Quran Para 29 In Hindi Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 29 हिंदी में

Quran Para 29 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 29 in hindi Tabāraka ’lladhī

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 29 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 29 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8क़ुरान पारा 9
क़ुरान पारा 10क़ुरान पारा 11क़ुरान पारा 12
क़ुरान पारा 13क़ुरान पारा 14क़ुरान पारा 15
क़ुरान पारा 16क़ुरान पारा 17क़ुरान पारा 18
क़ुरान पारा 19क़ुरान पारा 20क़ुरान पारा 21
क़ुरान पारा 22क़ुरान पारा 23क़ुरान पारा 24
क़ुरान पारा 25क़ुरान पारा 26क़ुरान पारा 27
क़ुरान पारा 28
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर29
पारा नामक़द समिअ़ल्लाहु
कुल सूरह11 (सूरह अल-मुल्क, सूरह अल-क़लम, सूरह अल-हाक़्क़ा, सूरह अल-मआरिज, सूरह नूह, सूरह अल-जिन्न, सूरह अल-मुज़्जम्मिल, सूरह अल-मुद्दस्सिर, सूरह अल-क़ियामह, सूरह अद्-दहर, सूरह अल-मुरसलात)
कुल रुकू21

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 29 | Quran Para 29 In Hindi

📖 तबा-रकल्लज़ी – Tabāraka ’lladhī (تَبَارَكَ ٱلَّذِى)

सूरह न० 67
(सूरह अल-मुल्क(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

तबा-रकल्लज़ी बि-यदिहिल-मुल्कु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर(1) लक़ल -मौ-त वल्हया-त लि-यब्लु-वकुम् अय्युकुम् अहसनु अ़-मलन, व हुवल् अ़जीजुल-गफूर(2) अल्लज़ी ख़-ल-क़ सब्-अ़ समावातिन् तिबाकन्, मा तरा फी ख़ल्किर्रह्मानि मिन् तफावुतिन्, फर्जिअ़िल्-ब-स-र हल् तरा मिन् फुतूर(3) सुम्मरजिअिल्-ब-स-र कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल्-ब-सरु ख़ासिअंव्-व हु-व हसीर(4) व ल-क़द् ज़य्यन्नस्समाअद्-दुन्या बि-मसाबी-ह व ज-अ़ल्नाहा रुजूमल्-लिश्शयातीनि व अअ्तद्ना लहुम् अ़ज़ाबस्सअ़ीर(5) व लिल्लज़ी-न क-फ़रू बिरब्बिहिम् अ़ज़ाबु जहन्न-म, व बिअ्सल-मसीर(6) इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअू लहा शहीकंव्-व हि-य तफूर(7) तकादु त-मय्यजु मिनल्-गै़ज़ि, कुल्लमा उल्कि-य फ़ीहा फौ़जुन् स-अ-लहुम् ख़-ज़-नतुहा अलम् यअ्तिकुम नज़ीर(8) कालू बला क़द् जा-अना नज़ीरुन्, फ़-कज़्ज़ब्ना व कुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला फ़ी ज़लालिन् कबीर(9) व का़लू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअ्कि लु कुन्ना फी असूहाबिस्सअ़ीर(10) फ़ अ -त- रफू बिज़म्बिहिम् फ़-सुह्क़ल्-लि-अस्हाबिस्-सअ़ीर(11) इन्नल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्गै़बि लहुम् मग्फ़ि-रतुंव्-व अजरुन् कबीर(12) व असिर्रू कौ़लकुम् अविज्-हरू बिही, इन्नहू अ़लीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(13) अला यअ्लमु मन् ख़-ल-क़, व हुवल्-लतीफुल-ख़बीर(14)*

हुवल्लज़ी ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ ज़लूलन् फम्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिर्रिजक़िही, व इलैहिन्-नुशूर(15) अ-अमिन्तुम् मन् फिस्समा-इ अंय्यख़्सि-फ़ बिकुमुल्-अर्-ज़ फ़-इज़ा हि-य तमूर(16) अम् अमिन्तुम् मन् फिस्समा-इ अंय्युर्सि-ल अ़लैकुम् हासिबन्, फ़-सतअ्लमू-न कै-फ़ नज़ीर(17) व ल-क़द् कज़्ज़-बल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़कै-फ़ का-न नकीर(18) अ-व लम् यरौ इलत्तैरि फौ़क़हुम् साफ्फ़ातिंव्-व यक्बिज्-न • मा युम्सिकुहुन्-न इल्लर्रह्मानु, इन्नहू बिकुल्लि शैइम्-बसीर(19) अम्मन् हाज़ल्लज़ी हु-व जुन्दुल्-लकुम् यन्सुरुकुम् मिन् दूनिर्रह्मानि, इनिल्-काफ़िरू-न इल्ला फी गुरूर(20) अम्-मन् हाज़ल्लज़ी यरजुकुकुम् इन् अम्-स-क रिज़्क़हू बल्-लज्जू फ़ी अुतुव्विंव्व-व नुफूर(21) अ-फ़मंय्यम्शी मुकिब्बन् अ़ला वज्हिही अह्दा अम्-मंय्यम्शी सविय्यन् अ़ला सिरातिम्-मुसतक़ीम(22) कुल् हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् व ज-अ़ल लकुमुस्सम्-अ़ वल्अब्सा-र वल्-अफ़इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून(23) कुल् हुवल्लज़ी ज़-र-अकुम् फ़िल्अर्जि व इलैहि तुह्शरून(24) व यकूलू-न मता हाज़ल्-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(25) कुल इन्नमल्-अ़िल्मु अिन्दल्लाहि व इन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन(26) फ़-लम्मा रऔहु जुल्फ़-तन् सी-अत् वुजूहुल्लज़ी-न क-फ़रू व की-ल हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तद्द-अून(27) कुल् अ-रऐतुम् इन् अह़्ल-कनियल्लाहु व मम्-मअि-य औ रहि-मना फ़-मंय्युजीरुल्-काफ़िरी-न मिन् अ़ज़ाबिन अलीम(28) कुल् हुवर्-रह्मानु आमन्ना बिही व अ़लैहि तवक्कलना फ़-स-तअ्लमू-न मन् हु-व फी ज़लालिम्-मुबीन(29) कुल् अ-रऐतुम् इन् अस्ब-ह मा-उकुम् गै़रन् फ़-मंय्यअ्तीकुम् बिमाइम्-मअ़ीन(30)*

सूरह न० 68
(सूरह अल-क़लम(मक्की) )
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

नून् वल्क़-लमि व मा यस्तुरून(1) मा अन्-त बिनिअ्मति रब्बि-क बि-मज्नून(2) व इन्-न ल-क ल-अज्रन् गै़-र ममनून(3) व इन्न-क ल-अ़ला खुलुकिन् अ़ज़ीम(4) फ़-सतुब्सिरु व युबसिरून(5) बि-अय्यिकुमुल्-मफ़्तून(6) इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल-ल अ़न् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल-मुह्तदीन(7) फ़ला तुतिअिल्-मुकज्ज़िबीन(8) वद्दू लौ तुद्हिनु फ़युद्हिनून(9) व ला तुतिअ् कुल्-ल हल्लाफिम् महीन(10) हम्माज़िम्-मश्शाइम् बि-नमीम(11) मन्नाअ़िल्-लिल्खै़रि मुअ्-तदिन् असीम(12) अुतुल्लिम् बअ्-द ज़ालि-क ज़नीम(13) अन् का-न ज़ा मालिंव्-व बनीन(14) इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना का-ल असातीरुल् -अव्वलीन(15) स-नसिमुहू अ़लल्-खुरतूम(16) इन्ना बलौनाहुम् कमा बलौना अस्हाबल् -जन्नति इज् अक़्समू ल-यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन(17) व ला यस्तस्नून(18) फ़ता-फ़ अ़लैहा ता-इफुम्-मिर्रब्बि-क व हुम् ना-इमून(19) फ़-अस्-बहत् कस्सरीम(20) फ़-तनादौ मुस्बिहीन(21) अनिग्दू अ़ला हर्सिकुम् इन् कुन्तुम् सारिमीन(22) फ़न्त-लकू व हुम् य-तख़ा-फ़तून(23) अल्-ला यद्ख़ुलन्न-हल्यौ-म अ़लैकुम्-मिस्कीन(24) व ग़दौ अ़ला हरदिन् का़दिरीन(25) फ़-लम्मा रऔहा का़लू इन्ना ल-ज़ाल्लून(26) बल् नह्नु महरूमून(27) का़-ल औसतुहुम् अलम् अकुल्-लकुम् लौ ला तुसब्बिहून(28) का़लू सुब्हा-न रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(29) फ़-अक़्ब-ल बअ्जुहुम् अ़ला बअ्जिंय्-य-तला-वमून(30) कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागी़न(31) अ़सा रब्बुना अंय्युब्दि लना खै़रम्-मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून(32) कज़ालिकल्-अ़ज़ाबु, व ल-अ़ज़ाबुल्-आख़िरति अक्बरु • लौ कानू यअ्लमून(33) इन्-न लिल-मुत्तकी-न अिन्-द रब्बिहिम् जन्नातिन्-नअ़ीम(34) अ-फ़-नज्-अ़लुल-मुस्लिमी-न कल्-मुज्रिमीन(35) मा लकुम्, कै-फ़ तह्कुमून(36) अम् लकुम् किताबुन् फ़ीहि तद्रुसून(37) इन्-न लकुम् फ़ीहि लमा त-ख़य्यरून(38) अम् लकुम् ऐमानुन् अ़लैना बालि-ग़तुन् इला यौमिल्-कियामति इन्-न लकुम् लमा तह्कुमून(39) सल्हुम् अय्युहुम् बिज़ालि-क ज़अ़ीम(40) अम् लहुम् शु-रका-उ फ़ल्यअ्तू बिशु-रका-इहिम् इन् कानू सादिक़ीन(41) यौ-म युक्शफु अ़न् साकिंव्-व युद्औ़-न इलस्सुजूदि फला यस्ततीअून(42) ख़ाशि-अ़तन् अबसारुहुम् तर्-हकुहुम् जिल्लतुन्, व क़द् कानू युद्औ-न इलस्सुजूदि व हुम् सालिमून(43) फ़-ज़र्नी व मंय्युकज़्ज़िबु बिहाज़ल्-हदीसि, स-नस्तद्रिजुहुम् मिन् हैसु ला यअ्लमून(44) व उम्ली लहुम्, इन्-न कैदी मतीन(45) अम् तस्-अलुहुम् अज्रन् फ़हुम् मिम्-मग्-रमिम् मुस्क़लून(46) अम् अिन्दहुमुल्-गै़बु फ़हुम् यक्तुबून(47) फ़स्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क व ला तकुन् क-साहिबिल्-हूति • इज् नादा व हु-व मक्जूम(48) लौ ला अन् तदा-र-कहू निअ्मतुम्-मिर्रब्बिही लनुबि-ज़ बिल्-अ़रा-इ व हु-व मज़्मूम(49) फ़ज्तबाहु रब्बुहू फ़-ज-अ़-लहू मिनस्सालिहीन(50) व इंय्-यकादुल्लज़ी-न क-फ़रू ल-युज्लिकून-क बि-अब्सारिहिम् लम्मा समिअुज्ज़िक्-र व यकूलू-न इन्नहू ल-मज्नून •(51) व मा हु-व इल्ला ज़िक्रुल्-लिल्-आ़लमीन •(52)*

सूरह न० 69
(सूरह अल-हाक़्क़ा(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्-हाक़्क़तु(1) मल्-हाक़्क़ह्(2) व मा अद्रा-क मल्-हाक़्क़ह(3) कज़्ज़बत् समूदु व आ़दुम्-बिल्-का़रिअ़ह(4) फ़-अम्मा समूदु फ़-उह़्लिकू बित्तागियह्(5) व अम्मा आ़दुन् फ़-उह़्लिकू बिरीहिन् सरसरिन् आ़तियह्(6) सख़्ख़-रहा अ़लैहिम् सब्-अ़ लयालिंव्-व समानि-य-त अय्यामिन् हुसूमन् फ़-तरल्-कौ़-म फ़ीहा सरआ़ क-अन्नहुम् अअ्जाजु नख़्लिन् ख़ावियह्(7) फ़-हल् तरा लहुम् मिम्-बाकियह्(8) व जा-अ फिरऔनु व मन् क़ब्लहू वल्-मुअ्तफिकातु बिल्-ख़ातिअह्(9) फ-अ़सौ रसू-ल रब्बिहिम् फ़-अ-ख़-ज़हुम् अख़्ज़-तर्-राबियह(10) इन्ना लम्मा तग़ल्-मा-उ हमल्नाकुम् फिल्जारियह्(11) लिनज्-अ़-लहा लकुम् तज्कि-रतंव्-व तअि़-यहा उजुनुंव-वाअ़ियह्(12) फ़-इज़ा नुफ़ि-ख़ फिस्सूरि नफ़्ख़तुंव्-वाहि-दतुन्(13) व हुमि-लतिल्-अर्जु वल्जिबालु फ़-दुक्कता दक्क-तंव्-वाहि-दह्(14) फ़यौमइजिंव्-व-क़-अ़तिल्-वाकिअ़हू(15) वन्-शक़्क़तिस्-समा-उ फ़हि-य यौमइजिंव्-वाहि-यतुंव्-(16) वल्-म-लकु अ़ला अर्जा-इहा, व यह़्मिलु अ़र्-श रब्बि-क फ़ौक़हुम् यौमइजिन् समानियह्(17) यौमइज़िन् तुअ्रजू-न ला तख़फ़ा मिन्कुम् ख़ाफ़ियह्(18) फ़-अम्मा मन् ऊति-य किताबहू बि-यमीनिही फ़-यकूलु हाउ-मुक्रऊ किताबियह्(19) इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन् हिसाबियह्(20) फ़हु-व फी अ़ी-शतिर्-राज़ियह(21) फ़ी जन्नतिन् आ़लियह्(22) कुतूफुहा दानियह्(23) कुलू वश्रबू हनीअम्-बिमा अस्लफ़्तुम् फिल्-अय्यामिल्-ख़ालियह्(24) व अम्मा मन् ऊति-य किताबहू बिशिमालिही फ़-यकूलु या लैतनी लम् ऊ-त किताबियह्(25) व लम् अद्रि मा हिसाबियह्(26) या लैतहा कानतिल् काज़ियह(27) मा अग्ना अ़न्नी मालियह्(28) ह-ल-क अ़न्नी सुल्तानियह(29) ख़ुजूहु फ़-गुल्लूहु(30) सुम्मल्-जही-म सल्लूहु(31) सुम्-म फ़ी सिल्सि-लतिन् जरअुहा सब्अू-न ज़िराअन् फ़स्लुकूहु(32) इन्नहू का-न ला युअ्मिनु बिल्लाहिल्-अ़ज़ीम(33) व ला यहुज्जु अ़ला तआ़मिल्-मिस्कीन(34) फ़लै-स लहुल्-यौ-म हाहुना हमीम(35) व ला तआ़मुन् इल्ला मिन् गिस्लीन(36) ला यअ्कुलुहू इल्लल्-ख़ातिऊन(37)*

फ़ला उक्सिमु बिमा तुब्सिरून(38) व मा ला तुब्सिरून(39) इन्नहू लकौ़लु रसूलिन् करीम(40) व व मा हु-व बिक़ौलि शाअिर्, क़लीलम्-मा तुअ्मिनून(41) व ला बिकौ़लि काहिन्, क़लीलम्-मा तज़क्करून(42) तन्जीलुम् मिर्रब्बिल्-आ़लमीन(43) व लौ तक़व्व-ल अ़लैना बअज़ल्-अका़वील(44) ल-अख़ज्ना मिन्हु बिल्यमीन(45) सुम्-म ल-क़तना मिन्हुल्-वतीन(46) फ़मा मिन्कुम्-मिन् अ-हदिन् अ़न्हु हाजिज़ीन(47) व इन्नहू ल-तज् कि- रतुल लिल्-मुत्तकीन(48) व इन्ना ल-नअ्लमु अन्-न मिन्कुम् मुकज़्ज़िबीन(49) व इन्नहू ल-हस्- रतुन् अ़लल्-काफ़िरीन(50) व इन्नहू ल-हक़्कुल-यक़ीन(51) फ-सब्बिह् बिस्मि-रब्बिकल्-अ़ज़ीम(52)*

सूरह न० 70
(सूरह अल-मआरिज(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

स-अ-ल साइलुम्-बि अ़ज़ाबिंव् -वाकिअिल्-(1)-लिल-काफ़िरी-न लै-स लहू दाफिअुम्-(2) मिनल्लाहि ज़िल्-मआ़रिज(3) तअ्रुजुल्-मलाइ-कतु वररूहु इलैहि फ़ी यौमिन् का-न मिक़्दारुहू ख़म्सी-न अल्-फ़ स-नतिन्(4) फ़स्बिर् सबरन् जमीला(5) इन्नहुम् यरौनहू बअ़ीदंव्-(6) व नराहु क़रीबा(7) यौ-म तकूनुस्समा-उ कल्मुह़्लि(8) व तकूनुल्-जिबालु कल्अ़िहिन(9) व ला यस्अलु हमीमुन् हमीमंय्(10)-युबस्सरू-नहुम्, य-वद्दुल्-मुज्रिमु लौ यफ़्तदी मिन् अ़ज़ाबि यौमिइज़िम् बि-बनीहि(11) व साहि-बतिही व अख़ीहि(12) व फ़सी-लतिहिल्लती तुअ्वीहि(13) व मन् फ़िल्अर्जि जमीअ़न् सुम्-म युन्जीहि(14) कल्ला, इन्नहा लज़ा(15) नज़्जा़-अ़तल्-लिश्शवा(16) तद्अू मन् अदब-र व त-वल्ला(17) व ज-म-अ़ फ़औआ़(18) इन्नल्-इन्सा-न खुलि-क़ हलूआ(19) इज़ा मस्सहुश्शर्रू जजूआ(20) व इज़ा मस्सहुल्-खै़रु मनूआ(21) इल्लल्- मुसल्लीन(22) अल्लज़ी-न हुम् अ़ला सलातिहिम् दा-इमून(23) वल्लज़ी-न फी अम्वालिहिम् हक़्कुम्-मअ्लूम(24) लिस्सा-इलि वल्-महरूम(25) वल्लज़ी-न युसद्दिकू-न बियौमिद्-दीन(26) वल्लज़ी-न हुम् मिन् अ़ज़ाबि रब्बिहिम् मुश्फिकून(27) इन्-न अ़ज़ा-ब रब्बिहिम् गै़रु मअ्मून(28) वल्लज़ी-न हुम् लिफुरूजिहिम् हाफिजून(29) इल्ला अ़ला अज्वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् गै़रु मलूमीन(30) फ़-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल्-आ़दून(31) वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अ़दिहिम् राअून(32) वल्लज़ी-न हुम् बि-शहादातिहिम् का-इमून(33) वल्लज़ी-न हुम् अ़ला सलातिहिम् युहाफ़िजून(34) उलाइ-क फ़ी जन्नातिम्-मुकरमून(35)*

फ़मालिल्लज़ी-न क-फ़रू कि-ब-ल-क मुह्तिअ़ीन(36) अ़निल्-यमीनि व अ़निश्शिमालि अिज़ीन(37) अ-यत्मअु कुल्लुम्रिइम्-मिन्हुम् अंय्युद्ख़-ल जन्न-त नअ़ीम(38) कल्ला, इन्ना ख़लक़्नाहुम् मिम्मा यअ्लमून(39) फ़ला उक्सिमु बिरब्बिल्-मशारिकि वल्-मग़ारिबि इन्ना ल-का़दिरून(40) अ़ला अन् नुबद्दि-ल खै़रम्-मिन्हुम् व मा नह्नु बिमस्बूक़ीन(41) फ़-ज़रहुम् यखूजू व यल्अ़बू हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी यू-अ़दून(42) यौ-म यख़्रुजू-न मिनल्-अज्दासि सिराअन् क-अन्नहुम् इला नुसुबिंय्-यूफ़िजून(43) ख़ाशि-अ़तन् अबसारुहुम् तर्-हकुहुम् ज़िल्लतुन्, ज़ालिकल्-यौमुल्लज़ी कानू यू-अ़दून(44)*

सूरह न० 71
(सूरह नूह(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इन्ना अरसल्ना नूहन् इला कौ़मिही अन् अन्ज़िर कौ़म-क मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-यहुम् अवज़ाबुन् अलीम(1) का-ल या कौ़मि इन्नी लकुम् नज़ीरुम्-मुबीन(2) अनिअ्बुदुल्ला-ह वत्तकूहु व अतीअून(3) यग्फिर लकुम्-मिन् जुनूबिकुम् व यु-अख़्खिरकुम् इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, इन्-न अ-जलल्लाहि इज़ा जा-अ ला यू-अख़्ख़रु लौ • कुन्तुम् तअ्लमून(4) का-ल रब्बि इन्नी दऔतु कौ़मी लैलंव्-व नहारा(5) फ़-लम् यजिद्हुम् दुआ़ई इल्ला फिरारा(6) व इन्नी कुल्लमा दऔ़तुहुम् लि-तग्फ़ि-र लहुम् ज-अ़लू असाबि-अ़हुम् फ़ी आज़ानिहिम् वस्तग्शौ सिया -बहुम् व असर्रू वस्तक्बरुसतिक्बारा(7) सुम्-म इन्नी दऔ़तुहुम् जिहारा(8) सुम्-म इन्नी अअ्लन्तु लहुम् व असररतु लहुम् इसरारा(9) फ़कुल्तुस्तग्फिरू रब्बकुम्, इन्नहू का-न ग़फ़्फा़रा(10) युरसिलिस्समा-अ अ़लैकुम मिद्रारंव्(11)-व युम्दिद्कुम् बिअम्वालिंव्-व बनी-न व यज्अ़ल्-लकुम् जन्नातिंव्-व यज्अ़ल्-लकुम् अन्हारा(12) मा लकुम ला तरजू-न लिल्लाहि वका़रा(13) व क़द् ख़-ल-क़कुम् अत्वारा(14) अलम् तरौ कै-फ़ ख़-लक़ल्लाहु सब्-अ़ समावातिन् तिबाका(15) व ज-अ़लल् क़-म-र फीहिन्-न नूरंव्-व ज-अ़लश्शम्-स सिराजा(16) वल्लाहु अम्ब-तकुम् मिनल्-अर्जि नबाता(17) सुम्-म युअ़ीदुकुम् फ़ीहा व युख़्रिजुकुम् इख़्राजा(18) वल्लाहु ज-अ़-ल लकुमुल्-अर-ज़ बिसाता(19) लि-तस्लुकू मिन्हा सुबुलन् फ़िजाजा(20)*

का-ल नूहुर्-रब्बि इन्नहुम् अ़सौनी वत्त-बअ़ू मल्-लम् यज़िद्हु मालुहू व व-लदुहू इल्ला ख़सारा(21) व म-करू मक्रन् कुब्बारा(22) व का़लू ला त-ज़रुन्-न आलि-ह-तकुम् व ला त-ज़रुन्-न वद्दंव्-व ला सुवाअ़ंव्-व ला यगू-स व यअू-क़ व नस्रा(23) व क़द् अज़ल्लू कसीरन्, व ला तजिदिज़्जा़लिमी-न इल्ला ज़लाला(24) मिम्मा ख़तीआतिहिम् उग्रिकू फ़-उद्खिलू नारन् फ़-लम् यजिदू लहुम् मिन् दूनिल्लाहि अन्सारा(25) व का़-ल नूहुर्-रब्बि ला तज़र् अ़लल्-अर्जि मिनल्-काफ़िरी-न दय्यारा(26) इन्न-क इन् तज़रहुम् युज़िल्लू अिबा-द-क व ला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन् कफ़्फा़रा(27) रब्बिग्फ़िर् ली व लिवालिदय्-य व लिमन् द-ख़-ल बैति-य मुअ्मिनंव्-व लिल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति, व ला तज़िदिज़्ज़ालिमी-न इल्ला तबारा •(28)*

सूरह न० 72
(सूरह अल-जिन्न(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

कुल् ऊहि-य इलय्-य्श अन्नहुस्-त-म-अ़ न-फ़रुम् मिनल्-जिन्नि फ़का़लू इन्ना समिअ्ना कुरआनन् अ़-जबा(1) यह्दी इलर्-रुश्दि फ़-आमन्ना बिही, व लन्-नुश्रि-क बिरब्बिना अ-हदा(2) व अन्नहू तआ़ला जद्दु रब्बिना मत्त-ख़-ज़ साहि-बतंव्-व ला व-लदा(3) व अन्नहू का-न यकूलु सफ़ीहुना अ़लल्लाहि श-तता(4) व अन्ना ज़नन्ना अल्-लन् तकूलल्-इन्सु वल्जिन्नु अ़लल्लाहि कज़िबा(5) व अन्नहू का-न रिजालुम् मिनल्-इन्सि यअूजू-न बिरिजालिम् मिनल्-जिन्नि फ़ज़ादूहुम् र-हका़(6) व अन्नहुम् ज़न्नू कमा ज़नन्तुम् अल्लंय्-यब्-अ़सल्लाहु अ-हदा(7) व अन्ना ल-मस् नस्स-अ फ़-वजद्नाहा मुलिअत् ह-रसन् शदीदंव्-व शुहुबा(8) व अन्ना कुन्ना नक़अु़दु मिन्हा मकाअि-द लिस्सम्अि, फ़-मंय्यस्तमिअिल्-आ-न यजिद् लहू शिहाबर्-र-सदा(9) व अन्ना ला नद्री अ-शर्रुन् उरी-द बिमन् फिल्अर्ज़ि अम् अरा-द बिहिम् रब्बुहुम् र-शदा(10) व अन्ना मिन्नस्सालिहू-न व मिन्ना दू-न ज़ालि-क कुन्ना तराइ-क़ कि़-ददा(11) व अन्ना ज़नन्ना अल्-लन् नुअ्जिज़ल्ला-ह फिल्अर्ज़ि व लन् नुअ्जि-ज़हू ह-रबा(12) व अन्ना लम्मा समिअ्नल्-हुदा आमन्ना बिही, फ़-मय्युअ्मिम् बिरब्बिही फ़ला यख़ाफु बख़्संव्-व ला र-हक़ा(13) व अन्ना मिन्नल्-मुस्लिमू-न व मिन्नल्-का़सितू-न, फ़-मन् अस्ल-म फ़-उलाइ-क त-हररौ र-शदा(14) व अम्मल्-कासितू-न फ़कानू लि-जहन्न-म ह-तबा(15) व अल्-लविस्तका़मू अ़लत्तरी-क़ति ल-अस्कै़नाहुम् माअन् ग़-दका(16) लिनफ्ति-नहुम् फ़ीहि, व मंय्युअ्रिज् अ़न् जिक्रि रब्बिही यस्लुक्हु अ़जा़बन् स-अ़दा(17) व अन्नल्-मसाजि-द लिल्लाहि फ़ला तद्अू मअ़ल्लाहि अ-हदा(18) व अन्नहू लम्मा का-म अ़ब्दुल्लाहि यद्अूहु कादू यकूनू-न अ़लैहि लि-बदा(19)*

कुल इन्नमा अद्अू रब्बी व ला उश्रिकु बिही अ-हदा(20) कुल् इन्नी ला अम्लिकु लकुम् ज़ररंव्-व ला र-शदा(21) कुल इन्नी लंय्युजी-रनी मिनल्लाहि अ-हदुंव्-व लन् अजि-द मिन् दूनिही मुल्त-हदा(22) इल्ला बलाग़म् मिनल्लाहि व रिसालातिही, व मंय्यअ्सिल्ला-ह व रसूलहू फ़-इन्-न लहू ना-र जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदा(23) हत्ता इज़ा रऔ मा यू-अ़दू-न फ़-सयअ्लमू-न मन् अज़अ़फु नासिरंव्-व अक़ल्लु अ़-ददा(24) कुल् इन् अद्री अ-क़रीबुम्-मा तू-अ़दू-न अम् यज्अ़लु लहू रब्बी अ-मदा(25) आ़लिमुल्-गै़बि फ़ला युज्हिरु अ़ला गै़बिही अ-हदा(26) इल्ला मनिर्तज़ा मिर्रसूलिन् फ़-इन्नहू यस्लुकु मिम्-बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फ़िही र-सदा(27) लियअ्ल-म अन् क़द् अब्लगू रिसालाति रब्बिहिम् व अहा-त बिमा लदैहिम् व अह्सा कुल्-ल शैइन् अ़-ददा(28)*

सूरह न० 73
(सूरह अल-मुज़्जम्मिल(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहल्-मुज़्ज़म्मिलु(1) कुमिल्-लै-ल इल्ला क़लीला(2) निस्फ़हू अविन्कुस् मिन्हु क़लीला(3) औ ज़िद् अ़लैहि व रत्तिलिल्-कुरआ-न तरतीला(4) इन्ना सनुल्की अ़लै-क कौ़लन् सकी़ला(5) इन्-न नाशि-अतल्लैलि हि-य अशद्दु वत्अंव्-व अक़्वमु की़ला(6) इन्-न ल-क फ़िन्नहारि सब्हन् तवीला(7) वज़्कुरिस्-म रब्बि-क व त-बत्तल् इलैहि तब्तीला(8) रब्बुल्-मश्रिकि वल्-मग्रिबि ला इला-ह इल्ला हु-व फ़त्तख़िज़हु वकीला(9) वसबिर अ़ला मा यकूलू-न वह्जुरहुम् हज्रन् जमीला(10) व जर्नी वल्-मुकज़्ज़इ बी-न उलिन्नअ्मति व मह्हिल्हुम् क़लीला(11) इन्-न लदैना अन्कालंव्-व जहीमा(12) व तआ़मन् ज़ा गुस्सतिंव्-व अ़ज़ाबन् अलीमा(13) यौ-म तर्जुफुल्-अर्जु वल्-जिबालु व कानतिल्-जिबालु कसीबम्-महीला(14) इन्ना अरसल्ना इलैकुम् रसूलन् शाहिदन् अ़लैकुम् कमा अरसल्ना इला फिरऔ-न रसूला(15) फ़-अ़सा फ़िरऔ़नुर-रसू-ल फ़ अख़ज्नाहु अख़्ज़ंव्-वबीला(16) फ़कै-फ़ तत्तकू-न इन् क-फ़रतुम् यौमंय्यज्-अ़लुल्-विल्दा-न शीबा(17) अस्समा-उ मुन्फ़तिरुम् बिही, का-न वअ्दुहू मफ़अूला(18) इन्-न हाज़िही तज्कि-रतुन् फ़-मन् शाअत्त-ख़-ज़ इला रब्बिही सबीला(19)*

इन्-न रब्ब-क यअ्लमु अन्न-क तकूमु अद्ना मिन् सुलु-सयिल्लैलि व निस्-फ़हू व सुलु-सहू व ताइ-फ़तुम् मिनल्लज़ी-न म-अ़-क, वल्लाहु युक़द्दिरुल्लै-ल वन्नहा-र, अ़लि-म अल्-लन् तुह्सूहु फ़ता-ब अ़लैकुम् फ़क़रऊ मा त-यस्स-र मिनल्-कुरआनि, अ़लि-म अन् स-यकूनु मिन्कुम् मरज़ा व आ-ख़रू-न यज्रिबू-न फिल्अर्ज़ि यब्तगू-न मिन् फ़ज़्लिल्लाहि व आ-खरू-न युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़्रऊ मा त-यस्स-र मिन्हु व अक़ीमुस्सला-त व आतुज्-ज़का-त व अक्रिजुल्ला-ह क़रज़न् ह-सनन्, व मा तुक़द्दिमु लि-अन्फुसिकुम् मिन् खै़रिन् तजिदूहु अिन्दल्लाहि हु-व खैरंव्-व अअ्-ज़-म अज्रन्, वस्तग्फिरुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फूरुर-रहीम(20)*

सूरह न० 74
(सूरह अल-मुद्दस्सिर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहल् मुद्दस्सिरु(1) कुम् फ़-अनजिर्(2) व रब्ब-क फ़-कब्बिर(3) व सिया-ब-क फ़-तह्हिर्(4) वररुज्-ज़ फ़ह्जुर(5) व ला तम्नुन् तस्तक्सिर(6) व लि-रब्बि-क फ़सबिर(7) फ़-इज़ा नुकि-र फ़िन्नाकूरि(8) फ़-ज़ालि-क यौमइजिंय्-यौमुन् अ़सीर(9) अ़लल्-काफ़िरी-न गै़रु यसीर(10) जर्नी व मन् ख़लक्तु वहीदा(11) व जअ़ल्तु लहू मालम्-मम्दूदा(12) व बनी-न शुहूदा(13) व मह्हत्तु लहू तम्हीदा(14) सुम्-म यत्मअु अन् अज़ी-द(15) कल्ला, इन्नहू का-न लिआयातिना अ़नीदा(16) स-उर्हिकुहू सअूदा(17) इन्नहू फ़क्क-र व क़द्द-र(18) फ़कुति-ल कै-फ़ क़द्द-र(19) सुम्-म कुति-ल कै-फ़ क़द्द-र(20) सुम्-म न-ज़-र(21) सुम्-म अ़-ब-स व ब-स-र(22) सुम्-म अद्-ब-र वस्तक्-ब-र(23) फ़का-ल इन् हाज़ा इल्ला सिहरुंय्-युअ्सर(24) इन् हाज़ा इल्ला कौ़लुल्-ब-शर(25) स-उस्लीहि स-क़र(26) व मा अद्रा-क मा स-क़र(27) ला तुब्की व ला त-ज़र(28) लव्वा-हतुल् लिल्ब-शर(29) अ़लैहा तिस्-अ़-त अ़-शर(30) व मा जअ़ल्ना अस्हाबन्नारि इल्ला मलाइ-कतंव्-व मा जअ़लना अिद्द-तहुम् इल्ला फित्-नतल् लिल्लज़ी-न क-फ़रू लि-यस्तैकिनल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब व यज़्दादल्लज़ी-न आमनू ईमानंव्-व ला यरताबल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब वल्-मुअ्मिनू-न व लि-यकूलल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् म-रजुंव्-वल्-काफिरू-न माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा म-सलन्, क-ज़ालि-क युज़िल्लुल्लाहु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ, व मा यअ्लमु जुनू-द रब्बि-क इल्ला हु-व, व मा हि-य इल्ला ज़िक्रा लिल्ब-शर(31)*

कल्ला वल्क़-मरि(32) वल्लैलि इज् अद्-ब-र(33) वस्सुब्हि इज़ा अस्-फ़-र(34) इन्नहा ल-इह्दल्-कु-बरि(35) नज़ीरल् लिल्ब-शर(36) लिमन् शा-अ मिन्कुम् अंय्य-तक़द्-द-म औ य-त-अख़्ख़-र(37) कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा क-सबत् रही-नतुन्(38) इल्ला अस्हाबल्-यमीन(39) फ़ी जन्नातिन्, य-तसा-अलून(40) अ़निल्-मुज्रिमीन(41) मा स-ल-ककुम् फी़ स-क़र(42) का़लू लम् नकु मिनल्-मुसल्लीन(43) व लम् नकु नुत्अिमुल्-मिस्कीन(44) व कुन्ना नखूजु म-अ़ल-ख़ा-इज़ीन(45) व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन(46) हत्ता अतानल्-यक़ीन(47) फ़मा तन्फअुहुम् शफ़ा-अ़तुश्शाफिअ़ीन(48) फ़मा लहुम् अ़नित्तज्कि-रति मुअ्रिज़ीन(49) क-अन्नहुम् हुमुरुम्-मुस्तन्फ़िरह्(50) फ़र्रत् मिन् क़स्-वरह्(51) बल् युरीदु कुल्लुम्रिइम्-मिन्हुम् अंय्युअ्ता सुहुफ़म् मुनश्श-रतन्(52) कल्ला, बल्-ला यख़ाफूनल्-आख़िरह्(53) कल्ला इन्नहू तज्कि-रतुन्(54) फ़-मन् शा-अ ज़-करह्(55) व मा यज़्कुरू-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, हु-व अहलुत्तक़्वा व अह्लुल्-मगफ़िरह् •(56)*

सूरह न० 75
(सूरह अल-क़ियामह(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

ला उक़्सिमु बियौमिल्-क़ियामति(1) व ला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल्-लव्वामह्(2) अ-यह्सबुल-इन्सानु अल्-लन् नज्म-अ़ अ़िज़ामह्(3) बला का़दिरी-न अ़ला अन्-नुसव्वि-य बनानह्(4) बल् युरीदुल्-इन्सानु लियफ़्जु-र अमामह्(5) यस्अलु अय्या-न यौमुल्-क़ियामह्(6) फ़-इज़ा बरिक़ल्-ब-सरू(7) व ख़-सफ़ल्-क़-मरु(8) व जुमिअ़श्शम्सु वल्क़-मरु(9) यकूलुल्-इन्सानु यौमइज़िन् ऐनल्-म-फ़र्रु(10) कल्ला ला व-ज़र(11) इला रब्बि-क यौमइज़ि-निल्-मुसतक़र्र(12) युनब्बउल्-इन्सानु यौमइज़िम् बिमा क़द्-द-म व अख़्ख़-र(13) बलिल्-इन्सानु अ़ला नफ़्सिही बसी-रतुंव्-(14) -व लौ अल्का़ मआ़ज़ीरह्(15) ला तुहर्रिक् बिही लिसान-क लितअ्-ज-ल बिह्(16) इन्-न अ़लैना जम्-अ़हू व कुरआनहू(17) फ़-इज़ा क़रअ्नाहु फ़त्तबिअ् कुरआनह्(18) सुम्-म इन्-न अ़लैना बयानह्(19) कल्ला बल् तुहिब्बूनल्-आ़जि-ल-त(20) व त-ज़रूनल्-आखिरह्(21) वुजूहुंय्-यौमइज़िन् नाज़ि-रतुन्(22) इला रब्बिहा नाज़िरह्(23) व वुजूहुंय्-यौमइज़िम् बासि-रतुन्(24) तजुन्नु अंय्युफ़अ़-ल बिहा फ़ाकिरह्(25) कल्ला इज़ा ब-ल-ग़तित्-तराकि-य(26) व की़-ल मन्-राकिंव-(27)-व ज़न्-न अन्नहुल् फ़िराक़(28) वल्-तफ़्फ़तिस्-साकु बिस्साकि(29) इला रब्बि-क यौमइज़ि-निल्-मसाक़(30)*
फ़ला सद्-द-क़ व ला सल्ला(31) व लाकिन् कज़्ज़-ब व त-वल्ला(32) सुम्-म ज़-ह-ब इला अह़्लिही य-तमत्ता(33) औला ल-क फ़-औला(34) सुम्-म औला ल-क फ़-औला(35) अ-यह्सबुल्-इन्सानु अंय्युत्-र-क सुदा(36) अलम् यकु नुत्फ़-तम् मिम्-मनिय्यिंय्-युम्ना(37) सुम्-म का-न अ़-ल-क़तन् फ़-ख़-ल-क़ फ़-सव्वा(38) फ़-ज-अ़-ल मिन्हुज्-ज़ौजैनिज् ज़-क-र वल्-उन्सा(39) अलै-स ज़ालि-क बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्युह़्यि-यल्-मौता(40)*

सूरह न० 76
(सूरह अद्-दहर(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

हल् अता अ़लल्-इन्सानि हीनुम्-मिनद्-दहरि लम् यकुन् शैअम्-मज़्कूरा(1) इन्ना ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन् नुत्फ़तिन् अम्शाजिन् नब्तलीहि फ़-जअ़ल्नाहु समीअ़म्-बसीरा(2) इन्ना हदैनाहुस्सबी-ल इम्मा शाकिरंव्-व इम्मा कफूरा(3) इन्ना अअ्तद्ना लिल्-काफ़िरी-न सलासि-ल व अग़्लालंव्-व सअ़ीरा(4) इन्नल्-अब्रा-र यश्रबू-न मिन् कअ्सिन् का-न मिज़ाजुहा काफूरा(5) अ़ैनंय्-यश्रबु बिहा अिबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़्जीरा(6) यूफू-न बिन्नज्रि व यख़ाफू-न यौमन् का-न शर्रुहू मुस्ततीरा(7) व युत्अिमूनत्तआ़-म अ़ला हुब्बिही मिस्कीनंव्-व यतीमंव्-व असीरा(8) इन्नमा नुत्अिमुकुम् लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिन्कुम् जज़ाअंव्-व ला शुकूरा(9) इन्ना नख़ाफु मिर्रब्बिना यौमन् अ़बूसन् क़म्-तरीरा(10) फ़-वका़हुमुल्लाहु शर्-र ज़ालिकल्-यौमि व लक़्का़हुम् नज्रतंव्-व सुरूरा(11) व जज़ाहुम् बिमा स-बरू जन्नतंव्-व हरीरा(12) मुत्तकिई-न फ़ीहा अ़लल्-अरा-इकि ला यरौ-न फ़ीहा शम्संव्-व ला ज़म्-हरीरा(13) व दानि-यतन् अ़लैहिम् ज़िलालुहा व जुल्लिलत् कुतूफुहा तज़्लीला(14) व युताफ अ़लैहिम् बिआनि-यतिम्-मिन् फिज़्ज़तिंव्-व अक्वाबिन् कानत् क़वारी-र(15) क़वारी-र मिन् फिज़्ज़तिन् क़द्दरूहा तक़दीरा(16) व युस्कौ़-न फ़ीहा कअ्सन् का-न मिज़ाजुहा ज़न्जबीला(17) अै़नन् फीहा तुसम्मा सल्-सबीला(18) व यतूफु अ़लैहिम् विल्दानुम्-मुख़ल्लदू-न इज़ा रऐ-तहुम् हसिब्-तहुम् लुअ्लुअम्-मन्सूरा(19) व इज़ा रऐ-त सम्-म रऐ-त नअ़ीमंव्-व मुल्कन् कबीरा(20) आ़लि-यहुम् सियाबु सुन्दुसिन् खुज्रुंव्-व इस्तब्रकुंव्-व हुल्लू असावि-र मिन् फिज़्ज़तिन् व सकाहुम् रब्बुहुम् शराबन् तहूरा(21) इन्-न हाज़ा का-न लकुम् जज़ा-अंव्-व का-न सअ्युकुम्-मश्कूरा(22)*
इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्ना अ़लैकल्-कुरआ-न तन्जीला(23) फ़स्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क व ला तुतिअ् मिन्हुम् आसिमन् औ कफूरा(24) वज़्कुरिस्-म रब्बि-क बुक्र-तंव्-व असीला(25) व मिनल्लैलि फ़स्जुद् लहू व सब्बिहु लैलन् तवीला(26) इन्-न हा-उला-इ युहिब्बूनल् आजि-ल-त व य-ज़रू-न वरा-अहुम् यौमन् सकी़ला(27) नह्नु ख़लक़्नाहुम् व शदद्ना अस्-रहुम् व इज़ा शिअ्ना बद्दल्ना अम्सालहुम् तब्दीला(28) इन्-न हाज़िही तज़्कि-रतुन् फ़-मन् शाअत्त-ख़-ज़ इला रब्बिही सबीला(29) व मा तशाऊ-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, इन्नल्ला-ह का-न अ़लीमन् हकीमा(30) युद्खिलु मंय्यशा-उ फी रह्मतिही, वज़्ज़ालिमी-न अ-अ़द्-द लहुम् अ़ज़ाबन् अलीमा(31)*

सूरह न० 77
(सूरह अल-मुरसलात(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

वल्-मुरसलाति अुरफ़न्(1) फ़ल्-आसिफ़ाति अ़स्फन्(2) वन्नाशिराति नशरन्(3) फ़ल्फा़रिक़ाति फ़र्क़न्(4) फ़ल्मुल्कियाति ज़िक्रन्(5) अुज्रन् औ नुज्रन्(6) इन्नमा तू-अ़दू-न लवाकिअ्(7) फ़-इज़न्नुजूमु तुमिसत्(8) व इज़स्समा-उ फुरिजत्(9) व इज़ल्-जिबालु नुसिफत्(10) व इज़र्रुसुलु उक्क़ितत्(11) लि-अय्यि यौमिन् उज्जिलत्(12) लियौमिल्-फ़स्लि(13) व मा अद्रा-क मा यौमुल्-फ़स्लि(14) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्- मुकज़्ज़िबीन(15) अलम् नुह़्लिकिल्-अव्वलीन(16) सुम्-म नुत्बिअुहुमुल्-आख़िरीन(17) कज़ालि-क नफ़अ़लु बिल्-मुज्रिमीन(18) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्- मुकज़्ज़िबीन(19) अलम् नख़्लुक़्कुम् मिम्-माइम्-महीन(20) फ़-जअ़ल्नाहु फ़ी क़रारिम्-मकीन(21) इला क़-दरिम् मअ्लूम(22) फ़-क़दरना फ़निअ्मल्-क़ादिरून(23) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल-मुकज़्ज़िबीन(24) अलम् नज्अ़लिल्-अर्-ज़ किफाता(25) अह़्याअंव्-व अम्वाता(26) व जअ़ल्ना फीहा रवासि-य शामिख़ातिंव्-व अस्कै़नाकुम्-माअन् फुराता(27) वैलुंय्-यौमइज़िल-लिल्-मुकज़्ज़िबीन(28) इन्तलिकू इला मा कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून(29) इन्तलिकू इला जिल्लिन् जी़ सलासि शु-अ़ब्(30) ला ज़लीलिंव्-व ला युग्नी मिनल्-ल-हब्(31) इन्नहा तरमी बि-श-ररिन् कल्-क़सर(32) क-अन्नहू जिमा-लतुन् सुफ्र(33) वैलुंय-यौमइज़िल-लिल-मुकज़्ज़िबीन(34) हाज़ा यौमु ला यन्तिकून(35) व ला युअ्-ज़नु लहुम् फ़-यअ्तज़िरून(36) वैलुंय-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन(37) हाज़ा यौमुल्-फ़स्लि जमअ्नाकुम् वल-अव्वलीन(38) फ़-इन् का-न लकुम् कैदुन् फ़कीदून(39) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्- मुकज़्ज़िबीन(40)*

इन्नल्-मुत्तकी-न फ़ी ज़िलालिंव्-व अुयून(41) व फ़वाकि-ह मिम्मा यश्तहून(42) कुलू वश्रबू हनीअम्-बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(43) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल-मुह्सिनीन(44) वैलुंय-यौमइज़िल्-लिल्- मुकज़्ज़िबीन(45) कुलू व त-मत्तअू क़लीलन् इन्नकुम् मुजरिमून(46) वैलुंय-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन(47) व इज़ा की़-ल लहुमुर्-कअ़ू ला यर्-कअून(48) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन(49) फ़बि-अय्यि हदीसिम् बअ्-दहू-युअ्मिनून(50)*


Quran Para 29 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 29 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 29 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 29 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 29 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 29 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 29 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 29 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 29 को हिंदी में (Quran Para 29 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे गुज़ारिश है कि आप इस Quran Para 29 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment