Quran Para 26 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 26 हिंदी में

Quran Para 26 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 26 in hindi Ḥā’ Mīm

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 26 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 26 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22क़ुरान पारा 23क़ुरान पारा 24
क़ुरान पारा 25
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर26
पारा नामला युहिब्बुल्लाहु
कुल सूरह6 (सूरह अल-अहका़फ़, सूरह मुहम्मद, सूरह अल-फ़त्ह, सूरह अल-हुजुरात, सूरह क़ाफ़ और सूरह अज़-जा़रियात)
कुल रुकू15

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 26 | Quran Para 26 In Hindi

📖 ला युहिब्बुल्लाहु – Ḥā’ Mīm (حم)

सूरह न० 46
(सूरह अल-अहका़फ़(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हा-मीम्(1) तन्ज़ीलुल्-किताबि मिनल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हकीम(2) मा ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा इल्ला बिल्हक्कि व अ-जलिम्-मुसम्मन्, वल्लज़ी-न क-फ़रू अ़म्मा उन्ज़िरू मुअ्रिजून(3) कुल् अ-रऐतुम्-मा तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा ख़-लकू मिनल्-अर्ज़ि अम् लहुम् शिरकुन् फिस्समावाति, ईतूनी बिकिताबिम् मिन् क़ब्लि हाज़ा औ असा-रतिम्-मिन् अिल्मिन् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(4) व मन् अज़ल्लु मिम्मंय्यद्अू मिन् दूनिल्लाहि मल्-ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल्-क़ियामति व हुम् अ़न् दुआ़-इहिम् ग़ाफ़िलून(5) व इज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम् अअ्दाअंव्-व कानू बिअ़िबा-दतिहिम् काफिरीन(6) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना बय्यिनातिन् का़लल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्हक्कि लम्मा जा-अहुम् हाज़ा सिहरुम्-मुबीन(7) अम् यकूलूनफ़्तराहु, कुल इनिफ्तरैतुहू फ़ला तम्लिकून ली मिनल्लाहि शैअन्, हु-व अअ्लमु बिमा तुफ़ीजू-न फ़ीहि, कफ़ा बिही शहीदम्-बैनी व बैनकुम्, व हुवल् ग़फूरुर्-रहीम(8) कुल् मा कुन्तु बिद्अ़म्-मिनर्रुसुलि व मा अद्री मा युफ़अ़लु बी व ला बिकुम्, इन अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य व मा अ-न इल्ला नज़ीरुम्-मुबीन(9) कुल् अ-रऐतुम् इन् का-न मिन् अिन्दिल्लाहि व कफर्तुम् बिही व शहि-द शाहिदुम् मिम्-बनी इस्राई-ल अ़ला मिस्लिही फ़-आम-न वस्तक्बरतुम्, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल्-कौ़मज़्ज़ालिमीन(10)*

व कालल्लज़ी-न क-फ़रू लिल्लज़ी-न आमनू लौ का-न खै़रम्-मा स-बकूना इलैहि, व इज् लम् यह्तदू बिही फ़-स-यकूलू-न हाज़ा इफ़्कुन् क़दीम(11) व मिन् क़ब्लिही किताबु मूसा इमामंव्-व रह़्म-तन्, व हाज़ा किताबुम् मुसद्दिकुल्-लिसानन् अ़-रबिय्यल् लियुन्ज़िरल्लज़ी-न ज़-लमू व बुश्रा लिल्-मुह्सिनीन(12) इन्नल्लज़ी-न का़लू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तका़मू फ़ला ख़ौफुन् अ़लैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(13) उलाइ-क अस्हाबुल् -जन्नति ख़ालिदी-न फीहा जज़ा-अम् बिमा कानू यअ्मलून(14) व वस्सैनल्-इन्सा-न बिवालिदैहि इहसानन्, ह-मलत्हु उम्मुहू कुरहंव्-व व-ज़अ़त्हु कुरहन्, व हम्लुहू व फ़िसालुहू सलासू-न शहरन्, हत्ता इज़ा ब-ल-ग़ अशुद्-दहू व ब-ल-ग़ अरबअ़ी-न स-नतन् का-ल रब्बि औजिअ्नी अन् अश्कु-र निअ्-म-त-कल्लती अन्अ़म्-त अ़लय्-य व अ़ला वालिदय्-य व अन् अअ्म-ल सालिहन् तरज़ाहु व अस्लिह् ली फ़ी जुर्रिय्यती, इन्नी तुब्तु इलै-क व इन्नी मिनल्-मुस्लिमीन(15) उलाइ-कल्लज़ीन न-तक़ब्बलु अ़न्हुम अह्स-न मा अ़मिलू व न-तजा-वजु अ़न् सय्यिआतिहिम् फी असहाबिल्-जन्नति, वअ्दस्-सिद्क़िल्लज़ी कानू यू-अ़दून(16) वल्लज़ी का-ल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल्-लकुमा अ-तअिदानिनी अन् उख़्र-ज व क़द् ख़-लतिल्-कुरूनु मिन् क़ब्ली व हुमा यस्तगीसानिल्ला-ह वैल-क आमिन् इन्-न वअ्दल्लाहि हक़्कुन् फ़-यकूलु मा हाजा इल्ला असातीरुल्-अव्वलीन(17) उलाइ-कल्लज़ी-न हक् -क़ अ़लैहिमुल्-कौलु फी उ-ममिन् क़द् ख़-लत् मिन् क़ब्लिहिम-मिनल्-जिन्नि वल्-इन्सि, इन्नहुम् कानू ख़ासिरीन(18) व लि-कुल्लिन् द-रजातुम्-मिम्मा अ़मिलू व लियुवफ़्फ़ि-यहुम् अअ्मालहुम् व हुम् ला युज्लमून(19) व यौ-म युअ्रजुल्लज़ी-न क-फ़रू अ़लन्-नारि, अज़्हब्तुम् तय्यिबातिकुम् फ़ी हयातिकुमुद्-दुन्या वस्तम्तअ्तुम् बिहा फ़लयौ-म तुज्जौ़-न अ़ज़ाबल्-हूनि बिमा कुन्तुम् तस्तक्बिरू-न फिल्अर्ज़ि ‘ बिगै़रिल्-हक़्क़ि व बिमा कुन्तुम् तफ़्सुकून(20)*

वज़्कुर् अख़ा आ़दिन्, इज् अन्ज़-र कौमहू बिल्-अह्क़ाफ़ि व क़द् ख़-लतिन्-नुजुरु मिम्बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फिही अल्ला तअ्बुदू इल्लल्ला-ह, इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(21) का़लू अजिअ्-तना लितअ्फ़िकना अ़न् आलि-हतिना फ़अ्तिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनस्-सादिक़ीन(22) का-ल इन्नमल्-अ़िल्मु अिन्दल्लाहि व उबल्लिगुकुम् मा उर्सिल्तु बिही व लाकिन्नी अराकुम् कौमन् तज्हलून(23) फ़-लम्मा रऔहु आ़रिज़म्-मुस्तक्बि-ल औदि-यतिहिम् कालू हाज़ा आ़रिजुम् मुम्तिरुना, बल् हु-व मस्तअ्जल्तुम् बिही, रीहुन् फ़ीहा अ़ज़ाबुन् अलीम(24) तुदम्मिरु कुल्-ल शैइम्-बि-अम्रि रब्बिहा फ़-अस्बहू ला युरा इल्ला मसाकिनुहुम्, कज़ालि-क नज्ज़िल्-क़ौमल्-मुज्रिमीन(25) व ल-क़द् मक्कन्नाहुम् फ़ीमा इम्-मक्कन्नाकुम् फ़ीहि व जअ़ल्ना लहुम् सम्-अ़ंव्-व अब्सारंव्-व अफ़इ-दतन् फ़मा अ़ग्ना अ़न्हुम् सम्अुहुम् वला अब्सारुहुम् व ला अफ़इ-दतुहुम् मिन् शैइन् इज् कानू यज्हदू-न बिआयातिल्लाहि व हा-क़ बिहिम् मा कानू बिही यस्तह्ज़िऊन(26)*

व-ल-क़द् अह़्लक्ना मा हौलकुम् मिनल्-कुरा व सर्रफ़्नल्-आयाति लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(27) फ़-लौ ला न-स-रहुमुल्लज़ीनत्-त-ख़जू मिन् दूनिल्लाहि कुरबानन् आलि-हतन्, बल् ज़ल्लू अ़न्हुम् व ज़ालि-क इफ़्कुहुम् व मा कानू यफ़्तरून(28) व इज् सरफ़्ना इलै-क न-फ़रम् मिनल्-जिन्नि यस्तमिअूनल्-कुरआ-न फ़-लम्मा ह-ज़रूहु का़लू अन्सितू फ़-लम्मा कुज़ि-य वल्लौ इला कौ़मिहिम् मुन्ज़िरीन(29) का़लू या कौ़मना इन्ना समिअ्ना किताबन् उन्ज़ि-ल मिम्बअ्दि मूसा मुसद्दि-क़ल्लिमा बै-न यदैहि यह्दी इलल् -हकिक व इला तरीकिम्-मुस्तकीम(30) या कौ़मना अजीबू दाअि-यल्लाहि व आमिनू बिही यग़्फिर लकुम् मिन् जुनूबिकुम् व युजिरकुम् मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम(31) व मल-ला युजिब् दाअि-यल्लाहि फ़लै-स बिमुअ्जिज़िन् फ़िल्अर्ज़ि व लै-स लहू मिन् दूनिही औलिया-उ, उलाइ-क फ़ी ज़लालिम्-मुबीन(32) अ-व लम् यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व लम् यअ्-य बिख़ल्क़िहिन्-न बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्युह़्यि-यल्मौता, बला इन्नहू अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(33) व यौ-म युअ्रजुल्लज़ी-न क-फ़रू अ़लन्नारि, अलै-स हाज़ा बिल्हक्क़ि, का़लू बला व रब्बिना, का-ल फ़जूकुल्-अ़ज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(34) फ़स्बिर् कमा स-ब-र उलुल्-अ़ज्मि मिनर्-रुसुलि व ला तस्तअ्जिल्-लहुम्, क-अन्नहुम् यौ-म यरौ-न मा यू-अ़दू-न लम् यल्बसू इल्ला सा-अ़तम् मिन्-नहारिन्, बलागुन् फ़-हल् युह़्लकु इल्लल्-कौ़मुल्-फ़ासिकून •(35)*

सूरह न० 47
(सूरह मुहम्मद(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लज़ी-न क-फरू व सद्दू अन् सबीलिल्लाहि अज़ल्-ल अअ्मालहुम(1) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति व आमनू बिमा नुज्ज़ि-ल अ़ला मुहम्मदिंव् व-हुवल्-हक़्कु मिर्रब्बिहिम् कफ़्फ़-र अ़न्हुम सय्यिआतिहिम् व अस्ल-ह बालहुम्(2) ज़ालि-क बिअन्नल्लज़ी-न क-फ़रुत्त-बअु़ल्-बाति-ल व अन्नल्लज़ी-न आमनुत्त-ब अुल्-हक्क मिर्-रब्बिहिम्, कज़ालि-क यज्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम्(3) फ़-इज़ा लकीतुमुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ज़रबर्रिकाबि, हत्ता इज़ा अस्खन्तुमूहम् फ़शुद्दुल्-वसा-क़ फ़-इम्मा मन्नम्-बअ्दु व इम्मा फ़िदा-अन् हत्ता त-ज़अ़ल्-हरबू औज़ा-रहा, ज़ालि-क, व लौ यशा-उल्लाहु लन्त-स-र मिन्हुम् व लाकिल्-लियब्लु-व बअ्-ज़कुम् बिबअ्ज़िन्, वल्लज़ी-न कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-लंय्युज़िल्-ल अअ्मालहुम्(4) स-यह्दीहिम् व युस्लिहु बालहुम(5) युद्खिलुहुमुल्-जन्न-त अ़र्र-फ़हा लहुम्(6) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तन्सुरुल्ला-ह यन्सुरकुम् व युसब्बित् अक़्दामकुम्(7) वल्लज़ी-न क-फ़रू फ़-तअ्सल्-लहुम् व अज़ल्-ल अअ्मालहुम्(8) ज़ालि-क बिअन्नहुम् करिहू मा अन्ज़लल्लाहु फ़-अह्ब-त अअ्मालहुम(9) अ-फ़ लम् यसीरू फ़िलअर्ज़ि फ़यन्जुरू कै-फ का-न आकि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, दम्म-रल्लाहु अ़लैहिम् व लिल्काफ़िरी-न अम्सालुहा(10) ज़ालि-क बि-अन्नल्ला-ह मौलल्लज़ी-न आमनू व अन्नल्-काफ़िरी-न ला मौला लहुम(11)*

इन्नल्ला-ह युद्खिलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारु, वल्लज़ी-न क-फ़रू य-तमत्तअू-न व यअ्कुलू-न कमा तअ्कुलुल्-अन्आमु वन्नारु मस्वल्-लहुम(12) व क-अय्यिम् मिन् कर्-यतिन् हि-य अशद्दु कुव्वतम्-मिन् क़र्-यतिकल्लती अख़्र-जत्-क अह़्लक्नाहुम् फ़ला नासि-र लहुम्(13) अ-फ़ मन् का-न अ़ला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बिही क-मन् जुय्यि-न लहू सू-उ अ़-मलिही वत्त-बअू अहवा-अहुम्(14) म-सलुल-जन्नतिल्लती वुअिदल -मुत्तकू-न, फीहा अन्हारुम्-मिम्मा-इन् गैरि आसिनिन् व अन्हारुम् मिल्-ल-बनिल्-लम् य-तग़य्यर् तअ्मुहू व अन्हारुम्-मिन् ख़म्रिल् लज़्ज़तिल्-लिश्शारिबी-न व अन्हारुम्-मिन् अ़-सलिम् मुसफ़्फ़न्, व लहुम् फ़ीहा मिन् कुल्लिस्स-मराति व मग्फ़ि-रतुम् मिर्रब्बिहिम्, क-मन् हु-व ख़ालिदुन् फ़िन्नारि व सुकू मा-अन् हमीमन् फ़-क़त्त-अ़ अम्आ-अहुम्(15) व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअु इलै-क हत्ता इज़ा ख़-रजू मिन् अिन्दि-क का़लू लिल्लज़ी-न ऊतुल्-अिल्-म माज़ा का-ल आनिफ़न् उलाइ-कल्लज़ी-न त-बअ़ल्लाहु अ़ला कुलूबिहिम् वत्त-बअू अह़्वा-अहुम्(16) वल्लज़ीनह्-तदौ ज़ा-दहुम् हुदंव्-व आताहुम् तक़्वाहुम(17) फ़-हल् यन्जुरु-न इल्लस्-सा-अ-त अन् तअ्ति-यहुम् बग्-ततन् फ़-कद् जा-अ अश्रातुहा फ़-अन्ना लहुम इज़ा जा-अत्हुम् ज़िक्राहुम(18) फअ्लम् अन्नहू ला इला-ह इल्लल्लाहु वस्तग्फिर् लि-ज़म्बि-क व लिल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति, वल्लाहु यअ्लमु मु-तक़ल्ल-बकुम् व मस्वाकुम्(19)*

व यकूलुल्लज़ी-न आमनू लौ ला नुज्जिलत् सू-रतुन् फ़-इज़ा उन्ज़िलत् सू-रतुम् मुह्क-मतुंव्-व जुकि-र फ़ीहल्-कितालु रऐतल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुंय्-यन्जुरू-न इलै-क न-ज़रल्-मग्शिय्यि अ़लैहि मिनल्-मौति, फ़-औला लहुम(20) ता-अ़तुंव-व कौ़लुम्-मअ्रूफुन्, फ़-इज़ा अ़-ज़मल-अम्रु फ़लौ स-दकुल्ला-ह लका-न खै़रल्-लहुम्(21) फ़-हल् अ़सैतुम् इन् तवल्लैतुम् अन् तुफ्सिदू फ़िल्अर्जि व तुक़त्तिअू अरहा-मकुम(22) उलाइ-कल्लज़ी-न ल-अ़-नहुमुल्लाहु फ-असम्म-हुम् व अअ्मा अब्सा-रहुम(23) अ-फ़ला य-तदब्बरूनल-कुरआ-न अम् अ़ला कुलूबिन् अक़्फा़लुहा(24) इन्नल्-लज़ीनरतद्दू अ़ला अदबारिहिम् मिम्बअ्दि मा तबय्य-न लहुमुल्-हुदश्शैतानु सव्व-ल लहुम्, व अम्ला लहुम(25) ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कालू लिल्लज़ी-न करिहू मा नज़्ज़-लल्लाहु सनुतीअुसुकुम् फ़ी बअ्ज़िल्-अम्रि वल्लाहु यअ्लमु इस्रा-रहुम(26) फ़ कै-फ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल्-मलाइ-कतु यज्रिबू-न वुजू-हहुम् व अदबारहुम(27) ज़ालि-क बिअन्नहुमुत्त-बअू, मा अस्ख़तल्ला-ह व करिहू रिज़्वानहू फ-अह्ब-त अअ्मालहुम(28) अम् हसिबल्लजी-न फ़ी कुलू बिहिम्-म-र जुन् अल्-लंय्युख़्रिजल्लाहु अज्ग़ा-नहुम(29) व लौ नशा-उ ल-अरैना-कहुम् फ़-ल-अरफ़्तहुम् बिसीमाहुम्, व ल-तअ्रिफ़न्नहुम् फी लह़्निल्-कौ़लि, वल्लाहु यअ्लमु अअ्मालकुम(30) व ल-नब्लु वन्नकुम् हत्ता नअ्-लमल-मुजाहिदी-न मिन्कुम् वस्साबिरी-न व नब्लु-व अख़्बा-रकुम(31) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दू अ़न् सबीलिल्लाहि व शाक़्कुर्रसू-ल मिम्बअ्दि मा तबय्य-न लहुमुल् हुदा लंय्यजुर्रुल्ला-ह शैअन्, व स-युह्बितु अअ्मालहुम्(32) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल व ला तुब्तिलू अअ्मालकुम(33) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व सदद् अ़न् सबीलिल्लाहि सुम्-म मातू व हुम कुफ़्फा़रुन् फ़-लंय्-यग्फिरल्लाहु लहुम(34) फ़ला तहिनू व तद्अू इलस्सल्मि व अन्तुमुल्-अअ्लौ-न वल्लाहु म-अ़कुम् व लंय्यति-रकुम् अअ्मालकुम(35) इन्नमल्-हयातुद्दुन्या लअिबुंव्-व लह्वुन, व इन् तुअ्मिनू व तत्तकू युअ्तिकुम उजू-रकुम व ला यस्अल्कुम् अम्वालकुम(36) इंय्यस्अल्कुमूहा फ़-युह्फिकुम् तब्ख़लू व युख़्रिज अज्ग़ा-नकुम्(37) हा-अन्तुम् हा-उला-इ तुद्औ़-न लितुन्फिकू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़मिन्कुम् मंय्यब्ख़लु व मंय्यब्खल् फ़-इन्नमा यब्ख़लु अ़न् नफ़्सिही, वल्लाहुल्-ग़निय्यु व अन्तुमुल्-फु-क़रा-उ व इन् त-तवल्लौ यस्तब्दिल् कौ़मन् गै़रकुम् सुम्-म ला यकूनू अम्सालकुम(38)*

सूरह न० 48
(सूरह अल-फ़त्ह(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इन्ना फ-तह़्ना ल-क फ़त्हम्-मुबीना(1) लि-यग्फ़ि-र लकल्लाहु मा तक़द्द-म मिन् ज़म्बि-क व मा त-अख़्ख़-र व युतिम्-म निअ्-म-तहू अ़लै-क व यह्दि-य-क सिरातम्-मुस्तकीमा(2) व यन्सु-रकल्लाहु नस्रन् अ़ज़ीज़ा(3) हुवल्लज़ी अन्ज़लस्सकी-न-त फ़ी कुलूबिल्-मुअ्मिनी-न लि-यज्दादू ईमानम्-म-अ़ ईमानिहिम्, व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल्अर्जि, व कानल्लाहु अ़लीमन् हकीमा(4) लियुद्खिलल् -मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा व युकफ्फि-र अ़न्हुम् सय्यिआतिहिम्, व का-न ज़ालि-क अिन्दल्लाहि फौ़ज़न् अ़ज़ीमा(5) व युअ़ज्ज़िबल्-मुनाफ़िक़ी-न वल्मुनाफ़िक़ाति वल् मुश्रिकी-न वल्मुश्रिकातिज्-जान्नी-न बिल्लाहि जन्नस्सौइ, अ़लैहिम् दाइ-रतुस्-सौइ व ग़ज़िबल्लाहु अ़लैहिम् व ल-अ़-नहुम् व अ-अ़द्-द लहुम् जहन्न-म, व साअत् मसीरा(6) व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल्अर्जि, व कानल्लाहु अ़ज़ीज़न् हकीमा(7)इन्ना अरसल्ना-क शाहिदंव्-व मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा(8) लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअ़ज्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, व तुसब्बिहूहु बुक्र-तंव्-व असीला(9) इन्नल्लज़ी-न युबायिअून-क इन्नमा युबायिअूनल्ला-ह, यदुल्लाहि फ़ौ-क ऐदीहिम् फ़-मन्-न-क-स फ़-इन्नमा यन्कुसु अ़ला नफ्सिही व मन औफ़ा बिमा आ-ह-द अ़लैहुल्ला-ह फ़-सयुअ्तीहि अज्रन अ़ज़ीमा(10)*

स-यकूलु ल-कल्-मुख़ल्लफू-न मिनल्-अअ्राबि श-ग़लत्ना अमवालुना व अह्लूना फ़स्तग्फिर् लना यकूलू-न बि-अल्सि-नतिहिम् मा लै-स फी कुलूबिहिम्, कुल् फ़-मंय्यम्लिकु लकुम् मिनल्लाहि शैअन् इन् अरा-द बिकुम् ज़र्रन औ अरा-द बिकुम् नफ़अ़न्, बल् कानल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(11) बल् ज़नन्तुम् अल्लंय्यन्क़लिबर्-रसूलु वल्-मुअ्मिनू-न इला अह़्लीहिम् अ-बदंव्-व जुय्यि-न ज़ालि-क फ़ी कुलूबिकुम् व ज़नन्तुम् ज़न्नस्सौइ व कुन्तुम् क़ौमम्-बूरा(12) व मल्लम् युअ्मिम्-बिल्लाहि व रसूलिही फ़-इन्ना अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न सअ़ीरा(13) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, यग़्फिरु लिमंय्यशा-उ व युअ़ज़्ज़िबु मय्यशा-उ, व कानल्लाहु ग़फूरर् रहीमा(14) स-यकूलुल् -मुख़ल्लफू-न इज़न्त-लक्तुम् इला मगा़नि-म लितअ्खुजूहा ज़रूना नत्तबिअ्कुम् युरीदू-न अंय्युबद्दिलू कलामल्लाहि, कुल्-लन् तत्तबिअूना कज़ालिकुम् कालल्लाहु मिन् क़ब्लु फ़-स-यकूलू-न बल् तह्सुदू-नना बल् कानू ला यफ़्कहू-न इल्ला क़लीला(15) कुल लिल्-मुख़ल्लफ़ी-न मिनल्-अअ्राबि स-तुद्औ-न इला कौमिन् उली बअ्सिन् शदीदिन् तुक़ातिलूनहुम् औ युस्लिमू-न फ़-इन् तुतीअू युअ्तिकुमुल्लाहु अज्रन् ह-सनन् व इन् त-तवल्लौ कमा तवल्लैतुम् मिन् कब्लु युअ़ज़्ज़िब्कुम् अ़ज़ाबन् अलीमा(16) लै-स अ़लल्-अअ्मा ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-अअ्रजि ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-मरीज़ि ह-रजुन्, व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू युदखिल्हु जन्नातिन् तज्री मिन तह्तिहल्-अन्हारु व मंय्य-तवल्-ल युअ़ज़्ज़िब्हु अ़ज़ाबन अलीमा •(17) ल-क़द् रज़ियल्लाहु अ़निल् -मुअ्मिनी-न इज् युबायिअून-क तह्तश्श-ज-रति फ़-अ़लि-म मा फ़ी कुलूबिहिम् फ़-अन्ज़-लस्सकी-न-त अ़लैहिम् व असाबहुम् फ़तहन् करीबा(18) व मग़ानि-म कसी-रतंय्-यअ्खुजूनहा, व कानल्लाहु अ़ज़ीज़न् हकीमा(19) व-अ़-दकुमुल्लाहु मगा़नि-म कसी-रतन् तअ्खुजूनहा फ़-अ़ज्ज-ल लकुम् हाज़िही व क़फ्-फ़ ऐदि-यन्नासि अ़न्कुम् व लितकू-न आ-यतल्-लिल्मुअ्मिनी-न व यह्दि-यकुम् सिरातम्-मुस्तकीमा(20) व उख़रा लम् तक्दिरू अ़लैहा कद् अहातल्लाहु बिहा, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरा(21) व लौ का़त-लकुमुल्लज़ी-न क-फ़रू ल-वल्लवुल्-अदबा-र सुम्-म ला यजिदू-न वलिय्यंव् व ला नसीरा(22) सुन्नतल्लाहिल्लती क़द् ख़-लत् मिन् क़ब्लु व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला(23) व हुवल्लज़ी कफ्-फ़ ऐदि-यहुम् अ़न्कुम् व ऐदि-यकुम् अ़न्हुम् बि-बत्नि मक्क-त मिम्-बअ्दि अन् अज्-फ़-रकुम् अ़लैहिम्, व कानल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीरा(24) हुमुल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दूकुम्, अ़निल-मस्जिदिल्-हरामि वल्हद्-य मअ्कूफ़न् अंय्यब्लु-ग़ महिल-लहू, व लौ ला रिजालुम्-मुअ्मिनू-न व निसाउम् मुअ्मिनातुल् -लम् तअ्लमूहुम् अन् त-तऊहुम् फ़तुसी-बकुम् मिन्हुम् म-अ़र्रतुम् -बिगै़रि अ़िल्मिन् लियुद्खिलल्लाहु फी रह्मतिही मंय्यशा-उ लौ तज़य्यलू ल-अ़ज़्ज़बनल्लज़ी-न क-फ़रू मिन्हुम् अ़ज़ाबन् अलीमा(25) इज् ज-अ़लल्लज़ी-न क-फ़रू फी कुलूबिहिमुल-हमिय्य-त हमिय्यतल्-जाहिलिय्यति फ़-अन्ज़लल्लाहु सकी-न-तहू अ़ला रसूलिही व अ़लल्-मुअ्मिनी-न व अल्ज़-महुम् कलि-मतत्-तक़्वा व कानू अ-हक्-क़ बिहा व अह़्लहा, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीमा(26)*

ल-क़द् स-दक़ल्लाहु रसूलहुर्रुअ्या बिल्हक्कि ल-तद् खुलुन्नल् मस्जिदल्-हरा-म इन् शा-अल्लाहु आमिनी-न मुहल्लिकी-न रुऊ-सकुम् व मुक़स्सिरी-न ला तख़ाफू-न, फ़-अ़लि-म मा लम् तअ्लमू फ़-ज-अ़-ल मिन् दूनि ज़ालि-क फ़तहन् क़रीबा(27) हुवल्लज़ी अर्स-ल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल्-हक्कि लियुज्हि-रहू अ़लद्दीनि कुल्लिही, व कफा बिल्लाहि शहीदा(28) मुहम्मदुर्-रसूलुल्लाहि, वल्लज़ी-न म-अ़हू अशिद्दा-उ अ़लल्-कुफ़्फारि रु-हमा-उ बैनहुम् तराहुम् रुक्क-अ़न् सुज्ज -दंय्यब्तगू-न फ़ज़्लम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानन् सीमाहुम् फी वुजूहिहिम्-मिन् अ-सरिस्सुजूदि, ज़ालि-क म-सलुहुम् फित्तौराति व म-सलुहुम् फ़िल्-इन्जीलि, क-ज़रअिन् अख़्र-ज शत्-अहू फ़आ-ज़-रहू फ़स्तग्-ल-ज़ फस्तवा अ़ला सूक़िही युअ्जिबुज़्जुर्रा-अ लि-यगी-ज़ बिहिमुल्-कुफ़्फ़ा- र, व-अ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति मिन्हुम् मग्फ़ि-रतंव्-व अज्रन् अ़ज़ीमा(29)*

सूरह न० 49
(सूरह अल-हुजुरात(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुक़द्दिमू बै-न य-दयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह समीअुन् अ़लीम(1) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तर्फअ़ू अस्वातकुम् फौ-क़ सौतिन्-नबिय्यि व ला तज्हरू लहू बिल्कौ़लि क-जहरि बअ्ज़िकुम् लि-बअ्ज़िन् अन् तह्ब-त अअ्मालुकुम व अन्तुम् ला तश्अुरून(2) इन्नल्लज़ी-न यगुज़्जू-न अस्वातहुम् अिन् -द रसूलिल्लाहि उलाइ-कल्लज़ीनम्-त-हनल्लाहु कुलू-बहुम् लित्तक़्वा, लहुम्-मग्फि-रतुंव्-व अज्रुन् अज़ीम(3) न्नल्लज़ी-न युनादून-क मिंव्वरा-इल्-हुजुराति अक्सरुहुम् ला यअ्किलून(4) व लौ अन्नहुम् स-बरू हत्ता तख़्रू-ज इलैहिम् लका-न खै़रल-लहुम्, वल्लाहु गफूरुर्रहीम(5) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् जा-अकुम् फ़ासिकुम् बि-न-बइन् फ-तबय्यन् अन् तुसीबू कौ़मम्-बि-जहालतिन् फ़तुस्बिहू अ़ला मा फ़-अ़ल्तुम् नादिमीन(6) वअ्लमू अन्-न फ़ीकुम् रसूलल्लाहि, लौ युतीअुकुम् फ़ी कसीरिम् मिनल्-अम्रि ल-अ़नित्तुम् व लाकिन्नल्ला-ह हब्ब-ब इलैकुमुल्-ईमा-न व ज़य्य-नहू फ़ी कुलूबिकुम् व कर्र-ह इलैकुमुल-कुफ्र वल्फुसू-क़ वल-अिस्या-न, उलाइ-क हुमुर-राशिदून(7) फ़ज़्लम्-मिनल्लाहि व निअ्-मतन्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम(8) व इन् ताइ-फ़तानि मिनल्-मुअ्मिनीनक्त-तलू फ़-अस्लिहू बैनहुमा फ़-इम् ब-ग़त् इह्दाहुमा अ़लल्-उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तब्गी हत्ता तफ़ी-अ इला अम्रिल्लाहि फ़-इन् फाअत् फ़-अस्लिहू बैनहुमा बिल्अ़द्लि व अक्सितू, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल -मुक़्सितीन(9) इन्नमल्-मुअ्मिनू-न इख़्वतुन् फ़-अस्लिहू बै-न अ-ख़वैकुम् वत्तकुल्ला-ह लअ़ल्लकुम् तुरहमून •(10) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला यस्ख़र कौमुम्-मिन् कौ़मिन् अ़सा अंय्यकूनू खै़रम्-मिन्हुम् व ला निसा-उम् मिन्-निसाइन् अ़सा अंय्यकुन्-न खै़रम्-मिन्हुन्-न व ला तल्मिजू अन्फु-सकुम् व ला तनाबजू बिल् -अल्का़बि, बिअ्-स लिस्मुल्-फुसूकु बअ्दल् ईमानि व मल्-लम् यतुबू फ़-उलाइ-क हुमुज्-ज़ालिमून(11) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्तनिबू कसीरम् मिनज़्ज़न्नि इन्-न बअ्ज़ज़्ज़न्नि इस्मुंव्-व ला तजस्स-सू व ला यग़्तबू बअ्जुकुम् बअ्ज़न्, अ-युहिब्बु अ-हदुकुम् अंय्यअ्कु-ल लह्-म अख़ीहि मैतन् फ-करिह्तुमूहु, वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह तव्वाबुर्रहीम(12) या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़्नाकुम् मिन् ज़-करिंव्-व उन्सा व ज-अ़ल्नाकुम् शुअूबंव्-व क़बाइ-ल लि-तआ़-रफू, इन्-न अक्र-मकुम् अिन्दल्लाहि अत्का़कुम्, इन्नल्ला-ह अ़लीमुन्(13) का़लतिल्-अअ्राबु आमन्ना, कुल्-लम् तुअ्मिनू व लाकिन् कूलू अस्लमना व लम्मा यद्खुलिल्-ईमानु फ़ी कुलूबिकुम्, व इन् तुतीअुल्ला-ह व रसूलहू ला यलित्कुम् मिन् अअ्मालिकुम् शैअन्, इन्नल्ला-ह ग़फूरूर्रहीम(14) इन्नमल्-मुअ्मिनूनल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्-म लम् यरताबू व जा-हदू बिअम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि, उलाइ-क हुमुस्सादिकून(15) कुल् अ-तुअ़ल्लिमूनल्ला-ह बिदीनिकुम्, वल्लाहु यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्जि, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम(16) यमुन्नू-न अ़लै-क अन् अस्लमू, कुल्-ला तमुन्नू अ़लय्-य इस्लामकुम् बलिल्लाहु यमुन्नु अ़लैकुम् अन् हदाकुम् लिलईमानि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(17) इन्नल्ला-ह यअ्लमु गै़बस्समावाति वल्अर्ज़ि, वल्लाहु बसीरुम्-बिमा तअ्मलून(18)*

सूरह न० 50
(सूरह क़ाफ़(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

का़फ् वल्-कुरआनिल्-मजीद(1) बल् अ़जिबू अन् जा-अहुम् मुन्ज़िरुम्-मिन्हुम् फ़कालल्-काफिरू-न हाज़ा शैउन् अ़जीब(2) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबन् ज़ालि-क रज्अुम्-बअ़ीद(3) क़द् अ़लिम्ना मा तन्कुसुल्-अर्जु मिन्हुम् व अिन्दना किताबुन् हफ़ीज़(4) बल् कज़्ज़बू बिल्-हक्कि लम्मा जा-अहुम् फ़हुम् फ़ी अम्रिम्-मरीज(5) अ-फ़ लम् यन्जुरू इलस्समा-इ फौ़क़हुम् कै-फ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन् फुरूज(6) वल्अर्-ज़ मद्दनाहा व अल्कै़ना फीहा रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि जौ़जिम्-बहीज(7) तब्सि-रतंव्-व ज़िक्रा लिकुल्लि अ़ब्दिम्-मुनीब(8) व नज़्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अम् मुबा-रकन् फ़-अम्बत्ना बिही जन्नातिंव्-व हब्बल्-हसीद(9) वन्नख़्-ल बासिक़ातिल्-लहा तल्अुन्- नज़ीद(10) रिज़्क़ल्-लिल्अिबादि व अह़्यैना बिही बल्द-तम्-मैतन्, कज़ालिकल्-खुरूज(11) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् कौ़मु नूहिंव्-व अस्हाबुर्रस्सि व समूद(12) व आदुंव-व फिरऔ़नु व इख़्वानु लूत(13) व अस्हाबुल-ऐ-कति व कौ़मु तुब्बअिन्, कुल्लुन् कज़्ज़-बर्रुसु-ल फ़-हक्-क वअ़ीद(14) अ-फ़-अ़यीना बिल्खल्किल्-अव्वलि, बल् हुम् फ़ी लब्सिम्-मिन् ख़ल्किन् जदीद(15)*

व ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न व नअ्लमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहू व नह्न अक़्रबु इलैहि मिन् हब्लिल्-वरीद(16) इज् य-तलक़्क़ल्-मु-तलक्कियानि अनिल्यमीनि व अनिश्शिमालि क़अ़ीद(17) मा यल्फ़िजु मिन् कौ़लिन् इल्ला लदैहि रक़ीबुन् अ़तीद(18) व जाअत् सक्-रतुल्-मौति बिल्हक्कि, ज़ालि-क मा कुन्-त मिन्हु तहीद(19) व नुफ़ि-ख़ फिस्सूरि, ज़ालि-क यौमुल्-वअ़ीद(20) व जाअत् कुल्लु नफ्सिम् म-अ़हा सा-इकुंव-व शहीद(21) ल-क़द् कुन्-त फी ग़फ़्लतिम्-मिन् हाज़ा फ़-कशफ़्ना अ़न्-क गिता-अ-क फ़-ब-सरुकल्-यौ-म हदीद(22) व का-ल क़रीनुहू हाज़ा मा ल-दय्-य अ़तीद(23) अल्क़िया फ़ी जहन्न-म कुल्-ल कफ़्फ़ारिन् अ़नीद(24) मन्नाअ़िल्-लिल्खै़रि मुअ्तदिम्-मुरीब(25) अल्लज़ी ज-अ़-ल मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र फ़-अल्कियाहु फ़िल-अज़ाबिश्-शदीद(26) का-ल क़रीनुहू रब्बना मा अत्गै़तुहू व लाकिन् का-न फ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद(27) का-ल ला तख़्तसिमू ल-दय्-य व क़द् क़द्दम्तु इलैकुम् बिल-वअ़ीद(28) मा युबद्दलुल्-कौ़लु ल-दय्-य व मा अ-न बिज़ल्लामिल्-लिल्-अ़बीद(29)*

यौ-म नकूलु लि-जहन्न-म हलिम्त-लअ्ति व तकूलु हल् मिम्-मजीद(30) व उज़्लि-फ़तिल् जन्नतु लिल्मुत्तकी-न गै़-र बअ़ीद(31) हाज़ा मा तू-अ़दू-न लिकुल्लि अव्वाबिन् हफ़ीज़(32) मन् खुशियर्रह्मा-न बिल्गै़बि व जा-अ बिक़ल्बिम्-मुनीब(33) उद्खुलूहा बि-सलामिन्, ज़ालि-क यौमुल्-खुलूद(34) लहुम्-मा यशाऊ-न फ़ीहा व लदैना मज़ीद(35) व कम् अह़्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़रनिन् हुम् अशद्दु मिन्हुम् बत्शन् फ़-नक़्क़बू फिल्-बिलादि, हल् मिम्-महीस(36) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लज़िक्रा लिमन् का-न लहू क़ल्बुन् औ अल्क़स्सम्-अ़ व हु-व शहीद(37) व ल-क़द् ख़लक़्नस्समावाति वल्-अर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिंव्-व मा मस्सना मिल्लुगूब(38) फ़स्बिर् अ़ला मा यकूलू-न व सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क क़ब्-ल तुलूअिश्शम्सि व क़ब्लल्-गु़रूब(39) व मिनल्लैलि फ़-सब्बिहु व अदबारस्-सुजूद(40) वस्तमिअ् यौ-म युनादिल्-मुनादि मिम्-मकानिन् क़रीब(41) यौ-म यस्मअूनस्-सै-ह-त बिल्हक्कि, ज़ालि-क यौमुल्-खुरूज(42) इन्ना नह्नु नुह़्यी व नुमीतु व इलैनल्-मसीर(43) यौ-म त-शक़्क-कुल्-अरजु अ़न्हुम् सिराअ़न्, ज़ालि-क हश्रुन् अ़लैना यसीर(44) नह्नु अअ्लमु बिमा यकूलू-न व मा अन्-त अ़लैहिम् बि-जब्बारिन् फ-ज़क्किर बिल्-कुरआनि मंय्यख़ाफु वअ़ीद(45)*

सूरह न० 51
(सूरह अज़-जा़रियात(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वज़्ज़ारियाति ज़रवन्(1) फ़ल्-हामिलाति विक़्रन्(2) फ़ल्-जारियाति युस्रन्(3) फ़ल्-मुक़स्सिमाति अम्रन्(4) इन्नमा तू-अ़दू-न लसादिक़(5) व इन्नद्दी-न ल-वाक़िअ्(6) वस्समा-इ जा़तिल्-हुबुकि(7) इन्नकुम् लफ़ी कौ़लिम्-मुख़्तलिफ़(8) युअ्फ़कु अ़न्हु मन् उफ़िक्(9) कुतिलल्-ख़ररासून(10) अल्लज़ी-न हुम् फी ग़म्-रतिन् साहून(11) यस्अलू-न अय्या-न यौमुद्दीन(12) यौ-म हुम् अ़लन्नारि युफ़्तनून(13) जूकू फितन-तकुम, हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तस्तअ् जिलून(14) इन्नल्-मुत्तकी-न फी जन्नातिंव्-व अुयून(15) आख़िज़ी-न मा आताहुम् रब्बुहुम्, इन्नहुम् कानू क़ब्-ल ज़ालि-क मुह्सिनीन(16) कानू क़लीलम्-मिनल्लैलि मा यह्जअून(17) व बिल्-अस्हारि हुम् यस्तग्फिरून(18) व फ़ी अम्वालिहिम् हक़्कुल-लिस्सा-इलि वल्-महरूम(19) व फ़िलअर्ज़ि आयातुल्-लिल्मूकिनीन(20) व फी अन्फुसिकुम् अ-फ़ला तुब्सिरून(21) व फिस्समा-इ रिज़्कुकुम् व मा तू-अ़दून(22) फ़-वरब्बिस्समा-इ वल्अर्ज़ि इन्नहू ल-हक़्कुम्-मिस्-ल मा अन्नकुम् तन्तिकून(23)*

हल् अता-क हदीसु जै़फि इब्राहीमल्-मुक्रमीन •(24) इज् द-ख़लू अ़लैहि फ़कालू सलामन्, का-ल सलामुन् कौ़मुम्-मुन्करून(25) फ़रा-ग़ इला अह़्लिही फ़जा-अ बिअिज्लिन् समीन(26) फ़-कर्र-बहू इलैहिम् का़-ल अला तअ्कुलून(27) फ़-औज-स मिन्हुम् ख़ी-फ़तन्, का़लू ला तख़फ्, व बश्श-रूहु बिगुलामिन् अ़लीम(28) फ़-अक़्ब-लतिम्-र-अतुहू फी सर्रतिन् फ़-सक्कत् वज्हहा व कालत् अ़जूजुन् अ़क़ीम(29) क़ालू कज़ालिकि का़-ल रब्बुकि, इन्नहू हुवल् हकीमुल्-अ़लीम(30)


Quran Para 26 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 26 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 26 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 26 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 26 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 26 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 26 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 26 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 26 को हिंदी में (Quran Para 26 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 26 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment