Quran Para 3 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 3 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:04 पूर्वाह्न

Quran Para 3 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 3 tilkar rusul in hindi text

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 3 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 3 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर3
पारा नामतिल्कर्रूसुल
कुल सूरहसूरह अल-बकराह (2:253) – सूरह आलि इमरान (3:14)
कुल रुकू15
📌 नोट: - पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 3 | Quran Para 3 In Hindi

📖 तिल्कर्रूसुल Tilka ‑r‑rusul (تِلْكَ ٱلْرُّسُلُ)

तिल्कर्रूसुलु फज्ज़ल्ना बअ्-ज़हुम अला बअ्ज़िन्• मिन्हुम् मन् कल्लमल्लाहु व र-फ-अ बअ्-जहुम द रजातिन्, व आतैना अीसब्-न मर्यमल-बय्यिनाति व अय्यद्नाहु बिरूहिल्कुदुसि, व लौ शाअल्लाहु मक्त-तलल्लज़ी-न मिम्-बअदिहिम् मिम्-बअ़दि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु व लाकिनिख़्त-लफू फ़-मिन्हुम् मन् आम-न व मिन्हुम् मन् क-फ़-र, व लौ शाअल्लाहु मक्त-तलू, व ला किन्नल्ला-ह यफ्अलु मा युरीद(253) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अन्फिकू मिम्मा र-ज़क्नाकुम् मिन् कब्लि अंय्यअ्ति-य यौमुल्ला बैअुन् फीहि व ला खुल्लतुंव-व ला शफाअतुन, वल-काफ़िरू-न हुमुज्जालिमून(254) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व अल्-हय्युल-कय्यूमु ला तअ्खुजुहू सि-नतुंव-व ला नौमुन्, लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, मन् जल्लज़ी यश्फ़अु अिन्दहू इल्ला बि-इज्निही, यअ्लमु मा बै-न ऐदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतू-न बिशैइम् मिन् अिल्मिही इल्ला बिमा शा-अ वसि-अ कुर्सिय्यूहुस्समावाति वल्अर्-ज़ व ला यऊदुहू हिफ्जुहुमा व हुवल् अलिय्युल अजीम(255) ला इक्रा-ह फिद्दीनि कत्तबय्यन र्रूश्दु मिनल-गय्यि फ़-मंय्यक्फुर बित्तागूति व युअ्मिम्-बिल्लाहि फ-क. दि स् त म स-क बिल्-अुर्वतिल-वुस्का लन्फ़िसा-म लहा, वल्लाहु समीअुन्, अलीम(256) अल्लाहु वलिय्युल्लज़ी-न आमनू युख्रिजुहम् मिनज्जुलुमाति इलन्नूरि, वल्लज़ी-न क-फरू औलिया उहुमुत्तागूतु युख्रिजू-नहुम् मिनन्नूरि इलज्जुलुमाति, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा खालिदून(257)*

अलम् त-र इलल्लज़ी हाज्-ज इब्राही-म फी रब्बिही अन् आताहुल्लाहुल-मुल्क• इज् का-ल इब्राहीमु रब्बियल्लज़ी युह्-यी व युमीतु का-ल अ-न उह-यी व उमीतु, का-ल इब्राहीमु फ़-इन्नल्ला-ह यअ्ती बिश्शम्सि मिनल्मशिरकि फअ्ति बिहा मिनल्-मग्रिबि फ़-बुहितल्लज़ी क-फ-र, वल्लाहु ला यहिदल कौमज्ज़ालिमीन(258) औ कल्लज़ी मर्-र अला कर्यतिंव्-व हि-य ख़ावि-यतुन् अला अुरूशिहा का-ल अन्ना युह्-यी हाज़िहिल्लाहु बअ्-द मौतिहा फ़-अमातहुल्लाहु मि-अ-त आमिन् सुम्-म ब-अ-सहू, का-ल कम लबिस्-त, का-ल लबिस्तु यौमन् औ बअ्-ज़ यौमिन्, का-ल बल्लबिस-त मि-अ-त आमिन फन्जुर इला तआमि-क व शराबि-क लम् य-तसन्नह् वन्जुर् इला हिमारि-क व लि-नज्अ-ल-क आयतल लिन्नासि वन्जुर् इलल्-अिज़ामि कै-फ नुन्शिजुहा सुम्-म नक्सूहा लहमन्, फ़-लम्मा तबय्य-न लहू का-ल अअ्लमु अन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् कदीर(259) व इज् का-ल इब्राहीमु रब्बि अरिनी कै-फ़ तुहियल्मौता, का-ल अ-व लम् तुअ्मिन, का-ल बला व लाकिल्लियत मइन्-न कल्बी, का-ल फ़-खुजू अर्ब-अतम् मिनत्तैरि फ़सुरहुन्-न इलै-क सुम्मज्अल अला कुल्लि ज-बलिम् मिन्हुन्-न जुज्अन् सुम्मद् हुन्-न यअ्ती-न-क सअ्यन्, वअ्लम् अन्नल्ला-ह अज़ीजुन् हकीम(260)*

म-सलुल्लज़ी-न युन्फ़ि कू-न अम्वालहुम फी सबीलिल्लाहि क-म सलि हब्बतिन् अम्ब-तत् सबू-अ सनाबि-ल फ्री कुल्लि सुम्बुलतिम् मि-अतु हब्बतिन्, वल्लाहु युज़ाअिफु लिमंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(261) अल्लज़ी-न युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्-म ला युत्बिअू-न मा अन्फ़कू मन्नंव-व ला अ-ज़ल लहुम् अजरूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(262) कौलुम मअ्रूफुंव-व मग्फ़ि-रतुन् खैरूम् मिन् स-द-क़तिंय्-यत्बअुहा अज़न्, वल्लाहु ग़निय्युन् हलीम(263) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुब्तिलू स-दक़ातिकुम् बिल्मन्नि वल्-अज़ा कल्लज़ी युन्फिकु मालहू रिआ-अन्नासि व ला युअ्मिनु बिल्लाहि वल्-यौमिल्-आखिरि, फ़-म-सलुहू क-म-सलि सफ्वानिन् अलैहि तुराबुन् फ़-असाबहू वाबिलुन् फ़-त-र-कहू सल्दन्, ला यक्दिरू-न अला शैइम् मिम्मा क-सबू, वल्लाहु ला यह्दिल्-कौमल् काफ़िरीन(264) व म-सलुल्लज़ी-न युन्फिकू-न अम्वालहुमुब्तिगा-अ मर्जातिल्लाहि व तस्बीतम् मिन् अन्फुसिहिम् क-म सलि जन्नतिम्-बिरब्वतिन् असाबहा वाबिलुन् फ़-आतत् उकु-लहा ज़िअ्फैनि फ़-इल्लम् युसिब्हा वाबिलुन् फ़-तल्लुन, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(265) अ-यवद्दु अ-हदुकुम अन् तकू-न लहू जन्नतुम्-मिन्नखीलिव-व अअ् नाबिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारू लहू फ़ीहा मिन् कुल्लिस्स-मराति व असाबहुल कि-बरू व लहू जुर्रिय्यतुन् जु-अफा-उ फ़-असाबहा इअ्सारून, फ़ीहि नारून् फहत-रकत, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल्-आयाति लअल्लकुम त-तफ़क्करून(266)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अन्फिकू मिन् तय्यिबाति मा कसब्तुम व मिम्मा अखरज्ना लकुम् मिनल-अर्जि व ला त-यम्म-मुल-खबी-स मिन्हु तुन्फ़िकू-न व लस्तुम बि-आख़िज़ीहि इल्ला अन् तुग्मिजू फ़ीहि, वअ्लमू अन्नल्ला-ह ग़निय्युन् हमीद(267) अश्शैतानु यअि़दुकुमुल् फ़क्-र व यअ्मुरूकुम बिल्फ़ह्शा-इ वल्लाहु यअिदुकुम् मग्फ़ि-रतम् मिन्हु व फ़ज लन्, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(268) युअ्तिल्-हिक्म-त मंय्यशा-उ व मंय्युअ्तल-हिक्म-त फ़-क़द् ऊति-य खैरन् कसीरन्, व मा यज्जक्करू इल्ला उलुल-अल्बाब(269) व मा अन्फ़क्तुम् मिन् न-फ़-क़तिन् औ
नज़र्तुम् मिन्-नजि रन् फ़-इन्नल्ला-ह यअ्लमुहू, व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(270) इन् तुब्दुस्स-दक़ाति फ़-निअिम्मा हि-य व इन् तुख्फूहा व तु अ्तू हल्फ-करा-अ फहुव खैरूल्लकुम व युकफ्फिरू अन्कुम् मिन् सय्यिआतिकुम, वल्लाहु बिमा तअ्मलूना ख़बीर(271) लै-स अ लै-क हुदाहुम् व लाकिन्नल्ला-ह यह्दी मंय्यशा-उ व मा तुन्फ़ि कू मिन् खरिन् फ़-लिअन्फुसिकुम, व मा तुन्फिकू-न इल्लब्-तिग़ा-अ वज्हिल्लाहि, व मा तुन्फ़िकू मिन् खैरिंय्युवफ्-फ़ इलैकुम् व अन्तुम् ला तुज्लमून(272) लिल्फु-क़रा-इल्लज़ी-न उहिसरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीअू-न ज़रबन् फ़िल्अर्ज़ि यहसबुहुमुल्-जाहिलु अग्निया-अ मिनत्त-अफ्फुफ़ि तअ्रिफुहुम बिसीमाहुम् ला यस्अलूनन्ना-स इलहाफ़न्, व मा तुन्फिकू मिन् खैरिन् फ-इन्नल्ला-ह बिही अलीम•(273)*

अल्लज़ी-न युन्फिकू-न अम्वालहुम् बिल्लैलि वन्नहारि सिररंव-व अलानि-यतन् फ़-लहुम् अज्रूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(274) अल्लज़ी-न यअ्कुलूनर्रिबा ला यकूमू-न इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी य-तख़ब्बतुहुश्-शैतानु मिनल्मस्सि, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कालू इन्नमल्-बैअु़ मिस्लुर्रिबा• व अहल्लल्लाहुल्बै-अ व हर्रमारिबा फ़-मन् जा-अहू मौअि-ज़तुम् मिर्रब्बिही फन्तहा फ़-लहू मा स-ल-फ़, व अम्रुहू इलल्लाहि, व मन् आ-द फ़-उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(275) यम्हकुल्लाहुर्रिबा व युर्बिस्सदक़ाति, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल ल कफ्फारिन् असीम(276) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अकामुस्सला-त व आतवुज्ज़का-त लहुम् अजरूहुम् अिन्-द रब्बिहिम् व ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून(277) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह व ज़रू मा बकि-य मिनर्रिबा इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(278) फ़ इल्लम् तफ्अलू फ़अ्-जनू बि-हर्बिम् मिनल्लाहि व रसूलिही व इन् तुब्तुम् फ़-लकुम् रूऊसु अम्वालिकुम् ला तज्लिमू-न व ला तुज्लमून(279) व इन् का-न जू अस्रतिन् फ़-नज़ि-रतुन् इला मैस-रतिन्, व अन् तसद्दकू खैरूलकुम् इन् कुन्तुम् तअलमून(280) वत्तकू यौमन् तुर्जअू-न फीहि इलल्लाहि, सुम्-म तुवफ्फा कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला युज्लमून(281)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा तदायन्तुम् बिदैनिन् इला अ-जलिम् मुसम्मन् फ़क्तुबूहु, वल्यक्तुब् बैनकुम् कातिबुम् बिल्अदलि व ला यअ्-ब कातिबुन् अंय्यक्तु-ब कमा अल्ल-महुल्लाहु फल्यक्तुब् वल्युमलि लिल्लज़ी अलैहिल-हक्कु वल्यत्तकिल्ला-ह रब्बहू व ला यब्खस् मिन्हु शैअन्, फ़-इन् कानल्लज़ी अलैहिल्हक्कु सफ़ीहन् औ ज़अीफ़न् औ ला यस्ततीअु अंय्युमिल-ल हु-व फ़ल्युमलिल वलिय्युहू बिल्अदलि, वस्तश्हिदू शहीदैनि मिर्रिजालिकुम् फ-इल्लम् यकू ना रजु लै नि फ़-रजुलुंव्वम्र अतानि मिम्मन् तरजौ-न मिनश्शु-हदा-इ अन् तज़िल-ल इह्दाहुमा फतुज़क्कि-र इह्दाहुमल-उख्रा, व ला यअ्बश्-शु-हदा-उ इज़ा मा दुअू, व ला तस्अमू अन् तक्तुबूहु सगीरन् औ कबीरन् इला अ-जलिही, ज़ालिकुम् अक्सतु अिन्दल्लाहि व अक्वमु लिश्शहा-दति व अद्ना अल्ला तर्ताबू इल्ला अन् तकू-न तिजारतन् हाज़ि-रतन तुदीरूनहा बैनकुम् फलै-स अलैकुम् जुनाहुन् अल्ला तक्तुबूहा, व अश्हिदू इज़ा तबायअ्तुम् व ला युज़ार्-र कातिबुंव-व ला शहीदुन्, व इन् तफ्अलू फ़-इन्नहू फुसूकुम् बिकुम, वत्तकुल्ला-ह , व युअल्लिमुकुमुल्लाहु, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(282) व इन् कुन्तुम् अला स-फरिंव्वलम् तजिदू कातिबन् फ़रिहानुम् मकबू-जतुन, फ़-इन अमि-न बअ्जुकुम बअ् जन् फ़ल्युअद्दिल्लज़िअ्तुमि-न अमान-तहू वल्यत्तकिल्ला-ह रब्बहू, व ला तक्तुमुश्शहाद-त, व मंय्यक्तुम्हा फ़-इन्नहू आसिमुन् कल्बुहू, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न अलीम(283)*

लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व इन् तुब्दू मा फ़ी अन्फुसिकुम् औ तुख्फूहु युहासिब्कुम् बिहिल्लाहु, फ़-यग्फिरू लिमंय्यशा-उ व युअज्जिबु मंय्यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि
शैइन् क़दीर(284) आ-मनर्रसूलु बिमा उन्ज़ि-ल इलैहि मिर्रब्बिही वल्मुअ्मिनून, कुल्लुन् आम-न बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रूसुलिही, ला नुफ़र्रिकु बै-न अ-हदिम् मिर्रूसुलिही, व कालू समिअ़ना व अ-तअ्ना गुफ्रान-क रब्बना व इलैकल मसीर(285) ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन् इल्ला वुस्अहा, लहा मा क-सबत् व अलैहा मक्त-सबत,रब्बना ला तुआखिज्ना इन्-नसीना औ अख़्तअना, रब्बना व ला तहमिल् अलैना इस्रन् कमा हमल्तहू अलल्लजी-न मिन् कब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक-त लना बिही वअ्फु अन्ना, वग्फिर लना, वरहम्ना, अन्-त मौलाना फ़न्सुरना अलल् कौमिल काफ़िरीन(286)*

सूरह न० 3
(सूरह आलि इमरान (मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ्-लाम्-मीम्(1) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हुवल् हय्युल-कय्यूम(2) नज्ज-ल अलैकल्-किता-ब बिल्हक्कि मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि व अन्जलत्तौरा-त वल्-इंजील(3) मिन् क़ब्लु हुदल्लिन्नासि व अन्ज़-लल् फुरक़ा-न, इन्नल्लज़ी-न क-फरू बिआयातिल्लाहि लहुम् अज़ाबुन् शदीदुन्, वल्लाहु अज़ीजुन जुन्तिकाम(4) इन्नल्ला-ह ला यख्फा अलैहि शैउन् फ़िल्अर्ज़ि व ला फिस्समा-इ(5) हुवल्लज़ी युसव्विरूकुम् फ़िल्अर्हामि कै-फ़ यशा-उ, ला इला-ह इल्ला हुवल् अ़जी़जुल हकीम(6) हुवल्लज़ी अन्ज़-ल अलैकल्-किता-ब मिन्हु आयातुम् मुहकमातुन् हुन्-न उम्मुल् किताबि व उ-खरू मु-तशाबिहातुन, फ़ अम्मल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम जैगुन फ़-यत्तबिअ्-न मा तशा-ब-ह मिन्हुबतिगा-अल्-फ़ित्नति वब्तिगा-अ तअ्वीलिही, व मा यअ्लमु तअ्वी-लहू इल्लल्लाहु,. वर्रासिखू-न फ़िल्-अिल्मि यकूलू-न आमन्ना बिही कुल्लुम् मिन् अिन्दि रब्बिना व मा यज्जक्करू इल्ला उलुल्अल्बाब(7) रब्बना ला तुजिगू कुलूबना बअ्-द इज़ हदैतना व हब् लना मिल्लदुन्-क रहम-तन् इन्न-क अन्तल वह्हाब(8) रब्बना इन्न-क जामिअुन्नासि लियौमिल-ला रै-ब फ़ीहि, इन्नल्ला-ह ला युख्लिफुल मीआ़द(9) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लन् तुग्नि-य अन्हुम् अम्वालुहुम् व ला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, व उलाइ-क हुम् वकूदुन्नार(10) क-दअ्बि आलि फिरऔ-न वल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम्, कज्जबू बिआयातिना फ़-अ-ख-ज़हुमुल्लाहु बिजुनूबिहिम, वल्लाहु शदीदुल अि़का़ब(11) कुल लिल्लज़ी-न क-फरू सतुगलबू-न व तुहशरू-न इला जहन्न-म, व बिअसल मिहाद(12) कद् का-न लकुम् आ-यतुन् फ़ी फ़ि-अतैनिल् त-कता, फ़ि-अतुन् तुकातिलु फ़ी सबीलिल्लाहि व उख़रा काफ़ि-रतुंय्यरौ-नहुम् मिस्लैहिम् रअ्यल् अैनि, वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मंय्यशा-उ, इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-अिब्रतल्-लिउलिल अब्सार(13) जुय्य-न लिन्नासि हुब्बुश्श-हवाति मिनन्निसा-इ वल्बनी-न वल्-कनातीरिल्-मुकन्त-रति मिनज्ज़-हबि वल् फिज्ज़ति वल्-खै़लिल्-मुसव्व-मति वल् अन्आ़मि वल्हर्सि, ज़ालि-क मताअुल हयातिद्दु न्या वल्लाहु अिन्दहू हुस्नुल मआब(14) कुल अ-उनब्बिउकुम् बिखैरिम् मिन् ज़ालिकुम्, लिल्लज़ीनत्तकौ अिन्-द रब्बिहिम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा व अज्वाजुम् मुतह्ह-रतुव-व रिज्वानुम् मिनल्लाहि, वल्लाहु बसीरूम् बिल्अि़बाद(15) अल्लज़ी-न यकूलू-न रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग्फिर लना जुनूबना व किना अज़ाबन्नार(16) अस्साबिरी-न वस्सादिक़ी-न वल्कानिती-न वल्मुन्फ़िकी-न वल्मुस्तग्फिरी-न बिल्अस्हार(17) शहिदल्लाहु अन्नहू ला इला-ह इल्ला हु-व वल्मलाइ-कतु व उलुल-अिल्मि का-इमम् बिलकिस्ति, ला इला-ह इल्ला हुवल्-अजीजुल हकीम•(18) इन्नद्दी-न अिन्दल्लाहिल इस्लामु, व मख़्त-लफ़ल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब इल्ला मिम्-बअ्दि मा जा-अहुमुल अिल्मु बग्यम् बैनहुम, व मय्यक्फुर् बिआयातिल्लाहि फ़-इन्नल्ला-ह सरीअुल हिसाब(19) फ़-इन् हाज्जू-क फ़कुल अस्लम्तु वज्हि-य लिल्लाहि व मनित्त-ब अनि, व कुल् लिल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब वल्-उम्मिय्यी-न अ-अस्लम्तुम्, फ़-इन् अस्लमू फ़-कदिह्तदौ व इन् तवल्लौ फ़-इन्नमा अलैकल्-बलागु़, वल्लाहु बसीरूम् बिल्अिबाद(20)*

इन्नल्लज़ी-न यक्फ रू-न बिआयातिल्लाहि व यक्तुलूनन्नबियी-न बिगैरि हक्किंव-व यक्तुलू-नल्लज़ी-न यअ्मुरू-न बिल्किस्ति मिनन्नासि फ़-बश्शिर्हुम् बि-अज़ाबिन अलीम(21) उलाइ-कल्लज़ी-न हबितत् अअ्मालुहुम फिदुन्या वल्-आखि-रति व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(22) अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल-किताबि युद्औ-न इला किताबिल्लाहि लि-यह्कु-म बैनहुम् सुम्-म य-तवल्ला फ़रीकुम् मिन्हुम व हुम् मुअरिजून(23) ज़ालि-क-बि-अन्नहुम् कालू लन् तमस्स-नन्नारू इल्ला अय्यामम् मअ्दूदातिंव-व गर्रहुम् फी दीनिहिम् मा कानू यफ्तरून(24) फ़कै-फ़ इज़ा जमअ्नाहुम् लियौमिल ला रै-ब फ़ीहि, व वुफ्फ़ियत् कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला युजूलमून(25) कुलिल्लाहुम्-म मालिकल्मुल्कि तुअ्तिल मुल-क मन् तशा-उ व तन्ज़िअुल्मुल्-क मिम्मन् तशा-उ व तुअि़ज़्जु मन् तशा-उ व तुज़िल्लु मन तशा-उ बि-यदिकल्-खैरू, इन्न-क अला कुल्लि शैइन् क़दीर(26) तू लिजुल्लै-ल फिन्नहारि व तूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि व तुख्रिजुल हय्-य मिनल-मय्यिति व तुख्रिजुल मय्यि-त मिनल्हय्यि व तर्जुकु मन् तशा-उ बिगैरि हिसाब(27) ला यत्तखिज़िल मुअमिनूनल काफ़िरी-न औलिया-अ मिन दूनिल-मुअ्मिनी-न व मंय्यफ्अल ज़ालि-क फलै-स मिनल्लाहि फी शैइन् इल्ला अन् तत्तकू मिन्हुम् तुकातन्, व युहज्ज़िरूकुमुल्लाहु नफ़्सहू, व इलल्लाहिल-मसीर(28) कुल् इन् तुख्फू मा फी सुदूरिकुम् औ तुब्दूहु यअ्लम्हुल्लाहु, व यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फिल्अर्जि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीर(29) यौ-म तजिदु कुल्लु नफ्सिम् मा अमिलत् मिन् खैरिम् मुह्ज़रंव-व मा अमिलत् मिन् सूइन् त-वद्दु लौ अन्-न बैनहा व बैनहू अ-मदम् बअीदन्, व युहज्ज़िरूकुमुल्लाहु नफ्सहू, वल्लाहु रऊफुम बिल्अिबाद(30)*

कुल इन् कुन्तुम् तुहिब्बूनल्ला-ह फत्तबिअूनी युह्बिब्कुमुल्लाहु व यग्फिर लकुम् जुनूबकुम, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(31) कुल अतीअुल्ला-ह वर्रसू-ल फ़-इन् तवल्लौ फ़-इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल काफिरीन(32) इन्नल्लाहस्तफा आद-म व नूहंव-व आ-ल इब्राही-म व आ-ल अिमरा-न अलल् आलमीन(33) जुर्रिय्यतम् बअ्जुहा मिम्-बअ्ज़िन्, वल्लाहु समीअुन् अलीम(34) इज़ का-लतिमर-अतु अिमरा-न रब्बि इन्नी नजरतु ल-क मा फ्री बत्नी मुहर्र-रन् फ़-तकब्बल मिन्नी इन्न-क अन्तस्-समीअुल अलीम(35) फ-लम्मा व-ज़अ़त्हा कालत् रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा, वल्लाहु अअ्लमु बिमा व-ज़अत्, व लैसज्ज-करू कल्उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्य-म व इन्नी उअ़ीजुहा बि-क व जुर्रिय्य-तहा मिनश्-शैतानिर् रजीम(36) फ़-तक़ब्ब-लहा रब्बुहा बि-कबूलिन् ह-सनिं-व अम्ब-तहा नबातन् ह-सनंव-व कफ्फ़-लहा ज़-करिय्या, कुल्लमा द-ख-ल अलैहा ज-करिय्यल्-मिह्रा-ब व-ज-द अिन्दहा रिज्कन् का-ल या मर्यमु अन्ना लकि हाज़ा, कालत् हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि, इन्नल्ला-ह यरजुकु मंय्यशा-उ बिगैरि हिसाब(37) हुनालि-क दआ ज़-करिय्या रब्बहू का-ल रब्बि हब् ली मिल्लदुन्-क जुर्रिय्यतन् तय्यि-बतन् इन्न-क समीअुद्दु आ-इ(38) फ़नादत्हुल् मलाइ-कतु व हु-व का-इमुंय्युसल्ली फ़िल्-मिहराबि अन्नल्ला-ह युबश्शिरू-क बि-यह्या मुसद्दिकम् बि-कलिमतिम् मिनल्लाहि व सय्यिदंव-व हसूरंव-व नबिय्यम् मिनस्सालिहीन(39) का-ल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुंव-व कद् ब-ल-ग़नियल कि-बरू वम्र-अती आकिरून्, का-ल कज़ालिकल्लाहु यफ्अलु मा यशा-उ(40) का-ल रब्बिज्अल्ली आ-यतन्, का-ल आ-यतु-क अल्ला तुकल्लिमन्ना-स सला-स-त अय्यामिन् इल्ला रम्ज़न्, वज्कुर रब्ब-क कसीरंव-व सब्बिह् बिल-अशिय्यि वल्-इब्कार(41)*

व इज् कालतिल मलाइ-कतु या मर्यमू इन्नल्लाहस्तफाकि व तह्ह-रकि वस्तफ़ाकि अला निसा-इल आलमीन(42) या मर्यमुक्नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वर्कअी मअर्राकिअीन(43) ज़ालि-क मिन् अम्बा-इल गैबि नूहीहि इलै-क, व मा कुन-त लदैहिम इज् युल्कू-न अक्ला-महुम् अय्युहुम् यक्फुलु मर्य-म वमा कुन-त लदैहिम् इज् यख़्तसिमून(44) इज् कालतिल् मलाइ-कतु या मर्यमु इन्नल्ला-ह युबश्शिरूकि बि-कलि-मतिम् मिन्हुस्मुहुल-मसीहु अीसब्नु मर्य-म वजीहन् फ़िद्दु न्या वल्आख़ि-रति व मिनल मुकर्रबीन(45) व युकल्लिमुन्ना-स फ़िल्मह्दि व कहलंव-व मिनस्सालिहीन(46) कालत् रब्बि अन्ना यकूनु ली व-लदुव-व लम् यम्सस्नी ब-शरून्, का-ल कज़ालिकिल्लाहु यख्लुकु मा यशा-उ, इजा कज़ा अमरन् फ़-इन्नमा यकूलु लहू कुन् फ़-यकून(47) व युअल्लिमुहुल-किता-ब वल-हिक्म-त वत्तौरा-त वल-इन्जील(48) व रसूलन् इला बनी इस्राई-ल अन्नी कद् जिअ्तुकुम् बिआ-यतिम् मिर्रब्बिकुम् अन्नी अख्लुकु लकुम् मिनत्तीनि कहै-अतित्तैरि फ़-अन्फुखु फ़ीहि फ़-यकूनु तैरम् बि-इज्निल्लाहि व उब्रिउल्-अक्म-ह वल-अब-र-स व उह्यिल्मौता बि-इज्निल्लाहि व उनब्बिउकुम् बिमा तअकुलू-न व मा तद्दखिरू-न फ़ी बुयूतिकुम्, इन्-न फ़ी ज़ालि-क लआ-यतल्-लकुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(49) व मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदय्-य मिनत्तौराति व लि-उहिल्-ल लकुम् बअ्ज़ल्लज़ी हुर्रि-म अलैकुम् व जिअ्तुकुम् बिआ-यतिम् मिर्रब्बिकुम्, फत्तकुल्ला-ह व अतीअून(50) इन्नल्ला-ह रब्बी व रब्बुकुम् फअबुदूहु, हाज़ा सिरातुम् मुस्तकीम(51) फ़-लम्मा अ-हस्-स अीसा मिन्हुमुल कुफ्-र का-ल मन् अन्सारी इलल्लाहि, कालल-हवारिय्यू-न नह्नु अन्सारूल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वश्हद् बि-अन्ना मुस्लिमून(52) रब्बना आमन्ना बिमा अन्ज़ल-त वत्त-बअ् नर्-रसू-ल फक्तुब्ना म-अश्शाहिदीन(53) व म-करू व म-करल्लाहु, वल्लाहु खैरूल् माकिरीन•(54)*

इज् कालल्लाहु या अीसा इन्नी मु-तवफ्फी-क व राफिअु-क इलय्-य व मुतहिहरू-क मिनल्लज़ी-न क-फरू व जाअिलुल्लज़ीनत्-त-बऊ-क फ़ौक़ल्लज़ी-न क-फरू इला यौमिल-कियामति सुम्-म इलय्-य मर्जिअकुम् फ़-अह्कुमु बैनकुम् फ़ीमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(55) फ़-अम्मल्लज़ी-न क-फरू फ़-उअज्जिबुहुम् अज़ाबन् शदीदन फ़िद्दु न्या वल्-आख़ि-रति व मा लहुम् मिन्-नासिरीन(56) व अम्मल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़-युवफ्फीहिम् उजूरहुम्, वल्लाहु ला युहिब्बुज्जालिमीन(57) ज़ालि-क नत्लूहु अलै-क मिनल-आयाति वज्जिक्रिल हकीम(58) इन्-न म-स-ल-अीसा अिन्दल्लाहि क-म-सलि आद-म ख़-ल-कहू मिन् तुराबिन् सुम्-म का-ल लहू कुन् फ़-यकून(59) अल-हक्कु मिर्रब्बि-क फला तकुम् मिनल-मुम्तरीन(60) फ़-मन् हाज्ज-क फ़ीहि मिम्-बअ्दि मा जाअ-क मिनल् अिल्मि फकुल तआलौ नद्अु अब्ना-अना व अब्ना-अकुम् व निसा-अना व निसा-अकुम् व अन्फु-सना व अन्फु-सकुम्, सुम्-म नब्तहिल् फ़-नज्अल्-लअ्-नतल्लाहि अलल्काज़िबीन(61) इन्-न हाज़ा लहुवल् क-ससुल-हक्कु व मा मिन् इलाहिन् इल्लल्लाहु, व इन्नल्ला-ह ल-हुवल-अज़ीजुल हकीम(62) फ-इन् तवल्लो फ़-इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिल्मुफ्सिदीन(63)*

कुल या अह़्लल्-किताबि तआलौ इला कलि-मतिन् सवा-इम् बैनना व बैनकुम् अल्ला नअ़बु-द इल्लल्ला-ह व ला नुश्रि-क बिही शैअंव-व ला यत्तखि-ज़ बअ्जुना बअ्जन अरबाबम् मिन् दूनिल्लाहि, फ़-इन् तवल्लौ फ-कूलुश्-हदू बिअन्ना मुस्लिमून(64) या अह़्लल्-किताबि लि-म तुहाज्जू-न फ़ी इब्राही-म व मा उन्ज़ि-लतित्तौरातु वल्-इन्जीलु इल्ला मिम्-बअ्दिही, अ-फला तअ्किलून(65) हा-अन्तुम् हा-उला-इ हाजन्तुम् फ़ीमा लकुम् बिही अिल्मुन् फ़लि-म तुहाज्जू-न फ़ी मा लै-स लकुम् बिही अिल्मुन्, वल्लाहु यअ्लमु व अन्तुम् ला तअ्लमून(66) मा-का-न इब्राहीम यहूदिय्यंव-वला नसरानिय्यंव्-व लाकिन् का-न हनीफ़म् मुस्लिमन्, वमा का-न मिनल मुश्रिकीन(67) इन्-न औलन्नासि बि-इब्राही-म लल्लज़ीनत्त-बअूहु व हाज़न्नबिय्यु वल्लज़ी-न आमनू, वल्लाहु वलिय्युल मुअ्मिनीन(68) वद्दत्ताइ-फ़तुम् मिन् अहिलल्-किताबि लौ युज़िल्लू-नकुम्, व मा युज़िल्लू-न इल्ला अन्फु-सहुम व मा यश्अुरून(69) या अहलल्-किताब लि-म तक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि व अन्तुम् तश्हदून(70) या अह़्लल् किताबि लि-म तल्बिसूनल् हक्-क़ बिल बातिलि व तक्तुमूनल हक्-क व अन्तुम् तअ्लमून(71)*

व कालत्ताइ-फतुम् मिन् अहिलल्-किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़ि-ल अलल्लज़ी-न आमनू वज्हन्नहारि वक्फुरू आख़ि-रहू लअल्लहुम् यरजिअून(72) व ला तुअ्मिनू इल्ला लिमन् तबि-अ दीनकुम, कुल् इन्नल्हुदा हुदल्लाहि अंय्युअ्ता अ-हदुम् मिस्-ल मा ऊतीतुम् औ युहाज्जूकुम् अिन्-द रब्बिकुम्, कुल् इन्नल् फ़ज्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअन् अलीम(73) यख़तस्सु बिरह्मतिही मंय्यशा-उ, वल्लाहु जुल्फ़गज्लिल अज़ीम(74) व मिन् अह़्लिल्-किताबि मन् इन् तअ्मन्हु बिकिन्-तारिंय्युअद्दिही इलै-क व मिन्हुम् मन् इन् तअ्मन्हु बिदीनारिल् ला युअद्दिही इलै-क इल्ला मा दुम्-त अलैहि का-इमन्, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कालू लै-स अलैना फ़िल्उम्मिय्यी-न सबीलुन् व यकूलू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब व हुम् यअ्लमून(75) बला मन् औफ़ा बि-अहिदही वत्तका फ-इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुत्तकीन(76) इन्नल्लजी-न यश्तरू-न बि अहिदल्लाहि व ऐमानिहिम् स-मनन् क़लीलन् उलाइ-क ला ख़ला-क लहुम् फ़िल-आखि-रति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यन्जुरू इलैहिम् यौमल-क़ियामति वला युज़क्कीहिम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(77) व इन्-न मिन्हुम् ल-फ़रीक़ंय्यल्वू-न अल्सि-न-तहुम् बिल्किताबि लि-तहसबूहु मिनल-किताबि व मा हु-व मिनल-किताबि व यकूलू-न हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि व मा हु-व मिन् अिन्दिल्लाहि व यकूलू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब वहुम् यअ्लमून(78) मा का-न लि-ब-शरिन् अंय्युअ्ति-यहुल्लाहुल किता-ब वल्हुक्म वन्नुबुव्व-त सुम्-म यकू-ल लिन्नासि कूनू अिबादल्ली मिन् दूनिल्लाहि व लाकिन् कूनू रब्बानिय्यी-न बिमा कुन्तुम् तुअल्लिमूनल-किता-ब व बिमा कुन्तुम् तद्रूसून(79) व ला यअ्मु-रकुम् अन् तत्तखिजुल-मलाइ-क-त वन्नबिय्यी-न अरबाबन्, अ-यअ्मुरूकुम् बिल्कुफ़िर बअ्-द इज् अन्तुम् मुस्लिमून(80)*

व इज् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसाकन् नबिय्यी-न लमा आतैतुकुम् मिन् किताबिंव-व हिक्मतिन् सुम्-म जाअकुम् रसूलुम् मुसद्दिकुल्लिमा म-अकुम् लतुअमिनुन्-न बिही व ल-तन्सुरून्नहू, का-ल अ-अक्ररतुम् व अ-ख़जतुम् अला ज़ालिकुम् इसरी, कालू अक़्ररना, का-ल फ़श्हदू व अ-न म-अकुम् मिनश्शाहिदीन(81) फ़-मन् तवल्ला बअ्-द ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल फ़ासिकून(82) अ-फ़गै-र दीनिल्लाहि यब्गू-न व लहू अस्ल-म मन् फिस्समावाति वल्अर्जि तौअंव-व करहंव-व इलैहि युरजअून(83) कुल् आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़ि-ल अलैना व मा उन्जि-ल अला इब्राही-म व इस्माली-ल व इस्हा-क व यअ्कू-ब वल्अस्बाति व मा ऊति-य मूसा व अीसा वन्नबिय्यू-न मिर्रब्बिहिम् ला नुफ़र्रिकु बै-न अ-हदिम् मिन्हुम् व नह्नु लहू मुस्लिमून(84) व मंय्यब्तगि गैरल्-इस्लामि दीनन् फ़-लंय्युकब-ल मिन्हु व हु-व फिल्-आखि-रति मिनल खासिरीन(85) कै-फ़ यहिदल्लाहु कौमन् क-फरू बअ्-द ईमानिहिम् व शहिदू अन्नरसू-ल हक्कुंव्-व जा-अहुमुल्बय्यिनातु, वल्लाहु ला यह्दिल कौमज्जालिमीन(86) उलाइ-क जज़ाउहुम् अन्-न अलैहिम लअ्-नतल्लाहि वल्मलाइ-कति वन्नासि अज्मअीन(87) खालिदी-न फ़ीहा ला युख़फ्फफु अन्हुमुल-अज़ाबु व ला हुम् युन्ज़रून(88) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिम्-बअ़दि ज़ालि-क व अस्लहू फ़-इन्नल्ला-ह गफूर्रहीम(89) इन्नल्लज़ी-न क-फरू बअ्-द ईमानिहिम् सुम्मज्दादू कुफ्रल्-लन् तुक्ब-ल तौबतुहुम् व उलाइ-क हुमुज्जाल्लून(90) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व मातू व हुम् कुफ्फारून् फ़-लंय्युक्ब-ल मिन् अ-हदिहिम् मिल् उलू-अर्जि ज़-हबंव-व लविफ्तदा बिही, उलाइ-क लहुम् अज़ाबुन अलीमुंव-व मा लहुम् मिन्नासिरीन(91)*


Quran Para 3 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 3 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 3 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 3 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 3 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 3 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 3 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 3 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 3 को हिंदी में (Quran Para 3 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप Quran Para 3 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment