Quran Para 27 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 27 हिंदी में

Quran Para 27 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 27 in hindi Qāla fa-mā khaṭbukum

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 27 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 27 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22क़ुरान पारा 23क़ुरान पारा 24
क़ुरान पारा 25क़ुरान पारा 26
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर27
पारा नामका-ल फ़मा ख़त्बुकुम्
कुल सूरह7 (सूरह अज़-जा़रियात, सूरह अत्-तूर, सूरह अन-नज्म, सूरह अल-क़मर, सूरह अर-रहमान, सूरह अल-वाक़िआ, सूरह अल-हदीद)
कुल रुकू18

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 27 | Quran Para 27 In Hindi

📖 का-ल फ़मा ख़त्बुकुम् – Qāla fa-mā khaṭbukum (قَالَ فَمَا خَطْبُكُم)

का-ल फ़मा ख़त्बुकुम् अय्युहल्-मुर्सलून(31) कालू इन्ना उरसिल्ना इला कौ़मिम्-मुज्रिमीन(32) लिनुरसि-ल अ़लैहिम् हिजा-रतम्-मिन् तीन(33) मुसव्व-मतन् अिन्-द रब्बि-क लिल्-मुस्रिफ़ीन(34) फ़-अख़्रज्ना मन् का-न फ़ीहा मिनल्-मुअ्मिनीन(35) फ़मा वजद्ना फीहा गै़-र बैतिम्-मिनल्-मुस्लिमीन(36) व तरक्ना फीहा आ-यतल्-लिल्लज़ी-न यख़ाफूनल् अ़ज़ाबल्-अलीम(37) व फ़ी मूसा इज् अरसल्नाहु इला फ़िरऔ-न बिसुल्तानिम्-मुबीन(38) फ़-तवल्ला बिरुक्निही व का-ल साहिरुन् औ मज्नून(39) फ़-अख़ज़्नाहु व जुनूदहू फ़-नबज़्नाहुम् फ़िल्यम्मि व हु-व मुलीम(40) व फी आ़दिन् इज् अरसल्ना अ़लैहिमुर्-रीहल्-अ़क़ीम(41) मा त-ज़रु मिन् शैइन् अतत् अ़लैहि इल्ला ज-अ़लहु कर्रमीम(42) व फी समू-द इज् की-ल लहुम् त-मत्तअू हत्ता हीन(43) फ़-अ़तौ अ़न् अम्रि रब्बिहिम् फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्साअ़ि-क़तु व हुम् यन्जुरून(44) फ़मस्तताअू मिन् कियामिंव्-व मा कानू मुन्तसिरीन(45) व कौ़-म नूहिम्-मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू क़ौमन् फ़ासिक़ीन(46)*

वस्समा-अ बनैनाहा बिऐदिंव्-व इन्ना ल-मूसिअून(47) वल्अर-ज़ फरश्नाहा फ़निअ्मल-माहिदून(48) व मिन् कुल्लि शैइन् ख़लक़्ना ज़ौजैनि लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(49) फ़-फिर्रू इलल्लाहि, इन्नी लकुम् मिन्हु नज़ीरुम्-मुबीन(50) व ला तज्अलू मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र, इन्नी लकुम् मिन्हु नज़ीरुम्-मुबीन(51) कज़ालि-क मा अतल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् मिर्रसूलिन् इल्ला कालू साहिरुन् औ मज्नून(52) अ-तवासौ बिही बल् हुम् कौ़मुन् तागून(53) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम् फ़मा अन्-त बि-मलूम(54) व ज़क्किर फ-इन्नज्ज़िक्रा तन्फअुल्-मुअ्मिनीन(55) व मा ख़लक्तुल-जिन्-न वल्-इन्-स इल्ला लि-यअ्बुदून(56) मा उरीदु मिन्हुम् मिर्रिज़्किंव्-व मा उरीदु अंय्युत्अ़िमून(57) इन्नल्ला-ह हुवर्रज़्ज़ाकु जुल्-कुव्वतिल्-मतीन(58) फ़-इन्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू ज़नूबम्-मिस्-ल ज़नूबि-अस्हाबिहिम् फ़ला यस्तअ्जिलून(59) फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिंय्यौमिहिमुल्लज़ी यू-अ़दून(60)*

सूरह न० 52
(सूरह अत्-तूर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वत्तूरि(1) व किताबिम्-मस्तूरिन्(2) फ़ी रक़्क़िम् -मन्शूरिंव्-(3)-वल-बैतिल्-मअ् मूर(4) वस्सक़्फ़िल्-मरफूअि(5) वल्-बहरिल्-मस्जूर(6) इन्-न अ़ज़ा-ब रब्बि-क लवाकिअ्(7) मा लहू मिन् दाफ़िअिंंय्-(8) यौ-म तमूरुस्-समा-उ मौरंव्-(9) व तसीरुल्-जिबालु सैरा(10) फ़वैलुंय्यौ-मइज़िल्-लिल्-मुकज्जिबीन(11) अल्लज़ी-न हुम् फ़ी ख़ौजिंय्यल्-अ़बून •(12) यौ-म युदअ्अू-न इला नारि जहन्न-म दअ्आ़(13) हाज़िहिन्नारुल्लती कुन्तुम् बिहा तुकज़्ज़िबून(14) अ-फ़सिहरुन् हाज़ा अम् अन्तुम् ला तुब्सिरून(15) इस्लौहा फ़स्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन् अ़लैकुम्, इन्नमा तुज्जौ़-न मा कुन्तुम् तअ्मलून(16) इन्नल्-मुत्तकी-न फ़ी जन्नातिंव् व नअ़ीम(17) फ़ाकिही-न बिमा आताहुम् रब्बुहुम् व वकाहुम् रब्बुहुम् अ़ज़ाबल्-जहीम(18) कुलू वश्रबू हनीअम् बिमा कुन्तुम तअ्मलून(19) मुत्तकिई-न अ़ला सुरुरिम्-मस्फू-फ़तिन् व ज़व्वज्नाहुम बिहूरिन् अ़ीन(20) वल्लज़ी-न आमनू वत्त-बअ़त्हुम् जुर्रिय्यतुहुम् बिईमानिन् अल्हक़्ना बिहिम् जुर्रिय्य-तहुम् व मा अलत्नाहुम् मिन् अ़-मलिहिम् मिन् शैइन्, कुल्लुम्-रिइम् बिमा क-स-ब रहीन(21) व अम्दद्नाहुम् बिफ़ाकि-हतिंव्-व लह़्मिम -मिम्मा यश्तहून(22) य-तनाज़अू-न फ़ीहा कअ्सल्-ला लग़्वुन फ़ीहा व ला तअ्सीम(23) व यतूफु अ़लैहिम् ग़िल्मानुल्-लहुम् क-अन्नहुम् लुअलुउम्-मक्नून(24) व अक़्ब-ल बअ्जुहुम् अ़ला बअ्जिंय्य-तसा-अलून(25) कालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुश्फिकीन(26) फ़-मन्नल्लाहु अ़लैना व वका़ना अ़ज़ाबस्-समूम(27) इन्ना कुन्ना मिन् क़ब्लु नद्अूहु, इन्नहू हुवल् बरुर्र्-रहीम(28) फ़-ज़क्किर फ़मा अन्-त बिनिअ्-मति रब्बि-क बिकाहिनिंव्-व ला मज्नून(29) अम् यकूलू-न शाअिरुन् न-तरब्बसु बिही रैबल्-मनून(30) कुल् त-रब्बसू फ़-इन्नी म-अ़कुम् मिनल्-मु-तरब्बिसीन(31) अम् तअ्मुरुहुम् अह़्लामुहुम् बिहाज़ा अम् हुम् क़ौमुन् तागून(32) अम् यकूलू-न तक़व्व-लहू बल्-ला युअ्मिनून(33) फ़ल्यअतू बि-हदीसिम्-मिस्लिही इन् कानू सादिक़ीन(34) अम् खुलिकू मिन् गै़रि शैइन् अम् हुमुल्-ख़ालिकून(35) अम् ख़-लकुस्समावाति वल्अर्-ज़ बल्-ला यूकिनून(36) अम् अिन्दहुम् ख़ज़ा-इनु रब्बि-क अम् हुमुल्-मुसैतिरून(37) अम् लहुम् सुल्लमुंय्यस्तमिअू-न फीहि फ़ल्यअ्ति मुस्तमिअुहुम् बिसुल्तानिम्-मुबीन(38) अम् लहुल्-बनातु व लकुमुल्-बनून(39) अम् तस्-अलुहुम् अज्रन् फ़हुम् मिम्-मग़्रमिम्-मुस्क़लून(40) अम् अिन्दहुमुल्-गै़बु फ़हुम् यक्तुबून(41) अम् युरीदू-न कैदन्, फ़ल्लज़ी-न क-फ़रू हुमुल्-मकीदून(42) अम् लहुम् इलाहुन् गै़रुल्लाहि, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा युश्रिकून(43) व इंय्यरौ किस्फ़म्-मिनस्समा-इ साकितंय्-यकूलू सहाबुन-मरकूम(44) फ़-ज़रहुम् हत्ता युलाकू यौ-महुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्-अ़कून(45) यौ-म ला युग्नी अ़न्हुम् कैदुहुम् शैअंव्-व ला हुम् युन्सरून(46) व इन्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू अ़ज़ाबन दू-न ज़ालि-क व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(47) वस्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क फ़-इन्न-क बि-अअ्युनिना व सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क ही-न तकूम(48) व मिनल्लैलि फ़सब्बिह्हु व इदबारन्-नुजूम(49)*

सूरह न० 53
(सूरह अन-नज्म(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वन्नज्मि इज़ा हवा(1) मा ज़ल्-ल साहिबुकुम् व मा ग़वा(2) व मा यन्तिकु अ़निल-हवा(3) इन् हु-व इल्ला वह्युंय्यूहा(4) अ़ल्ल-महू शदीदुल्कुवा(5) जू मिर्रतिन् फ़स्तवा(6) व हु-व बिल्-उफुकिल्-अअ्ला(7) सुम्-म दना फ़-तदल्ला(8) फ़का-न का-ब कौ़सैनि औ अद्ना(9) फ़-औहा इला अ़ब्दिही मा औहा(10) मा क-ज़बल्-फुआदु मा रआ(11) अ-फ़तुमारूनहू अ़ला मा यरा(12) व ल-क़द् रआहु नज़्ल-तन् उख़रा(13) अिन्-द सिद्-रतिल-मुन्तहा(14) अिन्दहा जन्नतुल्-मअ्वा(15) इज् यग्शस्-सिद्र-त मा यग्शा(16) मा जा़गल्-ब-सरु व मा तगा़(17) ल-क़द् रआ मिन् आयाति रब्बिहिल्-कुब्रा(18) अ-फ़-रऐतुमुल्ला-त वल्अुज़्ज़ा(19) व मनातस्सालि-सतल्-उख़रा(20) अ-लकुमुजू-ज़-करू व लहुल्-उन्सा(21) तिल्-क इज़न् किस्मतुन ज़ीज़ा(22) इन् हि-य इल्ला अस्माउन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा अन्ज़-लल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व मा तह़्वल्-अन्फुसु व ल-क़द् जा-अहुम् मिर्रब्बि-हिमुल-हुदा(23) अम् लिल्-इन्सानि मा तमन्ना(24) फ़-लिल्लाहिल्-आखिरतु वल्-ऊला(25)*

व कम् मिम्म-लकिन् फिस्समवाति ला तुगनी शफ़ा-अ़तुहुम् शैअन् इल्ला मिम्बअ्दि अंय्यअ्-ज़नल्लाहु लिमंय्यशा-उ व यरज़ा(26) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आखिरति ल-युसम्मूनल् मलाइ-क-त तस्मि-यतल्-उन्सा(27) व मा लहुम् बिही मिन् अ़िल्मिन्, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन्नज्-ज़न्-न ला युगनी मिनल्-हक़्क़ि शैआ(28) फ़-अअ्रिज् अ़म्-मन् तवल्ला अ़न् ज़िक्रिना व लम् युरिद् इल्लल्-हयातद्दुन्या(29) ज़ालि-क मब्लगुहुम् मिनल्-अ़िल्मि, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल्-ल अ़न् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बि-मनिह्तदा •(30) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि लि-यज्ज़ि-यल्लज़ी-न असाऊ बिमा अ़मिलू व यज्ज़ि-यल्लज़ी-न अह्सनू बिल्हुस्ना(31) अल्लज़ी-न यज्तनिबू-न कबाइरल्-इस्मि वल्-फवाहि-श इल्लल्-ल-मम्, इन्-न रब्ब-क वासिअुल-मग्फि-रति, हु-व अअ्लमु बिकुम् इज् अन् श-अकुम् मिनल्-अर्जि व इज् अन्तुम् अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्म-हातिकुम् फ़ला तुज़क्कू अन्फु-सकुम, हु-व अअ्लमु बि-मनित्तका(32)*

अ-फ रऐतल्लज़ी, तवल्ला(33) व अअ्ता क़लीलंव्-व अक्दा(34) अ-अिन्दहू अ़िल्मुल्-गै़बि फ़हु-व यरा(35) अम् लम् युनब्बअ् बिमा फी सुहुफि मूसा(36) व इब्राहीमल्लज़ी वफ़्फ़ा(37) अल्ला तज़िरु वाज़ि-रतुंव्-विज्-र उख़रा(38) व अल्लै-स लिल्-इन्सानि इल्ला मा सआ़(39) व अन्-न सअ्-यहू सौ-फ़ युरा(40) सुम्-म युज़्ज़ाहुल्-जज़ाअल्-औफ़ा(41) व अन्-न इला रब्बिकल्-मुन्तहा(42) व अन्नहू हु-व अज़्ह-क व अब्का(43) व अन्नहू हु-व अमा-त व अह़्या(44) व अन्नहू ख-लकज़्ज़ौजैनिज़्ज़- क-र वल्-उन्सा(45) मिन्-नुत्फ़तिन् इज़ा तुम्ना(46) व अन्-न अ़लैहिन्-नश अतल्-उख़रा(47) व अन्नहू हु-व अग़्ना व अक़्ना(48) व अन्नहू हु-व रब्बुश्-शिअ्रा(49) व अन्नहू अह़्ल-क आ़-द-निल्ऊला(50) व समू-द फ़मा अब्का(51) व कौ़-म नूहिम्-मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू हुम् अज़्ल-म व अत्ग़ा(52) वल्-मुअ्तफ़ि-क-त अह़्वा(53) फ़-गश्शाहा मा ग़श्शा(54) फ़बिअय्यि आला-इ रब्बि-क त-तमारा(55) हाज़ा नज़ीरुम मिनन्-नुजुरिल्-ऊला(56) अज़ि-फ़तिल्-आज़िफ़ह(57) लै-स लहा मिन् दूनिल्लाहि काशिफ़ह्(58) अ-फ़-मिन् हाज़ल्-हदीसि तअ्जबून(59) व तज़्हकू-न व ला तब्कून(60) व अन्तुम् सामिदून(61) फ़स्जुदू लिल्लाहि वअ्बुदू •(62)* {{अल-सज़्दाः}}

सूरह न० 54
(सूरह अल-क़मर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इक़्त-र-बतिस्सा-अ़तु वन्शक़्क़ल्-क़मर(1) व इंय्यरौ आ-यतंय्-युअ्रिजू व यकूलू सिहरुम्-मुस्तमिर्र(2) व कज़्ज़बू वत्त-बअू अह़्वा-अहुम् व कुल्लु अम्रिम्-मुस्तकिर्र(3) व ल-क़द् जा-अहुम् मिनल्-अम्बा-इ मा फ़ीहि मुज्-दजर्(4) हिक्मतुम बालि-ग़तुन् फ़मा तुग्निन्-नुजुर(5) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम् • यौ-म यद्अुद्-दाअ़ि इला शैइन्-नुकुर(6) खुश्श-अ़न् अब्सारुहुम् यख़़्रुजू-न मिनल् -अज्दासि क-अन्नहुम् जरादुम्-मुन्तशिर(7) मुह्तिअ़ी-न इलद्-दाअि, यकूलुल-काफ़िरू-न हाज़ा यौमुन् अ़सिर(8) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् कौ़मु नूहिन् फ़-कज़्ज़बू अ़ब्-दना व कालू मज्नूनुंव्-वज्दुजिर(9) फ़-दआ रब्बहू अन्नी मग्लूबुन फ़न्तसिर(10) फ़-फ़तह़्ना अब्वाबस्-समा-इ बिमाइम्-मुन्हमिर(11) व फ़ज्जरनल्-अर-ज़ अुयूनन् फ़ल्तक़ल्-मा उ अ़ला अम्रिन् क़द् कुदिर(12) व हमल्नाहु अ़ला जा़ति अल्वाहिंव्-व दुसुर(13) तज्री बि-अअ्युनिना जज़ाअल्-लिमन् का-न कुफ़िर(14) व लक़त्त-रक्नाहा आ-यतन् फ़ हल मिम् मुद्दकिर(15) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुजुर(16) व ल-क़द् यस्सरनल्-कुरआ-न लिज़्ज़िक्रि फ़-हल् मिम् मुद्दकिर(17) कज़्ज़बत आ़दुन् फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुजुर(18) इन्ना अरसल्ना अ़लैहिम् रीहन् सर-सरन् फी यौमि नह्सिम् मुस्तमिर्र(19) तन्जिअुन्ना-स क-अन्नहुम् अअ्जाजु नख़्लिम्-मुन्क़अ़िर(20) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुजुर(21) व ल-क़द् यस्सरनल-कुरआ-न लिज़्ज़िक़्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर(22)*

कज़्ज़बत् समूदु बिन्नुजुर(23) फ़क़ालू अ-ब-शरम् मिन्ना वाहिदन् नत्तबिअुहू इन्ना इज़ल्-लफ़ी ज़लालिंव्-व सुअुर(24) अ-उल्कि-यज़्ज़िक्रु अ़लैहि मिम्बैनिना बल् हु-व कज़्जा़बुन् अशिर(25) स-यअ्लमू-न ग़दम्-मनिल् कज़्जा़बुल्-अशिर(26) इन्ना मुरसिलुन्ना-क़ति फित्न-तल्-लहुम् फरक़िब्हुम् वस्तबिर(27) व नब्बिअ्हुम् अन्नल्-मा-अ किस्मतुम् -बैनहुम् कुल्लु शिरबिम्-मुह्त-ज़र(28) फ़नादौ साहि-बहुम् फ़-तआ़ता फ़-अ़क़र(29) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुजुर(30) इन्ना अरसल्ना अ़लैहिम् सै-हतंव्-वाहि-दतन् फ़कानू क-हशीमिल्-मुह्तज़िर(31) व ल-कद् यस्सर्नल्-कुरआ-न लिज्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर(32) कज़्ज़बत् कौ़मु लूतिम्-बिन्नुजुर(33) इन्ना अरसल्ना अ़लैहिम् हासिबन् इल्ला आ-ल लूतिन्, नज्जैनाहुम् बि-स-हर(34) निअ् -मतम्-मिन् अिन्दिना, कज़ालि-क नज्ज़ी मन् शकर(35) व ल-क़द् अन्ज़-रहुम् बत्श-तना फ़-तमारौ बिन्नुजुर(36) व ल-क़द् रा-वदूहु अ़न् जै़फ़िही फ़-तमस्ना अअ्यु-नहुम् फ़जूकू अ़ज़ाबी व नुजुर(37) व ल-क़द् सब्ब-हहुम् बुक्र-तन् अ़ज़ाबुम् मुस्तकिर्र(38) फ़जूकू अ़ज़ाबी व नुजुर(39) व ल-क़द् यस्सरनल-कुरआ-न लिज्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर(40)*

व ल-क़द् जा-अ आ-ल फिरऔ़नन्-नुजुर(41) कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ-अख़ज्नाहुम् अख़्-ज़ अ़ज़ीज़िम्-मुक्तदिर(42) अ-कुफ़्फा़रुकुम् खै़रुम्-मिन् उलाइकुम् अम् लकुम् बरा-अतुन् फिज़्जु़बुर(43) अम् यकूलू-न नह्नु जमीअुम्-मुन्तसिर(44) सयुह्ज़-मुल् जम्अु व युवल्लूनद्-दुबुर(45) बलिस्सा-अ़तु मौअिदुहुम् वस्सा-अ़तु अद्हा व अमर्र(46) इन्नल्-मुज्रिमी-न फ़ी ज़लालिंव्-व सुअुर •(47) यौ-म युस्हबू-न फिन्नारि अ़ला वुजूहिहिम्, जूकू मस्-स सक़र्(48) इन्ना कुल्-ल शैइन् ख़लक़्नाहु बि-क़-दर(49) व मा अम्रुना इल्ला वाहि-दतुन् क-लम्हिम्-बिल्ब-सर(50) व ल-क़द् अह़्लक्ना अश्या-अ़कुम् फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर(51) व कुल्लु शैइन् फ़-अ़लूहु फिज़्जु़बुर(52) व कुल्लु सगी़रिंव्-व कबीरिम्-मुस्त-तर(53) इन्नल्-मुत्तकी-न फी जन्नातिंव्-व न-हर(54) फ़ी मक़अ़दि सिद्किन् अिन्-द मलीकिम्-मुक़्तदिर(55)*

सूरह न० 55
(सूरह अर-रहमान(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अर्रह़्मानु(1) अ़ल्ल-मल्-कुरआन(2) ख़-लक़ल्-इन्सा-न(3) अ़ल्ल-महुल-बयान(4) अश्शम्सु वल्क़-मरु बिहुस्बानिंव्-(5)-वन्नज्मु वश्श-जरु यस्जुदान(6) वस्समा-अ र-फ़-अ़हा व व-ज़ अ़ल्-मीज़ान(7) अल्ला तत्गौ़ फिल्मीज़ान(8) व अ़क़ीमुल्-वज्-न बिल्किस्ति व ला तुख्सिरुल्-मीज़ान(9) वल्अर-ज़ व-ज़-अ़हा लिल्-अनाम(10) फ़ीहा फ़ाकि-हतुंव्-वन्नख़्लु जा़तुल अक्माम(11) वल्हब्बु जुल्-अ़स्फ़ि वर्-रैहान(12) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(13) ख़-लक़ल्-इन्सा-न मिन् सल्सालिन् कल्-फ़ख़्खा़र(14) व ख़-लक़ल्-जान्-न मिम्-मारिजिम्-मिन्-नार(15) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(16) रब्बुल्-मश्रिकैनि व रब्बुल्-मगिरबैन(17) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(18) म-रजल्-बहरैनि यल्तकियान(19) बैनहुमा बर्-ज़खुल्-ला यब्गियान(20) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(21) यख़्रुजु मिन्हु मल -लुअ लु उ वल्-मर्जान(22) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(23) व लहुल्-जवारिल्-मुन्श-आतु फ़िल्बहरि कल्-अअ्लाम •(24) फ़बिअय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(25)*

कुल्लु मन् अ़लैहा फ़ानिंव्-(26)-व यब्का वज्हु रब्बि-क जुल-जलालि वल्-इक्राम(27) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(28) यस्अलुहू मन् फिस्समावाति वल्अर्जि, कुल्-ल यौमिन् हु-व फी शअ्निन्(29) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(30) स-नफ़्रुगु लकुम् अय्युहस्स-क़लान(31) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(32) या मअ्-शरल्-जिन्नि वल्इन्सि इनिस्त-तअ्तुम् अन् तन्फुजू मिन् अक्तारिस्समावाति वल्अर्जि फ़न्फुजू, ला तन्फुजू-न इल्ला बिसुल्तान(33) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(34) युर-सलु अ़लैकुमा शुवाजुम्-मिन्-नारिंव्-व नुहासुन फ़ला तन्तसिरान(35) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(36) फ़-इज़न् शक़्क़तिस्समा-उ फ़-कानत् वर-दतन् कद्दिहान(37) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(38) फ़यौमइज़िल्-ला युस्अलु अ़न् ज़म्बिही इन्सुंव्-व ला जान्न(39) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(40) युअ्-रफुल्-मुज्रिमू-न बिसीमाहुम् फ़युअ्-ख़जु बिन्नवासी वल्-अक़्दाम(41) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(42) हाज़िही जहन्नमुल्लती तुकज़्ज़िबु बिहल्-मुज्रिमून •(43) यतूफू-न बैनहा व बै-न हमीमिन् आन(44) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(45)*

व लि-मन् ख़ा-फ़ मका-म रब्बिही जन्नतान(46) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(47) ज़वाता अफ़्नान(48) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(49) फ़ीहिमा अै़नानि तज्रियानि(50) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(51) फ़ीहिमा मिन् कुल्लि फ़ाकि-हतिन् ज़ौजान(52) फबि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(53) मुत्तकिई-न अ़ला फुरुशिम्-बता-इनुहा मिन् इस्तब्-रकिन,व जनल्-जन्नतैनि दान(54) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(55) फ़ीहिन्-न कासिरातुत्तरफि लम् यत्मिसहुन्-न इन्सुन् क़ब्लहुम् व ला जान्न(56) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(57) क-अन्न-हुन्नल्-याकूतु वल-मर्जान(58) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(59) हल जज़ाउल्-इह्सानि इल्लल्-इह्सान(60) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(61) व मिन् दूनिहिमा जन्नतान(62) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(63) मुद्हाम्मतानि(64) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(65) फीहिमा अै़नानि नज़्ज़ा-ख़तानि(66) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(67) फीहिमा फा़कि-हतुंव्-व नख़्लुंव्-व रुम्मान(68) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(69) फ़ीहिन्-न खैरातुन् हिसान(70) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(71) हूरुम् मक़्सूरातुन् फ़िल-खियाम(72) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(73) लम् यत्मिस्हुन-न इन्सुन् क़ब्लहुम् व ला जान्न(74) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(75) मुत्तकिई-न अ़ला रफ़्रफिन् खुज्रिंव्-व अ़ब्क़रिय्यिन् हिसान(76) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान(77) तबा-रकस्मु रब्बि-क ज़िल्-जलालि वल्-इक्राम(78)*

सूरह न० 56
(सूरह अल-वाक़िआ(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इज़ा व-क़-अ़तिल्-वाकि-अतु(1) लै-स लिवक्अ़तिहा काज़िबह् •(2) खाफ़ि-ज़तुर-राफ़ि-अः(3) इज़ा रुज्जतिल्-अर्जु रज्जंव्-(4)-व बुस्सतिल्-जिबालु बस्सा(5) फ़-कानत् हबा-अम् मुम्-बस्संव-(6)-व कुन्तुम् अज़्वाजन् सलासः(7) फ़-अस्हाबुल् -मैमनति मा अस्हाबुल-मै-मनः(8) व अस्हाबुल्-मश्-अ-मति मा अस्हाबुल-मश्-अमः(9) वस्साबिकू नस्-साबिकून(10) उलाइ-कल्-मुकर्रबून(11) फी जन्नातिन्-नअ़ीम(12) सुल्लतुम्-मिनल्-अव्वलीन(13) व क़लीलुम् मिनल-आख़िरीन(14) अ़ला सुरुरिम्-मौजूनतिम्-(15) -मुत्तकिई-न अ़लैहा मु-तकाबिलीन(16) यतूफु अ़लैहिम् विल्दानुम्-मु-ख़ल्लदून(17) बिअक्वाबिंव्-व अबारी-क़ व कअ्सिम्-मिम्-मअ़ीन(18) ला युसद्-दअू-न अ़न्हा व ला युन्ज़िफून(19) व फ़ाकि-हतिम्-मिम्मा य-तख़य्यरून(20) व लह़्मि तैरिम्-मिम्मा यश्तहून(21) व हुरुन् अी़न(22) क-अम्सालिल्-लुअलुइल्-मक्नून(23) जज़ा-अम् बिमा कानू यअ्मलून(24) ला यस्मअू-न फ़ीहा लग्वंव्-व ला तअ्सीमा(25) इल्ला की़लन् सलामन् सलामा(26) व अस्हाबुल्-यमीनि मा अस्हाबुल्-यमीन(27) फी सिद्रिम्-मख़्जूदिंव्-(28)-व तल्हिम्-मनजूदिंव्-(29)-व ज़िल्लिम् मम्दूदिंव्-(30)-व माइम्-मस्कूब(31) व फ़ाकि-हतिन् कसी-रतिल्-(32)-ला मक्तू-अ़तिंव्-व ला मम्नू-अ़तिंव्(33)-व फुरुशिम्-मरफूअः(34) इन्ना अन्शअ्नाहुन्-न इन्शा-अन्(35) फ़-जअ़ल्नाहुन्-न अब्कारा(36) अुरुबन् अत्राबल्-(37)-लिअस्हाबिल्-यमीन(38)*

सुल्लतुम्-मिनल्-अव्वलीन(39) व सुल्लतुम्-मिनल्-आख़िरीन(40) व अस्हाबुशु-शिमालि मा अस्हाबुश्-शिमाल(41) फ़ी समूमिंव्-व हमीमिंव्-(42)-व ज़िल्लिम्-मिंय्यह्मूमिल्-(43)-ला बारिदिंव्-व ला करीम(44) इन्नहुम् कानू क़ब्-ल ज़ालि-क मुत्-रफ़ीन(45) व कानू युसिर्रू-न अ़लल्-हिन्सिल्-अ़ज़ीम(46) व कानू यकूलू-न अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना ल-मब्अूसून(47) अ-व आबाउनल्-अव्वलून(48) कुल् इन्नल्-अव्वली-न वल्-आख़िरीन(49) ल-मज्मूअू-न इला मीकाति यौमिम्-मअ्लूम(50) सुम्-म इन्नकुम अय्युहज़्जा़ल्लूनल्-मुकज़्ज़िबून(51) ल-आकिलू-न मिन् श-जरिम्-मिन् ज़क़्कूम(52) फ़मालिऊ-न मिन्हल्-बुतून(53) फ़शरिबू-न अ़लैहि मिनल्-हमीम(54) फ़शरिबू-न शुर्बल्-हीम(55) हाज़ा नुजुलुहुम् यौमद्दीन(56) नह्नु ख़लक़्नाकुम् फ़लौ ला तुसद्दिकून(57) अ-फ़-रऐतुम्-मा तुम्नून(58) अ-अन्तुम् तखलुकूनहू अम् नह्नुल-ख़ालिकून(59) नह्नु कद्दरना बैनकुमुल्-मौ-त व मा नह्नु बिमसबूक़ीन(60) अ़ला अन्-नुबद्दि-ल अम्सा-लकुम् व नुन्शि-अकुम् फ़ी मा ला तअ्लमून(61) व ल-क़द् अ़लिम्तुमुन्-नश्अ-तल् ऊला फ़लौ ला तज़क्करून(62) अ-फ़-रऐतुम्-मा तहरुसून(63) अ-अन्तुम् तज्-रअूनहू अम् नह्नुज्-ज़ारिअून(64) लौ नशा-उ ल-जअ़ल्नाहु हुतामन् फ़ज़ल्तुम् तफ़क्कहून(65) इन्ना ल-मुग़रमून(66) बल् नह्नु महरूमून(67) अ-फ-रऐतुमुल् मा अल्लज़ी तश्रबून(68) अ-अन्तुम् अन्ज़ल्तुमूहु मिनल्-मुज्नि अम् नह्नुल-मुन्ज़िलून(69) लौ नशा-उ जअ़ल्लाहु उजाजन् फ़लौ ला तश्कुरून(70) अ-फ़-रऐतुमुन्-नारल्लती तूरून(71) अ-अन्तुम् अन्शअ्तुम् श-ज-र-तहा अम् नह्नुल-मुन्शिऊन(72) नह्नु जअ़ल्नाहा तज़्कि-रतंव्-व मताअ़ल्-लिल्मुक़्वीन(73) फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल्-अ़ज़ीम •(74)*

फ़ला उक्सिमु बि-मवाकिअिन्-नुजूम(75) व इन्नहू ल-क़-समुल्-लौ तअ्लमू-न अ़ज़ीम(76) इन्नहू ल-कुरआनुन् करीम(77) फी किताबिम् मक्नून(78) ला य-मस्सुहू इल्लल्-मुतह्हरून(79) तन्ज़ीलुम् मिर्रब्बिल्-आ़लमीन(80) अ-फ़बिहाज़ल्-हदीसि अन्तुम् मुद्हिनून(81) व तज्अ़लू-न रिज्-क़कुम् अन्नकुम् तुकज़्ज़िबून(82) फ़लौ ला इज़ा ब-ल-गतिल्-हुल्कूम(83) व अन्तुम् ही-न-इज़िन् तन्जुरून(84) व नह्नु अक्रबु इलैहि मिन्कुम् व लाकिल्-ला तुब्सिरून(85) फ़लौ-ला इन् कुन्तुम् गै़-र मदीनीन(86) तरजिअूनहा इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(87) फ़-अम्मा इन का-न मिनल्-मुक़र्रबीन(88) फ़-रौहुंव्-व रैहानुंव्-व जन्नतु नअ़ीम(89) व अम्मा इन् का-न मिन् अस्हाबिल्-यमीन(90) फ़-सलामुल्-ल-क मिन् अस्हाबिल्-यमीन(91) व अम्मा इन् का-न मिनल् मुकज़्ज़िबीनज् -ज़ाल्लीन(92) फ़-नुजुलुम्-मिन् हमीमिंव्-(93)-व तस्लि-यतु जहीम(94) इन्-न हाज़ा लहु-व हक़्कुल-यक़ीन(95) फ़-सब्बिहू बिस्मि रब्बिकल्-अ़ज़ीम(96)*

सूरह न० 57
(सूरह अल-हदीद(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि व हुवल् अ़ज़ीजु़ल-हकीम(1) लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि युह़्यी व युमीतु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(2) हुवल्-अव्वलु वल्-आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल्-बातिनु व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम(3) हुवल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ फी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-अ़र्शि, यअ्लमु मा यलिजु फ़िल्अर्जि व मा यख़्रुजु मिन्हा व मा यन्ज़िलु मिनस्समा-इ व मा यअ्रुजु फ़ीहा, व हु-व म-अ़कुम् ऐ-नमा कुन्तुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(4) लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, व इलल्लाहि तुरजअु़ल्-उमूर(5) यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन् नहा-र फिल्लैलि, व हु-व अ़लीमुम् बिज़ातिस्-सुदूर(6) आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू मिम्मा ज-अ़-लकुम् मुस्तख़-लफ़ी-न फ़ीहि, फ़ल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् व अन्फ़कू लहुम् अज्रुन् कबीर(7) व मा लकुम् ला तुअ्मिनू-न बिल्लाहि वर्रसूलु यद्अूकुम् लितुअ्मिनू बि-रब्बिकुम् व क़द् अ-ख़-ज़ मीसा-क़कुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(8) हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अ़ला अ़ब्दिही आयातिम् बय्यिनातिल्-लियुख़्रि-जकुम मिनज़्जुलुमाति इलन्नूरि, व इन्नल्ला-ह बिकुम् ल-रऊफुर्रहीम(9) व मा लकुम् अल्-ला तुन्फ़िकू फ़ी सबीलिल्लाहि व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वलअर्जि, ला यस्तवी मिन्कुम् मन् अन्फ़-क़ मिन् कब्लिल्-फ़त्हि व कात-ल, उलाइ-क अअ्-ज़मु द-र-जतम्-मिनल्लज़ी-न अन्फ़कू मिम्बअ्दु व कातलू, व कुल्लंव्-व अ़दल्लाहुल्-हुस्ना, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(10)*

मन् ज़ल्लज़ी युक़्रिजुल्ला-ह क़र्जन् ह-सनन् फ़-युज़ाअि-फहू लहू व लहू अज्रुन करीम(11) यौ-म तरल्-मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति यस्आ नूरुहुम् बै-न ऐ दीहिम् व बि-ऐमानिहिम् बुश्राकुमुल्-यौ-म जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, ज़ालि-क हुवल् फौ़जुल-अ़ज़ीम(12) यौ -म यकूलुल्-मुनाफिकू-न वल्-मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ी-न आमनुन्जुरूना नक्तबिस् मिन्-नूरिकुम् कीलरजिअू वरा-अकुम् फ़ल्तमिसू नूरन्, फ़जुरि-ब बैनहुम् बिसूरिल्-लहू बाबुन्, बातिनुहू फ़ीहिर्रह्-मतु व जा़हिरुहू मिन् कि-बलिहिल्-अ़ज़ाबु(13) युनादूनहुम् अलम् नकुम् म-अ़कुम्, का़लू बला व लाकिन्नकुम् फ़तन्तुम् अन्फु सकुम् व तरब्बस्तुम् वरतब्तुम् व ग़र्रत्कुमुल्-अमानिय्यु हत्ता जा-अ अम् रुल्लाहि व ग़र्रकुम बिल्लाहिल्-ग़रूर(14) फ़ल्यौ-म ला युअ्-ख़जु मिन्कुम् फ़िद्-यतुंव्-व ला मिनल्लज़ी-न क-फ़रू, मअ्वाकुमुन्नारु, हि-य मौलाकुम्, व बिअ्सल्-मसीर(15) अलम् यअ्नि लिल्लज़ी-न आमनू अन् तख़्श-अ़ कुलूबुहुम् लिज़िक्रिल्लाहि व मा न-ज़-ल मिनल्-हक़्क़ि व ला यकूनू कल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् क़ब्लु फ़ता-ल अ़लैहिमुल्-अ-मदु फ़-क़सत् कुलूबुहुम्, व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिकून(16) इअ्-लमू अन्नल्ला-ह युह़्यिल-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, क़द् बय्यन्ना लकुमुल्-आयाति लअ़ल्लकुम् तअ्किलून(17) इन्नल्-मुस्सद्दिकी-न वल्-मुस्सद्दिकाति व अक़रजुल्ला-ह क़रज़न् ह-सनंय्-युज़ा-अ़फु लहुम् व लहुम् अज्रुन् करीम(18) वल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइ-क हुमुस्-सिद्दीकू-न वश्शु-हदा-उ अिन्-द रब्बिहिम्, लहुम् अज्रुहुम् व नूरुहुम्, वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल्-जहीम(19)*

इअ्-लमू अन्नमल्-हयातुद्दुन्या लअिबुंव्-व लह्वुंव-व ज़ी-नतुंव्-व तफ़ाखुरुम्-बैनकुम् व तकासुरुन् फिल्-अम्वालि वल्-औलादि, क-म-सलि गै़सिन् अअ्-जबल्-कुफ़्फा-र नबातुहू सुम्-म यहीजु फ़-तराहु मुस्फर्रन् सुम्-म यकूनु हुतामन्, व फिल्-आख़िरति अ़ज़ाबुन् शदीदुंव-व मग्फि-रतुम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानुन्, व मल्-हयातुद्-दुन्या इल्ला मताअुल-गुरूर(20) साबिकू इला मग्फि-रतिम्-मिर्रब्बिकुम् व जन्नतिन् अ़र्जुहा क-अ़रज़िस्समा-इ वल्अर्जि उअिद्दत् लिल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ज़ा़लि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु जुल-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम(21) मा असा-ब मिम्-मुसी-बतिन् फ़िल्अर्जि व ला फ़ी अन्फुसिकुम् इल्ला फी किताबिम्-मिन् क़ब्लि अन्-नब्र-अहा, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर(22) लिकैला तअ्सौ अ़ला मा फ़ातकुम् व ला तफ़रहू बिमा आताकुम्, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्-ल मुख़्तालिन् फ़खू़र(23) अल्लज़ी-न यब्ख़लू-न व यअ्मुरूनन्ना-स बिल्बुख़्लि, व मंय्य-तवल्-ल फ़-इन्नल्ला-ह हुवल् ग़निय्युल्-हमीद(24) ल-कद् अरसल्ना रुसु-लना बिल्बय्यिनाति व अन्ज़ल्ना म-अ़हुमुल्-किता-ब वल्मीज़ा-न लि-यकूमन्नासु बिल्-किस्ति व अन्ज़ल्नल हदी-द फ़ीहि बअ्सुन शदीदुंव्-व मनाफिअु लिन्नासि व लि-यअ्-लमल्लाहु मंय्यन्सुरुहू व रुसु-लहूं बिल्गै़बि, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् अ़ज़ीज़(25) व ल-कद् अरसल्ना नूहंव्-व इब्राही-म व जअ़ल्ना फ़ी जुर्रिय्यतिहि-मन्नुबुव्व-त वल्किता-ब फ़ मिन्हुम् मुहतदिन् व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिकून(26) सुम्-म क़फ़्फ़ैना अ़ला आसारिहिम् बिरुसुलिना व क़फ़्फै़ना बि-अीसब्नि मर् य-म व आतैनाहुल-इन्जी-ल व जअ़ल्ना फी कुलूबिल्लज़ीनत्-त-बअूहु रअ्-फ़तंव्-व रहम-तन्, व रह्बानिय्य-त-निब्त-दअू़हा मा कतब्नाहा अ़लैहिम् इल्लब्तिग़ा-अ रिज़्वानिल्लाहि फ़मा रऔ़हा व हक्-क़ रिआ़-यतिहा फ़आतैनल्लज़ी-न आमनू मिन्हुम् अज्रहुम् व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिकून(27) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व आमिनू बि-रसूलिही युअ्तिकुम् किफ़्लैनि मिर्रह्मतिही व यज्अ़ल्-लकुम् नूरन् तम्शू-न बिही व यग्फिर् लकुम्, वल्लाहु ग़फूरुर्रहीम(28) लि-अल्ला यअ्ल-म अह्लुल्-किताबि अल्ला यक्दिरू-न अ़ला शैइम्-मिन् फ़ज़्लिल्लाहि व अन्नल्-फ़ज्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु जु़ल्-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम(29)*


Quran Para 27 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 27 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 27 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 27 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 27 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 27 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 27 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 27 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 27 को हिंदी में (Quran Para 27 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 27 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment