Quran Para 5 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 5 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:06 पूर्वाह्न

Quran Para 5 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 5 in hindi wal muhsinaatu

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 5 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 5 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ क़ुरान के बाकी पारों को यहाँ से पढ़ें: –

📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर5
पारा नामवल मुह्सनातु
कुल सूरहसूरह अन-निसा
कुल रुकू17
📌 नोट: - पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 5 | Quran Para 5 In Hindi

📖 वल मुह्सनातु – Wa’l-muḥṣanātu (وَٱلْمُحْصَنَاتُ)

वल-मुह़्सनातु मिनन्निसा-इ इल्ला मा म-लकत् ऐमानुकुम् किताबल्लाहि अलैकुम् व उहिल्-ल लकुम् मा वरा-अ ज़ालिकुम् अन् तब्तगू बिअम्वालिकुम् मुह़्सिनी-न गै-र मुसाफ़िही-न, फ़मस् तम्तअ्तुम् बिही मिन्हुन्-न फ़आतूहुन्-न उजूरहुन्-न फ़री-जतन्, व ला जुना-ह अलैकुम् फ़ीमा-तराजैतुम् बिही मिम्-बअ्दिल फ़री-ज़ति, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् हकीमा(24) व मल्लम् यस्ततिअ् मिन्कुम तौलन् अय्यन् किहल् मुह़्सनातिल्-मुअ्मिनाति फ-मिम्मा म-लकत् ऐमानुकुम् मिन् फ़-तयातिकुमुल् मुअ्मिनाति, वल्लाहु अअ्लमु बिईमानिकुम, बअ् जुकुम् मिम्-बअ्ज़िन फ़न्किहू हुन्-न बि-इज्नि अह़्लिहिन्-न व आतूहुन्-न उजूरहुन्-न बिल्मअरूफ़ि मुह्सनातिन् गै-र मुसाफ़िहातिंव्वला मुत्तखिज़ाति अख्दानिन् फ़-इज़ा उह़्सिन्-न फ़-इन् अतै-न बिफाहि-शतिन् फ़-अलैहिन्-न निस्फु मा अलल् मुह्सनाति मिनल-अज़ाबि, ज़ालि-क लिमन् ख़शियल अ-न-त मिन्कुम्, व अन् तस्बिरू खैरूल्लकुम्, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(25)*

युरीदुल्लाहु लि-युबय्यि-न लकुम् व यहिद-यकुम् सु-ननल्लज़ी-न मिन् कब्लिकुम् व यतू-ब अलैकुम्, वल्लाहु अलीमुन् हकीम(26) वल्लाहु युरीदु अंय्यतू-ब अलैकुम्, वयुरीदुल्लज़ी-न यत्तबिअूनश्श हवाति अन् तमीलू मैलन् अज़ीमा(27) युरीदुल्लाहु अंय्युखफ्फि-फ अन्कुम् व खुलिकल्-इन्सानु ज़अीफा(28) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तअ्कुलू अम्वालकुम् बैनकुम् बिल्बातिलि इल्ला अन् तकू-न तिजा-रतन् अन् तराज़िम् मिन्कुम्, व ला तक्तुलू अन्फु-सकुम्, इन्नल्ला-ह का-न बिकुम रहीमा(29) व मंय्यफ्अल ज़ालि-क अुद्वानंव-व जुल्मन् फ़सौ-फ़ नुस्लीहि नारन्, व का-न ज़ालि-क अलल्लाहि यसीरा(30) इन् तज्तनिबू कबा-इ-र मा तुन्हौ-न अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम् सय्यिआतिकुम् व नुदखिल्कुम् मुद्-ख़लन् करीमा(31) व ला त-तमन्नौ मा फज्जलल्लाहु बिही बअ्जकुम् अला बअ्ज़िन्, लिर्रिजालि नसीबुम् मिम्-मक्त-सबू-व लिन्निसा-इ नसीबुम् मिम्-मक्त-सब-न, वस्अलुल्ला-ह मिन् फ़ज्लिही, इन्नल्ला-ह का-न बिकुल्लि शैइन् अलीमा(32) व लिकुल्लिन् जअल्ना मवालि-य मिम्मा त-रकल्-वालिदानि वल-अक़्रबू-न, वल्लज़ी,-न अ-क़दत् ऐमानुकुम् फ़-आतूहुम् नसीबहुम्, इन्नल्ला-ह का-न अला कुल्लि शैइन् शहीदा(33)*

अर्रिजालु क़व्वामू-न अलन्निसा-इ बिमा फज्जलल्लाहु बअज़हुम् अला बअ्जिंव व बिमा अन्फकू मिन् अम्वालिहिम्, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन् हाफ़िज़ातुल्-लिल्गै बि बिमा हफ़िज़ल्लाहु, वल्लाती तख़ाफू-न नुशूज़हुन्-न फ-अिजूहुन-न वह़्जुरुहुन्न फिल्मज़ाजिअि वज्रिबूहुन्-न फ इन् अ-तअ्नकुम् फला तब्गू अलैहिन्-न सबीलन्, इन्नल्ला-ह का-न अलिय्यन् कबीरा(34) व इन् खिफ्तुम् शिका-क बैनिहिमा फ़ब्असू ह-कमम् मिन् अह़्लिही व ह-कमम् मिन् अह़्लिहा इंय्युरीदा इस्लाहंय्युवफ्फ़िकिल्लाहु बैनहुमा, इन्नल्ला-ह का-न अलीमन् ख़बीरा(35) वअ्बुदुल्ला-ह व ला तुश्रिकू बिही शैअंव-व बिल-वालिदैनि इह़्सानंव-व बि-ज़िल्कुरबा वल्यतामा वल्मसाकीनि वल्जारि ज़िल्कुरबा वल्जारिल-जुनुबि वस्साहिबि बिल जम्बि वब्निस्सबीलि व मा म-लकत् ऐमानुकुम्, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु मन् का-न मुख़्तालन् फ़खूरा(36) अल्लज़ी-न यब्खलू-न व यअ्मुरूनन्-ना-स बिल्-बुख़्लि व यक्तुमू-न मा आताहुमुल्लाहु मिन् फज्लिही, व अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम्-मुहीना(37) वल्लज़ी-न युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् रिआअन्नासि वला युअ्मिनू-न बिल्लाहि वला बिल् यौमिल्-आखिरि व मंय्यकुनिश्शैतानु लहू करीनन् फ़सा-अ करीना(38) व माज़ा अलैहिम् लौ आमनू बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि व अन्फकू मिम्मा र-ज़-क-हुमुल्लाहु, व कानल्लाहु बिहिम् अलीमा(39) इन्नल्ला-ह ला यज्लिमु मिस्का-ल ज़र्रतिन् व इन् तकु ह-स-नतंय्युज़ाअिफ्हा व युअ्ति मिल्लदुन्हु अज्रन् अ़ज़ीमा(40) फ़कै-फ़ इज़ा जिअ्ना मिन् कुल्लि उम्मतिम् बि-शहीदिंव-व जिअ्ना बि-क अला हा-उला-इ शहीदा(41) यौमइजिंय्-यवद्दु ल्लज़ी-न क-फरू व अ-सवुर्-रसू-ल लौ तुसव्वा बिहिमुल्-अर्जु, व ला यक्तुमूनल्ला-ह हदीसा(42)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तक्रबुस्सला-त व अन्तुम् सुकारा हत्ता तअलमू मा तकूलू-न व ला जुनुबन् इल्ला आबिरी सबीलिन् हत्ता तग्तसिलू, व इन् कुन्तुम् मर्ज़ा औ अला स-फ़रिन् औ जा-अ अ-हदुम् मिन्कुम् मिनल्गा-इति औ लामस्तुमुन्निसा-अ फ़-लम् तजिदू माअन् फ़-तयम्ममू सअी़दन् तय्यिबन् फम्सहू बिवुजूहिकुम् व ऐदीकुम्, इन्नल्ला-ह का-न अफुव्वन् गफूरा(43) अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल किताबि यश्तरूनज्जला-ल-त व युरीदू-न अन् तज़िल्लुस्सबील(44) वल्लाहु अअ्लमु बि-अअ्दा-इकुम्, व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यंव-व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा(45) मिनल्लज़ी-न हादू युहर्रिफूनल कलि-म अम्मवाज़िअिही व यकूलू-न समिअ्ना व असैना वस्मअ् गै-र मुस्मअिंव्-व राअि़ना लय्यम् बि अल्सिनतिहिम् व तअ्नन् फ़िद्दीनि, व लौ अन्नहुम कालू समिअ्ना व अ-त शअ्ना वस्मअ् वन्जुर्ना लका-न खैरल्लहुम् व अक्व-म वला किल-ल-अ-नहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम् फला युअ्मिनू-न इल्ला कलीला(46) या अय्युहल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब आमिनू बिमा नज्जल्ना मुसद्दिकल्लिमा म-अकुम् मिन् कब्लि अन्नत्मि-स वुजूहन् फ़-नरूद्दहा अला अदबारिहा औ नल्अ-नहुम् कमा ल-अन्ना अस्हाबस्सब्ति, व का-न अमरूल्लाहि मफ्अूला(47) इन्नल्ला-ह ला यग्फिरू अंय्युश्र क बिही व यग्फिरू मा दू-न ज़ालि-क लिमंय्यशा-उ व मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ-कदिफ्तरा इस्मन् अज़ीमा(48) अलम् त-र इलल्लज़ी-न युज़क्कू-न ‘ अन्फुसहुम, बलिल्लाहु युज़क्की मंय्यशा-उ वला युज्लमू-न फतीला(49) उन्जुर कै-फ यफ्तरू-न अलल्लाहिल-कज़ि-ब, व कफा बिही इस्मम् मुबीना(50)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न ऊतू नसीबम् मिनल-किताबि युअ्मिनू-न बिल-जिब्ति वत्तागूति व यकूलू-न लिल्लज़ी-न क-फरू हा-उला-इ अह्दा मिनल्लज़ी-न आमनू सबीला(51) उला-इकल्लज़ी-न ल-अ-नहुमुल्लाहु, व मंय्यलअनिल्लाहु फ़-लन् तजि-द लहू नसीरा(52) अम् लहुम् नसीबुम् मिनल-मुल्कि फ-इज़ल्ला युअतूनन्ना-स नकीरा(53) अम् यह़्सुदूनन्ना-स अला मा आताहुमुल्लाहु मिन् फ़ज्लिही फ़-कद् आतैना आ-ल इब्राहीमल-किता-ब वल्हिक्म-त व आतैनाहुम् मुल्कन् अज़ीमा(54) फ-मिन्हुम मन् आम-न बिही व मिन्हुम् मन् सद्-द अन्हु, व कफ़ा बि-जहन्न-म सअी़रा(55) इन्नल्लज़ी-न क-फरू बिआयातिना सौ-फ़ नुस्लीहिम् नारन्, कुल्लमा नज़िजत् जुलूदुहुम् बद्दल्नाहुम् जुलूदन गै रहा लि-यजूकुल-अज़ा-ब, इन्नल्ला-ह का-न अज़ीज़न हकीमा•(56) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, लहुम् फ़ीहा अज़्वाजुम् मुतह़्ह-रतुंव-व नुद्खिलुहुम् जिल्लन् ज़लीला(57) इन्नल्ला-ह यअ्मुरूकुम् अन् तु-अद्दु ल अमानाति इला अह़्लिहा व इज़ा हकम्तुम् बैनन्नासि अन् तह़्कुमू बिल-अद्लि, इन्नल्ला-ह निअिम्मा यअिजुकुम बिही, इन्नल्ला-ह का-न समीअ़म् बसीरा(58) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल व उलिल्-अम्रि मिन्कुम् फ़-इन् तनाज़अ्तुम् फी शैइन् फरूद्दू हु इलल्लाहि वर्रसूलि इन् कुन्तुम् तुअमिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि ज़ालि-क खैरूंव-व अह्सनु तअ्वीला(59)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न यज्अुमू-न अन्नहुम् आमनू बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मा उन्ज़ि-ल मिन् कब्लि-क युरीदू-न अंय्य-तहाकमू इलत्तागूति व क़द् उमिरू अंय्यक्फुरू बिही, व युरीदुश्शैतानु अंय्युजिल्लहुम् जलालम् बअीदा(60) व इज़ा की-ल लहुम् तआलौ इला मा अन्ज़लल्लाहु व इलर्रसूलि रअैतल्-मुनाफ़िक़ी-न यसुद्दू-न अन्-क सुदूदा(61) फ़कै-फ़ इज़ा असाबत्हुम् मुसीबतुम् बिमा कद्दमत् ऐदीहिम् सुम्-म जाऊ-क यहिलफू-न बिल्लाहि इन् अरद्ना इल्ला इहसानंव-व तौफीका(62) उलाइ-कल्लज़ी-न यअ् लमुल्लाहु मा फ़ी कुलूबिहिम्, फ़-अअ्रिज् अन्हुम् व अि़ज़्हुम् व कुल्-लहुम् फ़ी अन्फुसिहिम् कौलम्-बलीगा(63) व मा अरसल्ना मिर्रसूलिन् इल्ला लियुता-अ बि-इज्निल्लाहि, व लौ अन्नहुम् इज्-ज़-लमू अन्फु-सहुम् जाऊ-क फ़स्तग्फरूल्ला-ह वस्तग्फ़-र लहुमुर्रसूलु ल-व-जदुल्ला-ह तव्वाबर्रहीमा(64) फ़ला व रब्बि-क ला युअ्मिनू-न हत्ता युहक्किमू-क फ़ीमा श-ज-र बैनहुम् सुम्-म ला यजिदू फ़ी अन्फुसिहिम् ह-रजम्-मिम्मा क़जै़-त व युसल्लिमू तस्लीमा(65) व लौ अन्ना कतब् ना अलैहिम् अनिक़्तुलू अन्फु-सकुम् अविख्रूजूख्रू जूमिन् दियारिकुम् मा फ़-अलूहु इल्ला क़लीलुम्-मिन्हुम, व लौ अन्नहुम् फ़-अलू मा यू-अजू-न बिही लका-न खैरल्लहुम् व अशद्-द तस्बीता(66) व इज़ल-लआतैनाहुम् मिल्लदुन्ना अज्रन् अज़ीमा(67) व ल-हदैनाहुम् सिरातम् मुस्तकीमा(68) व मंय्युतिअिल्ला-ह वर्रसू-ल फ-उलाइ-क मअ़ल्लज़ी-न अन् अ-मल्लाहु अलैहिम् मिनन्-नबिय्यी-न वसिद्दीकी-न वश्शु-हदा-इ वस्सालिही-न व हसु-न उलाइ-क रफ़ीक़ा(69) ज़ालिकल्-फज्लु मिनल्लाहि, व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा(70)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू खुजू हिज्रकुम फ़न्फिरू सुबातिन् अविन्फ़िरू जमीआ (71) व इन्-न मिन्कुम् ल-मल्लयुबत्तिअन्-न फ़-इन् असाबत्कुम् मुसीबतुन् का-ल कद् अन्अ-मल्लाहु अलय्-य इज् लम् अकुम् म-अहुम् शहीदा(72) व ल-इन असाबकुम् फज्लुम मिनल्लाहि ल-यकूलन-न क-अल्लम् तकुम् बैनकुम् व बैनहू मवद्दतुंय-यालैतनी कुन्तु म-अहुम् फ़-अफू-ज़ फौज़न् अज़ीमा(73) फल्युकातिल फी सबीलिल्लाहिल्लजी-न यश्रूनल-हयातददुन्या बिल्आखि-रति व मंय्युक़ातिल फी सबीलिल्लाहि फ-युक्तल् औ यग्लिब् फ़सौ-फ नुअ्तीहि अज्रन् अज़ीमा(74) व मा लकुम् ला तुक़ातिलू-न फी सबीलिल्लाहि वल्-मुस्तज्अफ़ी-न मिनर्रिजालि वन्निसा-इ वल्-विल्दानिल्लज़ी-न यकूलू-न रब्बना अख्रिज्ना मिन् हाज़िहिल् करयतिज्जालिमि अह्लु हा वज्अ्ल्लना मिल्लदुन्-क वलिय्यंव-वज्अल्लना मिल्लदुन्-क नसीरा(75) अल्लज़ी-न आमनू युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ी-न क-फरू युक़ातिलू-न फी सबीलित्तागूति फ़क़ातिलू औलिया-अश्शैतानि इन्-न कैद्श्शैतानि का-न ज़अी़फ़ा(76)*

अलम् त-र इलल्लज़ी-न की-ल लहुम् कुफ्फू ऐदी-यकुम् व अकीमुस्सला-त व आतुज्जका-त फ़-लम्मा कुति-ब अलैहिमुल्-कितालु इज़ा फरीकुम् मिन्हुम् यख्शौनन्ना-स क-ख़श् यतिल्लाहि औ अशद्-द ख़श्य-तन् व कालू रब्बना लि-म कतब्-त अलैनल-किता-ल लौ ला अख्खर्तना इला अ-जलिन् करीबिन्, कुल मताअुद्दु न्या कलीलुन् वल आख़ि-रतु खैरूल्-लि-मनित्तका, व ला तुज्लमू-न फ़तीला(77) ऐ-न मा तकूनू युद्रिक्कुमुल्-मौतु व लौ कुन्तुम् फ़ी बुरूजिम् मुशय्य-दतिन्, व इन् तुसिब्हुम् ह-स-नतुंय्यकूलू हाज़िही मिन् अिन्दिल्लाहि व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुंय्यकूलू हाज़िही मिन् अिन्दि-क, कुल कुल्लुम् मिन् अिन्दिल्लाहि, फ़मालि हा-उला इल्क़ौमि ला यकादू-न यफ़्क़हू-न हदीसा(78) मा असाब-क मिन् ह-स-नतिन् फ़मिनल्लाहि व मा असाब-क मिन सय्यि-अतिन् फ़-मिन्नफ्सि-क, व अरसल्ना-क लिन्नासि रसूलन, व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा(79) मंय्युतिअिर-रसू-ल फ़-क़द् अताअल्ला-ह व मन् तवल्ला फ़मा अरसल्ना-क अलैहिम् हफ़ीज़ा(80) व यकूलू-न ताअतुन् फ़-इज़ा ब-रजू मिन् अिन्दि-क बय्य-त ता-इ-फतुम् मिन्हुम् गैरल्लज़ी तकूलु, वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितू-न फ़-अअ्रिजू अन्हुम् व तवक्कल अलल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(81) अ-फला य-तदब्बरूनल कुरआ-न, व लौ का-न मिन् अिन्दि गैरिल्लाहि ल-व जदू फीहिख़्तिलाफ़न् कसीरा(82) व इजा़जा-अहुम् अम्रूम् मिनल-अम्नि अविल्खौफि अज़ाअू बिही, व लौ रद्दू हु इलर्रसूलि व इला उलिल्-अमिर मिन्हुम् ल-अलि-महुल्लज़ी-न यस्तम्बितूनहू मिन्हुम्, व लौ ला फज्लुल्लाहि अलैकुम्व रह़्मतुहू लत्त-बअ्तुमुश्शैता-न इल्ला कलीला(83) फकातिल् फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफु इल्ला नफ्स-क व हर्रिज़िल-मुअ्मिनी-न असल्लाहु अंय्यकुफ्-फ़ बअ्सल्लज़ी-न क-फरू, वल्लाहु अशद्दु बअ्संव-व अशद्दु तन्कीला(84) मंय्यश्फअ् शफ़ा-अतन् ह-स नतंय्यकुल्लहू नसीबुम् मिन्हा व मंय्यश्फअ् शफा-अतन् सय्यि-अतंय्यकुल्लहू किफ्लुम् मिन्हा, व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइम्-मुकीता(85) व इज़ा हुय्यीतुम बि-तहिय्यतिन् फहय्यू बि-अहस-न मिन्हा औ रूद्दू हा, इन्नल्ला-ह का-न अला कुल्लि शैइन् हसीबा•(86) अल्लाहु ला इला-ह इल्ला हु-व, ल-यज्म अन्नकुम् इला यौमिल्-कियामति ला रै-ब फ़ीहि, व मन् अस्दकु मिनल्लाहि हदीसा(87)*

फमा लकुम् फिल्मुनाफिकी-न फि-अतैनि वल्लाहु अर्क-सहुम् बिमा क-सबू, अतुरीदू-न अन् तह़्दू मन् अज़ल्लल्लाहु, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फ-लन् तजि-द लहू सबीला(88) वद्दू लौ तक्फुरू-न कमा क-फरू फ़-तकूनू-न सवा-अन् फला तत्तखिजू मिन्हुम् औलिया-अ हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाहि, फ़-इन् तवल्लौ फखुजूहम् वक्तुलूहम् हैसु वजत्तुमूहम् व ला तत्तखिजू मिन्हुम्  वलिय्यंव-व ला नसीरा(89) इल्लल्लज़ी-न यसिलू-न इला कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मीसाकुन् औ जाऊकुम् हसिरत् सुदूरूहुम् अंय्युक़ातिलूकुम् औ युक़ातिलू कौमहुम्, व लौ शा-अल्लाहु ल-सल्ल-तहुम् अलैकुम् फ़-लकातलूकुम फ़-इनिअ्-त ज़लूकुम् फ-लम् युक़ातिलूकुम् व अल्कौ इलैकुमुस्स-ल-म फमा ज-अलल्लाहु लकुम् अलैहिम् सबीला(90) स-तजिदू-न आ-खरी-न युरीदू-न अंय्यअ्मनूकुम व यअ्मनू कौमहुम, कुल्लमा रूद्दू इलल-फित्नति उर्किसू फ़ीहा फ-इल्लम् यअ-तज़िलूकुम् व युल्कू इलैकुमुस्स-ल-म व यकुफ्फू ऐदि-यहुम् फखुजूहुम् वक़्तुलूहुम् हैसु सकिफ़्तुमूहुम, व उला-इकुम् जअल्ना लकुम् अलैहिम् सुल्तानम् मुबीना(91)*

व मा का-न लिमुअ्मिनिन् अंय्यक्तु-ल मुअ्मिनन् इल्ला ख-तअन् व मन् क़-त-ल मुअ्मिनन् ख-तअन् फ़-तह़रीरू र-क-बतिम् मुअ्मिनतिंव्-व दि-यतुम् मुसल्ल-मतुन् इला अहिलही इल्ला अंय्यस्सदकू, फ़-इन् का-न मिन् कौमिन् अदुविल्लकुम् व हु-व मुअमिनुन् फ़-तहरीरू र-क-बतिम् मुअ्मि-नतिन्, व इन् का-न मिन् कौमिम् बैनकुम् व बैनहुम् मिसाकुन् फ-दि-यतुम् मुसल्ल-मतुन् इला अह़्लिही व तहरीरू र-क-बतिम् मुअमि-नतिन् फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु शहरैनि मु-तताबिअैनि तौब-तम् मिनल्लाहि, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(92) व मंय्यक़्तुल मुअ्मिनम् मु-तअम्मिदन फ-जज़ा-उहू जहन्नमु खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व ल-अ-नहू व अ-अद्-द लहू अज़ाबन् अज़ीमा(93) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा ज़रब्तुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-तबय्यनू व ला तकूलू लिमन् अल्का इलैकुमुस्सला-म लस्-त मुअ्मिनन् तब्तगू-न अ-रजल् हयातिदुन्या फ-अिन्दल्लाहि मगानिमु कसीरतुन्, कज़ालि-क कुन्तुम् मिन् क़ब्लु फ़-मन्नल्लाहु अलैकुम् फ़-तबय्यनू, इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(94) ला यस्तविल् काअिदू-न मिनल मुअ्मिनी-न गैरू उलिज्ज़-रति वल्मुजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि बि-अम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम्, फ़ज्ज़-लल्लाहुल मुजाहिदी-न बि-अम्वालिहिम् व अन्फुसिहिम् अलल्-काअिदी-न द-र-जतन्, व कुल्लं-व-अदल्लाहुल-हुस्ना, व फज्ज़-लल्लाहुल मुजाहिदी-न अलल्-काअिदी-न अज्रन् अज़ीमा(95) द-रजातिम् मिन्हु व मग्फि-रतंव-व रह्-मतन्, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा(96)*

इन्नल्लज़ी-न तवफ्फाहुमुल् मलाइ-कतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम् कालू फ़ी-म कुन्तुम, कालू कुन्ना मुस्तज्अफ़ी-न फ़िल्अर्जि, कालू अलम् तकुन् अर्जुल्लाहि वासि-अ़तन् फतुहाजिरू फ़ीहा, फ़-उलाइ-क मअ्वाहुम् जहन्नमु, व साअत् मसीरा(97) इल्लल-मुस्तज्अफी-न मिनर्रिजालि वन्निसा-इ वल् विल्दानि ला यस्ततीअू-न ही-लतंव-व ला यह़्तदू-न सबीला(98) फ-उलाइ-क असल्लाहू अंय्यअ्फु व अन्हुम्, व कानल्लाहु अफुव्वन् ग़फूरा(99) व मंय्युहाजिर् फी सबीलिल्लाहि यजिद् फ़िल्अर्ज़ि मुरा-गमन् कसीरंव-व स-अतन्, व मंय्यख्रूज्ख्रू ज्मिम्-बैतिही मुहाजिरन् इलल्लाहि व रसूलिही सुम्-म युद्रिक्हुल्-मौतु फ़-क़द् व-क-अ अज्रूहू अलल्लाहि, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा (100)* व इज़ा ज़रब्तुम् फ़िल्अर्ज़ि फ़लै-स अलैकुम् जुनाहुन् अन् तक्सुरू मिनस्सलाति इन् खिफ्तुम् अंय्यफ्ति नकुमुल्लज़ी-न क-फरू, इन्नल्-काफिरी-न कानू लकुम अदुव्वम-मुबीना(101) व इज़ा कुन् त फ़ीहिम् फ़-अक़म्-त लहुमुस्सला-त फ़ल्तकुम् ताइ-फतुम् मिन्हुम् म-अ-क वल्यअ्खुजू अस्लि-ह-तहुम्, फ़-इज़ा स-जदू फ़ल्यकूनू मिंव्वरा-इकुम् वल्तअ्ति ताइ-फतुन् उखरा लम् युसल्लू फ़ल्युसल्लू म-अ-क वल्यअ्खुजू हिजरहुम् व अस्लि-ह-तहुम् वद्दल्लज़ी-न क-फरू लौ तग्फुलू-न अन् अस्लि-हतिकुम् व अम्ति-अतिकुम फ़-यमीलू-न अलैकुम् मै-लतंव्वाहि-दतन्, व ला जुना-ह अलैकुम् इन् का-न बिकुम् अज़म्-मिम्-म-तरिन् औ कुन्तुम मरजा़अन् त-ज़अू अस्लि-ह-तकुम् व खुजू हिज्रकुम्, इन्नल्ला-ह-अ-अद्-द लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम् मुहीना(102) फ-इजा क़जैतुमुस्सला-त फ़ज्कुरूल्ला-ह कियामंव-व कुअूदंव-व अला जुनूबिकुम् फ-इज़त्मअ्नन्तुम् फ-अकीमुस्सला-त इन्नस्सला-त कानत् अलल मुअ्मिनी-न किताबम् मौकूता(103) व ला तहिनू फिब्तिगा-इल्-कौमि, इन् तकूनू तअ्लमू-न फ़-इन्नहुम् यअ्लमू-न कमा तअ्लमू-न व तरजू़-न मिनल्लाहि मा ला यरजू-न, व कानल्लाहु अ़लीमन् हकीमा(104)*

इन्ना अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्-हक्कि लि-तह़्कु-म बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु, व ला तकुल लिल-खाइनी-न खसीमा(105) वस्तग्फिरिल्ला-ह, इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(106) व ला तुजादिल अनिल्लज़ी-न यख्तानू-न अन्फु-सहुम, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बु मन् का-न ख़व्वानन् असीमा(107) यस्तख़्फू-न मिनन्नासि व ला यस्तख्फू-न मिनल्लाहि व हु-व म-अहुम् इज् युबय्यितू-न मा ला यरजा मिनल्कौलि, व कानल्लाहु बिमा यअ्मलू-न मुहीता(108) हा-अन्तुम् हा-उला-इ जादल्तुम अन्हुम् फिल्हयातिद्दु न्या, फ-मंय्युजादिलुल्ला-ह अन्हुम् यौमल-कियामति अम्-मंय्यकूनु अलैहिम् वकीला(109) व मंय्यअ्मल सूअन् औ यज्लिम् नफ्सहू सुम्-म यस्तग्फिरिल्ला-ह यजिदिल्ला-ह गफूरर्रहीमा(110) व मंय्यकसिब इस्मन् फ-इन्नम यकसिबुहू अला नफ्सिही, व कानल्लाहु अलीमन् हकीमा(111) व मंय्यकसिब ख़ती-अतन् औ इस्मन् सुम-म् यर्मि बिही बरीअन् फ-कदिह़्त-म-ल बुह्तानंव-व इस्मम्-मुबीना(112)*

व लौ ला फज्लुल्लाहि अलै-क व रहमतुहू ल-हम्मत्ता-इ-फतुम् मिन्हुम् अंय्युजिल्लू-क, व मा युज़िल्लू-न इल्ला ‘ अन्फु-सहुम् व मा यजुर्रून-क मिन शैइन्, व अन्ज़लल्लाहु अलैकल-किता-ब वल्हिक्म-त व अल्ल-म-क मालम् तकुन् तअ्लमु, व का-न फज्लुल्लाहि अलै-क अज़ीमा•(113) ला खै-र फी कसीरिम् मिन्नज्वाहुम् इल्ला मन् अ-म-र बि-स-द-कतिन् औ मअ्रूफिन् औ इस्लाहिम् बैनन्नासि, व मंय्यफ्अल ज़ालिकब् तिगा-अ मरज़ातिल्लाहि फ़सौ-फ़ नुअ्तीहि अज्रन् अज़ीमा(114) व मंय्युशाकिकिर्रसू-ल मिम्-बअदि मा तबय्य-न लहुल्हुदा व यत्तबिअ् गै-र सबीलिल् मुअ्मिनी-न नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्न-म, व साअत् मसीरा(115)*

इन्नल्ला-ह यग्फिरू अंय्युश्र-क बिही व यग्फिरू मा दू-न ज़ालि-क लि-मंय्यशा-उ, व मय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-क़द् ज़ल-ल जलालम् बअीदा(116) इंय्यद्अू-न मिन् दूनिही इल्ला इनासन् व इंय्यद्अू-न इल्ला शैतानम् मरीदा(117) ल-अ-नहुल्लाहु• व का-ल ल-अत्तखिज़न्- न मिन् अिबादि-क नसीबम् मफ्रूज़ा(118) व ल-उज़िल्लन्नहुम् व ल-उमन्नियन्नहुम् व ल-आमुरन्नहुम फ-ल युबत्ति कुन-न आज़ानल-अन् आमि व ला-आमुरन्नहुम् फ़-लयुग़य्यिरून्-न खल्कल्लाहि, व मंय्यत्तखिज़िश्शैता-न वलिय्यम् मिन् दूनिल्लाहि फ़-क़द् खसि-र खुसरानम् मुबीना(119) यअि़दुहुम् व युमन्नीहिम्, व मा यअ़िदुहुमुश्शैतानु इल्ला गुरूरा(120) उलाइ-क मअ्वाहुम् जहन्नमु व ला यजिदू-न अन्हा महीसा(121) वल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति सनुद्खिलुहम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, वअ्दल्लाहि हक्कन, व मन् अस्दकु मिनल्लाहि कीला(122) लै-स बि-अमानिय्यिकुम् व ला अमानिय्यि अहिलल-किताबि, मंय्यअ्मल सूअंय्युज्-ज़ बिही व ला यजिद् लहू मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा(123) व मंय्यअ्मल मिनस्सालिहाति मिन् ज-करिन् औ उन्सा व हु-व मुअ्मिनुन् फ़-उलाइ-क यद्खुलूनल-जन्न-त व ला युज्लमू-न नक़ीरा(124) व मन् अह़्सनु दीनम् मिम्-मन् अस्ल-म वज्हहू लिल्लाहि व हु-व मुह़्सिनुंव-वत्त-ब-अ मिल्ल-त इब्राही-म हनीफन्, वत्त-ख़जल्लाहु इब्राही-म ख़लीला(125) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा ‘ फिल्अर्जि, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइम् मुहीता(126)*

व यस्तफ्तू न-क फिन्निसा-इ, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम् फ़ीहिन्-न व मा युत्ला अलैकुम् फ़िल-किताबि फ़ी यतामन्निसा-इल्लाती ला तुअ्तूनहुन्न मा कुति-ब लहुन्-न व तर्ग़बू-न अन् तन्किहूहुन्-न वल्-मुस्तज्अ़फी-न मिनल-विल्दानि व अन् तकूमू लिल्यतामा बिल्किस्ति, व मा तफ्अलू मिन् खैरिन् फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिही अलीमा(127) व इनिम्-र-अतुन् खाफत् मिम् बअ्लिहा नुशूज़न औ इअ्रा जन फला जुना-ह अलैहिमा अंय्युस्लिहा बैनाहुमा सुल्हन, वस्सुल्हु खैरून्, व उहिज़-रतिल अन्फुसुश्शुह-ह, व इन् तुह़्सिनू व तत्तकू फ़-इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(128) व लन् तस्ततीअू अन् तअअदिलू बैनन्निसा-इ व लौ हरस्तुम् फला तमीलू कुल्लल्-मैलि फ़-त-ज़रूहा कल्-मुअल्ल-कति, व इन् तुस्लिहू व तत्तकू फ़-इन्नल्ला-ह का-न गफूरर्रहीमा(129) व इंय्य-तफर्रका युग्निल्लाहु कुल्लम्-मिन् स-अतिही, व कानल्लाहु वासिअ़न् हकीमा(130) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि, व ल-क़द् वस्सैनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् व इय्याकुम् अनित्तकुल्ला-ह, व इन् तक्फुरू फ़-इन्-न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्जि, व कानल्लाहु गनिय्यन् हमीदा(131) व लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(132) इंय्यशअ युज्हिब्कुम् अय्युहन्नासु व यअ्ति बिआ-ख़री-न, व कानल्लाहु अला जालि-क कदीरा(133) मन् का-न युरीदु सवाबद्दु न्या फ-अिन्दल्लाहि सवाबुद्दु न्या वल्आखि-रति, व कानल्लाहु समीअम्-बसीरा(134)*

या अय्युहल्लजी-न आमनू कूनू कव्वामी-न बिल्किस्ति शु-हदा-अ लिल्लाहि व लौ अला अन्फुसिकुम् अविल-वालिदैनि वल् अक़्रबी-न इंय्यकुन् ग़निय्यन् औ फ़की़रन् फल्लाहु औला बिहिमा, फला तत्तबिअुल-हवा अन् तअ्दिलू व इन् तल्बू औ तुअ्रिजू फ-इन्नल्ला-ह का-न बिमा तअ्मलू-न ख़बीरा(135) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल-किताबिल्लज़ी नज्ज-ल अला रसूलिही वल्-किताबिल लज़ी अन्ज़-ल मिन कब्लु, व मंय्यक्फुर बिल्लाहि व मलाइ-कतिही व कुतुबिही व रूसुलिही वल्यौमिल-आख़िरी फ़-कद् ज़ल-ल जलालम्-बअीदा(136) इन्नल्लज़ी-न आमनू सुम् म क-फरू सुम्-म आमनू सुम्-म क-फरू सुम्मज्-दादू कुफ्रल्लम् यकुनिल्लाहु लि-यग्फि-र लहुम् व ला लि-यहिद-यहुम् सबीला(137) बश्शिरिल-मुनाफिकी-न बिअन्-न लहुम् अज़ाबन् अलीमा(138) अल्लज़ी-न यत्तखिजूनल-काफ़िरी-न औलिया-अ मिन् दूनिल-मुअ्मिनी-न, अ-यब्तगू-न अिन्दहुमुल्-अिज्ज़-त फ-इन्नल-अि़ज़्ज़-त लिल्लाहि जमीआ़(139) व कद् नज्ज-ल अ़लैकुम् फ़िल्किताबि अन् इज़ा समिअ्तुम् आयातिल्लाहि युक्फरू बिहा व युस्तह्ज़उ बिहा फला तक्अुदू म-अ़हुम् हत्ता यखूजू फ़ी हदीसिन् गैरिही इन्नकुम् इज़म्-मिस्लुहुम, इन्नल्ला-ह जामिअुल-मुनाफ़िकी-न वल्काफिरी-न फ़ी जहन्नम जमीआ(140) अल्लज़ी-न य-तरब्बसू-न बिकुम् फ़-इन् का-न लकुम फ़त्हुम् मिनल्लाहि कालू अलम् नकुम् म-अकुम् व इन् का-न लिल्काफ़िरी-न नसीबुन् कालू अलम् नस्तह़्विज् अलैकुम् व नम्नअ्कुम् मिनल-मुअ्मिनी-न, फ़ल्लाहु यह़्कुमु बैनकुम् यौमल-कियामति, व लंय्यज्-अलल्लाहु लिल्काफ़िरी-न अलल्-मुअ्मिनी-न सबीला(141)*

इन्नल्-मुनाफ़िकी-न युखादिअूनल्ला-ह व हु-व ख़ादिअुहुम् व इज़ा कामू इलस्-सलाति कामू कुसाला युराऊनन्ना-स व ला यज्कुरूनल्ला-ह इल्ला कलीला(142) मुज़ब्ज़बी-न बै-न जालि-क ला इला-हा-उला-इ व ला इला ह-उला-इ, व मंय्युज्लिलिल्लाहु फलन् तजि-द लहू सबीला(143) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजु़ल-काफ़िरी-न औलिया-अ मिन् दूनिल मुअ्मिनी-न, अतुरीदू-न अन् तज्अलू लिल्लाहि अलैकुम् सुल्तानम् मुबीना(144) इन्नल् मुनाफ़िकी-न फ़िद्दरकिल्-अस्फ़लि मिनन्नारि व लन् तजि-द लहुम् नसीरा(145) इल्लल्लज़ी-न ताबू व अस्लहू वअ्त-समू बिल्लाहि व अख़्लसू दीनहुम् लिल्लाहि फ़-उलाइ-क मअल्-मुअ्मिनी-न, व सौ-फ युअ्तिल्लाहुल मुअ्मिनी-न अज्रन् अज़ीमा(146) मा यफ्अलुल्लाहु बि-अज़ाबिकुम् इन् शकरतुम् व आमन्तुम्, व कानल्लाहु शाकिरन् अलीमा(147) 


Quran Para 5 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 5 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 5 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 5 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 5 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 5 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 5 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 5 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 5 को हिंदी में (Quran Para 5 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप Quran Para 5 in Hindi को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment