Quran Para 8 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 8 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 15th, 2023 at 10:16 पूर्वाह्न

Quran Para 8 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 8 in hindi Wa-law annanā

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 8 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 8 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर8
पारा नामव लौ अन्नना
कुल सूरह2 (सूरह अल-अन’आम और सूरह अल-अ’राफ़)
कुल रुकू17

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 8 | Quran Para 8 In Hindi

📖 व लौ अन्नना – Wa-law annanā (وَلَوْ أَنَّنَا)

व लौ अन्नना नज्ज़ल्ला इलैहिमुल-मलाइ-क-त व कल्ल-महुमुल्-मौता व हशरना अलैहिम् कुल्-ल शैइन् कुबुलम् मा कानू लियुअ्मिनू इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु व लाकिन्-न अक्स-रहुम् यज्हलून(111) व कज़ालि-क जअ़ल्ना लिकुल्लि नबिय्यिन् अ़दुव्वन् शयातीनल-इन्सि वलजिन्नि यूही बअ्जुहुम् इला बअ्जिन् जुखरूफ़ल्कौलि गुरूरन्, व लौ शा-अ रब्बु-क मा फ़-अलूहु फ़-जरहुम् व मा यफ़्तरून(112) व लितस्गा इलैहि अफ्इ दतुल्लजी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़िरति व लियरज़ौहु व लियक्तरफूि मा हुम् मुक्तरिफून(113) अ-फगैरल्लाहि अब्तगी ह-कमंव्-व हुवल्लज़ी अन्ज़-ल इलैकुमुल्-किता-ब मुफ़स्सलन्, वल्लज़ी-न आतैनाहुमुल किता-ब यअ्लमू-न अन्नहू मुनज्जलुम्-मिर्रब्बि-क बिल्हक्कि फ़ला तकूनन्-न मिनल्-मुम्तरीन(114) व तम्मत् कलि-मतु रब्बि-क सिद्कंव्-व अद्लन्, ला मुबद्दि-ल लि-कलिमातिही व हुवस्समीअुल्-अ़लीम(115) व इन् तुतिअ् अक्स-र मन् फिल्अर्जि युज़िल्लू-क अन् सबीलिल्लाहि, इंय्यत्तबिअू-न इल्लज्जन्-न व इन् हुम् इल्ला यख्रूसून(116) इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु मंय्यज़िल्लु अन् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्मुह्तदीन(117) फ़-कुलू मिम्मा जुकिरस् मुल्लाहि अलैहि इन् कुन्तुम् बिआयातिही मुअ्मिनीन(118) व मा लकुम् अल्ला तअ्कुलू मिम्मा जुकिरस्मुल्लाहि अलैहि व कद् फस्स-ल लकुम् मा हर्र-म अलैकुम् इल्ला मज्तुरिरतुम् इलैहि, व इन्-न कसीरल्-लयुज़िल्लू-न बिअहवाइहिम् बिगैरि अिल्मिन्, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिल्मुअ्तदीन(119) व ज़रू ज़ाहिरल्-इस्मि व बाति-नहू, इन्नल्लज़ी-न यक्सिबूनल-इस्-म सयुज्ज़ौ-न बिमा कानू यक्तरिफून(120) व ला तअ्कुलू मिम्मा लम् युज् करिस् मुल्लाहि अलैहि व इन्नहू लफिस्कुन्, व इन्नश्शयाती-न लयूहू-न इला औलिया-इहिम् लियुजादिलूकुम् व इन् अतअ्तुमूहुम् इन्नकुम् लमुश्रिकून(121)*

अ-व मन् का-न मैतन् फ़-अह़्यैनाहु व जअ़ल्ना लहू नूरंय्यम्शी बिही फिन्नासि कमम् म-सलुहू फिज़्जुलुमाति लै-स बिख़ारिजिम् मिन्हा, कज़ालि-क जुय्यि-न लिल्काफ़िरी-न मा कानू यअ्मलून(122) व कज़ालि-क जअ़ल्ना फ़ी कुल्लि कर यतिन् अकाबि-र मुज्रिमीहा लियम्कुरू फ़ीहा, व मा यम्कुरू-न इल्ला बिअन्फुसिहिम् व मा यश्अुरून(123) व इज़ा जाअत्हुम् आयतुन् कालू लन्-नुअमि-न हत्ता नुअ्ता मिस्-ल मा ऊति-य रूसुलुल्लाहि • अल्लाहु अअ्लमु हैसु यज्अलु रिसाल-तहू, सयुसीबुल्लज़ी-न अज्रमू सगारून अिन्दल्लाहि व अज़ाबुन शदीदुम् बिमा कानू यम्कुरून(124) फ़मंय्युरिदिल्लाहु अंय्यह़्दि-यहू यहू यशरह् सद्-रहू लिल्इस्लामि व मंय्युरिद् अंय्युज़िल्लहू यज्अल सद्-रहू ज़य्यिक़न् ह-रजन् कअन्नमा यस्सअ्-अ़दु फिस्समा-इ, कज़ालि-क यज्अलुल्लाहुर्रिज्-स अलल्लज़ी-न ला युअ्मिनून(125) व हाज़ा सिरातु रब्बि-क मुस्तकीमन्, कद् फस्सल्नल-आयाति लिकौमिंय्-यज़्ज़क्करून(126) लहुम् दारूस्सलामि अिन्-द रब्बिहिम् व हु-व वलिय्युहुम् बिमा कानू यअ्मलून(127) व यौ-म यह्शुरूहुम् जमीअन् या मअ्शरल्-जिन्नि कदिस्तक्सरतुम् मिनल्-इन्सि व का-ल औलियाउहुम् मिनल-इन्सि रब्बनस् तम् त-अ बअ्जुना बि बअ्ज़िंव्-व बलग्ना अ-ज-लनल्लज़ी अज्जल्-त लना, कालन्नारू मस्वाकुम् ख़ालिदी-न फ़ीहा इल्ला मा शाअल्लाहु, इन्-न रब्ब-क हकीमुन् अ़लीम(128) व कज़ालि-क नुवल्ली बअ्ज़ज़्ज़ालिमी-न बअ्ज़म् बिमा कानू यक्सिबून(129)*

या मअ्शरल्-जिन्नि वल्-इन्सि अलम् यअ्तिकुम् रूसुलुम् मिन्कुम् यकुस्सू-न अलैकुम् आयाती व युन्ज़िरूनकुम् लिका-अ यौमिकुम् हाज़ा, कालू शहिद्ना अला अन्फुसिना व गर्रत्हुमुल्-हयातुद्दुन्या व शहिदू अला अन्फुसिहिम् अन्नहुम् कानू काफ़िरीन(130) ज़ालि-क अल्लम् यकुर्रब्बु-क मुह़्लिकल्कुरा बिजुल्मिंव-व अह़्लुहा ग़ाफ़िलून(131) व लिकुल्लिन् द-रजातुम्-मिम्मा अ़मिलू, व मा रब्बु-क बिग़ाफ़िलिन् अम्मा यअ्मलून(132) व रब्बुकल-ग़निय्यु जुर्रहमति, इंय्यशअ् युज्हिब्कुम् व यस्तख्लिफ् मिम्-बअ्दिकुम् मा यशा-उ कमा अन्श-अकुम् मिन् जुर्रिय्यति क़ौमिन् आख़रीन(133) इन्-न मा तू-अदू-न लआतिंव्-व मा अन्तुम् बिमुअ्जिज़ीन(134) कुल या कौमिअ्मलू अला मकानतिकुम् इन्नी आमिलुन फ़सौ-फ़ तअ्लमू-न मन् तकूनु लहू आकि-बतुद्दारि, इन्नहू ला युफ्लिहुज्जालिमून(135) व ज-अलू लिल्लाहि मिम्मा ज़-र-अ मिनल्-हर्सि वल्-अन्आमि नसीबन् फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाहि बिज़अ्मिहिम् व हाज़ा लिशु-रकाइना फ़मा का-न लिशु-र काइहिम् फला यसिलु इलल्लाहि व मा का-न लिल्लाहि फहु-व यसिलु इला शु-रकाइहिम, सा-अ मा यह़्कुमून(136) व कज़ालि-क ज़य्य-न लि-कसीरिम्-मिनल्-मुश्रिकी-न कत्-ल औलादिहिम् शु-र काउहुम् लियुरदूहुम् व लियल्बिसू अलैहिम् दीनहुम्, व लौ शाअल्लाहु मा फ़-अलूहु फ़-ज़रहुम् व मा यफ़्तरून(137) व कालू हाज़िही अन्आमुंव-व हरसुन् हिज्रूल्ला यत्अमुहा इल्ला मन्-नशा-उ बिज़अ्मिहिम् व अन्आमुन् हुर्रिमत् जुहूरूहा व अन्आमुल्ला यज़्कुरूनस्मल्लाहि अलै हफ़्तिराअन् अलैहि, सयज्ज़ीहिम् बिमा कानू यफ़्तरून(138) व कालू मा फी बुतूनि हाज़िहिल-अन्आमि ख़ालि-सतुल लिजुकूरिना व मुहर्रमुन् अला अज़्वाजिना व इंय्यकुम् मै-ततन् फहुम् फ़ीहि शु-रका-उ, सयज्ज़ीहिम् वस्फ़हुम्, इन्नहू हकीमुन् अलीम(139) क़द् ख़सिरल्लज़ी-न क-तलू औलादहुम् स-फ़हम् बिगैरि अिल्मिंव्-व हर्रमू मा र-ज़-कहुमुल्लाहु फ तिरा-अन् अलल्लाहि, क़द् ज़ल्लू व मा कानू मुह्तदीन •( 140 )*

व हुवल्लज़ी अन्श-अ जन्नातिम् मअ् रूशातिंव्-व गै-र मअ्रूशातिंव्-वन्नख्-ल वज़्ज़र्-अ मुख़्तलिफ़न् उकुलुहू वज्जैतू-न वर्रूम्मा-न मु-तशाबिहंव्-व गै-र मु-तशाबिहिन्, कुलू मिन् स-मरिही इज़ा अस्म-र व आतू हक्क़हू यौ-म हसादिही व ला तुस्रिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन(141) व मिनल्-अन्आमि हमूलतंव-व फ़र्शन, कुलू मिम्मा र-ज़-ककुमुल्लाहु व ला तत्तबिअू खुतुवातिश्शैतानि, इन्नहू लकुम् अदुव्वुम् मुबीन(142) समानिय-त अज़्वाजिन् मिनज़्ज़अ् निस्नैनि व मिनल्-मअ् ज़िस्नैनि, कुल आज़्ज़-करैनि हर्र-म अमिल्-उन्सयैनि अम्मश्त-मलत् अलैहि अर्हामुल-उन्सयैनि, नब्बिऊनी बिअिल्मिन् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(143) व मिनल् इबिलिस्नैनि व मिनल् ब-क़रिस्नैनि, कुल आज़्ज़-करैनि हर्र-म अमिल्-उन्सयैनि, अम्मश्त-मलत् अलैहि अरहामुल-उन्सयैमि, अम् कुन्तुम् शु-हदा-अ इज् वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फ़-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ्तरा अलल्लाहि कज़िबल-लियुज़िल्लन्ना-स बिगैरि अिल्मिन्, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल कौमज़्ज़ालिमीन(144)*

कुल् ला अजिदु फ़ी मा ऊहि-य इलय्-य मुहर्रमन् अला ताअिमिंय्यत्-अमुहू इल्ला अंय्यकू-न मै-ततन् औ दमम्-मस्फूहन् औ लह्-म खिन्ज़ीरिन् फ़-इन्नहू रिज्सुन् औ फ़िस्क़न् उहिल्-ल लिगैरिल्लाहि बिही फ़-मनिज्तुर्-र गै-र बागिंव्-व ला आदिन् फ़-इन्-न रब्ब-क गफूर्रहीम(145) व अलल्लज़ी-न हादू हर्रम्ना कुल्-लजी जुफुरिन् व मिनल ब-क़रि वल्ग-नमि हर्रम्ना अलैहिम् शुहू-महुमा इल्ला मा ह-मलत् जुहूरूहुमा अविल्हवाया औ मख्त-ल-त बिअ़ज्मिन्, ज़ालि-क जज़ैनाहुम् बिबग्यिहिम् व इन्ना लसादिकून(146) फ़-इन् कज्जबू-क फ़-कुर्रब्बुकुम् जू रह़्मतिंव-वासि-अतिन् व ला युरद्दु बअ्सुहू अनिल कौमिल्-मुजरिमीन(147) स-यकूलुल्लज़ी-न अश्रकू लौ शाअल्लाहु मा अश्रक्ना व ला आबाउना व ला हर्रम्ना मिन् शैइन्, कज़ालि-क कज़्ज़बल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् हत्ता ज़ाकू बअ्सना, कुल हल् अिन्दकुम् मिन् अिल्मिन् फ़-तुख्रिजू हु लना इन् तत्तबिअू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन् अन्तुम् इल्ला तख़्रूसून(148) कुल फ़लिल्लाहिल-हुज्जतुल-बालि-गतु फ़लौ शा-अ ल-हदाकुम् अज्मअ़ीन(149) कुल हलुम्-म शु-हदा-अकुमुल्लज़ी-न यश्हदू-न अन्नल्ला-ह हर्र-म हाज़ा फ़-इन् शहिदू फ़ला तश्हद् म-अहुम् व ला तत्तबिअ् अह़्वा-अल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ी-न ला युआ्मिनू-न बिल्-आखि-रति व हुम् बिरब्बिहिम् यअ्दिलून(150)*

कुल तअ़ालौ अत्लु मा हर्र-म रब्बुकुम् अलैकुम् अल्ला तुश्रिकू बिही शैअंव्-व बिल्वालिदैनि इह़्सानन् व ला तक़्तुलू औलादकुम् मिन् इम्लाकिन्, नह़्नु नरज़ुकुकुम् व इय्याहुम् व ला तक्रबुल-फ़वाहि-श मा ज़-ह-र मिन्हा व मा ब-त-न वला तक्तुलुन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल्हक्कि ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तअ्किलून(151) व ला तक्रबू मालल्-यतीमि इल्ला बिल्लती हि-य अह्सनु हत्ता यब्लु-ग अशुद्दहू व औफुल्कै-ल वल्मीज़ा-न बिल्किस्ति ला नुकल्लिफु नफ़्सन इल्ला वुस्अ़हा व इज़ा कुल्तुम् फअ़दिलू व लौ का न जा़ कुर्बा व बि-अह़्दील्लाहि औफू ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(152) व अन्-न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन् फ़त्तबिअुहु व ला तत्तबिअुस्सुबु-ल फ़-तफ़र्र-क बिकुम् अन् सबीलिही, ज़ालिकुम् वस्साकुम् बिही लअ़ल्लकुम् तत्तकून(153) सुम्-म आतैना मूसल्-किता-ब तमामन् अलल्लज़ी अह़्स-न व तफ़्सीलल्-लिकुल्लि शैइंव्-व हुदंव्-व रह़्म-तल् लअ़ल्लहुम् बिलिका-इ रब्बिहिम् युअ्मिनून(154)*

व हाज़ा किताबुन् अन्ज़ल्नाहु मुबारकुन् फत्तबिअूहु वत्तकू लअल्लकुम् तुरहमून(155) अन् तकूलू इन्नमा उन्ज़िलल्-किताबु अला ताइ-फ़तैनि मिन् कब्लिना व इन् कुन्ना अन् दिरा-सतिहिम् लग़ाफ़िलीन(156) औ तकूलू लौ अन्ना उन्ज़ि-ल अलैनल्-किताबु लकुन्ना अह़्दा मिन्हुम् फ़-कद् जाअकुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम् व हुदंव-व रह़्मतुन् फ़-मन् अज़्लमु मिम्मन् कज्ज़-ब बिआयातिल्लाहि व स-द-फ़ अन्हा, स-नजज़िल्लज़ी-न यस्दिफू-न अन् आयातिना सूअल-अ़ज़ाबि बिमा कानू यस्दिफून(157) हल् यन्जु रू-न इल्ला अन् तअ्ति-यहुमुल्मलाइ-कतु औ यअ्ति-य रब्बु-क औ यअ्ति-य बअ्जु आयाति रब्बि-क, यौ-म यअ्ती बअ्जु आयाति रब्बि-क ला यन्फअु नफ़्सन् ईमानुहा लम् तकुन आ-मनत् मिन् कब्लु औ क-सबत् फी ईमानिहा खैरन्, कुलिन्तज़िरू इन्ना मुन्तज़िरून(158) इन्नल्लज़ी-न फ़र्रकू दीनहुम् व कानू शि-यअ़ल्लस्-त मिन्हुम् फी शैइन्, इन्नमा अम्रूहुम् इलल्लाहि सुम्-म युनब्बिउहुम् बिमा कानू यफ्अलून(159) मन् जा-अ बिल्ह-स नति फ़-लहू अश्रू अम्सालिहा व मन् जा-अ बिस्सय्यि-अति फ़ला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा व हुम् ला युज्लमून(160) कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम् मुस्तकीम, दीनन् कि-य-मम् मिल्ल-त इब्राही-म हनीफ़न व मा का-न मिनल मुश्रिकीन(161) कुल इन्-न सलाती व नुसुकी व मह़्या-य व ममाती लिल्लाहि रब्बिल्-आलमीन(162) ला शरी-क लहू व बिज़ालि-क उमिरतु व अ-न अव्वलुल् मुस्लिमीन(163) कुल् अगैरल्लाहि अब्गी रब्बंव्-व हु-व रब्बु कुल्लि शैइन्, व ला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन् इल्ला अलैहा व ला तज़िरू वाज़ि-रतुंव्विज़-र उखरा सुम् म इला रब्बिकुम् मर्जिअुकुम् फ़-युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् फ़ीहि तख़्तलिफून(164) व हु वल्लज़ी ज-अ-लकुम् खला-इफ़ल-अर्ज़ि व र-फ़-अ बअ्ज़कुम् फ़ौ-क बअ्जिन् द-रजातिल लियब्लु-वकुम् फ़ी मा आताकुम्, इन्-न रब्ब-क सरीअुल-अ़िक़ाबि व इन्नहू ल-गफूरूर्रहीम •(165)*

सूरह न० 7
(सूरह अल-आराफ(मक्की))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अलिफ़-लाम्-मीम्-सॉद्(1) किताबुन उन्ज़ि-ल इलै-क फला यकुन् फी़ सदरि-क ह-रजुम् मिन्हु लितुन्ज़ि-र बिही व ज़िक्रा लिल्मुअ्मिनीन(2) इत्तबिअू मा उन्ज़ि-ल इलैकुम् मिर्रब्बिकुम् वला तत्तबिअू मिन् दूनिही औलिया-अ, कलीलम् मा तज़क्करून(3) व कम् मिन् कर यतिन् अह़्लक्नाहा फ़जा-अहा बअ्सुना बयातन् औ हुम् का-इलून(4) फ़मा का-न दअ्वाहुम् इज् जा-अहुम् बअ्सुना इल्ला अन् कालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन(5) फ़-लनस्-अलन्नल्लज़ी-न उरसि-ल इलैहिम् व ल-नस्-अलन्नल् मुरसलीन(6) फ-ल-नकु स्सन्-न अलैहिम् बिअिल्मिंव-व मा कुन्ना गा-इबीन(7) वल्वज्नु यौमइज़ि-निल्हक्कु फ़-मन् सकुलत् मवाज़ीनुहू फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(8) व मन् खफ्फत् मवाज़ीनुहू फ़-उला-इकल्लज़ी-न खसिरू अन्फु-सहुम् बिमा कानू बिआयातिना यज़्लिमून(9) व ल-कद् मक्कन्नाकुम् फ़िलअर्जि व जअ़ल्ना लकुम् फ़ीहा मआयि-श, क़लीलम् मा तश्कुरून(10)*

व ल-क़द् खलक्नाकुम् सुम्-म सव्वर्नाकुम् सुम्-म कुल्ना लिल्मलाइ-कतिस्जुदू लिआद-म फ़-स-जदू इल्ला इब्ली-स, लम् यकुम् मिनस्साजिदीन(11) का-ल मा म-न-अ-क अल्ला तस्जु-द इज् अमरतु-क, का-ल अ-न खैरूम्-मिन्हु ख़लक़्तनी मिन् नारिंव्-व ख़लक़्तहू मिन् तीन(12) का-ल फ़ह़्बित् मिन्हा फ़मा यकूनु ल-क अन् त-तकब्ब-र फ़ीहा फख्रूज इन्न-क मिनस्सागिरीन(13) का-ल अन्जिरनी इला यौमि युब्अ़सून(14) का-ल इन्न-क मिनल् मुन्ज़रीन(15) का-ल फबिमा अग्वैतनी ल-अक्अुदन्-न लहुम् सिरा-तकल् मुस्तकीम(16) सुम्-म लआतियन्नहुम् मिम्-बैनि ऐदीहिम् व मिन् ख़ल्फ़िहिम् व अन् ऐमानिहिम् व अन् शमा-इलिहिम्, व ला तजिदु अक्स-रहुम् शाकिरीन(17) कालख्रूज मिन्हा मज्ऊमम-मद्हूरन्, ल-मन् तबि-अ-क मिन्हुम् लअम्-लअन्-न जहन्न-म मिन्कुम अज्मअीन(18) व या आदमुस्कुन् अन्-त व ज़ौजुकल्जन्न-त फ़-कुला मिन् हैसु शिअ्तुमा व ला तक्रबा हाज़िहिश्-श-ज-र-त फ़-तकूना मिनज्-ज़ालिमीन(19) फ़-वस्व-स लहुमश्-शैतानु लियुब्दि-य लहुमा मा वूरि-य अन्हुमा मिन् सौआतिहिमा व का-ल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन् हाज़िहिश्श-ज-रति इल्ला अन् तकूना म-लकैनि औ तकूना मिनल्ख़ालिदीन(20) व का-स-महुमा इन्नी लकुमा लमिनन्नासिहीन(21) फ़दल्लाहुमा बिगुरूरिन् फ़-लम्मा ज़ाक़श्श-ज-र-त बदत् लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यख्सिफ़ानि अलैहिमा मिंव्व-रकिल्-जन्नति, व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम् अन्हकुमा अन् तिल्कुमश्श-ज-रति व अकुल्-लकुमा इन्नश्शैता-न लकुमा अदुव्वुम् मुबीन(22) काला रब्बना ज़लम्ना अन्फु-सना व इल्लम् तग़फ़िर् लना व तरहम्ना ल-नकूनन्-न मिनल ख़ासिरीन(23) कालह़्बितू बअ्जुकुम् लि-बअ्ज़िन अ़दुव्वुन् व लकुम् फ़िलअर्जि मुस्तकर्रूंव्-व मताअुन् इला हीन(24) का-ल फ़ीहा तह़्यौ-न व फ़ीहा तमूतू-न व मिन्हा तुखरजून(25)*

या बनी आद-म कद् अन्ज़ल्ना अ़लैकुम् लिबासंय्युवारी सौआतिकुम् वरीशन्, व लिबासुत्तक्वा ज़ालि-क खैरून, ज़ालि-क मिन् आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून(26) या बनी आद-म ला यफ्तिनन्नकुमुश्शैतानु कमा अख्र-ज अ-बवैकुम् मिनल्जन्नति यन्ज़िअु अन्हुमा लिबा-सहुमा लियुरि-यहुमा सौआतिहिमा, इन्नहू यराकुम् हु-व व कबीलुहू मिन्हैसु ला तरौनहुम्, इन्ना जअ़ल्नश्शयाती-न औलिया-अ लिल्लज़ी-न ला युअ्मिनून(27) व इज़ा फ़-अलू फ़ाहि-शतन् कालू वजद्ना अ़लैहा आबा-अना वल्लाहु अ-म-रना बिहा, कुल इन्नल्ला-ह ला यअ्मुरू बिल्फह़्शा-इ, अ-तकूलू-न अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(28) कुल् अ-म-र रब्बी बिल्क़िस्ति, व अकीमू वुजूहकुम् अिन्-द कुल्लि मस्जिदिंव-वद्अूहु मुख्लिसी-न लहुद्दी-न, कमा ब-द-अकुम् तअूदून(29) फ़रीकन् हदा व फ़रीकन् हक्-क अलैहिमुज़्ज़लालतु, इन्नहुमुत्त ख़जुश्शयाती-न औलिया-अ मिन् दूनिल्लाहि व यह़्सबू-न अन्नहुम् मुह़्तदून(30) या बनी आद-म खुजू ज़ीन-तकुम् अिन्-द कुल्लि मस्जिदिंव्-व कुलू वश्रबू व ला तुस्रिफू, इन्नहू ला युहिब्बुल मुस्रिफीन(31)*

कुल् मन् हर्र-म ज़ी-नतल्लाहिल्लती अखर-ज लिअिबादिही वत्तय्यिबाति मिनर्रिज्कि, कुल् हि-य लिल्लज़ी-न आमनू फ़िल्हयातिद्दुन्या खालि-सतंय्यौमल्-कियामति, कज़ालि-क नुफस्सिलुल्-आयाति लिकौमिंय्यअ्लमून(32) कुल इन्नमा हर्र-म रब्बियल्-फवाहि-श मा ज़-ह-र मिन्हा वमा ब-त-न वल्इस्-म वल्बग्-य बिगैरिल्हक़्कि व अन् तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम् युनज़्ज़िल बिही सुल्तानंव्-व अन् तकूलू अलल्लाहि मा ला तअ्लमून(33) व लिकुल्लि उम्मतिन् अ-जलुन् फ़-इज़ा जा-अ अ-जलुहुम् ला यस्तअ्खिरू-न सा-अतंव्-व ला यस्तक्दिमून(34) या बनी आद-म इम्मा यअ्तियन्नकुम् रूसुलुम्-मिन्कुम् यकुस्सू-न अलैकुम् आयाती फ-मनित्तक़ा व अस्ल-ह फला खौफुन् अलैहिम् व ला हुम् यह़्ज़नून(35) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अन्हा उलाइ-क अस्हाबुन्नारि हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(36) फ-मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबन् औ कज्ज-ब बिआयातिही, उलाइ-क यनालुहुम् नसीबुहुम् मिनल-किताबि, हत्ता इज़ा जाअत्हुम् रूसुलुना य-तवफ्फ़ौनहुम् कालू ऐ-न मा कुन्तुम् तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि, कालू ज़ल्लू अन्ना व शहिदू अला अन्फुसिहिम् अन्नहुम् कानू काफ़िरीन(37) कालद्खुलू फी उ-ममिन् कद् ख़लत् मिन् क़ब्लिकुम् मिनल-जिन्नि वल्इन्सि फिन्नारि, कुल्लमा द-ख़लतू उम्मतुल्ल-अनत् उख़्तहा, हत्ता इज़द्दा-रकू फीहा जमीअन् कालत् उख़राहुम् लिऊलाहुम् रब्बना हा-उला-इ अज़ल्लूना फ़आतिहिम् अज़ाबन् ज़िअ्फम्-मिनन्नारि, का-ल लिकुल्लिन् ज़िअ्फुंव्-व लाकिल्ला तअ्लमून(38) व कालत् ऊलाहुम् लिउख़राहुम् फमा का-न लकुम् अ़लैना मिन् फ़ज्लिन् फजूकुल-अज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्सिबून(39)*

इन्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तक्बरू अ़न्हा ला तुफ़त्तहु लहुम् अब्वाबु स्समा-इ व ला ‘ यद्खुलूनल-जन्न-त हत्ता यलिजल्-ज-मलु फी सम्मिल्-खियाति, व कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुज्रिमीन(40) लहुम् मिन् जहन्न-म मिहादुंव-व मिन् फौक़िहिम् गवाशिन्, व कज़ालि-क नज्जिज़्ज़ालिमीन(41) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन् इल्ला वुस्अ़हा उलाइ-क अस्हाबुल्-जन्नति हुम् फ़ीहा ख़ालिदून(42) व नज़अ्ना मा फी सुदूरिहिम् मिन् गिल्लिन् तज्री मिन् तह़्तिहिमुल-अन्हारू व कालुल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, व मा कुन्ना लिनह्तदि-य लौ ला अन् हदानल्लाहु ल-कद् जाअत् रूसुलु रब्बिना बिल्हक़्क़ि, व नूदू अन् तिल्कुमुल्-जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम् तअ्मलून •(43) व नादा अस्हाबुल्-जन्नति अस्हाबन्नारि अन् कद् वजद्ना मा व-अ-दना रब्बुना हक़्क़न् फ़-हल् वजत्तुम् मा व-अ-द रब्बुकुम् हक़्क़न्, कालू न-अम् फ़-अज़्ज़-न मुअज्ज़िनुम् बैनहुम् अल्लअ्-नतुल्लाहि अ़लज़्ज़ालिमीन(44) अल्लज़ी-न यसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाहि व यब्गूनहा अि-वजन् व हुम् बिल्आख़ि-रति काफ़िरून •(45) व बैनहुमा हिजाबुन् व अलल्-अअ्राफ़ि रिजालुंय्यअ्रिफू-न कुल्लम्-बिसीमाहुम् व नादो अस्हाबल्-जन्नति अन् सलामुन् अलैकुम्, लम् यद्खुलूहा व हुम् यत्मअू-न(46) व इज़ा सुरिफ़त् अब्सारूहुम् तिल्का-अ अस्हाबिन्नारि कालू रब्बना ला तज्अल्ना मअ़ल् क़ौमिज़्ज़ालिमीन(47)*

व नादा अस्हाबुल्-अअ्राफि रिजालंय्-यअ्रिफूनहुम् बिसीमाहुम् कालू मा अग्ना अ़न्कुम् जम्अुकुम् व मा कुन्तुम् तस्तक्बिरून(48) अहा-उला-इल्लज़ी-न अक़्सम्तुम् ला यनालुहुमुल्लाहु बिरह्मतिन्, उद्खुलुल्-जन्न-त ला खौफुन अलैकुम् व ला अन्तुम तह़्ज़नून(49) व नादा अस्हाबुन्नारि अस्हाबल्-जन्नति अन् अफ़ीजू अलैना मिनल्मा-इ औ मिम्मा र-ज़-क़कुमुल्लाहु, कालू इन्नल्ला-ह हर्र-महुमा अ़लल्-काफ़िरीन(50) अल्लज़ीनत्त-ख़जू दीनहुम् लह़्वंव्-व लअिबंव-व ग़र्रत्हुमुल्-हयातुद्दुन्या फ़ल्यौ-म नन्साहुम् कमा नसू लिका-अ यौमिहिम् हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यज्हदून(51) व ल-कद् जिअ्नाहुम् बिकिताबिन् फ़स्सल्नाहु अ़ला अिल्मिन् हुदंव्-व रह़्मतल्-लिकौमिंय्-युअ्मिनून(52) हल् यन्जुरू-न इल्ला तअ्वी-लहू, यौ-म यअ्ती तअ्वीलुहू यकूलुल्लज़ी-न नसूहु मिन् कब्लु कद् जाअत् रूसुलु रब्बिना बिल्हक्कि फ़हल्-लना मिन् शु-फ़आ-अ फ़यश्फ़अू  लना औ नुरद्दु फ़नअ्-म-ल गैरल्लज़ी कुन्ना नअ्-मलु, क़द् खसिरू अन्फु-सहुम् व जल्-ल अन्हुम् मा कानू यफ़्तरून(53)*

इन्-न रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी ख-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अलल्-अर्शि, युग्शिल्लैलन्नहा-र यत्लुबुहू हसीसंव् वश्शम्-स वल्क़-म-र वन्नुजू-म मुस्ख़्ख़रातिम्-बिअम्रिही, अला लहुल-ख़ल्कु वल्अम्रू, तबा-रकल्लाहु रब्बुल-आलमीन(54) उद्अू रब्बकुम् त-ज़र्रूअंव्-व खुफ़्य-तन्, इन्नहू ला युहिब्बुल मुअ्तदीन(55) व ला तुफ़्सीदू फ़िल्अर्ज़ि बअ्-द इस्लाहिहा वद्अूहु ख़ौफ़्ंव्-व त-मअ़न्, इन्-न रह़्मतल्लाहि क़रीबुम् मिनल मुह़्सिनीन(56) व हुवल्लज़ी युर्सिलुर्रिया-ह बुश्रम् बै-न यदै रह्मतिही, हत्ता इज़ा-अक़ल्लत् सहाबन् सिक़ालन् सुक्नाहु लि-ब-लदिम् मय्यितिन् फ़-अन्ज़ल्ना बिहिल्-मा-अ फ़अखरज्ना बिही मिन् कुल्लिस्स-मराति, कज़ालि-क नुख़रिजुल्मौता लअ़ल्लकुम् तज़क्करून(57) वल्ब-लदुत्तय्यिबु यखरूजु नबातुहू बि-इज्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बु-स ला यख्रूजु इल्ला नकिदन्, कज़ालि-क नुसर्रिफुल-आयाति लिकौमिंय्यश्कुरून(58)*

ल-कद् अरसल्ना नूहन् इला कौमिही फ़का-ल या-कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, इन्नी अख़ाफु अ़लैकुम् अ़ज़ा-ब यौमिन् अ़ज़ीम(59) कालल्म-लउ मिन् कौमिही इन्ना ल-नरा-क फी ज़लालिम्-मुबीन(60)  का-ल या कौमि लै-स बी ज़लालतुंव-व लाकिन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल्-आलमीन(61) उबल्लिगुकुम् रिसालाति रब्बी व अन्सहु लकुम् व अअ्लमु मिनल्लाहि मा ला तअ्लमून(62) अ-व अ़जिब्तुम् अन् जा-अकुम् ज़िक्रूम-मिर्रब्बिकुम् अ़ला रजुलिम्-मिन्कुम् लियुन्ज़ि-रकुम् व लि-तत्तकू व लअ़ल्लकुम् तुर्हमून(63) फ़-कज्जबूहु फ़-अन्जैनाहु वल्लज़ी-न म-अहू फिल्फुल्कि व अग्रक्नल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्नहुम् कानू कौमन् अ़मीन(64)*

व इला आदिन अख़ाहुम हूदन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, अ-फला तत्तकून(65) कालल्-म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् कौमिही इन्ना ल-नरा-क-फ़ी सफ़ाहतिंव-व इन्ना ल-नजुन्नु-क मिनल्-काज़िबीन(66) का-ल या कौमि लै-स बी सफ़ाहतुंव-व लाकिन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल-आलमीन(67) उबल्लिगुकुम् रिसालाति रब्बी व अ-न लकुम् नासिहुन् अमीन(68) अ-व अ़जिब्तुम् अन् जा-अकुम् ज़िक्रूम्-मिर्रब्बिकुम् अला रजुलिम्-मिन्कुम् लियुन्ज़ि-रकुम्, वज्कुरू इज् ज-अ-लकुम् खु-लफा-अ मिम् बअ्दि कौमि नूहिंव्-व ज़ादकुम् फिल्ख़ल्कि बस्त-तन् फज़्कुरू आला-अल्लाहि लअ़ल्लकुम् तुफ़्लिहून(69) कालू अजिअ्तना लिनअ्बुदल्ला-ह वह्दहू व न-ज़-र मा का-न यअ्बुदु आबाउना फअ्तिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनस्-सादिक़ीन(70) का-ल क़द् व-क-अ अलैकुम् मिर्रब्बिकुम् रिज्सुंव्-व ग़-ज़बुन्, अतुजादिलू-ननी फी अस्माइन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा नज्जलल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, फ़न्तज़िरू इन्नी म-अ़कुम् मिनल् मुन्तज़िरीन(71) फ़-अन्जैनाहु वल्लज़ी-न म-अ़हू बिरह़्मतिम्-मिन्ना व क़तअ्ना दाबिरल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व मा कानू मुअ्मिनीन(72)*

व इला समू-द अख़ाहुम् सालिहन् • का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम मिन् इलाहिन् गैरूहू, कद् जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम्, हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम् आ-यतन् फ़-ज़रूहा तअ्कुल् फी अरज़िल्लाहि व ला तमस्सूहा बिसूइन् फ़-यअ्खु-जकुम् अजाबुन् अलीम(73)  वज्कुरू इज् ज-अ-लकुम् खु-लफा-अ मिम्-बअ्दि आदिंव्-व बव्व-अकुम् फ़िल्अर्जि तत्तखिजू-न मिन् सुहूलिहा कुसूरंव-व तन्हितूनल जिबा-ल बुयूतन् फ़ज्कुरू आलाअल्लाहि व ला तअ्सौ फिल्अर्जि मुफ्सिदीन(74) कालल्-म-लउल्लज़ीनस्तक्बरू मिन् कौमिही लिल्लज़ीनस्-तुज्अिफू लिमन् आम-न मिन्हुम् अ-तअ्लमू-न अन्-न सालिहम् मुर्सलुम्-मिर्रब्बिही, कालू इन्ना बिमा उर्सि-ल बिही मुअ्मिनून(75) कालल्लज़ीनस्तक्बरू इन्ना बिल्लज़ी आमन्तुम् बिही काफिरून(76) फ़-अ-करून्नाक-त व अ़तौ अ़न् अम्रि रब्बिहिम् व कालू या सालिहुअ्तिना बिमा तअिदुना इन् कुन्-त मिनल्-मुर्सलीन(77) फ़-अ-खज़त्हुमुर्रज्फतु फ़ अस्बहू फी दारिहिम् जासिमीन(78) फ़-तवल्ला अ़न्हुम् व का-ल या कौमि ल-क़द् अब्ल़ग्तुकुम् रिसाल-त रब्बी व नसह्तु लकुम् व लाकिल्ला तुहिब्बूनन्नासिहीन(79) व लूतन् इज् का-ल लिकौमिही अ-तअ्तूनल्-फ़ाहि-श-त मा  स-ब-ककुम् बिहा मिन् अ-हदिम् मिनल-आलमीन(80) इन्नकुम ल-तअ्तूनर्रिजा-ल शह़्व-तम् मिन् दूनिन्निसा-इ, बल् अन्तुम् कौमुम्-मुस्रिफून(81) व मा का-न जवा-ब कौमिही इल्ला अन् कालू अख्रीजूहुम् मिन् कर् यतिकुम् इन्नहुम् उनासुंय्य-ततह़्हरून(82) फ-अन्जैनाहु व अह़्लहू इल्लम् र-अ-तहू कानत् मिनल-ग़ाबिरीन(83) व अम्तरना अ़लैहिम् म-तरन्, फ़न्जुर कै-फ़ का-न आकि-बतुल्-मुज्रिमीन(84)*

व इला मदय-न अख़ाहुम् शुअै़बन्, का-ल या कौमिअ्बुदुल्ला-ह मा लकुम् मिन् इलाहिन् गैरूहू, कद् जाअत्कुम् बय्यि-नतुम् मिर्रब्बिकुम् फ़-औफुल्कै-ल वल्मीज़ा-न व ला तब्खसुन्ना-स अश्या-अहुम् व ला तुफ्सिदू फ़िल्अर्ज़ि बअ्- द इस्लाहिहा, ज़ालिकुम् खैरूल्लकुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(85) व ला तक़अुदू बिकुल्लि सिरातिन् तूअिदू-न व तसुद्दू-न अन् सबीलिल्लाही मन् आम-न बिही व तब्गूनहा अि-वजन् वज्कुरू इज् कुन्तुम् कलीलन् फ़-कस्स-रकुम् वन्जुरू कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुफ्सिदीन(86) व इन् का-न ताइ-फ़तुम् मिन्कुम् आमनू बिल्लज़ी उर्सिल्तु बिही व ताइ-फतुल-लम् युअ्मिनू फ़स्बिरू हत्ता यह्कुमल्लाहु बैनना व हु-व खैरूल् हाकिमीन(87)


Quran Para 8 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 8 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 8 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 8 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 8 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 8 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 8 की ऑडियो मौजूद कराई है।

आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 8 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 8 को हिंदी में (Quran Para 8 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप Quran Para 8 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर करें।

Leave a Comment