Quran Para 6 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 6 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:11 पूर्वाह्न

Quran Para 6 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 3 Lā yuḥibbu-’llāhu in hindi text

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 6 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 6 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर6
पारा नामला युहिब्बुल्लाहु
कुल सूरहसूरह अन-निसा और सूरह अल-मा’इदा
📌 नोट: - पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 6 | Quran Para 6 In Hindi

📖 ला युहिब्बुल्लाहु – Lā yuḥibbu-’llāhu (لَا يُحِبُّ ٱللهُ)

ला युहिब्बुल्लाहुल-जह्-र बिस्सू-इ मिनल्-कौलि इल्ला मन् जुलि-म, व कानल्लाहु समीअन् अलीमा(148) इन् तुब्बू खैरन् औ तुख्फूहु औ तअ्फू अन् सूइन् फ़-इन्नल्ला-ह का-न अ़फुव्वन् कदीरा(149) इन्नल्लज़ी-न यक्फुरू-न बिल्लाहि व रूसुलिही व युरीदू-न अंय्युफ़र्रिकू बैनल्लाहि व रूसुलिही व यकूलू-न नुअ्मिनु बि-बअ्जिंव-व नक्फुरू बि-बअ्जिंव-व युरीदू-न अंय्यत्तखिजू बै-न ज़ालि-क सबीला(150) उलाइ-क हुमुल काफ़िरू-न हक्कन् व अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न अज़ाबम् मुहीना(151) वल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रूसुलिही व लम् युफ़र्रिकू बै-न अ-हदिम् मिन्हुम् उलाइ-क सौ-फ युअ्तीहिम् उजूरहुम्, व कानल्लाहु गफूरर्रहीमा(152)*

यस्अलु-क अह्लु ल-किताबि अन् तुनज्ज़ि-ल अलैहिम् किताबम् मिनस-समा-इ फ़-कद् स-अलू मूसा अक्ब-र मिन् ज़ालि-क फ़कालू अरिनल्ला-ह जहर-तन् फ-अ-खजत्हुमुस्साअि-कतु बिजुल्मिहिम् सुम्मत्त-खजुल-अिज्-ल मिम्-बअदि मा जाअतहुमुल् बय्यिनातु फ़-अफ़ौना अन् ज़ालि-क व आतैना मूसा सुल्तानम् मुबीना(153) व रफअ् ना फौकहुमुत्तू-र बिमीसाकिहिम् व कुल्ना लहुमुद्खुलुल्बा-ब सुज्जदंव्-व कुल्ना लहुम् ला तअ्दू फिस्सब्ति व अख़ज्ना मिन्हुम मीसाकन् ग़लीज़ा(154) फबिमा नक्ज़िहिम् मीसाकहुम् व कुफ्रिहिम् बिआयातिल्लाहि व कत्लिहिमुल अम्बिया-अ बिगैरि हक्किंव-व कौलिहिम् कुलूबुना गुल्फुन्, बल् त-बअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम् फला युअ्मिनू-न इल्ला क़लीला(155) व बिकुफ्रिहिम् व कौलिहिम् अला मर य-म बुह़्तानन् अज़ीमा(156) व कौलिहिम् इन्ना कतल्नल्-मसी-ह अीसब-न मर य-म रसूलल्लाहि व मा क-तलूहु व मा स-लबूहु व लाकिन् शुब्बि-ह लहुम, व इन्नल्लज़ीनख़्त लफू फ़ीहि लफ़ी शक्किम् मिन्हु, मा लहुम् बिही मिन् अिल्मिन् इल्लत्तिबाअज्ज़न्नि व मा क-तलूहु यकीना(157) बर्र-फ-अहुल्लाहु इलैहि, व कानल्लाहु अज़ीज़न् हकीमा(158) व इम्-मिन् अहिलल्-किताबि इल्ला ल-युअ्मिन्-न बिही कब्-ल मौतिही व यौमल्-कियामति यकूनु अलैहिम् शहीदा(159) फ-बिजुल्मिम्-मिनल्लज़ी-न हादू हर्रम् ना अलैहिम् तय्यिबातिन् उहिल्लत् लहुम् व बि-सद्दिहिम् अन् सबीलिल्लाहि कसीरा(160) व अख्ज़िहिमुर्रिबा व कद् नुहू अन्हु व अक्लिहिम् अम्वालन्नासि बिल्बातिलि, व अअ्-तद्ना लिल्काफ़िरी-न मिन्हुम् अज़ाबन् अलीमा (161) लाकिनिर्रासिखू-न फिल्अिल्मि मिन्हुम् वल्मुअ्मिनू-न युअ्मिनू-न बिमा उन्ज़ि-ल इलै-क व मा उन्ज़ि-ल मिन् कब्लि-क वल्मुकीमीनस्सला-त वल्मुअ्तूनज्जका-त वल्मुअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आखिरि,उलाइ-क सनुअ्तीहिम् अज्रन् अजीमा(162)*

इन्ना औहैना इलै-क कमा औहैना इला नूहिंव्वन्नबिय्यी-न मिम्-बअ्दिही व औहैना इला इब्राही-म व इस्माअी-ल व इस्हा-क व यअ्कू-ब वल्अस्बाति व अीसा व अय्यू-ब व यूनु-स व हारू-न व सुलैमा-न व आतैना दावू-द ज़बूरा(163) व रूसुलन् कद् कसस्नाहुम् अलै-क मिन् कब्लु व रूसुलल्लम नक्सुसहुम अलै-क, व कल्लमल्लाहु मूसा तक्लीमा(164) रूसुलम् मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न लिअल्ला यकू-न लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम्-बअ्दर्रूसुलि, व कानल्लाहु अज़ीज़न् हकीमा(165) लाकिनिल्लाहु यश्हदु बिमा अन्ज-ल इलै-क अन्ज़-लहू बिअिल्मिही वल्मलाइ-कतु यशहदू-न व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा(166) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व सद्दू अन् सबीलिल्लाहि कद् जल्लू ज़लालम् बअी़दा(167) इन्नल्लज़ी-न क-फरू व ज़-लमू लम् यकुनिल्लाहु लियग्फि-र लहुम् व ला लियह़्दी-यहुम् तरीका़(168) इल्ला तरी-क जहन्न-म ख़ालिदी-न फीहा अ-बदन्, व का-न ज़ालि-क अलल्लाहि यसीरा(169) या अय्युहन्नासु कद् जा-अकुमुर्रसूलु बिल्हक्कि मिर्रब्बिकुम् फआमिनू खैरल्लकुम्, व इन तुक्फुरू फ़-इन्-न लिल्लाहि मा फिस्समावाति वल्अर्जि, व कानल्लाहु अलीमन् हकी़मा(170) या अह़्लल्-किताबि ला तग्लू फ़ी दीनिकुम् व ला तकूलू अलल्लाहि इल्लल्-हक्-क़, इन्नमल्-मसीहु अीसब्नु मर्य-म रसूलुल्लाहि व कलि-मतुहू अल्काहा इला मर्य-म व रूहुम्-मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रूसुलिही, व ला तकूलू सलासतुन, इन्तहू खैरल्लकुम, इन्नमल्लाहु इलाहुंव्वाहिदुन्, सुब्हानहू अंय्यकू-न लहू व-लदुन्• लहू मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला(171)*

लंय्यस्तन्किफल्-मसीहु अंय्यकू-न अब्दल्-लिल्लाहि व लल्मला-इ-कतुल मुकर्रबू-न, व मंय्यस्तन्किफ् अन्, ‘ अिबादतिही व यस्तक्बिर् फ-सयहशुरूहुम् इलैहि जमीआ़(172) फ-अम्मल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्-सालिहाति फ़-युवफ्फीहिम् उजूरहुम् व यज़ीदुहुम् मिन् फज्लिही व अम्मल्लज़ीनस्-तनकफू वस्तक्बरू फ़-युअ़ज्जि़बुहुम् अज़ाबन् ‘ अलीमा व ला यजिदू-न लहुम मिन् दूनिल्लाहि वलिय्यंव्-व ला नसीरा(173) या अय्युहन्नासु कद् जा-अकुम् बुरहानुम् मिर्रब्बिकुम् व अन्ज़ल्ना इलैकुम् नूरम् मुबीना(174) फ-अम्मल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि वअ्त-समू बिही फ-सयुद्खिलुहुम् फी रह़्मतिम् मिन्हु व फ़ज्लिंव-व यह्दीहिम् इलैहि सिरातम् मुस्तकीमा(175) यस्तफ्तून-क, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम् फिल्-कलालति, इनिमरूउन् ह-ल-क लै-स लहू व लदुंव-व लहू उख्तुन् फ़-लहा निस्फु मा त-र-क व हु-व यरिसुहा इल्लम् यकुल्लहा व-लदुन्, फ-इन् का-नतस्नतैनि फ़-लहुमस्-सुलुसानि मिम्मा त-र-क, व इन् कानू इख्वतररिजालंव्-व निसाअन् फ़-लिज्ज-करि मिस्लु हज्जिल् उन्सयैनि, युबय्यिनुल्लाहु लकुम् अन् तज़िल्लू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अलीम(176)*

सूरह न० 5
(सूरह अल माइदा(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू औफू बिल्-अु़कूदि, उहिल्लत् लकुम् बहीमतुल-अन् आमि इल्ला मा युत्ला अलैकुम् गै-र मुहिल्लिस्-सैदि व अन्तुम् हुरूमुन्, इन्नल्लाह-ह यह़्कुमु मा युरीद(1) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुहिल्लू शआ़-इरल्लाहि व लश्शह़रल्-हरा-म व लल्-हद्-य व लल्कलाइ-द व ला आम्मीनल बैतल्-हरा-म यब्तगू-न फज्लम् मिर्रब्बिहिम् व रिज्वानन्, व इज़ा हलल्तुम् फ़स्तादू व ला यज्रिमन्नकुम श-नआनु कौमिन् अन् सद्दू कुम् अनिल् मस्जिदिल्-हरामि अन् तअ्तदू . व तआ़वनू अलल्-बिर्रि वत्तक्वा व ला तआ़वनू अलल्-इस्मि वल-अुद्वानि वत्तकु ल्ला-ह, इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाब•(2) हुर्रिमत् अलैकुमुल्मैततु वद्दमु व लह़्मुल-खिन्ज़ीरि व मा उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि बिही वल्मुन्खनि-कतु वल्मौ कूज़तु वल्मु-तरद्दियतु वन्नती-हतु व मा अ-कलस्सबुअु इल्ला मा जक्कैतुम्, व मा जुबि-ह अलन्नुसुबि व अन् तस्तक्सिमू बिल्अज्लामि, जालिकुम् फिस्कुन्, अल्यौ-म य-इसल्लज़ी-न क-फरू मिन् दीनिकुम् फ़ला तख़्शौहुम् वख़्शौनि, अल्यौ-म अक्मल्तु लकुम् दीनकुम् व अत्मस्तु अलैकुम् निअ्मती व रजीतु लकुमुल्-इस्ला-म दीनन्, फ़-मनिज्तुर-र फी मख़्म-सतिन् गै-र मु-तजानिफि ल्-लिइस्मिन् फ़-इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(3) यस्अलून-क माज़ा उहिल-ल लहुम् कुल उहिल-ल लकुमुत्तय्यिबातु व मा अल्लम्तुम् मिनल-जवारिहि मुकल्लिबी-न तुअल्लिमूनहुन्-न मिम्मा अल्ल-मकुमुल्लाहु फ़कुलू मिम्मा अम्-सक्-न अलैकुम् वज्कुरूस्मल्लाहि अलैहि वत्तकुल्ला-ह इन्नल्ला-ह सरीअुल-हिसाब(4) अल्यौ-म उहिल्-ल लकुमुत्तय्यिबातु, व तआमुल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब हिल्लुल्लकुम् व तआ़मुकुम हिल्लुल्लहुम् वल्मुह़्सनातु मिनल-मुअ्मिनाति वल्मुह़्सनातु मिनल्लज़ी-न ऊतुल-किता-ब मिन् कब्लिकुम् इज़ा आतैतुमूहुन्-न उजू रहुन्-न मुह़्सिनी-न गै-र मुसाफ़िही-न व ला मुत्तख़िज़ी अख्दानिन्,व मंय्यक्फुर बिल्ईमानि फ-कद हबि-त अ-मलुहू व हु-व फ़िल-आखि-रति मिनल-ख़ासिरीन(5)*

या अय्युहलज़ी-न आमनू इज़ा कुम्तुम् इलस्सलाति फ़ग्सिलू वुजूहकुम् व ऐदि-यकुम् इलल्-मराफ़िकि वम्सहू बिरूऊसिकुम् व अर्जु-लकुम् इलल्कअबैनि, व इन् कुन्तुम् जुनुबन् फत्तह़्हरू, व इन् कुन्तुम् मरज़ा औ अला स-फ़रिन् औ जा-अ अ-हदुम् मिन्कुम् मिनल्गा-इति औ लामस्तुमुन्निसा-अ फ़-लम् तजिदू माअन् फ़-तयम्म-मू सअीदन् तय्यिबन् फम्सहू बिवुजूहिकुम् व ऐदीकुम् मिन्हु, मा युरीदुल्लाहु लि-यज्अ़-ल अलैकुम् मिन् ह-रजिंव्-व लाकिंय्युरीदु लियुतह़्हि-रकुम् व लियुतिम्-म निअ्म-तहू अलैकुम् लअ़ल्लकुम तश्करून(6) वज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वास-ककुम् बिही इज़ कुल्तुम् समिअ्ना व अतअ्ना वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह अलीमुम् बिज़ातिस्सुदूर(7) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कूनू कव्वामी-न लिल्लाहि शु-हदा-अ बिल्किस्ति व ला यज्रिमन्नकुम् श-नआनु कौमिन् अला अल्ला तअ्दिलू इअ्दिलू, हु-व अक्रबु लित्तक्वा वत्तकुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह खबीरूम्-बिमा तअ्मलून(8) व-अदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम् मग्फ़ि-रतुंव-व अज्रून् अज़ीम(9) वल्लजी-न क-फरू व कज्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल-जहीम(10) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम इज् हम-म कौमुन् अंय्यब्सुतू इलैकुम् ऐदि-यहुम् फ़-कफ्-फ़ ऐदि-यहुम् अ़न्कुम् वत्तकुल्ला-ह, व अलल्लाहि फल्य-तवक्कलिल् मुअ्मिनून(11)*

व ल-क़द् अ-ख़ज़ल्लाहु मीसा-क ‘ बनी इस्राई-ल व बअ़सना मिन्हुमुस्नै अ-श-र नकी़बन्, व कालल्लाहु इन्नी म-अ़कुम्, ल-इन् अकम्तुमुस्सला-त व आतैतुमुज्ज़का-त व आमन्तुम् बिरूसुली व अज़्ज़रतुमूहुम् व अक्रज्तुमुल्ला-ह कर्जन् ह-सनल ल-उकफ्फिरन्-न अन्कुम् सय्यिआतिकुम् व ल-उद्खिलन्नकुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू फ़-मन् क-फ़-र बअ्-द ज़ालि-क मिन्कुम् फ़-कद् जल-ल सवाअस्सबील(12) फबिमा नक्ज़िहिम मीसाक़हुम् लअन्नाहुम् व जअ़ल्ना कुलूबहुम् कासि-यतन् युहर्रिफूनल्कलि-म अम्-मवाज़िअिही व नसू ह़ज्ज़म् मिम्मा जुक्किरू बिही व ला तज़ालु तत्तलिअु अला ख़ाइ-नतिम् मिन्हुम इल्ला कलीलम् मिन्हुम् फ़अ्फु अन्हुम् वस्फ़ह्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुह़्सिनीन(13) व मिनल्लज़ी-न कालू इन्ना नसारा अखज्ना मीसाकहुम् फ़-नसू हज्जम् मिम्मा जुक्किरू बिही फ़-अगरैना बैनहुमुल अदा-व-त वल्ब़ग्जा़-अ इला यौमिल्-कियामति, व सौ-फ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नअून(14) या अह़्लल-किताबि कद् जाअकुम् रसूलु युबय्यिनु लकुम् कसीरम्-मिम्मा कुन्तुम् तुख्फू-न मिनल-किताबि व यअ्फू अन् कसीरिन्, कद् जाअकुम् मिनल्लाहि नूरूंव-व किताबुम् मुबीन(15) यह़्दी बिहिल्लाहु मनित्त-ब-अ रिज्वानहू सुबुलस्सलामि व युख्रिजुहम् मिनज्जुलुमाति इलन्नूरि बि-इज्निही व यह़्दीहिम् इला सिरातिम् मुस्तकीम(16) ल-क़द् क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह हुवल्-मसीहुब्नु मर्य-म, कुल फ़-मंय्यम्लिकु मिनल्लाहि शैअन् इन् अरा-द अंय्युह़्लिकल्-मसीहब्-न मर्य-म व उम्म-हू व मन् फिलअर्जि जमीअ़न्, व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा, यख्लुकु मा यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् क़दीर(17) व कालतिल्-यहूदु वन्नसारा नह़्नु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहू, कुल फ़लि-म युअ़ज्जिबुकुम् बिजु़ नूबिकुम्, बल् अन्तुम ब-शरूम् मिम्-मन् ख-ल-क, यग्फिरू लिमंय्यशा-उ व युअ़ज्जिबु मंय्यशा-उ, व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा बैनहुमा व इलैहिल-मसीर(18) या अह़्लल्-किताबि कद् जाअकुम् रसूलुना युबय्यिनु लकुम् अला फ़त रतिम् मिनर्रूसुलि अन् तकूलू मा जाअना मिम्-बशीरिंव-व ला नज़ीरिन् फ़-क़द् जा-अकुम् बशीरूंव-व नज़ीरून्, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन् कदीर(19)*

व इज् का-ल मूसा लिकौमिही या कौमिज्कुरू निअ्-मतल्लाहि अलैकुम्• इज् ज-अ-ल फ़ीकुम् अम्बिया-अ व ज-अ-लकुम् मुलूकंव-व आताकुम् मा लम् युअ्ति अ-हदम् मिनल-आलमीन(20) या कौमिद्खुलुल अर्ज़ल् मुक़द्द-सतल्लती क-तबल्लाहु लकुम् व ला तर्तद्दू अला अदबारिकुम् फ़-तन्कलिबू ख़ासिरीन(21) कालू या मूसा इन्-न फ़ीहा कौमन् जब्बारी-न व इन्ना लन् नद्खु-लहा हत्ता यख्रूजूख्रू जू मिन्हा फ़-इंय्यख्रूजूख्रू जूमिन्हा फ़-इन्ना दाख़िलून(22) का-ल रजुलानि मिनल्लज़ी-न यखाफू-न अन् अमल्लाहु अलैहिमद्खुलू अलैहिमुल्बा-ब फ़-इज़ा दखल्तुमूहु फ़-इन्नकुम् गालिबू-न, व अलल्लाहि फ़-तवक्कलू इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(23) कालू या मूसा इन्ना लन् नद्खु-लहा अ-बदम् मा दामू फ़ीहा फज्हब् अन्-त व रब्बु-क फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काअिदून(24) का-ल रब्बि इन्नी ला अम्लिकु इल्ला नफ्सी व अख़ी फ्फरूक् बैनना व बैनल कौमिल फ़ासिक़ीन(25) का-ल फ़-इन्नहा मुहर्र-मतुन् अलैहिम् अरबअी-न स-नतन् यतीहू-न फ़िल्अर्ज़ि, फ़ला तअ्- स अलल् कौमिल्-फ़ासिक़ीन(26)*

वत्लु अलैहिम् न-बअब्नै आद-म बिल्हक्कि• इज् कर्रबा कुर्बानन् फतुकुब्बि-ल मिन् अ-हदिहिमा व लम् यु-तकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन•(27) ल-इम् बसत्-त इलय्-य य-द-क लितक्तु-लनी मा अ-न बिबासितिंय् यदि-य इलै-क लिअक्तु-ल-क इन्नी अख़ाफुल्ला-ह रब्बल्-आलमीन(28) इन्नी उरीदू अन् तबू-अ बि-इस्मी व इस्मि-क फ़-तकू-न मिन् अस्हाबिन्नारि व जालि-क जज़ाउज़्जा़लिमीन(29) फ़तव्व-अत् लहू नफ्सुहू कत्-ल अख़ीहि फ़-क-त-लहू फ़-अस्ब-ह मिनल् ख़ासिरीन(30) फ़-ब-असल्लाहु गुराबंय्यब्हसु फ़िल्अर्ज़ि लियुरि-यहू कै-फ़ युवारी सौअ-त अख़ीहि, का-ल या वै-लता अ-अज़ज़्तु अन् अकू-न मिस्-ल हाज़ल्गुराबि फ़-उवारि-य सौअ-त अख़ी फ़-अस्ब-ह मिनन्नादिमीन(31) मिन् अज्लि ज़ालि-क कतब्ना अला बनी इस्राई-ल अन्नहू मन् क़-त-ल नफ़्सम् बिगैरि नफ्सिन् औ फ़सादिन् फिल्अर्जि फ़-कअन्नमा क-तलन्ना-स जमीअन् व मन् अह़्याहा फ़-कअन्नमा अह़्यन्ना-स जमीअ़न्, व ल-क़द् जाअत्हुम् रूसुलुना बिल्बय्यिनाति सुम्-म इन्-न कसीरम् मिन्हुम् बअ्-द ज़ालि-क फ़िल्अर्जि ल-मुस्रिफून(32) इन्नमा जज़ा-उल्लज़ी-न युहारिबूनल्ला-ह व रसूलहू व यस्औ-न फ़िल्अर्ज़ि फ़सादन् अंय्युकत्तलू औ युसल्लबू औ तुकत्त-अ ऐदीहिम् व अर्जुलुहुम मिन् खिलाफिन् औ युन्फौ मिनल-अर्जि, ज़ालि-क लहुम खिजयुन फिद्दु न्या व लहुम् फिल्-आख़ि-रति अज़ाबुन अज़ीम(33) इल्लल्लज़ी-न ताबू मिन् कब्लि अन् तक्दिरू अलैहिम् फअ् लमू अन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(34)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तकुल्ला-ह वब्तगू इलैहिल वसी-ल-त व जाहिदू फ़ी सबीलिही लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(35) इन्नल्लज़ी-न क-फरू लौ अन्-न लहुम् मा फिल्अर्ज़ि जमीअंव-व मिस्लहू म-अहू लियफ्तदू बिही मिन् अज़ाबि यौमिल्-क़ियामति मा तुकुब्बि-ल मिन्हुम् व लहुम् अज़ाबुन् अलीम(36) युरीदू-न अंय्यख्रूजूख्रू जूमिनन्नारि व मा हुम् बिख़ारिजी-न मिन्हा व लहुम् अज़ाबुम् मुक़ीम(37) वस्सारिकु वस्सारि-कतु फ़क़्तअू ऐदि-यहुमा जज़ाअम् बिमा क-सबा नकालम् मिनल्लाहि, वल्लाहु अज़ीजुन हकीम(38) फ-मन् ता-ब मिम्-बअ्दि जुल्मिही व अस्ल-ह फ़-इन्नल्ला-ह यतूबु अलैहि, इन्नल्ला-ह गफूरूर्रहीम(39) अलम् तअ्लम् अन्नल्ला-ह लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, युअ़ज़्ज़िबु मंय्यशा-उ व यग्फिरू लिमंय्यशा-उ, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर(40) या अय्युहर्रसूलु ला यह्जुनकल्लज़ी-न युसारिअू-न फ़िल्कुफ्रि मिनल्लज़ी-न कालू आमन्ना बिअफ़्वाहिहिम् व लम् तुअ्मिन् कुलूबुहुम् व मिनल्लज़ी-न हादू सम्माअू-न लिल्कज़िबि सम्माअू-न लिकौमिन् आख़री-न लम् यअ्तू-क, युहर्रिफूनल्-कलि-म मिम्-बअ्दि मवाजिअिही यकूलू-न इन् ऊतीतुम् हाज़ा फ़खुजूहु व इल्लम् तुअ्तौहू फ़ह़्ज़रू, व मंय्युरिदिल्लाहु फ़ित्न-तहू फ़-लन् तम्लि-क लहू मिनल्लाहि शैअन्, उला-इकल्लज़ी-न लम् युरिदिल्लाहु अंय्युतह़्हि-र कुलूबहुम्, लहुम् फ़िद्दु न्या खिज्युंव-व लहुम् फ़िल्-आखि-रति अज़ाबुन् अज़ीम (41) सम्माअू-न लिल्कज़िबि अक्कालू-न लिस्सुहित, फ़-इन् जाऊ-क फ़ह़्कुम् बैनहुम् औ अअ्रिजू अन्हुम् व इन् तुअ्रिजू अन्हुम् फ़-लंय्यजुर्रू-क शैअन्, व इन् हकम्-त फ़ह़्कुम् बैनहुम् बिल्किस्ति, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल मुक़्सितीन(42) व कै-फ़ युहक्किमून-क व अिन्दहुमुत्तौरातु फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्-म य-तवल्लौ-न मिम्-बअ्दि ज़ालि-क, व मा उलाइ-क बिल्-मुअ्मिनीन(43)*

इन्ना अन्ज़ल्नत्तौरा-त फ़ीहा हुदंव-व नूरून् यह़्कुमु बिहन्नबिय्यूनल्लज़ी-न अस्लमू लिल्लज़ी-न हादू वर्रब्बानिय्यू-न वल्-अह़्बारू बिमस्तुह़्फ़िजू मिन् किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शु-हदा-अ फ़ला तख़्शवुन्ना-स वख्शौनि व ला तश्तरू बिआयाती स-मनन् कलीलन्, व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्जलल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुल्काफिरून(44) व कतब्ना अलैहिम् फ़ीहा अन्नन्नफू-स बिन्नफ्सि वल्अै-न बिल् अैनि वल्अन्-फ़ बिल्अन्फ़ि वल्अुजु-न बिल-उजुनि वस्सिन्-न बिस्सिन्नि वल्-जुरू-ह किसासुन, फ़-मन् तसद्द-क़ बिही फ़हु-व कफ्फारतुल्लहू, व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्ज़ लल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून(45) व कफ्फैना अला आसारिहिम् बिअीसब्नि मर य-म मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनत्तौराति व आतैनाहुल इन्जी-ल फ़ीहि हुदंव्-व नूरूंव्-व मुसद्दिकल-लिमा बै-न यदैहि मिनत्तौराति व हुदंव-व मौअि-ज़तल् लिल्मुत्तक़ीन(46) वल्यह्कुम् अह्लु ल्-इन्जीलि बिमा अन्जलल्लाहु फ़ीहि व मल्लम् यह्कुम् बिमा अन्ज़लल्लाहु फ़-उलाइ-क हुमुल फ़ासिकून(47) व अन्ज़ल्ना इलैकल्-किता-ब बिल्हक़्क़ि मुसद्दिकल्लिमा बै-न यदैहि मिनल्-किताबि व मुहैमिनन् अलैहि फ़ह़्कुम् बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अहुम् अम्मा जाअ-क मिनल्-हक्कि, लिकुल्लिन् जअ़ल्ना मिन्कुम् शिर्-अतंव-व मिन्हाजन्, व लौ शाअल्लाहु ल-ज-अ .-लकुम . उम्मतंव्-वाहि-दतंव्-व लाकिल्लियब्लु-वकुम् फी मा आताकुम् फ़स्तबिकुल-खैराति, इलल्लाहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न् फ़युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून (48) व अनिह़्कुम् बैनहुम् बिमा अन्जलल्लाहु व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अहुम् वह़्ज़रहुम् अंय्यफ्तिनू-क अम्बअ्जि मा अन्जलल्लाहु इलै-क, फ़-इन् तवल्लौ फ़अ लम् अन्नमा युरीदुल्लाहु अंय्युसीबहुम् बि-बअ्ज़ि जु़नूबिहिम्, व इन्-न कसीरम् मिनन्नासि लफ़ासिकून(49) अ-फ़हुक्मल जाहिलिय्यति यब्गू-न, व मन् अह्सनु मिनल्लाहि हुक्मल लिकौमिंय्यूकिनून(50)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजुल् यहू-द वन्नसारा औलिया-अ• बअ्जुहुम् औलिया-उ बअ्ज़िन्, व मंय्य-तवल्लहुम् मिन्कुम् फ-इन्नहू मिन्हुम्, इन्नल्ला-ह ला यह़्दिल् कौमज-ज़ालिमीन(51) फ़-तरल्लज़ी-न फी कुलूबिहिम् मरजुंय्युसारिअू-न फ़ीहिम् यकूलू-न नख्शा अन् तुसीबना दा-इ-रतुन्, फ़-असल्लाहु अंय्यअ्ति-य बिल्फ़त्हि औ अम्रिम् मिन् अिन्दिही फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अन्फुसिहिम् नादिमीन(52) व यकू लुल्लज़ी-न आमनू अ-हाउलाइल्लज़ी-न अक्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् इन्नहुम् ल-म-अकुम्, हबितत् अअ्मालुहुम् फ़अस्बहू ख़ासिरीन•(53) या अय्यु हल्लज़ी-न आमनू मंय्यर्तद्-द मिन्कुम् अन् दीनिही फ़सौ-फ़ यअ्तिल्लाहु बिक़ौमिंय्-युहिब्बुहुम् व युहिब्बूनहू अज़िल्लतिन् अलल्-मुअ्मिनी-न अअिज्जतिन् अलल्काफ़िरी-न युजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि व ला यख़ाफून लौ-म-त ला-इमिन्, ज़ालि-क फज्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु वासिअुन् अलीम(54) इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहू वल्लज़ी-न आमनुल्लज़ी-न युक़ीमूनस्सला-त व युअ्तूनज्जका-त व हुम् राकिअून(55) व मंय्य-तवल्लल्ला-ह ब रसूलहू वल्लज़ी-न आमनू फ़-इन्-न हिज्बल्लाहि हुमुल्-ग़ालिबून(56)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तखिजुल्लज़ीनत्त-खजू दीनकुम् हुजुवंव्-व लअिबम् मिनल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् कब्लिकुम् वल्कुफ्फ़ा-र औलिया-अ वत्तकुल्ला-ह इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(57) व इज़ा नादैतुम् इलस्सलातित्-त-ख़जूहा हुजुवंव-व लअ़िबन्, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् कौमुल्ला यअ्किलून(58) कुल या अह़्लल्-किताबि हल् तन्किमू-न मिन्ना इल्ला अन् आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़ि-ल इलैना व मा उन्जि-ल मिन् क़ब्लु व अन्-न अक्स-रकुम् फ़ासिकून(59) कुल हल् उनब्बिउकुम् बि-शर्रिम् मिन ज़ालि-क मसू-बतन् अिन्दल्लाहि, मल्ल-अ नहुल्लाहु व ग़ज़ि-ब अ़लैहि व ज-अ-ल मिन्हुमुल कि-र-द-त वल्खनाज़ी-र व अ-ब-दत्तागू-त उलाइ-क शर्रूम् मकानंव्-व अज़ल्लु अन् सवा-इस्सबील(60) व इज़ा जाऊकुम् कालू आमन्ना व कद् द-खलू बिल्कुफ्रि व हुम् कद् ख़-रजू बिही, वल्लाहु अअ्लमु बिमा कानू यक्तुमून(61) व तरा कसीरम् मिन्हुम् युसारिअू-न फिल् इस्मि वल अुदवानि व अक्लिहिमुस्सुह-त, लबिअ्-स मा कानू यअ्मलून(62) लौ ला यन्हाहुमुर्रब्बानिय्यू-न वल्-अह्बारू अन् कौलिहिमुल-इस्-म व अक्लिहिमुस्सुह्-त, लबिअ्-स मा कानू यस्नअून(63) व कालतिल-यहूदु यदुल्लाहि मग्लूलतुन्, गुल्लत् ऐदीहिम् व लुअिनू बिमा कालू• बल् यदाहु मब्सूततानि युन्फ़िकु कै-फ़ यशा-उ, व ल-यज़ीद्न्-न कसीरम् मिन्हुम् मा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क तुग्यानंव-व कुफ्रन्, व अल्कै ना बैनहुमुल्-अदाव-त वल्ब़ग्ज़ा-अ इला यौमिल् कियामति, कुल्लमा औक़दू नारल्-लिल्-हरबि अत्-फ़-अहल्लाहु व यस्औ-न फिल्अर्ज़ि फ़सादन्, वल्लाहु ला युहिब्बुल् मुफ्सिदीन(64) व लौ अन्-न अह़्लल-किताबि आमनू वत्तकौ ल-कफ्फर-ना अन्हुम् सय्यिआतिहिम् व ल-अद्ख़ल्नाहुम् जन्नातिन् नअीम(65) व लौ अन्नहुम् अक़ामुत्तौरा-त वल् इन्जी-ल व मा उन्ज़ि-ल इलैहिम् मिर्रब्बिहिम् ल-अ-कलू मिन् फौकिहिम् व मिन् तह़्ति अर्जुलिहिम्, मिन्हुम् उम्मतुम् मुक़्तसि-दतुन्, व कसीरूम् मिन्हुम् सा-अ मा यअ्मलून(66)*

या अय्युहर्रसूलु बल्लिग् मा उन्ज़ि-ल इलै-क मिर्रब्बि-क व इल्लम् तफ्अल् फ़मा बल्लग्-त रिसाल-तहू, वल्लाहु यअ्सिमु-क मिनन्नासि, इन्नल्ला-ह ला यह़्दिल क़ौमल-काफ़िरीन(67) कुल या अह़्लल-किताबि लस्तुम् अला शैइन् हत्ता तुकीमुत्तौरा-त वल्-इन्जी-ल व मा उन्ज़ि-ल इलैकुम मिर्रब्बिकुम्, व ल-यज़ीदन्-न कसीरम्-मिन्हुम् मा उन्ज़ि-ल इलै-क ‘ मिर्रब्बि-क तुग्यानंव्-व कुफ्रन् फला तअ्- स अलल कौमिल-काफिरीन(68) इन्नल्लज़ी-न आमनू वल्लज़ी-न हादू वस्साबिऊ-न वन्नसारा मन् आम-न बिल्लाहि वल्यौमिल-आख़िरि व अमि-ल सालिहन फ़ला ख़ौफुन अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(69) ल-क़द् अख़ज्ना मीसा-क़ बनी इस्राई-ल व अरसल्ना इलैहिम् रूसुलन्, कुल्लमा जाअहुम् रसूलुम् बिमा ला तह़्वा अन्फुसुहम् फ़रीकन् कज़्ज़बू व फरीकंय्यक्तुलून(70) व हसिबू अल्ला तकू-न फ़ित्नतुन् फ़-अमू व सम्मू सुम्-म ताबल्लाहु अलैहिम् सुम्-म अमू व सम्मू कसीरूम्-मिन्हुम् वल्लाहु बसीरूम् बिमा यअ्मलून(71) ल-कद् क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह हुवल्-मसीहुब्नु मर-य-म, व कालल्मसीहु या बनी इस्राईलअ्बुदुल्ला-ह रब्बी व रब्बकुम, इन्नहू मंय्युश्रिक् बिल्लाहि फ़-कद् हर्रमल्लाहु अलैहिल-जन्न-त व मअ्वाहुन्नारू, व मा लिज्जालिमी-न मिन् अन्सार(72) ल-क़द क-फरल्लज़ी-न कालू इन्नल्ला-ह सालिसु सलासतिन्• व मा मिन् इलाहिन् इल्ला इलाहुंव्वाहिदुन्, व इल्लम् यन्तहू अम्मा यकूलू-न ल-यमस्सन्नल्लज़ी-न क-फरू मिन्हुम् अज़ाबुन अलीम(73) अ-फ़ला यतूबू-न इलल्लाहि व यस्तग्फिरूनहू, वल्लाहु गफूरूर्रहीम(74) मल्मसीहुब्नु मर-य-म इल्ला रसूलुन् कद् ख़-लत् मिन् कब्लिहिर्रूसुलु, व उम्मुहू सिद्दीकतुन्, काना यअ्कुलानित्तआ-म उन्जुर् कै-फ नुबय्यिनु लहुमुल्-आयाति सुम्मन्जुर् अन्ना युअ्फ़कून(75) कुल अ-तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लकुम् ज़र्रव-व ला नफ्अन्, वल्लाहु हुवस्समीअुल अलीम(76) कुल या अह़्लल्-किताबि ला तग्लू फ़ी दीनिकुम् गैरल्-हक्कि व ला तत्तबिअू अह़्वा-अ कौमिन् कद् जल्लू मिन् क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरंव-व ज़ल्लू अन् सवा-इस्सबील(77)*

लुअिनल्लज़ी-न क-फरू मिम्-बनी इस्राई-ल अला लिसानि दावू-द व अीसब्नि मर्-य-म, ज़ालि-क बिमा असौ-व कानू यअ्तदून(78) कानू ला य-तनाहौ-न अम् मुन्करिन् फ़-अ़लूहु, लबिअ्-स मा कानू यफ्अलून(79) तरा कसीरम्-मिन्हुम् य-तवल्लौनल्लज़ी-न क-फरू, लबिअ्-स मा कद्द-मत् लहुम् अन्फुसुहुम् अन् सख़ितल्लाहु अलैहिम् व फिल-अज़ाबि हुम् ख़ालिदून(80) व लौ कानू युअ्मिनू-न बिल्लाहि वन्नबिय्यि व मा उन्ज़ि-ल इलैहि मत्त-खजू हुम् औलिया-अ व लाकिन्-न कसीरम्-मिन्हुम् फ़ासिकून(81) ल-तजिदन्-न अशद्दन्नासि अदा-व तल-लिल्लज़ी-न आमनुल्-यहू-द वल्लज़ी-न अश्रकू व ल-तजिदन्-न अक़्र-बहुम् मवद्दतल-लिल्लज़ी-न आमनुल्लज़ी-न का़लू इन्ना नसारा, ज़ालि-क बिअन्-न मिन्हुम किस्सीसी-न व रूह़्बानंव-व अन्नहुम् ला यस्तक्बिरून(82)


Quran Para 6 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 6 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 6 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 6 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 6 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 6 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 6 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 6 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 6 को हिंदी में (Quran Para 6 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप Quran Para 6 in Hindi को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment