Quran Para 7 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 7 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:15 पूर्वाह्न

Quran Para 7 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 7 in hindi Wa ’Idha Samiʿū

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 7 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 7 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर07
पारा नामव इज़ा समिअू
कुल सूरह3 (सूरह अल-मा’इदा और सूरह अल-अन’आम)
कुल रुकू19
📌 नोट: - पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।

क़ुरान पारा 7 | Quran Para 7 In Hindi

📖 व इज़ा समिअू – Wa ’Idha Samiʿū (وَإِذَا سَمِعُوا)

व इज़ा समिअू मा उन्ज़ि-ल इलर्रसूलि तरा अअ्यु-नहुम् तफ़ीजु मिनद्दम्अि मिम्मा अ-रफू मिनल्-हक्क़ि यकूलू-न रब्बना आमन्ना फ़क़्तुब्ना मअश्शाहिदीन(83) व मा लना ला नुअ्मिनु बिल्लाहि व मा जा-अना मिनल-हक्कि व नत्मअु अंय्युद्खि-लना रब्बुना मअल्-कौमिस्सालिहीन(84) फ़-असाबहुमुल्लाहु बिमा कालू जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा, व ज़ालि-क जज़ाउल मुह़्सिनीन(85) वल्लज़ी-न क-फरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल जहीम(86)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अ-हल्लल्लाहु लकुम् व ला तअ्तदू, इन्नल्ला-ह ला युहिब्बुल् मुअ्तदीन(87) व कुलू मिम्मा र-ज़-क कुमुल्लाहु हलालन् तय्यिबंव-वत्तकुल्लाहल्लज़ी अन्तुम् बिही मुअ्मिनून(88) ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लग्वि फ़ी ऐमानिकुम् व लाकिंय्युआख़िजुकुम बिमा अक्कत्तुमुल्-ऐमा-न फ़-कफ्फारतुहू इत्आमु अ-श-रति मसाकी-न मिन् औ-सति मा तुत्अ़िमू-न अह़्लीकुम् औ किस्वतुहुम् औ तह़रीरू र-क-बतिन्, फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु सलासति अय्यामिन्, ज़ालि-क कफ्फारतु ऐमानिकुम् इज़ा हलफ्तुम् वह्फ़जू ऐमानकुम्, कज़ालि-क युबय्यिनुल्लाहु लकुम् आयातिही लअल्लकुम् तश्कुरून(89) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्नमल-ख़म्रू वल्मैसिरू वल्अन्साबु वल अज्लामु रिज्सुम्-मिन् अ-मलिश्शैतानि फज्तनिबूहु लअल्लकुम् तुफ्लिहून(90) इन्नमा युरीदुश्शैतानु अंय्यूकि-अ बैनकुमुल अदा-व-त वल-बगज़ा-अ फ़िल्खम्रि वल्मैसिरि व यसुद्दकुम् अन् जिक्रिल्लाहि व अनि स्सलाति फ़-हल् अन्तुम् मुन्तहून(91) व अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल वह्ज़रू फ़-इन् तवल्लैतुम् फअ्लमू अन्नमा अला रसूलिनल् बलागुल् मुबीन(92) लै-स अलल्लज़ी-न आमनू व अमिलुस्सालिहाति जुनाहुन् फ़ीमा तअि़मू इज़ा मत्तकौ व आमनू व अमिलुस्-सालिहाति सुम्मत्तकौ व आमनू सुम्मत्तकौ व अह्सनू, वल्लाहु युहिब्बुल मुहिसनीन(93)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ल-यब्लुवन्न-कुमुल्लाहु बिशैइम् मिनस्सैदि तनालुहू ऐदीकुम् व रिमाहुकुम् लि-यअ्-लमल्लाहु मंय्यख़ाफुहू बिल्गैबि फ़-मनिअ्तदा बअ्-द ज़ालि-क फ़-लहू अज़ाबुन् अलीम(94) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तक्तुलुस्सै-द व अन्तुम् हुरूमुन्, व मन् क-त-लहू मिन्कुम् मु-तअ़म्मिदन फ-जज़ाउम्-मिस्लु मा क-त-ल मिनन्न-अ़मि यह़्कुमु बिही ज़वा अद् लिम्-मिन्कु म् हद् यम् बालिग़ल-कअ्-बति औ कफ़्फारतुन् तआ़मु मसाकी-न औ अद्लु ज़ालि-क सियामल-लियजू-क व बा-ल अम्रिही, अफ़ल्लाहु अम्मा स-लफ, व मन् आ-द फ़-यन्तकिमुल्लाहु मिन्हु, वल्लाहु अज़ीजुन जुन्तिकाम(95) उहिल-ल लकुम सैदुल्बह़रि व तआमुहू मताअल्लकुम् व लिस्सय्या-रति व हुर्रि-म अ़लैकुम् सैदुल्बर्रि मा दुम्तुम् हुरूमन्, वत्तकुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुह़्शरून(96) ज-लल्लाहुल कअ्-बतल् बैतल्-हरा-म कियामल लिन्नासि वश्शहरल्-हरा-म वल्हद्-य वल्कलाइ-द, ज़ालि-क लितअ्लमू अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फिस्समावाति व मा फिल्अर्जि व अन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अलीम(97) इअ्लमू अन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाबि व अन्नल्लाहा-ह ग़फूरूर्रहीम(98) मा अलर्रसूलि इल्लल्-बलागु, वल्लाहु यअ्लमु मा तुब्दू-न व मा तक्तुमून(99) कुल ला यस्तविल्-ख़बीसु वत्तय्यिबु व लौ अअ्ज-ब-क कस् रतुल-ख़बीसि फत्तकुल्ला-ह या उलिल-अल्बाबि लअ़ल्लकुम् तुफ्लिहून(100)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तस्अलू अन् अश्या-अ इन् तुब्-द लकुम् तसुअ्कुम् व इन् तस्अलू अन्हा ही-न युनज्जलुल-कुरआनु तुब्-द लकुम्, अफ़ल्लाहु अन्हा, वल्लाहु गफूरून् हलीम(101) कद् स-अ-लहा कौमुम् मिन् कब्लिकुम् सुम्-म अस्बहू बिहा काफ़िरीन(102) मा ज-अलल्लाहु मिम्-बही-रतिंव-व ला साइ-बतिंव्-व ला वसीलतिंव्-व ला हामिंव्-व लाकिन्नल्लज़ी-न क-फरू यफ्तरू-न अलल्लाहिल्-कज़ि-ब, व अक्सरूहुम् ल यअ्किलून(103) व इज़ा की-ल लहुम् तआ़लौ इला मा अन्जलल्लाहु व इलर्रसूलि कालू हस्बुना मा वजद्ना अलैहि आबा-अना, अ-व लौ का-न आबाउहुम् ला यअलमू-न शैअंव-व ला यह्तदून(104) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अलैकुम् अन्फु-सकुम् ला यजुर्रूकुम् मन् ज़ल-ल इज़ह्तदैतुम्,इलल्लाहि मर्जिअुकुम् जमीअ़न् फ़युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(105) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू शहादतु बैनिकुम् इजा ह-ज़-र अ-ह-द कुमुल्मौतु हीनल-वसिय्यतिस्नानि ज़वा अ़द्लिम् मिन्कुम् औ आख़रानि मिन् गैरिकुम् इन अन्तुम् ज़रब्तुम् फ़िल्अर्ज़ि फ़ असाबत्कुम् मुसीबतुल्मौति, तह़्बिसूनहुमा मिम्-अ्दिस्सलाति फ़युक्सिमानि बिल्लाहि इनिर्तब्तुम् ला नश्तरी बिही स-मनंव् व लौ का-न ज़ा कुर्बा व ला नक़्तुमु शहा-दतल्लाहि इन्ना इज़ल लमिनल आसिमीन(106) फ-इन् अुसि-र अला अन्नहुमस्तहक़्का़ इस्मन् फ़-आख़रानि यकू मानि मक़ा-महुमा मिनल्लज़ी नस्-तहक्-क अलैहिमुल्-औलयानि फयुक्सिमानि बिल्लाहि ल-शहादतुना अहक्कु मिन् शहादतिहिमा व मअ्तदैना इन्ना इज़ल मिनज्जालिमीन(107) जालि-क अद्ना अंय्यअ्तू बिश्शहा-दति अला वज्हिहा औ यख़ाफू अन् तुरद्-द ऐमानुम् बअ-द ऐमानिहिम्, वत्तकुल्ला-ह वस्मअू, वल्लाहु ला यह़्दिल कौमल फ़ासिक़ीन(108)*

यौ-म यज्मअुल्लाहुर्रूसु-ल फ़-यकूलु माज़ा उजिब्तुम्, कालू ला अिल्-म लना, इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-गुयूब(109) इज् कालल्लाहु या अीसब्-न मरयमज्कुर् निअ्मती अलै-क व अला वालिदति-क . इज् अय्यत्तु-क बिरूहिल्कुदुसि, तुकल्लिमुन्ना-स फ़िल्महिद व कहलन् व इज् अल्लम्तुकल् किता-ब वल्हिक्म-त वत्तौरा-त वल्इन्जी-ल व इज् तख़्लुकु मिनत्तीनि कहै-अतित्तैरि बि-इज्नी फ़तन्फुखु फ़ीहा फ़-तकूनु तैरम् बि-इज्नी व तुब्रिउल्-अक्म-ह वल्अब्र-स बि-इज्नी व इज् तुख्रिजुल्मौता बि-इज्नी व इज् कफ़फ्तु बनी इस्राई-ल अन्-क इज् जिअ्तहुम् बिल्बय्यिनाति फकालल्लज़ी-न क-फरू मिन्हुम् इन् हाज़ा इल्ला सिहरूम् मुबीन(110) व इज् औहैतु इलल्-हवारिय्यी-न अन् आमिनू बी व बि-रसूली कालू आमन्ना वश्हद् बिअन्नना मुस्लिमून(111) इज़ कालल-हवारिय्यू-न या अीसब-न मर् य-म हल् यस्ततीअु़ रब्बु-क अंय्युनज्जि-ल अलैना माइ-दतम् मिनस्समा-इ, कालत्तकुल्ला-ह इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(112) कालू नुरीदु अन् नअ्कु-ल मिन्हा व तत्मइन्-न कुलूबुना व नअ्ल-म अन् कद् सदक़्तना व नकू-न अलैहा मिनश्शाहिदीन •(113) का-ल अीसब्नु मरयमल्लाहुम्-म रब्बना अन्ज़िल् अलै माइ-दतम् मिनस्समा-इ तकूनु लना अीदल् लि-अव्वलिना व आखिरिना व आयतम्-मिन्-क वरज़ुक्ना व अन्-त खैरूर्राज़िक़ीन(114) कालल्लाहु इन्नी मुनज्जिलुहा अलैकुम् फ़-मंय्यक्फुर् बअ्दु मिन्कुम् फ़-इन्नी उअ़ज्जिबुहू अ़ज़ाबल-ला उअ़ज़्ज़िबुहू अ-हदम् मिनल-आलमीन(115)*

व इज् कालल्लाहु या अीसब्-न मर-य-म अ-अन्-त कुल-त लिन्नासित्तखिजूनी व उम्मि-य इलाहैनि मिन् दुनिल्लाहि, का-ल सुब्हान-क मा यकूनु ली अन् अकूल मा लै-स ली बिहक्किन्, इन् कुन्तु कुल्तुहू फ़-क़द् अलिम्तहू तअ्लमु मा फ़ी नफ़्सी व ला अअ्लमु मा फ़ी नफ्सि-क, इन्न-क अन्-त अल्लामुल्-गुयूब(116) मा कुल्तु लहुम् इल्ला मा अमरतनी बिही अनिअ्बुदुल्ला-ह रब्बी व रब्बकुम् व कुन्तु अलैहिम् शहीदम् मा दुम्तु फ़ीहिम् फ़-लम्मा तवफ्फ़ैतनी कुन-त अन्तर्रकी-ब अलैहिम्, व अन्-त अला कुल्लि शैइन् शहीद(117) इन् तुअ़ज़्ज़िब्हुम् फ़-इन्नहुम् अिबादु-क व इन् तग्फिर लहुम् फ़-इन्न-क अन्तल अज़ीजुल-हकीम(118) कालल्लाहु हाज़ा यौमु यन्फ़अुस्सादिक़ी-न सिद्कुहुम्, लहुम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल-अन्हारू ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, रज़ियल्लाहु अन्हुम् व रजू अन्हु, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम(119) लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्जि व मा फ़ीहिन्-न, व हु-व अला कुल्लि शैइन् कदीर(120)*

सूरह न० 6
(सूरह अल-अनआम(मक्की) )
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ व ज-अलज्-जुलुमाति वन्नू-र, सुम्मल्लज़ी-न क-फरू बिरब्बिहिम् अ्दिलून(1) हुवल्लज़ी ख़-ल-ककुम् मिन् तीनिन सुम्-म क़ज़ा अ-जलन, व अ-जलुम् मुसम्मन् अिन्दहू सुम्-म अन्तुम् तम्तरून(2) व हुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल्अर्जि, यअ्लमु सिर्रकुम् व जहरकुम् व यअ्लमु मा तक्सिबून(3) व मा तअ्तीहिम् मिन् आयतिम् मिन् आयाति रब्बिहिम् इल्ला कानू अन्हा मुअ्रिज़ीन(4) फ़-कद् कज़्ज़बू बिल्हक्क़ि लम्मा जा-अहुम् फ़सौ-फ़ यअ्तीहिम् अम्बा-उ मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(5) अलम् यरौ कम् अह़्लक्ना मिन् क़ब्लिहिम् मिन् करनिम् मक्कन्नाहुम् फिल्अर्ज़ि मा लम् नुमक्किल्लकुम् व अर्सल्नस्समा-अ अलैहिम् मिदरारंव-व जअ़ल्नल-अन्हा-र तज्री मिन् तह़्तिहिम् फ़-अह़्लक्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व अन्शअ्ना मिम्-बअ्दिहिम् कर्नन् आख़रीन(6) व लौ नज़्ज़ल्ना अलै-क किताबन् फ़ी किरतासिन् फ़-ल-मसूहु बिऐदीहिम् लकालल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला सिह़रूम् मुबीन(7) व कालू लौ ला उन्जि-ल अलैहि म-लकुन्, व लौ अन्ज़ल्ना म-लकल् लकुज़ियल्-अम्रू सुम्-म ला युन्ज़रून(8) व लौ जअल्नाहु म-लकल् ल-जअल्लाहु रजुलंव्-व ल-लबस्ना अलैहिम् मा यल्बिसून(9) व ल-कदिस्तुह़्ज़ि-अ बिरूसुलिम्-मिन् कब्लि-क फ़हा-क बिल्लज़ी-न सखिरू मिन्हुम् मा कानू बिही यस्तह़्ज़िऊन(10)*

कुल् सीरू फ़िल्अर्ज़ि सुम्मन्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुकज़्ज़िबीन(11) कुल लिमम्-मा फिस्समावाति वल्अर्ज़ि कुल-लिल्लाहि, क-त-ब अला नफ्सिहिर्रह़्म-त, ल-यज्मअ़न्नकुम् इला यौमिल-कियामति ला रै-ब फीहि, अल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् फ़हुम् ला युअ्मिनून(12) व लहू मा-स-क-न फ़िल्लैलि वन्नहारि, व हुवस्समीअुल अलीम(13) कुल अगैरल्लाहि अत्तखिजु वलिय्यन् फ़ातिरिस्समावाति वल्अर्जि व हु-व युत्अिमु व ला युत्अमु, कुल इन्नी उमिरतु अन् अकू-न अव्व-ल मन् अस्ल-म व ला तकू नन्-न मिनल्मुश्रिकीन(14) कुल इन्नी अख़ाफु इन् असैतु रब्बी अज़ा-ब यौमिन् अज़ीम(15) मंय्युस्रफ् अन्हु यौमइज़िन् फ़-कद् रहि-महू, व जालिकल् फौजुल्मुबीन(16) व इंय्यम् सस्कल्लाहु बिजुर्रिन् फला काशि-फ़ लहू इल्ला हु-व, व इंय्यम् सस्-क बिखैरिन् फहु-व अला कुल्लि शैइन् क़दीर(17) व हुवल्क़ाहिरू फ़ौ-क अिबादिही, व हुवल हकीमुल्-ख़बीर (18) कुल अय्यु शैइन् अक्बरू शहा-दतन्, कुलिल्लाहु, शहीदुम् बैनी व बैनकुम्, व ऊहि-य इलय्-य हाजल कुरआनु लिउन्ज़ि-रकुम बिही व मम्-ब-ल-ग, अइन्नकुम् लतश्हदू-न अन्-न मअ़ल्लाहि आलि-हतन् उख़रा, कुल ला अश्हदु कुल इन्नमा हु-व इलाहुंव-वाहिदुंव्-व इन्ननी बरीउम् मिम्मा तुश्रिकून •(19) अल्लज़ी-न आतैनाहुमुल किता-ब यअ्रिफूनहू कमा यअ्रिफू-न अब्ना-अहुम्, अल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् फहुम् ला युअ्मिनून(20)*

व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन् औ कज्ज-ब बिआयातिही, इन्नहू ला युफ्लिहुज्-ज़ालिमून(21) व यौ-म नह़्शुरूहुम् जमीअ़न् सुम्-म नकूलु लिल्लज़ी-न अश्रकू ऐ-न शु-रकाउ-कुमुल्लज़ी-न कुन्तुम् तज्अुमून(22) सुम्-म लम् तकुन फ़ित्नतुहुम् इल्ला अन् कालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन(23) उन्जुर् कै-फ़ क-ज़बू अला अन्फुसिहिम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ्तरून(24) व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअु इलै-क व जअ़ल्ना अला कुलूबिहिम् अकिन्नतन् अंय्यफ्कहूहु व फ़ी आज़ानिहिम् वक़रन्, व इंय्यरौ कुल-ल आयतिल ला युअ्मिनू बिहा, हत्ता इज़ा जाऊ-क युजादिलून-क यकूलुल्लज़ी-न क-फरू इन् हाज़ा इल्ला असातीरूल अव्वलीन(25) व हुम् यन्हौ-न अन्हु व यन्औ-न अन्हु व इंय्युह़्लिकू-न इल्ला अन्फु-सहुम् व मा यश्अुरून(26) व लौ तरा इज् वुकिफू अलन्नारि फ़क़ालू या-लैतना नुरद्दु व ला नुकज्जि-ब बिआयाति रब्बिना व नकू-न मिनल मुअ्मिनीन(27) बल् बदा लहुम् मा कानू युख्फू-न मिन् कब्लु, व लौ रूद्दू लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम् लकाज़िबून(28) व कालू इन् हि-य इल्ला हयातु नद्दु न्या व मा नह़्नु बिमब्अूसीन(29) व लौ तरा इज् वुकिफू अला रब्बिहिम्, का-ल अलै-स हाज़ा बिल्हक्कि, कालू बला व रब्बिना, का-ल फ़जूकुल अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(30)*

क़द् खसिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिलिका-इल्लाहि, हत्ता इज़ा जाअत्हुमुस्-सा-अतु बग्-ततन् कालू या-हस्र-तना अला मा फर्रत्ना फ़ीहा व हुम् यह़्मिलू-न औज़ारहुम् अला जुहूरिहिम्, अला सा-अ मा यज़िरून(31) व मल्हयातुद्दु न्या इल्ला लअिबुंव-व लह़्वुन्, व लद्दारूल्-आख़ि-रतु खैरूल लिल्लज़ी-न यत्तकून अ-फला तअ्किलून(32) कद् नअ्लमु इन्नहू ल-यह़्जुनुकल्लज़ी यकलू-न फ़-इन्नहुम् ला युकज्जिबून-क व लाकिन्नज्जालिमी-न बिआयातिल्लाहि यज्हदून(33) व ल-क़द् कुज़्ज़िबत् रूसुलुम् मिन् कब्लि-क फ़-स-बरू अला मा कुज्जिबू व ऊजू हत्ता अताहुम् नस्रूना व ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिल्लाहि व ल-क़द् जाअ-क मिन् न-बइल् मुर्सलीन(34) व इन् का-न कबु-र अलै-क इअ्रा जुहुम् फ़-इनिस्-ततअ्-त अन् तब्तगि-य न-फ़कन् फ़िल्अर्ज़ि औ सुल्लमन् फ़िस्समा-इ फ़-तअ्तियहुम् बिआयतिन्, व लौ शाअल्लाहु ल-ज-म-अहुम् अलल्हुदा फ़ला तकूनन्-न मिनल जाहिलीन •(35) इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ी-न यस्मअू-न, वल्मौता यब्असुहुमुल्लाहु सुम्-म इलैहि युर्जअून(36) व कालू लौ ला नुज्ज़ि-ल अलैहि आयतुम् मिर्रब्बिही, कुल इन्नल्ला-ह कादिरून् अला अंय्युनज्ज़ि-ल आयतंव्-व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(37) व मा मिन् दाब्बतिन् फिल्अर्जि व ला ताइरिंय्यतीरू बि-जनाहैहि इल्ला उ-ममुन् अम्सालुकुम्, मा फर्रत्ना फ़िल्किताबि मिन् शैइन् सुम्-म इला रब्बिहिम् युह्शरून(38) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना सुम्मुंव्-व बुक्मुन् फिज़्जु़लुमाति, मंय्य-श इल्लाहु युज्लिल्हु, व मंय्यशअ् यज्अ़ल्हु अला सिरातिम् मुस्तकीम(39) कुल अ-रऐतकुम् इन् अताकुम् अज़ाबुल्लाहि औ अतत्कुमुस्-सा-अतु अगै़रल्लाहि तदअू-न इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(40) बल् इय्याहु तद्अू-न फ़-यक्शिफु मा तद्अू-न इलैहि इन् शा-अ व तन्सौ-न मा तुश्रिकून(41)*

व ल-क़द् अरसल्ना इला उ-ममिम् मिन् कब्लि-क फ़-अखज्नाहुम् बिल्बअ्सा-इ वज्जर्रा-इ लअ़ल्लहुम् य-तज़र्रअून(42) फ़लौ ला इज् जाअहुम् बअ्सुना तज़र्रअू व लाकिन् क़-सत् कुलूबुहुम् व जय्य-न लहुमुश्शैतानु मा कानू यअ्मलून(43) फ़-लम्मा नसू मा जुक्किरू बिही फ़तह़्ना अलैहिम् अब्वा-ब ल्लि शैइन्, हत्ता इज़ा फ़रिहू बिमा ऊतू अखजनाहुम् बग्-ततन् फ़-इज़ा हुम् मुब्लिसून(44) फ़कुति-अ दाबिरूल कौमिल्लज़ी-न ज़-लमू, वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल-आ़लमीन(45) कुल अ-रऐतुम् इन् अ-ख़ज़ल्लाहु सम्अ़कुम् व अब्सारकुम् व ख़-त-म अला कुलूबिकुम् मन् इलाहुन् गैरूल्लाहि यअ्तीकुम् बिही, उन्जुर् कै-फ़ नुसर्रिफुल्-आयाति सुम्-म हुम् यस्दिफून(46) कुल अ-रऐतकुम् इन् अताकुम् अज़ाबुल्लाहि बग्-ततन् औ जह्-रतन् हल् युह़्लकु इल्लल् कौमुज्जालिमून (47) व मा नुर्सिलुल-मुरसली-न इल्ला मुबश्शिरी-न व मुन्ज़िरी-न फ़-मन् आम-न व अस्ल-ह फ़ला ख़ौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह्जनून(48) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना यमस्सुहुमुल्-अज़ाबु बिमा कानू यफ्सुकून(49) कुल ला अकूलु लकुम् अिन्दी ख़ज़ाइनुल्लाहि व ला अअ्लमुल्गै-ब व ला अकूलु लकुम् इन्नी म-लकुन् इन् अत्तबिअु इल्ला मा यूहा इलय्-य, कुल हल यस्तविल्-अअ्मा वल्बसीरू, अ-फ़ला त-तफ़क्करून(50)*

व अन्जिर् बिहिल्लज़ी-न यख़ाफू-न अंय्युह्शरू इला रब्बिहिम् लै-स लहुम् मिन् दूनिही वलिय्युंव-व ला शफ़ीअुल लअल्लहुम् यत्तकून(51) व ला ततरूदिल्लज़ी-न यद्अू-न रब्बहुम् बिल्गदाति वल्अशिय्यि युरीदू-न वज्हहू, मा अलै-क मिन हिसाबिहिम् मिन् शैइंव-व मा मिन् हिसाबि-क अलैहिम् मिन् शैइन् फ़-ततरू-दहुम् फ़-तकू-न मिनज्जालिमीन(52) व कज़ालि-क फ़तन्ना बअ्ज़हुम् बिबअ्ज़िल-लियकूलू अ-हाउला-इ मन्नल्लाहु अलैहिम् मिम्-बैनिना, अलैसल्लाहु बिअअ् ल-म बिश्शाकिरीन(53) व इज़ा जा-अकल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिआयातिना फ़कुल् सलामुन् अलैकुम् क-त-ब रब्बुकुम् अला नफ्सिहिर्रह़्म-त अन्नहू मन् अमि-ल मिन्कुम् सूअम् बि-जहालतिन् सुम्-म ता-ब मिम्-बअ्दिही व अस्ल-ह फ़-अन्नहू गफूरूर्रहीम(54) व कज़ालि-क नुफस्सिलुल्-आयाति व लितस्तबी-न सबीलुल-मुज्रिमीन(55)*

कुल इन्नी नुहीतु अन् अअ्बुदल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि, कुल ला अत्तबिअु अह़्वा-अकुम् कद् जलल्तु इज़ंव्-व मा अ-न मिनल मुह्तदीन(56) कुल इन्नी अला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बी व कज़्ज़ब्तुम् बिही, मा अिन्दी मा तस्तअ्जिलू-न बिही, इनिल्हुक्मु इल्ला लिल्लाहि, यकुस्सुल्हक्-क व हु-व खैरूल्-फ़ासिलीन(57) कुल् लौ अन्-न अिन्दी मा तस्तअ्जिलू-न बिही लकुज़ियल्-अम्रू बैनी व बैनकुम्, वल्लाहु अअ्लमु बिज्जालिमीन(58) व अिन्दहू मफ़ातिहुल्गैबि ला यअ्लमुहा इल्ला हु-व, व यअ्लमु मा फ़िल्बर्रि वल्बहिर, व मा तस्कुतु मिंव्व-र क़तिन् इल्ला यअ्लमुहा व ला हब्बतिन् फ़ी जुलुमातिल-अर्जि व ला रतबिंव्-व ला याबिसिन् इल्ला फ़ी किताबिम् मुबीन(59) व हुवल्लज़ी य-तवफ्फाकुम् बिल्लैलि व यअ्लमु मा जरह्तुम् बिन्नहारि सुम्-म यब्अ़सुकुम् फ़ीहि लियुक्ज़ा अ-जलुम् मुसम्मन् सुम्-म इलैहि मर्जिअुकुम् सुम्-म युनब्बिअुकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून(60)*

व हुवलकाहिरू फौ-क अिबादिही व युर्सिलु अ़लैकुम ह-फ़-जतन्, हत्ता इज़ा जा-अ अ-ह-दकुमुल्मौतु तवफ्फ़हु रूसुलुना व हुम् ला युफ़र्रितून(61) सुम्-म रूद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल्-हक्कि, अला लहुल्हुक्मु, व हु-व अस्रअु़ल-हासिबीन(62) कुल् मंय्युनज्जीकुम् मिन् जुलुमातिल-बर्रि वल्बह़रि तद्अूनहू तज़र्रूअंव-व खुफ्यतन् ल-इन् अन्जाना मिन् हाज़िही ल-नकूनन-न मिनश्शाकिरीन(63) कुलिल्लाहु युनज्जीकुम् मिन्हा व मिन् कुल्लि करबिन् सुम्-म अन्तुम् तुश्रिकून(64) कुल हुवल्कादिरू अला अंय्यब्अ़-स अलैकुम् अज़ाबम् मिन् फौकिकुम् औ मिन् तह़्ति अर्जुलिकुम् औ यल्बि-सकुम् शि-यअ़ंव-व युज़ी-क बअ्ज़कुम् बअ्-स बअ्ज़िन्, उन्जुर् कै-फ नुसर्रिफुल्-आयाति लअल्लहुम् यफ़्कहून(65) व कज्ज़-ब बिही कौमु-क व हुवल्हक्कु, कुल् लस्तु अलैकुम् बि-वकील(66) लिकुल्लि न-बइम् मुस्तकररूंव्-व सौ-फ तअ्लमून(67) व इज़ा रऐतल्लज़ी-न यखूजू-न फी आयातिना फ-अअ्रिजू अन्हुम् हत्ता यखूजू फी हदीसिन् गैरिही, व इम्मा युन्सियन्न-कश्शैतानु फला तक्अुद् बअ्दज्ज़िक्रा मअ़ल् कौमिज़्ज़ालिमीन(68) व मा अलल्लज़ी-न यत्तकू-न मिन् हिसाबिहिम् मिन् शैइंव-व लाकिन् ज़िक्रा लअ़ल्लहुम् यत्तकून(69) व ज़रिल्लज़ीनत्त-खजू दीनहुम् लअिबंव-व लह़्वंव्-व गर्रत्हुमुल् हयातुद्दु न्या व ज़क्किर् बिही अन् तुब्स-ल नफ्सुम्-बिमा क-सबत् लै-स लहा मिन् दूनिल्लाहि वलिय्युंव्-व ला शफ़ीअुन् व इन् तअ्दिल् कुल्-ल अद्लिल्-ला युअ्खज् मिन्हा, उला-इकल्लज़ी-न उब्सिलू बिमा क-सबू लहुम् शराबुम् मिन् हमीमिंव्-व अ़ज़ाबुन् अलीमुम् बिमा कानू यक्फुरून(70)*

कुल् अ-नद्अू मिन् दूनिल्लाहि मा ला यन्फ़अु-ना व ला यजु़र्रूना व नुरद्दु अ़ला अअ्क़ाबिना बअ्-द इज् हदानल्लाहु कल्लज़िस् तह़्वत्हुश्शयातीनु फिल्अर्ज़ि हैरा-न लहू अस्हाबुंय्-यद्अूनहू इलल्-हुदअ्तिना, कुल इन्-न हुदल्लाहि हुवल्हुदा, व उमिरना लिनुस्लि-म लिरब्बिल् आ़लमीन(71) व अन् अक़ीमुस्सला-त वत्तकूहु, व हुवल्लज़ी इलैहि तुह्शरून(72) व हुवल्लज़ी ख-लकस्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक्कि, व यौ-म यकूलु कुन् फ़-यकून • कौलुहुल-हक्कु, व लहुल्मुल्कु यौ-म युन्फखु फिस्सूरि, आलिमुल्गैबि वश्शहा-दति, व हुवल हकीमुल-ख़बीर(73) व इज् का-ल इब्राहीमु लि-अबीहि आज़-र अ-तत्तखिजु अस्नामन् आलि-हतन् इन्नी अरा-क व कौम-क फ़ी ज़लालिम् मुबीन(74) व कज़ालि-क नुरी इब्राही-म म-लकूतस्समावाति वल्अर्जि व लियकू-न मिनल् मूकिनीन(75) फ़-लम्मा जन्-न अलैहिल्लैलु रआ कौ-कबन् का-ल हाज़ा रब्बी फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल ला उहिब्बुल आफ़िलीन(76) फ़-लम्मा रअल्-क-म-र बाज़िग़न् का-ल हाज़ा रब्बी फ़-लम्मा अ-फ़-ल का-ल ल-इल्लम् यह़्दिनी रब्बी ल-अकूनन्-न मिनल् कौमिज्जाल्लीन(77) फ़-लम्मा रअश्शम्-स बाज़ि-ग़तन् का-ल हाज़ा रब्बी हाज़ा अक्बरू फ़-लम्मा अ-फ़लत् का-ल याक़ौमि इन्नी बरीउम् मिम्मा तुश्रिकून(78) इन्नी वज्जह़्तु वज्हि-य लिल्लज़ी फ़-रस्समावाति वल्अर्-ज़ हनीफंव् व मा अ-न मिनल्-मुश्रिकीन(79) व हाज्जहू कौमुहू, का-ल अतुहाज्जून्नी फ़िल्लाहि व कद् हदानि, व ला अख़ाफु मा तुश्रिकू-न बिही इल्ला अंय्यशा-अ रब्बी शैअन्, वसि-अ रब्बी कुल-ल शैइन् अिल्मन्, अ-फ़ ला त-तज़क्करून(80) व कै-फ़ अख़ाफु मा अश्रक़्तुम् व ला तख़ाफू-न अन्नकुम् अश्रक़्तुम् बिल्लाहि मा लम् युनज्जिल बिही अलैकुम् सुल्तानन्, फ़-अय्युल फ़रीकैनि अहक़्कु बिल्-अम्नि इन् कुन्तुम् तअ्लमून •(81) अल्लज़ी-न आमनू व लम् यल्बिसू ईमानहुम् बिजुल्मिन् उलाइ-क लहुमुल्-अम्नु व हुम् मुह्तदून(82)*

व तिल-क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राही-म अला कौमिही, नरफ़अु द-रजातिम् मन्-नशा-उ, इन्-न रब्ब-क हकीमुन् अलीम(83) व वहब्ना लहू इस्हा-क व यअ्कू-ब, कुल्लन् हदैनो व नूहन् हदैना मिन् कब्लु व मिन् जुर्रिय्यतिही दावू-द व सुलैमा-न व अय्यू-ब व यूसु-फ़ व मूसा व हारू-न, व कज़ालि-क नजज़िल मुह़्सिनीन(84) व ज़-करिय्या व यह्या व अीसा व इल्या-स कुल्लुम् मिनस्सालिहीन(85) व इस्माअी-ल वल्य-स-अ व यूनु-स व लूतन्, व कुल्लन् फज़्ज़ल्ना अलल् आलमीन(86) व मिन् आबाइहिम् व जुर्रिय्यातिहिम् व इख़्वानिहिम् वज्तबैनाहुम् व हदैनाहुम् इला सिरातिम् मुस्तकीम(87) ज़ालि-क हुदल्लाहि यह़्दी बिही मंय्यशा-उ मिन् अिबादिही, व लौ अश्रकू ल-हबि-त अन्हुम् मा कानू यअ्मलून(88) उला-इ कल्लजी-न आतैनाहुमुल-किता-ब वल्हुक्-म वन्नुबुव्व-त फ़-इंय्यक्फुर् बिहा हा-उला-इ फ़-क़द् वक्कल्ना बिहा कौमल्लैसू बिहा बिकाफ़िरीन(89) उला-इकल्लज़ी-न हदल्लाहु फबिहुदाहुमुक़्तदिह, कुल ला अस्अलुकुम् अलैहि अज्रन्, इन् हु-व इल्ला ज़िक्रा लिल-आलमीन(90)*

व मा क-दरूल्ला-ह हक्-क कद्रिही इज् कालू मा अन्ज़लल्लाहु अला ब-शरिम् मिन् शैइन्, कुल् मन् अन्ज़लल्-किताबल्लज़ी जा-अ बिही मूसा नूरंव्-व हुदल्-लिन्नासि तज्अलूनहू कराती-स तुब्दूनहा व तुख्फू-न कसीरन् व अल्लिम्तुम् मा लम् तअ्लमू अन्तुम् वला आबाउकुम्, कुलिल्लाहु सुम्-म ज़रहुम् फी ख़ौज़िहिम् यल्अबून(91) व हाज़ा किताबुन् अन्ज़ल्नाहु मुबारकुम्-मुसद्दिकुल्लज़ी बै-न यदैहि व लितुन्ज़ि-र उम्मल्कुरा व मन् हौलहा, वल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बिल्आखि-रति युअ्मिनू-न बिही व हुम् अला सलातिहिम् युहाफिजून(92) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ का-ल ऊहि-य इलय्-य व लम् यू-ह इलैहि शैउंव्-व मन् का-ल स-उन्जिलु मिस्-ल मा अन्ज़लल्लाहु, व लौ तरा इज़िज़्ज़ालिमू-न फी ग़-मरातिल-मौति वल्मलाइ-कतु बासितू ऐदीहिम् अख्रिजू अन्फु-सकुम्, अल्यौ-म तुज्ज़ौ-न अज़ाबल्हूनि बिमा कुन्तुम् तकूलू-न अलल्लाहि गैरल्हक्कि व कुन्तुम् अ़न् आयातिही तस्तक्बिरून(93) व ल-क़द् जिअ्तुमूना फुरादा कमा ख़लक़्नाकुम् अव्व-ल मर्रतिंव्-व तरक्तुम् मा खव्वल्नाकुम् वरा-अ-जुहूरिकुम् व मा नरा-म-अकुम् शु-फ़आ-अकुमुल्लज़ी-न ज़अ़म्तुम् अन्नहुम् फ़ीकुम् शु-रका-उ, लकत्त-कत्त-अ बैनकुम् व जल्-ल अन्कुम् मा कुन्तुम् तज्अुमून(94)*

इन्नल्ला-ह फ़ालिकुल-हब्बि वन्नवा, युख्रिजुल हय्-य मिनल्मय्यिति व मुख्रिजुल्मय्यिति मिनल्-हय्यि, ज़ालिकुमुल्लाहु फ़-अन्ना तुअ्फ़कून(95) फ़ालिकुल-इस्बाहि व ज-अलल्लै-ल स-कनंव्-वश्शम्-स वल्क-म-र हुस्बानन्, ज़ालि-क तक़्दीरूल अज़ीज़िल-अलीम(96) व हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुन्नुजू-म लितह्तदू बिहा फी जुलुमातिल्बर्रि वल्बह़रि, कद् फस्सलनल-आयाति लिकौमिंय्-यअलमून(97) व हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् मिन् नफ़्सिंवाहि-दतिन् फमुस्त-कर्रूंव्-व मुस्तौदअुन्, कद् फस्सलनल-आयाति लिकौमिंय्-यफ्कहून(98) व हुवल्लज़ी अन्ज़-ल मिनस्समा-इ माअन् फ़-अख़्रज्ना बिही नबा-त कुल्लि शैइन फ़-अख्रज्ना मिन्हु ख़ज़िरन् नुखरिजु मिन्हु हब्बम् मु-तराकिबन् व मिनन्नख्लि मिन् तल्अिहा किन्वानुन् दानियतुंव्-व जन्नातिम् मिन् अअ्नाबिंव-वज्जैतू-न वर्रूम्मा-न मुश्तबिहंव्-व गै-र मु-तशाबिहिन्, उन्जुरू इला स-मरिही इज़ा अस्म-र व यन्अिही, इन-न फ़ी ज़ालिकुम् लआयातिल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(99) व ज-अलू लिल्लाहि शु-रकाअल्-जिन्-न व ख़-ल-कहुम् व ख-रकू लहू बनी-न व बनातिम् बिगैरि अिल्मिन्, सुब्हानहू व तअ़ाला अम्मा यसिफून(100)*

बदीअुस्समावाति वल्अर्जि, अन्ना यकूनु लहू व-लदुंव-व लम् तकुल्लहू साहि-बतुन्, व ख-ल-क कुल-ल शैइन् व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (101) ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम् ला इला-ह इल्ला हु-व खालिकु कुल्लि शैइन् फ़अ्बुदूहु व हु-व अला कुल्लि शैइंव्-वकील(102) ला तुदरिकुहुल-अब्सारू व हु-व युदरिकुल्-अब्सा-र व हुवल लतीफुल्-ख़बीर(103) कद् जा-अकुम बसा-इरू मिर्रब्बिकुम् फ-मन् अब्स-र फ़लिनफ्सिही व मन् अमि-य फ़-अलैहा, व मा अ-न अलैकुम् बिहफ़ीज़(104) व कज़ालि-क नुसर्रिफुल्-आयाति व लियकूलू दरस्-त व लिनुबय्यि-नहू लिकौमिंय्-यअ्लमून(105) इत्तबिअ् मा ऊहि-य इलै-क मिर्रब्बि-क ला इला-ह इल्ला हु-व व अअ्रिज़ अ़निल मुश्रिकीन(106) वलौ शाअल्लाहु मा अश्रकू, व मा जअ़ल्ना-क अलैहिम् हफ़ीज़न व मा अन्-त अलैहिम् बि-वकील(107) व ला तसुब्बुल्लज़ी-न यद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि फ़-यसुब्बुल्ला-ह अद्वम् बिगैरि अिल्मिन्, कज़ालि-क ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन् अ-म-लहुम् सुम्-म इला रब्बिहिम् मर्जिअुहुम् फ़-युनब्बिउहुम् बिमा कानू यअ्मलून(108) व अक्समू बिल्लाहि जह्-द ऐमानिहिम् ल-इन् जाअत्हुम् आयतुल् लयुअ्मिनुन्-न बिहा, कुल इन्नमल-आयातु अिन्दल्लाहि व मा युश्अिरूकुम् अन्नहा इज़ा जाअत् ला युअ्मिनून(109) व नुकल्लिबु अफ्इ-द-तहुम् व अब्सारहुम् कमा लम् युअ्मिनू बिही अव्व-ल मर्रतिंव्-व न-ज़रूहुम् फ़ी तुग्यानिहिम् यअ्महून(110)*


Quran Para 7 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 7 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 7 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 7 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 7 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 7 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 7 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 7 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 7 को हिंदी में (Quran Para 7 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इस Quran Para 7 in Hindi को अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें।

Leave a Comment