Quran Para 4 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 4 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:09 पूर्वाह्न

Quran Para 4 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 4 lan tan lu in hindi text


इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 4 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 4 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर4
पारा नामलन् तनालुल्
कुल सूरहसूरह आलि इमरान, सूरह अन-निसा
कुल रुकू15

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 4 | Quran Para 4 In Hindi

📖 लन् तनालुल् Lan Tana Lu (لن تنالوا)

लन् तनालुल्बिर्-र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बू-न, व मा तुन्फ़िकू मिन् शैइन् फ़-इन्नल्ला-ह बिही अलीम(92) कुल्लुत्तआमि का-न हिल्लल लि-बनी इस्राई-ल इल्ला मा हर्र-म इस्राईलु अला नफ्सिही मिन् कब्लि अन् तुनज्जलत्तौरातु, कुल फ़अ्तू बित्तौराति फ़त्लूहा इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(93) फ़-मनिफ्तरा अलल्लाहिल् कज़ि-ब मिम्-बअदि ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुज्ज़ालिमून(94) कुल स-दकल्लाहु फत्तबिअू मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न्, वमा का-न मिनल मुश्किीन(95) इन्-न अव्व-ल बैतिंव्वुज़ि-अ लिन्नासि लल्लज़ी बि-बक्क-त मुबा-रकव-व हुदल्-लिल्आलमीन(96) फ़ीहि आयातुम् बय्यिनातुम् मक़ामु इब्राही-म, व मन् द-ख-लहू का-न आमिनन्, व लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल्बैति मनिस्तता-अ इलैहि सबीलन्, व मन् क-फ्-र फ़-इन्नल्ला-ह ग़निय्युन् अनिल आलमीन(97) कुल् या अह़्लल्-किताबि लि-म तक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन् अला मा तअ्मलून(98) कुल या अह़्लल्-किताबि लि-म तसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि मन् आम-न तब्गूनहा अि-वजंव-व अन्तुम् शु-हदा-उ, व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन् अम्मा तअ्मलून(99) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन तुतीअू फ़रीकम् मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब यरूद्दू कुम् बअ्-द ईमानिकुम् काफ़िरीन(100) व कै-फ़ तक्फुरू-न व अन्तुम् तुत्ला अलैकुम् आयातुल्लाहि व फ़ीकुम् रसूलुहू, व मंय्यअ्तसिम् बिल्लाहि फ़-क़द् हुदि- य इला सिरातिम् मुस्तकीम(101)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला ह हक्-क तुक़ातिही व ला तमूतुन्-न इल्ला व अन्तुम् मुस्लिमून(102) वअ्तसिमू बि-हब्लिल्लाहि जमीअंव ‘ व ला तफर्रकू वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम् इज् कुन्तुम् अअ्दा-अन् फ़-अल्ल-फ़ बै-न कुलूबिकुम् फ़-अस्बह़्तुम् बिनिअ्मतिही इख्वानन् व कुन्तुम् अला शफ़ा हुफ्रतिम् मिनन्नारि फ़-अन्क-जकुम् मिन्हा, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअ़ल्लकुम् तह्तदून(103) वल्तकुम् मिन्कुम् उम्मतुंय्यद्अू-न इलल्खैरि व यअ्मुरू-न बिल्मअ्रूफ़ि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि, व उलाइ-क हुमुल मुफ्लिहून(104) वला तकूनू कल्लज़ी-न तफर्रकू वख़्त-लफू मिम्-बअ्दि मा जा अहुमुल-बय्यिनातु व उलाइ-क लहुम-अज़ाबुन अज़ीम(105) यौ-म तब्यज्जु वुजूहुंव-व तस्वद्दु वुजूहुन् फ़-अम्मल्लज़ीनस्-वद्दत वुजूहुहुम्, अ-कफर्तुम् बअ्- द ईमानिकुम् फ़जूकुल-अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(106) व अम्मल्लज़ीनब्-यज्जत् वुजूहहुम् फ़-फ़ी रह्मतिल्लाहि, हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(107) तिल-क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलै-क बिल्हक्कि, व मल्लाहु युरीदु जुल्मल लिल्आलमीन(108) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िल्अर्जि, व इलल्लाहि तुरजअु़ल उमूर(109)*

कुन्तुम् खै-र उम्मतिन्-उख़्रिजत् लिन्नासि तअमुरू-न बिल्मअ्रूफ़ि व तन्हौ-न अनिल्मुन्करि व तुअमिनू-न बिल्लाहि, व लौ आम-न अह्लु ल-किताबि लका-न खैरल्लहुम, मिन्हुमुल मुअमिनू-न व अक्सरूहुमुल फ़ासिकून(110) लंय् यज़ुर्रूकुम् इल्ला अज़न्, व इंय्युक़ातिलूकुम् युवल्लूकुमुल अद-ब-र, सुम्-म ला युन्सरून(111) जुरिबत् अलैहिमुज्ज़िल्लतु ऐनमा सुकिफू इल्ला बि-हब्लिम् मिनल्लाहि व हब्लिम्-मिनन्नासि व बाऊ बि-ग-ज़बिम् मिनल्लाहि व जुरिबत् अलैहिमुल्-मस्क-नतु, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कानू यक्फुरू-न बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल् अम्बिया-अ बिगैरि हक्किन्, ज़ालि-क बिमा अ-सव्-व कानू यअ्तदून(112) लैसू सवाअन्, मिन् अहिलल्-किताबि उम्मतुन् काइ-मतुंय्यत् लू-न आयातिल्लाहि आनाअल्लैलि व हुम् यस्जुदून(113) युअ्मिनू-न बिल्लाहिवल्यौ मिल-आखिरि व यअ्मु रू-न बिल-मअ्रूफि व यन्हौ-न अनिल्मुन्करि व युसारिअू-न फिल्खै राति, व उलाइ-क मिनस्सालिहीन(114) व मा यफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-लंय्युक्फरूहु, वल्लाहु अलीमुम् बिल-मुत्तकीन(115) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लन् तुग्नि-य अन्हुम् अम्वालुहुम् वला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, व उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(116) म-सलु मा युन्फिकू-न फ़ी हाज़िहिल हयातिदुन्या क-म-सलि रीहिन फ़ीहा सिर्रून् असाबत हर्-स कौमिन् ज़-लमू अन्फु-सहुम् फ़-अह़्-ल-कत्हु, व मा ज़-ल-महुमुल्लाहु व लाकिन् अन्फु-सहुम् यज्लिमून(117) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजू बितान-तम् मिन् दूनिकुम् ला यअ्लूनकुम् ख़बालन्, वद्दू मा अनित्तुम् कद् ब-दतिल-बग्जा-उ मिन् अफ्वाहिहिम् व मा तुख़फ़ी सुदूरूहुम् अक्बरू, क़द् बय्यन्ना लकुमुल-आयाति इन् कुन्तुम् तअ़किलून(118) हा-अन्तुम् उला-इ तुहिब्बूनहुम् व ला युहिब्बूनकुम् व तुअमिनू-न बिल्किताबि कुल्लिही व इज़ा लकूकुम् कालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ अज्जू अलैकुमूल-अनामि-ल मिनल-गैज़ि, कुल मूतू बिगैजिकुम्, इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(119) इन् तम्सस्कुम् ह-स-नतुन् तसुअ्हुम् व इन् तुसिब्कुम् सय्यि-अतुय्यफ़्रहू बिहा, व इन् तस्बिरू व तत्तकू ला यजुर्रूकुम कैदुहुम् शैअन्, इन्नल्ला-ह बिमा यअ्मलू-न मुहीत(120)*

व इज् ग़दौ-त मिन् अह़्लि-क तुबविउल-मुअ्मिनी-न मकाअि-द लिल्क़ितालि, वल्लाहु समीअुन् अलीम(121) इज् हम्मत्ता-इ-फ़तानि मिन्कुम् अन् तफ़्शला वल्लाहु वलिय्युहुमा, व अलल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(122) व लकद् न-स-रकुमुल्लाह बि-बद्रिंव-व अन्तुम् अज़िल्लतुन् फत्तकुल्ला-ह लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(123) इज् तकूलु लिल्-मुअ्मिनी-न अलंय्यक्फ़ि-यकुम् अंय्युमिद्दकुम् रब्बुकुम् बि-सलासति आलाफिम् मिनल-मलाइ-कति मुन्ज़लीन(124) बला इन् तस्बिरू व तत्तकू व यअ्तूकुम् मिन् फ़ौरिहिम् हाज़ा युमदिद्कुम् रब्बुकुम् बि-ख़म्सति आलाफ़िम् मिनल् मलाइ-कति मुसव्विमीन•(125) व मा ज-अ-लहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम् व लि-तत्मइन्-न कुलूबुकुम् बिही, व मन्नसरू इल्ला मिन् अिन्दिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम(126) लि-यक़्त-अ त-रफ़म् मिनल्लज़ी-न क-फरू औ यक्बि-तहुम् फ़-यन्कलिबू ख़ा-इबीन(127) लै-स ल-क मिनल अम्रि शैउन् औ यतू-ब अलैहिम् औ युअ़ज्जि-बहुम् फ़-इन्नहुम् ज़ालिमून(128) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िलअर्जि, यगफिरू लिमंय्यशा-उ व युअज्जिबु मंय्यशा-उ, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(129)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तअ्कुलुर्रीबा अज्आफम् मुज़ा-अ-फ़तन् वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफिलहून(130) वत्तकुन्-नारल्लती उअि़द्दत् लिल-काफ़िरीन(131) व अतीअुल्ला-ह वर्रसू-ल लअल्लकुम् तुर्हमून(132)व सारिअू इला मगफ़ि-रतिम् मिर्रब्बिकुम् व जन्नतिन् अर्जुहस्-समावातु वल्-अर्जु उअिद्दत लिल्मुत्तक़ीन(133) अल्लज़ी-न युन्फिकू-न फ़िस्सर्रा-इ वज़्ज़र्रा-इ वल्काज़िमीनल-गै-ज़ वल्आफ़ी-न अनिन्नासि, वल्लाहु युहिब्बुल मुहिसनीन(134) वल्लज़ी-न इज़ा फ़-अलू फ़ाहि-शतन् औ ज़-लमू अन्फु-सहुम् ज़-करूल्ला-ह फस्तग्फरू लिजुनूबिहिम्, व मंय्यग्फिरूज्जुनू-ब इल्लल्लाहु व लम् युसिर्रू अला मा फ़-अलू व हुम् यअ्लमून(135) उलाइ-क जज़ाउहुम् मगफ़ि-रतुम् मिर्रब्बिहिम् व जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू ख़ालिदी-न फीहा, व निअ्-म अज्रूल आमिलीन(136) कद् ख़लत् मिन् कब्लिकुम् सु-ननुन् फ़सीरू फिलअर्जि फन्जुरू कै-फ़ का-न आकि बतुल मुकज्जिबीन(137) हाज़ा बयानुल्-लिन्नासि व हुदंव-व मौअि़-ज़तुल् लिल्मुत्तक़ीन(138) व ला तहिनू व ला तहज़नू व अन्तुमुल अअ्लौ-न इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(139) इंय्यम्सस्कुम् करहुन् फ़-कद् मस्सल्क़ौ-म करहुम् मिस्लहू, व तिल्कल-अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नासि व लि-यअ्- लमल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व यत्तखि-ज़ मिन्कुम् शु-हदा-अ, वल्लाहु ला युहिब्बुज्जालिमीन(140) व लियुमह़्हिसल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व यम्-हकल काफ़िरीन(141) अम् हसिब्तुम् अन् तद्गु लुल-जन्न-त व लम्मा यअ्-लमिल्लाहुल्लज़ी-न जाहदू मिन्कुम् व यअ्-लमस्साबिरीन(142) व ल-क़द् कुन्तुम् तमन्नौनल्मौ-त मिन् कब्लि अन् तल्कोहु फ़-कद् रऐतुमूहू व अन्तुम् तन्जुरून(143)*

व मा मुहम्मदुन् इल्ला रसूलुन् कद् खलत् मिन् कब्लिहिर्रूसुलु, अ-फ-इम्मा-त औ कुतिलन्-कलब्तुम् अला अअ्क़ाबिकुम्, व मंय्यन्कलिब् अला अकिबैहि फ़-लंय्यजुर्रल्ला-ह शैअन्, व स-यजज़िल्लाहुश्शाकिरीन(144) व मा का-न लि-नफ्सिन् अन् तमू त इल्ला बि-इज्निल्लाहि किताबम् मुअज्जलन्, व मंय्युरिद् सवाबद्दु न्या नुअ्तिही मिन्हा व मंय्युरिद् सवाबल-आखि्-रति नुअ्तिही मिन्हा, व स-नजज़िश्शाकिरीन(145) व क-अय्यिम् मिन् नबिय्यिन् का-त-ल म-अहू रिब्बिय्यू-न कसीरून फ़मा व हनू लिमा असाबहुम् फ़ी सबीलिल्लाहि व मा ज़अुफू व मस्तकानू, वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन(146) व मा का-न कौलहुम् इल्ला अन् कालू रब्बनग्फ़िर लना जुनूबना व इस्राफ़ना फी अम्रिना व सब्बित अक्दामना वन्सुरूना अलल् कौमिल काफ़िरीन(147) फ़-आताहुमुल्लाहु सवाबद्दु न्या व हुस्-न सवाबिल-आख़ि-रति, वल्लाहु युहिब्बुल-मुह़्सिनीन(148)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तुतीअुल्लज़ी-न क-फरू यरूद्दू कुम् अला अअ्क़ाबिकुम् फ़-तन्कलिबू ख़ासिरीन(149) बलिल्लाहु मौलाकुम् व हु-व खैरून्-नासिरीन(150) सनुल्की फी कुलू बिल्लज़ी-न क-फरूर्रूअ्-ब बिमा अश्रकू बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल बिही सुल्तानन् व मअ्वाहुमुन्नारू, व बिअ्-स मस्वज़्जा़लिमीन(151) व ल-कद् स-द-ककुमुल्लाहु वअ्दहू इज् तहुस्सूनहुम् बि-इज्निही हत्ता इज़ा फ़शिल्तुम् व तनाज़अ्तुम् फ़िल्अम्रि व असैतुम् मिम्-बअ्दि मा अराकुम् मा तुहिब्बू-न, मिन्कुम् मय्युरीदुद्दु न्या व मिन्कुम् मंय्युरीदुल-आखि-र-त सुम्-म स-र-फ़ कुम् अन्हुम् लि-यब्तलि-यकुम् व ल-कद् अफ़ा अन्कुम्, वल्लाहु जू फ़ज्लिन् अलल मुअ्मिनीन(152) इज् तुस्अिदू-न व ला तल्वू-न अला अ-हदिंव-वर्रसूलु यद्अूकुम् फ़ी उख्राकुम् फ-असाबकुम् ग़म्मम्-बिगम्मिल लिकैला तह्ज़नू अला मा फ़ातकुम् व ला मा असाबकुम्, वल्लाहु ख़बीरूम् बिमा तअमलून(153) सुम्-म अन्ज़-ल अलैकुम् मिम्-बअ्दिल-गम्मि अ-म-नतन् नुआसंय्यग्शा ता-इ-फ़तम् मिन्कुम् व ता-इ-फतुन् कद् अहम्मत्हुम अन्फुसुहम् यजुन्नू-न बिल्लाहि गैरल्-हक्कि ज़न्नल-जाहिलिय्यति, यकूलू-न हल्-लना मिनल्-अमरि मिन् शैइन्, कुल् इन्नल्-अम्-र कुल्लहू लिल्लाहि, युख्फू-न फ़ी अन्फुसिहिम् मा ला युब्दू-न ल-क, यकूलू-न लौ का-न लना मिनल-अमरि शैउम् मा कुतिल्ना हाहुना, कुल लौ कुन्तुम् फी बुयू तिकुम् ल-ब-रज़ल्लज़ी-न कुति-ब अलैहिमुल्क़त्लु इला मज़ाजिअिहिम् व लि-यब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम् व लियु-मह़्हि-स माफ़ी कुलूबिकुम्, वल्लाहु अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(154) इन्नल्लज़ी-न तवल्लौ मिन्कुम् यौ मल-तक़ल् जम्आनि इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बि-बअ्ज़ि मा क-सबू व ल-क़द् अफ़ल्लाहु अन्हुम, इन्नल्ला-ह गफूरून् हलीम(155) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तकूनू कल्लज़ी-न क-फरू व कालू लि-इख़्वानिहिम् इज़ा ज़-रबू फ़िल्अर्ज़ि औ कानू गुज्जल-लौ कानू अिन्दना मा मातू व मा कुतिलू लि-यज्अलल्लाहु जालि-क हस्-रतन् फ़ी कुलूबिहिम्, वल्लाहु युह्यी व युमीतु, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर(156) व ल इन् कुतिल्तुम् फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम् ल-मग्फि-रतुम् मिनल्लाहि व रहमतुन् खैरूम् मिम्मा यजूमअून(157) व ल-इम्-मुत्तुम् औ कुतिल्तुम्
ल-इलल्लाहि तुह्शरून(158) फ़बिमा रह्मतिम् मिनल्लाहि लिन्-त लहुम् व लौ कुन्-त फज्ज़न् ग़लीज़ल्कल्बि लन्फज्जू मिन् हौलि-क फ़अ्फु अन्हुम् वस्तग्फ़िर लहुम् व शाविरहुम् फ़िल्-अमिर फ़-इज़ा अज़म्-त फ़- तवक्कल् अलल्लाहि, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मु-तवक्किलीन(159) इंय्यन्सुरकुमुल्लाहु फला गालि-ब लकुम् व इंय्यरजुल्कुम फ़-मन् ज़ल्लज़ी यन्सु रूकुम् मिम्-बअ्दिही, व अलल्लाहि फल य-तवक्कलिल मुअ्मिनून(160) व मा का-न लि-नबिय्यिन अंय्यगुल्-ल मंय्यग्लुल यअ्ति बिमा गल्-ल यौमल कियामति सुम्-म तुवफ्फ़ा कुल्लु नफ्सिम् मा क-सबत् व हुम् ला यु़ज्लमून(161) अ-फ़ मनित्त-ब-अ रिज्वानल्लाहि क-मम्बा-अ बि-स-ख़तिम् मिनल्लाहि व मअ्वाहु जहन्नमु, व बिअसल्-मसीर(162) हुम् द-रजातुन् अिन्दल्लाहि, वल्लाहु बसीरूम्-बिमा यअ्मलून(163) अल-क़द् मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनी-न इज् ब-अ-स फ़ीहिम रसूलम्-मिन् अन्फुसिहिम् यत्लू अलैहिम् आयातिही व युज़क्कीहिम् व युअ़ल्लिमुहुमुल् किता-ब वल्-हिक्म-त व इन् कानू मिन् कब्लु लफ़ी ज़लालिम् मुबीन•(164) अ-व-लम्मा असाबत्कुम् मुसीबतुन् कद् असब्तुम् मिस्लैहा कुल्तुम् अन्ना हाज़ा, कुल् हु-व मिन् अिन्दि अन्फुसिकुम, इन्नल्ला-ह अला कुल्लि शैइन् क़दीर(165) व मा असाबकुम् यौमल्-तकल जम्आनि फ़बि-इजनिल्लाहि व लि-यअ्-लमल मुअ्मिनीन(166) व लि-यअ्-लमल्लज़ी-न नाफ़कू व की-ल लहुम् तआलौ कातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविद्फअू, कालू लौ नअ्लमु कितालल्-लत्त-बअ्नाकुम, हुम् लिल्कुफ़्रि यौमइज़िन् अकरबु मिन्हुम् लिल्-ईमानि यकूलू-न बिअफ़्वाहिहिम् मा लै-स फ़ी कुलूबिहिम्, वल्लाहु अअ्लमु बिमा यक़्तुमून(167) अल्लज़ी-न कालू लि-इख्वानिहिम् व क-अदू लौ अताअूना मा कुतिलू, कुल फद्रऊ अन् अन्फुसिकुमुल्मौ-त इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(168) वला तह़्सबन्नल्लज़ी-न कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन्, बल अह्याउन अिन्-द रब्बिहिम् युरज़कून्(169) फ़रिही-न बिमा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही व यस्तब्शिरू-न बिल्लज़ी-न लम् यल्हकू बिहिम् मिन् ख़ल्फ़िहिम् अल्ला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्ज़नून•(170) यस्तब्शिरू-न बिनिअ्मतिम मिनल्लाहि व फ़ज्लिंव-व अन्नल्ला-ह ला युज़ीअु अज्रल मुअ्मिनीन(171)*

अल्लज़ीनस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिम्-बअ्दि मा असाबहुमुल्करहु, लिल्लज़ी-न अह्सनू मिन्हुम् वत्तकौ अज्रून् अज़ीम(172) अल्लज़ी-न का-ल लहुमुन्नासु इन्नन्ना-स कद् ज-मअू लकुम् फख्शौहुम् फ़-ज़ादहुम् ईमानंव-व कालू हस्बुनल्लाहु व निअ्मल वकील(173) फन्क-लबू बिनिअ्मतिम्-मिनल्लाहि व फज़लिल-लम् यम्सस्हुम् सूउंव्-वत्त-बअू रिज्वानल्लाहि, वल्लाहु जू फ़ज्लिन् अज़ीम(174) इन्नमा जालिकुमुश्शैतानु युखव्विफु औलिया-अहू फला तख़ाफूहुम् व ख़ाफूनि इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(175) व ला यह्जुन्कल्लज़ी-न युसारिअू-न फ़िल्कुफिर इन्नहुम् लंय्यजुर्रुल्ला-ह शैअन्, युरीदुल्लाहु अल्ला यज्अ-ल लहुम् ह़ज्ज़न फिल्-आख़िरति व लहुम् अज़ाबुन् अज़ीम(176) इन्नल्लज़ीनश्-त-र वूल्-कुफू-र बिल-ईमानि लंय्यजुर्रूल्ला-ह शैअन् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(177) व ला यह़्सबन्नल्लज़ी-न क-फरू अन्नमा नुम्ली लहुम् खैरूल् लिअन्फुसिहिम्, इन्नमा नुम्ली लहुम् लि-यज्दादू इस्मन् व लहुम् अज़ाबुम् मुहीन(178) मा कानल्लाहु लि-य-ज़ रल मुअ्मिनी-न अला मा अन्तुम् अलैहि हत्ता यमीज़ल-ख़बी-स मिनत्तय्यिबि, व मा कानल्लाहु लियुत्लि-अकुम् अलल्-गैबि व लाकिन्नल्ला-ह यज्तबी मिर्रूसुलिही मंय्यशा-उ फ-आमिनू बिल्लाहि व रूसुलिही व इन् तुअमिनू व तत्तकू फ़-लकुम् अज्रून् अज़ीम(179) व ला यह़्सबन्नल्लज़ी-न यब्खलू-न बिमा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही हु-व खैरल्लहुम्, बल् हु-व शर्रूल्लहुम्, सयुतव्वकू-न मा बखिलू बिही यौमल्-क़ियामति, व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वलअर्ज़ि, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर(180)*

ल-कद् समिअल्लाहु कौलल्लज़ी-न-कालू इन्नल्ला-ह फकीरूंव-व नह़्नु, अग्निया-उ• सनक्तुबु मा कालू व कत्लहुमुल्-अम्बिया-अ बिगैरि हक्किंव-व नकूलु जूकू अज़ाबल हरीक(181) ज़ालि-क बिमा कद्द-मत् ऐदीकुम् व अन्नल्ला-ह लै-स बिज़ल्लामिल लिल्-अबीद(182) अल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह अहि-द इलैना अल्ला नुअ्मि-न लि-रसूलिन् हत्ता यअ्ति-यना बिकुर्बानिन् तअ्कुलुहुन्नारू, कुल कद् जा-अकुम् रूसुलुम् मिन् कल्ली बिल्-बय्यिनाति व बिल्लजी कुल्तुम् फलि-म कतल्तुमूहुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(183) फ-इन् कज्जबू-क फ़-क़द् कुज्जि-ब
रूसुलुम् मिन् कब्लि-क जाऊ बिल्बय्यिनाति वज़्जुबुरि वल-किताबिल मुनीर(184) कुल्लु नफ्सिन् ज़ा-इ-कतुल्मौति, व इन्नमा तुवफ्फ़ौ-न उजू-रकुम् यौमल-कियामति, फ़-मन् जुहिज़-ह अनिन्नारि व उदखिलल्-जन्न-त फ़-कद् फ़ा-ज़, व मल्हयातुद्-दुन्या इल्ला मताअुल गु़रूर(185) लतुब्लवुन्-न फ़ी अम्वालिकुम् व अन्फुसिकुम्, व ल-तस्मअुन्-न मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् व मिनल्लज़ी-न अश्रकू अज़न् कसीरन्, व इन् तस्बिरू व तत्तकू फ़-इन्-न ज़ालि-क मिन् अज्मिल उमूर(186) व इज् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसाकल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब लतु-बय्यिनुन्नहू लिन्नासि व ला तक्तुमूनहू फ़-न-बजूहु वरा-अ जुहूरिहिम् वश्तरौ बिही स-मनन् क़लीलन्, फ़-बिअ्-स मा यश्तरून(187) ला तह़् सबन्ल्लज़ी-न यफ्रहू-न बिमा अतव-व युहिब्बू-न अंय्युह़्मदू बिमा लम् यफ्अलू फ़ला तह़्सबन्नहुम् बि-मफ़ाज़तिम् मिनल-अज़ाबि व लहुम् अज़ाबुन अलीम(188) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(189)*

इन्-न फी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्जि वख्तिलाफिल्लैलि वन्नहारि ल-आयातिल्-लिउलिल अल्बाब(190) अल्लज़ी-न यज्कुरूनल्ला-ह कियामंव्-व कुअूदंव्-व अला जुनूबिहिम् व य-तफ़क्करू-न फ़ी ख़ल्किस्समावाति वल्अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक्-त हाज़ा बातिलन् सुब्हान-क फ़क़िना अज़ाबन्नार(191) रब्बना इन्न-क मन् तुदखिलिन् ना-र फ़-कद अख़्जैतहू व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(192) रब्बना इन्नना समिअ् ना मुनादियंय्युनादी लिल्ईमानि अन् आमिनू बि-रब्बिकुम् फ़-आमन्ना रब्बना फ़ग्फिर लना जु़नूबना व कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ्फ़ना मअल् अब्रार(193) रब्बना व आतिना मा व-अत्तना अला रूसुलि-क व ला तुख़्जिना यौमल-कियामति, इन्न-क ला तुलिफुल मीआ़द(194) फ़स्तजा-ब लहुम् रब्बुहुम् अन्नी ला उज़ीअु अ-म-ल आमिलिम् मिन्कुम् मिन् ज़-करिन् औ उन्सा बअ्जुकुम् मिम्-बअ्जिन फ़ल्लज़ी-न हाजरू व उखिरजू मिन् दियारिहिम् व ऊजू फी सबीली व कातलू व कुतिलू ल-उकफ्फिरन्-न अन्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-उदखिलन्नहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू सवाबम् मिन् अिन्दिल्लाहि, वल्लाहु अिन्दहू हुस्नुस्सवाब(195) ला यगुर्रन्न-क त-कल्लुबुल्लज़ी-न क-फरू फ़िल्बिलाद(196) मताअुन् कलीलुन्, सुम्-म मअ्वाहुम् जहन्न-मु, व बिअ्सल मिहाद(197) लाकिनिल्लज़ीनत्तकौ रब्बहुम् लहुम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा नुजुलम् मिन् अिन्दिल्लाहि, व मा अिन्दल्लाहि खैरूल्-लिल अब्रार•(198) व इन्-न मिन् अह़्लिल्-किताबि ल-मंय्युअ्मिनु बिल्लाहि व मा उन्ज़ि-ल इलैकुम् व मा उन्ज़ि-ल इलैहिम् ख़ाशिअी-न लिल्लाहि ला यश्तरू-न बिआयातिल्लाहि स-मनन क़लीलन्, उलाइ-क लहुम् अज्रूहुम् अिन्-द रब्बिहिम्, इन्नल्ला-ह सरीअुल हिसाब(199) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्बिरू व साबिरू व राबितू, वत्तकुल्ला-ह लअल्लकुम् तुफ्लिहून(200)*

सूरह न० 4
(सूरह अन-निसा(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़-ल-ककुम् मिन् नफ्सिंव्वाहि-दतिंव व ख़-ल-क़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्-स मिन्हुमा रिजालन् कसीरंव-व निसाअन्, वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलू-न बिही वल्अरहा-म, इन्नल्ला-ह का-न अलैकुम् रक़ीबा(1) व आतुल्-यतामा अम्वालहुम् व ला त-तबद्दलुल्ख़बी-स बित्तय्यिबि व ला तअ्कुलू अम्वालहुम् इला अम्वालिकुम्, इन्नहू का-न हूबन् कबीरा(2) व इन् खिफ्तुम् अल्ला तुक्सितू फ़िल्यतामा फ़न्किहू मा ता-ब लकुम् मिनन्निसा-इ मसना व सुला-स व रूबा, अ फ़-इन् ख़िफ्तुम् अल्ला तअ्दिलू फ़वाहि-दतन् औ मा म-लकत् ऐमानुकुम्, ज़ालि-क अद्ना अल्ला तअूलू(3) व आतुन्निसा-अ सदुक़ातिहिन्-न निह़्ल-तन्, फ़-इन् तिब्-न लकुम् अन् शैइम् मिन्हु नफ्सन् फ़कुलूहु हनीअम्-मरीआ(4) व ला तुअतुस्सु-फ़ हा-अ अम्वालकुमुल्लती ज-अलल्लाहु लकुम् कियामंव-वरजुकूहुम् फ़ीहा वक्सूहुम् व कूलू लहुम् कौलम् मअरूफ़ा(5) वब्तलु ल्-यतामा हत्ता इज़ा ब-लगुन्निका-ह फ़-इन् आनस्तुम् मिन्हुम् रूश्दन् फद्फ़अू इलैहिम् अम्वालहुम् व ला तअ्कुलूहा इसराफंव-व बिदारन् अंय्यक्बरू, व मन् का-न ग़निय्यन् फ़ल्यस्तअ्फिफ व मन् का-न फ़क़ीरन् फ़ल्यअ्कुल बिल्मअ्रूफि, फ़-इज़ा द-फ़अतुम इलैहिम् अम्वालहुम् फ़-अश्हिदू अलैहिम्, व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा(6) लिर्रिजालि नसीबुम्-मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल-अक़रबू-न व लिन्निसा-इ नसीबुम्-मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल्-अवरबू-न मिम्मा कल्-ल मिन्हु औ कसु-र, नसीबम् मफ़्रूज़ा(7) व इज़ा ह-ज़रल किस्म-त उलुल्कुरबा वल्-यतामा वल्मसाकीनु फर्जुकूहुम् मिन्हु व कूलू लहुम कौलम् मअ्रूफ़ा(8) वल्यख्शल्लज़ी-न लौ त-रकू मिन् ख़ल्फ़िहिम् जुर्रिय्यतन जि़आ़फन् ख़ाफू अलैहिम् फ़ल्यत्तकुल्ला-ह वल्-यकूलू कौलन् सदीदा(9) इन्नल्लज़ी-न यअ्कुलू-न अम्वालल् यतामा जुल्मन् इन्नमा यअकुलू-न फ़ी बुतूनिहिम् नारन्, व स-यस्लौ-न सअीरा(10)*

यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम्, लिज्ज-करि मिस्लु हज्जिल-उन्सयैनि फ़-इन् कुन्-न निसाअन् फ़ौक़स्-नतैनि फ़-लहुन्-न सुलुसा मा त-र-क व इन् कानत् वाहि-दतन् फ-लहन्निस्फु, व लि-
अ-बवैहि लिकुल्लि वाहिदिम्-मिन्हुमस्सुदुसु मिम्मा त-र-क इन् का-न लहू व-लदुन् फ़-इल्लम् यकुल्लहू व-लदुंव्-व वरि-सहू अ-बवाहू फ़-लिउम्मिहिस्सुलुसु फ़-इन् का-न लहू इख्वतुन् फ़-लिउम्मिहिस्सुदुसु मिम् -बअ्दि वसिय्यतिंय्-यूसी बिहा औ दैनिन्, आबाउकुम् व अब्नाउकुम् ला तद्-न अय्युहुम् अक्रबु लकुम् नफ्अन्, फ़री-जतम् मिनल्लाहि, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् हकीमा(11) व लकुम् निस्फु मा त-र-क अज्वाजुकुम् इल्लम् युकुल्लहुन्-न व लदुन् फ़-इन का न लहुन्-न व-लदुन् फ़-लकुमुर्रूबुअु मिम्मा तरक्-न मिम्-बअ्दि वसिय्यतिंय्यूसी-न बिहा औ दैनिन्, व लहुन्नर्रूबुअु मिम्मा तरक्तुम् इल्लम् यकुल्लकुम् व-लदुन् फ़-इन् का-न लकुम व-लदुन् फ़-लहुन्नस्सुमुनु मिम्मा तरक्तुम् मिम्-बअ्दि वसिय्यतिन् तूसू-न बिहा औ दैनिन्, व
इन् का-न रजुलुंय्यू-रसु कलाल-तन् अविम-र-अतुंव-व लहू अखुन् औ उख्तुन् फ़-लिकुल्लि वाहिदिम् मिन्हुमस्सुदुसु फ़-इन् कानू अक्स-र मिन् ज़ालि-क फ़हुम् शु-रका-उ फिस्सुलुसि मिम्-बअ्दि वसिय्यतिंय्यूसा बिहा औ दैनिन् गै-र मुज़ाररिन् वसिय्यतम् मिनल्लाहि, वल्लाहु अलीमुन् हलीम(12) तिल-क हुदूदुल्लाहि व मंय्युतिअिल्ला-ह व रसूलहू युदखिल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम(13) व मंय्यअ्सिल्ला-ह व रसूलहू व य-तअद्-द हुदू-दहू युदखिल्हु नारन् खालिदन् फ़ीहा व लहू अज़ाबुम् मुहीन(14)*

वल्लाती यअ्तीनल्-फ़ाहि-श-त मिन्निसा-इकुम् फस् तशहिदू अलैहिन्-न अर-ब-अतम् मिन्कुम् फ-इन् शहिदू फ़-अम्सिकूहुन्-न फ़िल्बुयूति हत्ता य-तवफ्फाहुन्नल्मौतु औ यज्अलल्लाहु लहुन्-न सबीला(15) वल्लज़ानि यअ्तियानिहा मिन्कुम् फ-आजूहुमा फ इन् ताबा व अस्लहा फ-अअ्रिजू अन्हुमा, इन्नल्ला-ह का-न तव्वाबर्रहीमा(16) इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ी-न यअ् मलूनस्सू-
अ बि-जहालतिन् सुम्-म यतूबू-न मिन् करीबिन् फ़-उलाइ-क यतूबुल्लाहु अलैहिम्, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(17) व लै सतित्तौबतु लिल्लज़ी-न यअ्मलूनस्सय्यिआति हत्ता इज़ा ह-ज़-र अ-ह-दहुमुल्मौतु का-ल इन्नी तुब्तुल-आ-न व लल्लज़ी-न यमूतू-न व हुम् कुफ्फारून्, उलाइ-क अअ्तद्ना लहुम् अज़ाबन् अलीमा(18) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला यहिल्लु लकुम् अन् तरिसुन्निसा-अ करहन्, व ला तअ्जुलूहुन्-न लि-तज्हबू बि-बअज़ि मा आतैतुमूहुन्-न इल्ला अंय्यअ्ती-न बिफ़ाहि-शतिम् मुबय्यिनतिन् व आशिरूहुन्-न बिल्-मअ़रूफि फ़-इन् करिह़्तुमूहुन्-न फ़-असा अन् तक़्रहू शैअंव-व यज्अ़लल्लाहु फ़ीहि खैरन् कसीरा(19) व इन् अरत्तुमुस्तिब्दा-ल ज़ौजिम् मका-न जौजिंव-व आतैतुम् इह़्दाहुन्-न किन्तारन् फला तअ्खुजु मिन्हु शैअन्,
अ-तअ्खुजूनहू बुह्तानंव-व इस्मम् मुबीना(20) व कै-फ़ तअ्खुजूनहू व कद् अफ्ज़ा बअ्जुकुम् इला बअ्जिंव-व अख़ज़्-न मिन्कुम् मीसाकन् ग़लीज़ा(21) व ला तन्किहू मा न-क-ह आबाउकुम् मिनन्निसा-इ इल्ला मा कद् स-ल-फ, इन्नहू का-न फ़ाहि-शतंव् व मक्तन्, व सा-अ सबीला(22)*

हुर्रिमत् अलैकुम् उम्महातुकुम् व बनातुकुम् व अ-खवातुकुम् व अम्मातुकुम् व खालातुकुम् व बनातुल-अखि व बनातुल्-उख़्ति व उम्महातु-कुमुल्लाती अर्ज़अ्नकुम् व अ-खवातुकुम् मिनर्रज़ा-अति व उम्महातु निसा-इकु म् व रबा-इबुकुमुल्लाती फ़ी हुजूरिकुम् मिन्निसा-इकुमुल्लाती दखल्तुम् बिहिन्-न फ़-इल्लम् तकूनू दखल्तुम बिहिन्-न फ़ला जुना-ह अलैकुम् व हला-इलु अब्ना-इकुमुल्लज़ी-न मिन् अस्लाबिकुम् व अन् तज्मअू बैनल-उख्तैनि इल्ला मा क़द् स-ल-फ़, इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(23)


Quran Para 4 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 4 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 4 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 4 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 4 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 4 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 4 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 4 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 4 को हिंदी में (Quran Para 4 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप इस Quran Para 4 in Hindi को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment