि-क हुवल् फौ़जुल-मुबीन(30) व अम्मल्लज़ी-न क-फ़रू, अ-फ़ लम् तकुन् आयाती तुत्ला अ़लैकुम् फ़स्तक्बर्तुम् व कुन्तुम् कौमम्-मुज्रिमीन(31) व इज़ा की-ल इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुंव्-वस्सा-अ़तु ला रै-ब फ़ीहा कुल्तुम्-मा नदरी मस्सा-अ़तु इन्-नजुन्नु इल्ला ज़न्नंव्-व मा नह्नु बिमुस्तैकिनीन(32) व बदा लहुम् सय्यिआतु मा अ़मिलू व हा-क़ बिहिम्-मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(33) व की़लल्-यौ-म नन्साकुम् कमा नसीतुम् लिका़-अ यौमिकुम् हाज़ा व मअ्वाकुमुन्नारु व मा लकुम् मिन्-नासिरीन(34) ज़ालिकुम् बि-अन्न-कुमुत्तख़ज़्तुम् आयातिल्लाहि हुजुवंव्-व ग़र्रत्कुमुल्-हयातुबुद्दुन्या फ़ल्यौ-म ला युख़्रजू-न मिन्हा व ला हुम् युस्तअ्-तबून(35) फ़लिल्लाहिल्-हम्दु रब्बिस्समावाति व रब्बिल्-अर्जि रब्बिल्-आ़लमीन(36) व लहुल्-किब्रिया-उ फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, व हुवल् अ़ज़ीजुल्-हकीम(37)*


Quran Para 25 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 25 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 25 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 25 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 25 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 25 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 25 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 25 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 25 को हिंदी में (Quran Para 25 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 25 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment