Quran Para 9 In Hindi With Pdf – Read Online | क़ुरान पारा 9 हिंदी में

Last updated on अप्रैल 9th, 2023 at 11:25 पूर्वाह्न

Quran Para 9 in Hindi: – दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली पोस्ट में क़ुरान के पारों को हिंदी में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसकी लिंक नीचे दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं।

quran para 9 in hindi qalal mala'ul

इस पोस्ट में हमने कुरान के पारा 9 को हिंदी में मौजूद कराया है। आप आसानी से Quran Para 9 को हिंदी में पढ़ सकते हैं।

▶️ यहाँ से पढ़ें: –

क़ुरान पारा 1क़ुरान पारा 2क़ुरान पारा 3
क़ुरान पारा 4क़ुरान पारा 5क़ुरान पारा 6
क़ुरान पारा 7क़ुरान पारा 8
📌 नोट: - हमें मालूम होना चाहिए कि क़ुरान को अरबी भाषा में ही पढ़ना बेहतर होता है क्यूंकि अरबी में पढ़ने से हमारे अलफ़ाज़ ठीक-ठीक निकलते हैं।
पारा नम्बर9
पारा नामकालल् म-लउ
कुल सूरह2 (सूरह अल-अ’राफ़ और सूरह अल-अन्फाल)
कुल रुकू17

📌 नोट: – पारा में * का मतलब रुकू पूरा होने से है।


क़ुरान पारा 9 | Quran Para 9 In Hindi

📖 कालल् म-लउ – Qāla’l-mala’u (قَالَ ٱلْمَلَأُ)

कालल् म-लउल्लज़ीनस्तक्बरू मिन् कौमिही लनुखिरजन्न-क या शुअै़बु वल्लज़ी-न आमनू म-अ-क मिन् कर यतिना औ ल-तअूदुन्-न फ़ी मिल्लतिना, का-ल अ-व लौ कुन्ना कारिहीन(88) क़दिफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन् अुद्ना फी मिल्लतिकुम् बअ्- द इज् नज्जानल्लाहु मिन्हा, व मा यकूनु लना अन्-नअू-द फ़ीहा इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु रब्बुना, वसि-अ रब्बुना कुल्-ल शैइन् अिल्मन्, अलल्लाहि तवक्कल्ना रब्बनफ़्तह् बैनना व बै-न कौमिना बिल्-हक्क़ि व अन्-त खैरूल्-फ़ातिहीन(89) व क़ालल् म-लउल्लज़ी-न क-फरू मिन् क़ौमिही ल-इनित्तबअ्तुम् शुअैबन् इन्नकुम् इज़ल-लख़ासिरून(90) फ़-अ-ख़ज़त्हुमुर्रज्फतु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम् जासिमीन(91) अल्लज़ी-न कज़्ज़बू शुअैबन कअल्लम् यग्नौ फ़ीहा, अल्लज़ी-न कज़्ज़बू शुअैबन् कानू हुमुल खासिरीन(92) फ़-तवल्ला अन्हुम् व का-ल या कौमि ल-कद् अब्लग्तुकुम् रिसालाति रब्बी व नसह्तु लकुम् फ़कै-फ़ आसा अला कौमिन् काफ़िरीन(93)*

व मा अरसल्ना फी कर यतिम् मिन् नबिय्यिन् इल्ला अख़ज़्ना अह़्लहा बिल्बअ्सा-इ वज़्ज़र्रा-इ लअ़ल्लहुम् यज़्ज़र्रअून(94) सुम्-म बद्दल्ना मकानस्सय्यि-अतिल् ह-स-न-त हत्ता अफ़ौ व कालू कद् मस्-स आबा-अनज़्ज़र्रा-उ वस्सर्रा-उ फ़-अख़ज्नाहुम् ब़ग्त-तंव्-व हुम् ला यश्अुरून(95) व लौ अन्-न अह़्लल्कुरा आमनू वत्तकौ ल-फ़तह़्ना अलैहिम् ब-रकातिम् मिनस्समा-इ वल्अर्जि व लाकिन् कज़्ज़बू फ़-अख़ज़्नाहुम् बिमा कानू यक्सिबून(96) अ-फ़ अमि-न अह़्लुल्कुरा अंय्यअ्ति-यहुम् बअ्सुना बयातंव-व हुम् ना-इमून(97) अ-व अमि-न अह़्लुल्कुरा अंय्यअ्ति-यहुम् बअ्सुना जुहंव्वहुम् यल्अ़बून(98) अ-फ़अमिनू मक्रल्लाहि फ़ला यअ्मनु मक़्रल्लाहि इल्लल् कौमुल-खासिरून(99)*

अ-व लम् यह़्दि लिल्लज़ी-न यरिसूनल्-अर्-ज़ मिम्-बअ्दि अह़्लिहा अल्लौ नशा-उ असब्नाहुम् बिजुनूबिहिम् व नत्बअु अला कुलूबिहिम् फ़हुम् ला यस्मअून( 100 ) तिल्कल्कुरा नकुस्सु अ़लै-क मिन् अम्बा-इहा व ल-कद् जाअत्हुम् रूसुलूहुम् बिल्बय्यिनाति फ़मा कानू लियुअ्मिनू बिमा कज़्ज़बू मिन् कब्लु, कज़ालि-क यत्बअुल्लाहु अला कुलूबिल् काफ़िरीन(101) व मा वजद्ना लिअक्सरिहिम् मिन् अ़ह़्दिन व इंव्-वजद्ना अक्स-रहुम् लफ़ासिक़ीन(102) सुम्-म बअ़स्ना मिम्-बअ्दिहिम् मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔ-न व म-ल इही फ़-ज़-लमू बिहा फन्जुर् कै-फ़ का-न आकि-बतुल मुफ्सिदीन(103) व का-ल मूसा या फ़िरऔनु इन्नी रसूलुम् मिर्रब्बिल-आलमीन(104) हक़ीकुन् अला अल्ला अकू-ल अ़लल्लाहि इल्लल्हक्-क, कद् जिअ्तुकुम् बिबय्यि-नतिम् मिर्रब्बिकुम् फ़-अरसिल् मअि-य बनी इस्राईल(105) का-ल इन् कुन्-त जिअ्-त बिआयतिन् फ़अ्ति बिहा इन् कुन्-त मिनस्सादिक़ीन(106) फ़अल्क़ा अ़साहु फ़-इज़ा हि-य सुअ्बानुम् मुबीन(107) व न-ज़-अ य-दहू फ़-इज़ा हि-य बैज़ा-उ लिन्नाज़िरीन(108)*

कालल्म-लउ मिन् कौमि फिरऔ़-न इन्-न हाज़ा लसाहिरून् अ़लीम(109) युरीदु अंय्युखरि-जकुम् मिन् अर्जिकुम् फ़-माज़ा तअ्मुरून(110) कालू अरजिह् व अख़ाहु व अरसिल फ़िल्मदाइनि हाशिरीन(111) यअ्तू-क बिकुल्लि साहिरिन् अलीम(112) व जाअस्स-ह-रतु फ़िरऔ-न कालू इन-न लना लअज्रन् इन् कुन्ना नह़्नुल् गालिबीन(113) का-ल न-अम् व इन्नकुम् लमिन्ल मुकर्रबीन(114) कालू या मूसा इम्मा अन् तुल्कि-य व इम्मा अन्नकू-न नह़्नुल-मुल्क़ीन(115) का-ल अल्कू फ़-लम्मा अल्कौ स-हरू अअ्युनन्नासि वस्तर हबूहुम् व जाऊ बिसिह़रिन् अ़ज़ीम(116) व औहैना इला मूसा अन् अल्कि असा-क फ़-इज़ा हि-य तल्कफु मा यअ्फिकून(117) फ़-व-क़अ़ल-हक्कु व ब-त-ल मा कानू यअ्मलून(118) फ़गुलिबू हुनालि-क वन्क-लबू साग़िरीन(119) व उल्कियस्स-ह-रतु साजिदीन(120) कालू आमन्ना बिरब्बिल्-आ़लमीन(121) रब्बि मूसा व हारून(122) का-ल फ़िरऔनु आमन्तुम् बिही कब्-ल अन् आज़-न लकुम् इन्-न हाज़ा लमक़रूम्-मकर तुमूहु फ़िल्मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अह़्लहा फ़सौ-फ़ तअ्लमून(123) ल-उक़त्तिअ़न्-न ऐदियकुम् व अर्जु-लकुम् मिन् खिलाफ़िन सुम्-म ल-उसल्लिबन्नकुम् अज्मअीन(124) कालू इन्ना इला रब्बिना मुन्कलिबून(125) व मा तन्किमु मिन्ना इल्ला अन् आमन्ना बिआयाति रब्बिना लम्मा जाअत्ना, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रंव्-व तवफ्फ़ना मुस्लिमीन(126)*

व कालल्म-लउ मिन् कौमि फिरऔ-न अ-त-ज़रू मूसा व कौमहू लियुफ्सिदू फिल्अर्जि व य-ज़-र-क व आलि-ह-त-क, का-ल सनुकत्तिलु अब्ना-अहुम् व नस्तह़्यी निसा-अहुम् व इन्ना फ़ौक़हुम् काहिरून(127) का-ल मूसा लिकौमिहिस्तअ़ीनू बिल्लाहि वस्बिरू इन्नल्-अर्-ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मंय्यशा-उ मिन् अ़िबादिही, वल्आकि-बतु लिल्मुत्तक़ीन(128) कालू ऊज़ीना मिन् कब्लि अन् तअ्ति-यना व मिम्-बअ्दि मा जिअ्तना, का-ल अ़सा रब्बुकुम् अंय्युह़्लि-क अदुव्वकुम् व यस्तख्लि-फकुम् फ़िल्अर्जि फ़-यन्जु-र कै-फ़ तअ्मलून(129)*

व ल-क़द् अख़ज्ना आ-ल फ़िरऔ-न बिस्सिनी-न व नक्सिम् मिनस्स-मराति लअ़ल्लहुम् यज़्ज़क्करून(130) फ़-इज़ा जाअत्हुमुल ह-स-नतु कालू लना हाज़िही व इन् तुसिब्हुम् सय्यि-अतुंय्यत्तय्यरू बिमूसा व मम्-म-अ़हू, अला इन्नमा ताइरूहुम् अिन्दल्लाहि व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(131) व कालू मह़्मा तअ्तिना बिही मिन् आयतिल्-लितस्ह-रना बिहा फ़मा नह़्नु ल-क बिमुअ्मिनीन(132) फ़-अरसल्ना अलैहिमुत्तूफा-न वल्जरा-द वल्कुम्म-ल वज़्जफ़ादि-अ वद्द-म आयातिम् मुफ़स्सलातिन्, फ़स्तक्बरू व कानू कौमम् मुज्रिमीन(133) व लम्मा व-क-अ अलैहिमुर्रिज्जु कालू या मूसद्अु लना रब्ब-क बिमा अहि-द अिन्द-क ल-इन् कशफ्-त अन्नर्रिज्-ज़ लनुअ्मिनन्-न ल-क व लनुर्सिलन्-न म-अ-क बनी इस्राईल(134) फ़-लम्मा कशफ़्ना अ़न्हुमुर्रिज्-ज़ इला अ-जलिन् हुम् बालिगूहु इज़ा हुम् यन्कुसून(135) फ़न्तक़म्ना मिन्हुम् फ़-अग्रक्नाहुम् फिल्यम्मि बिअन्नहुम् कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अ़न्हा ग़ाफ़िलीन(136) व औरस्नल क़ौमल्लज़ी-न कानू युस्तज्-अफू-न मशारिक़ल्-अर्जि व मग़ारि-बहल्लती बारक्ना फ़ीहा, व तम्मत् कलि-मतु रब्बिकल् हुस्ना अला बनी इस्राई-ल बिमा स-बरू, व दम्मरना मा का-न यस्नअु फिरऔनु व कौमुहू व मा कानू यअ्रिशून •(137) व जावज़्ना बि-बनी इस्राईलल-बह़्-र फ-अतौ अ़ला कौमिंय्यअ्कुफू-न अ़ला अस्नामिल्लहुम् कालू या मूसज् अल-लना इलाहन् कमा लहुम् आलि-हतुन्, का-ल इन्नकुम् कौमुन् तज्हलून(138) इन्-न हाउला-इ मुतब्बरूम् मा हुम् फ़ीहि व बातिलुम् मा कानू यअ्मलून(139) का-ल अगै़रल्लाहि अब्गीकुम् इलाहंव्-व हु-व फज़्ज़-लकुम् अलल्-आलमीन(140) व इज् अन्जैनाकुम् मिन् आलि फ़िरऔ-न यसूमूनकुम् सूअल्-अ़ज़ाबि युकत्तिलू-न अब्ना-अकुम् व यस्तह्यू-न निसा-अकुम्, व फ़ी जालिकुम् बलाउम् मिर्रब्बिकुम् अज़ीम(141)*

व वाअ़द्ना मूसा सलासी-न लै-लतंव्-व अत्मम्नाहा बिअ़श्रिन् फ-तम्-म मीकातु रब्बिही अरबअी-न लै-लतन् व का-ल मूसा लिअख़ीहि हारूनख्लुफ़्नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह् व ला तत्तबिअ् सबीलल्-मुफ्सिदीन(142) व लम्मा जा-अ मूसा लिमीक़ातिना व कल्ल-महू रब्बुहु का-ल रब्बि अरिनी अन्जुर् इलै-क, का-ल लन् तरानी व लाकिनिन्जुर् इलल्-ज-बलि फ़-इनिस्त-कर्-र मकानहू फ़सौ-फ तरानी फ़-लम्मा तजल्ला रब्बुहू लिल्ज-बलि ज-अ़-लहू दक्कंव्-व खर्-र मूसा सअिकन् फ़-लम्मा अफ़ा-क़ का-ल सुब्हान-क तुब्तु इलै-क व अ-न अव्वलुल-मुअ्मिनीन(143) का-ल या मूसा इन्निस्तफैतु-क अलन्नासि बिरिसालाती व बि-कलामी फखुज् मा आतैतु-क व कुम् मिनश्शाकिरीन(144) व कतब्ना लहू फ़िल्-अल्वाहि मिन् कुल्लि शैइम् मौअि-जतंव-व तफ्सीलल्-लिकुल्लि शैइन् फ़खुज्हा बिकुव्वतिंव् वअ्मुर् क़ौम-क यअ्खुजू बिअह़्सनिहा, सउरीकुम् दारल्फ़ासिक़ीन(145) सअस्रिफु अन् आयातियल्लज़ी-न य-तकब्बरू-न फिल्अर्ज़ि बिगैरिल्-हक्कि, व इंय्यरौ कुल-ल आयतिल् ला युअ्मिनू बिहा व इंय्यरौ सबीलर्रूश्दि ला यत्तख़िजूहु सबीलन् व इंय्यरौ सबीलल्-ग़य्यि यत्तख़िजूहु सबीलन्, ज़ालि-क बिअन्नहुम् कज़्बू बिआयातिना व कानू अन्हा ग़ाफ़िलीन(146) वल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखि-रति हबितत् अअ्मालुहुम्, हल युज्ज़ौ-न इल्ला-मा कानू यअ्मलून(147)*

वत्त-ख-ज़ कौमु मूसा मिम्-बअ्दिही मिन् हुलिय्यिहिम् अिज्लन् ज-सदल्लहू खुवारून्, अलम् यरौ अन्नहू ला युकल्लिमुहुम् व ला यह्दीहिम सबीला • इत्त-ख़जूहु व कानू ज़ालिमीन(148) व लम्मा सुकि-त फ़ी ऐदीहिम् व रऔ अन्नहुम् कद् ज़ल्लू कालू ल-इल्लम् यर्हम्ना रब्बुना व यग्फिर लना ल-नकूनन्-न मिनल्ख़ासिरीन(149) व लम्मा र-ज-अ मूसा इला कौमिही गज्बा-न असिफ़न् का-ल बिअ-समा खलफ्तुमूनी मिम्-बअ्दी अ-अ़जिल्तुम् अम्-र रब्बिकुम् व अल्कल्-अल्वा-ह व अ-ख-ज़ बिरअ्सि अख़ीहि यजुर्रूहू इलैहि, कालब्-न उम्-म इन्नल् कौमस्तज्अ़फूनी व कादू यक्तुलू-ननी फला तुश्मित् बियल्-अअ्दा-अ व ला तज्अ़ल्नी मअ़ल् कौमिज्-ज़ालिमीन(150) का-ल रब्बिग्फ़िर ली व लि-अख़ी व अद्खिल्ना फी रह़्मति-क व अन्-त अर्हमुर्-राहिमीन •(151) इन्नल्लज़ीनत्त-खजुल्-अिज्-ल स-यनालुहुम् ग-ज़बुम् मिर्रब्बिहिम् व जिल्लतुन् फ़िल्-हयातिद्दुन्या, व कज़ालि-क नजज़िल-मुफ़्तरीन(152) वल्लज़ी-न अ़मिलुस्सय्यिआति सुम्-म ताबू मिम्-बअ्दिहा व आमनू इन्-न रब्ब-क मिम्-बअ़दिहा ल-गफूरूर्रहीम(153) व लम्मा स-क-त अम्मूसल-ग-जबु अ-ख़ज़ल्-अल्वा-ह व फी नुस्खतिहा हुदंव्-व रहमतुल्लिल्लज़ी-न हुम् लिरब्बिहिम् यर्हबून(154) वख़्ता-र मूसा क़ौमहू सब्अी-न रजुलल् लिमीक़ातिना फ़-लम्मा अ-ख़ज़त्हुमुर्रज्-फतु का-ल रब्बि लौ शिअ्-त अह़्लक्तहुम् मिन् कब्लु व इय्या-य, अतुह़्लिकुना बिमा फ़-अलस्सु-फ़हा-उ मिन्ना इन् हि-य इल्ला फ़ित्नतु-क, तुज़िल्लु बिहा मन् तशा-उ व तह्दी मन् तशा-उ, अन्-त वलिय्युना फ़ग्फिर लना वरहम्ना व अन्-त खैरूल्गाफ़िरीन(155) वक्तुब् लना फी हाज़िहिद्दुन्या ह-स-नतंव्-व फिल्आख़ि-रति इन्ना हुद्ना इलै-क, का-ल अज़ाबी उसीबु बिही मन् अशा-उ व रह़्मती वसिअ़त् कुल-ल शैइन्, फ़-सअक्तुबुहा लिल्लज़ी-न यत्तकू-न व युअ्तूनज्ज़का-त वल्लज़ी-न हुम् बिआयातिना युअ्मिनून(156) अल्लज़ी-न यत्तबिअूनर्रसूलन्नबिय्यल् उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहू मक्तूबन् अिन्दहुम् फ़ित्तौराति वल्-इन्जीलि यअ्मुरुहुम् बिल्-मअ्रूफ़ि व यन्हाहुम् अनिल-मुन्करि व युहिल्लु लहुमुत्तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल् ख़बाइ-स व य-जअु अन्हुम् इस्रहुम् वल्अग्लालल्लती कानत् अलैहिम्, फ़ल्लज़ी-न आमनू बिही व अ़ज़्ज़रूहु व न-सरूहु वत्त-बअुन्-नूरल्लज़ी उन्ज़ि-ल म-अहू उलाइ-क हुमुल्-मुफ्लिहून(157)*

कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम् जमी-अ़निल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि ला इला-ह इल्ला हु-व युह़्यी व युमीतु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन्-नबिय्यिल् उम्मिय्यिल्लज़ी युअ्मिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिअूहु लअ़ल्लकुम् तह्तदून(158) व मिन् कौमि मूसा उम्मतुंय्यह़्दू-न बिल्हक्कि व बिही यअ्दिलून(159) व क़त्तअ्नाहुमुस्नतै अश्र-त अस्बातन् उ-ममन्, व औहैना इला मूसा इज़िस्तस्काहु कौमुहू अनिज्रिब बिअ़साकल् ह-ज-र फम्ब-जसत् मिन्हुस्नता अश्र-त अैनन्, कद् अलि-म कुल्लु उनासिम् मशर-बहुम्, व जल्लल्ना अलैहिमुल् गमा-म व अन्ज़ल्ना अलैहिमुल मन्-न वस्सल्वा, कुलू मिन् तय्यिबाति मा रज़क़्नाकुम्, व मा ज़-लमूना व लाकिन् कानू अन्फु-सहुम् यज्लिमून(160) व इज् की-ल लहु मुस्कुनू हाज़िहिल्कर्य-त व कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम् व कूलू हित्ततुंव-वद्खुलुल-बा-ब सुज्जदन् नग्फिर् लकुम् खतिआतिकुम्, स-नज़ीदुल्-मुह़्सिनीन(161) फ़-बद्दलल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्हुम् कौलन् गैरल्लज़ी की-ल लहुम् फ-अर्सल्ना अलैहिम् रिज्ज़म्-मिनस्-समा-इ बिमा कानू यज्लिमून(162)*

वस्अल्हुम् अनिल्कर्यतिल्लती कानत् हाज़ि-रतल्-बहरि • इज् यअ्दू-न फिस्सब्ति इज् तअ्तीहिम् हीतानुहुम् यौ-म सब्तिहिम् शुर्रअंव्-व यौ-म ला यस्बितू-न ला तअ्तीहिम् कज़ालि-क नब्लूहुम् बिमा कानू यफ्सुकून •(163) व इज् कालत् उम्मतुम्-मिन्हुम् लि-म तअिजू-न क़ौ-मनिल्लाहु मुह़्लिकुहुम् औ मुअ़ज़्ज़िबुहुम् अ़़ज़ाबन् शदीदन्, कालू मअ्ज़ि-रतन् इला रब्बिकुम् व लअ़ल्लहुम् यत्तकून(164) फ़-लम्मा नसू मा जुक्किरू बिही अन्जैनल्लज़ी-न यन्हौ-न अनिस्सू-इ व अख़ज़्नल्लज़ी-न ज़-लमू बिअज़ाबिम् बईसिम्-बिमा कानू यफ़्सुकून(165) फ़-लम्मा अ़तौ अम्मा नुहू अन्हु कुल्ना लहुम् कूनू कि-र-दतन् ख़ासिईन(166) व इज् त-अज़्ज़-न रब्बु-क लयब्अ-सन्-न अलैहिम् इला यौमिल्-क़ियामति मंय्यसूमुहुम् सूअल्-अ़ज़ाबि, इन्-न रब्ब-क ल-सरीअुल-अिकाबि व इन्नहू ल-गफूरूर्रहीम(167) व कत्तअ्नाहुम् फ़िल्अर्ज़ि उ-ममन् मिन्हुमुस्सालिहू-न व मिन्हुम् दू-न जालि-क व बलौनाहुम् बिल्ह-सनाति वस्सय्यिआति लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(168) फ़-ख-ल-फ़ मिम्-बअ्दिहिम् ख़ल्फुंव्वरिसुल-किता-ब यअ्खुजू-न अ-र-ज़ हाज़ल-अद्ना व यकूलू-न सयुग्फरू लना व इंय्यअ्तिहिम् अ-रजुम् मिस्लुहू यअ्खुजूहु, अलम् युअ्खज् अलैहिम् मीसाकुल-किताबि अल्ला यकूलू अलल्लाहि इल्लल्हक्क व द-रसू मा फ़ीहि, वद्दारूल् आख़िरतु खैरूलल्लिल्लज़ी-न यत्तकू-न, अ-फला तअ्किलून(169) वल्लज़ी-न युमस्सिकू-न बिल्किताबि व अक़ामुस्सला-त, इन्ना ला नुज़ीअु अज्रल् मुस्लिहीन(170) व इज् न-तक्नल् ज-ब-ल फौकहुम् क-अन्नहू जुल्लतंव्-व ज़न्नू अन्नहू वाकिअुम् बिहिम् खुजू मा आतैनाकुम् बिकुव्वतिंव्वज्कुरू मा फ़ीहि लअ़ल्लकुम् तत्तकून(171)*

व इज् अ-ख-ज़ रब्बु-क मिम्-बनी आद-म मिन् जुहूरिहिम् जुर्रिय्य-तहुम् व अश्ह-दहुम् अला अन्फुसिहिम् अलस्तु बिरब्बिकुम् कालू बला, शहिद्ना अन् तकूलू यौमल्-कियामति इन्ना कुन्ना अन् हाज़ा ग़ाफ़िलीन(172) औ तकूलू इन्नमा अश्र-क आबाउना मिन् कब्लु व कुन्ना जुर्रिय्यतम्-मिम्-बअ्दिहिम् अ-फ़तुह् लिकुना बिमा फ़-अलल-मुब्तिलून(173) व कज़ालि-क नुफस्सिलुल-आयाति व लअ़ल्लहुम् यर्जिअून(174) वत्लु अलैहिम् न-बअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फन्स-ल-ख मिन्हा फ़-अत्ब-अहुश्शैतानु फ़का-न मिनल्-गावीन(175) व लौ शिअ्ना ल-रफ़अ्नाहु बिहा व लाकिन्नहू अख़्ल-द इलल्अर्जि वत्त-ब-अ हवाहु फ़-म-सलुहू क-म-सलिल्कल्बि इन तह़्मिल अ़लैहि यल्हस् औ तत्रूक्हु यल्हस्, ज़ालि-क ‘ म-सलुल-क़ौमिल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क्सुसिल् क-स-स लअ़ल्लहुम् य-तफ़क्करून(176) सा-अ म-स-ल-निल्कौमुल्लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिना व अन्फु-सहुम् कानू यज्लिमून(177) मंय्यह़्दिल्लाहु फ़हुवल्-मुह़्तदी व मंय्युज्लिल् फ़उलाइ-क हुमुल-ख़ासिरून(178) वल-कद् ज़रअ्ना लि-जहन्न-म कसीरम् मिनल्-जिन्नि वल्इन्सि लहुम् कुलूबुल्-ला यफ़्क़हू-न बिहा व लहुम् अअ्युनुल-ला युब्सिरू-न बिहा व लहुम् आज़ानुल्-ला यस्मअू-न बिहा, उलाइ-क कल्अन्आमि बल् हुम् अज़ल्लु, उलाइ-क हुमुल्-गाफ़िलून(179) व लिल्लाहिल्-अस्माउल-हुस्ना फ़द्अूहु बिहा व ज़रूल्लज़ी-न युल्हिदू-न फ़ी अस्माइही, सयुज्ज़ौ-न मा कानू यअ्मलून(180) व मिम्-मन् ख़लक़्ना उम्मतुंय्यदू-न बिल्हक़्क़ि व बिही यअ्दिलून(181)*

वल्लज़ी-न कज्जबू बिआयातिना सनस् तदरिजुहुम् मिन् हैसु ला यअ्लमून(182) व उम्ली लहुम् इन्-न कैदी मतीन(183) अ-व लम् य-तफ़क्करू मा बिसाहिबिहिम् मिन् जिन्नतिन्, इन् हु-व इल्ला नज़ीरूम्-मुबीन(184) अ-व लम् यन्जुरू फ़ी म-लकूतिस्समावाति वल्अर्जि व मा ख़-लकल्लाहु मिन् शैइंव्-व अन् अ़सा अंय्यकू-न कदिक़्त-र-ब अ-जलुहुम् फबिअय्यि हदीसिम्-बअ्दहू युअ्मिनून(185) मंय्युज्लिलिल्लाहु फ़ला हादि-य लहू, व य-ज़रूहुम् फी तुग्यानिहिम् यअ्महून(186) यस् अलू न-क अनिस्सा-अति अय्या-न मुरसाहा, कुल इन्नमा अिल्मुहा अिन्-द रब्बी ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हु-व • सकुलत् फ़िस्समावाति वल्अर्जि, ला तअ्तीकुम् इल्ला बग्त-तन्, यस्अलून-क कअन्न-क हफ़िय्युन् अ़न्हा, कुल् इन्नमा अिल्मुहा अिन्दल्लाहि व लाकिन्-न अक्सरन्नासि ला यअ्लमून(187) कुल् ला अम्लिकु लिनफ़्सी नफ्अंव-व ला ज़र्रन् इल्ला मा शाअल्लाहु, वलौ कुन्तु अअ्-लमुल-गै-ब लस् तक् सरतु मिनल्-खैरि, व मा मस्सनियस्-सू-उ इन् अ-न इल्ला नज़ीरूंव्-व बशीरूल-लिकौमिंय्युअ्मिनून(188)*

हुवल्लज़ी ख-ल-क़कुम् मिन् नफ़्सिंव्वाहि-दतिंव-व ज-अ-ल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कु-न इलैहा फ़-लम्मा तगश्शाहा ह-मलत् हम्लन् ख़फ़ीफ़न् फ़-मर्रत् बिही फ़-लम्मा अस्-कलद्द-अवल्ला-ह रब्बहुमा ल-इन् आतैतना सालिहल् ल-नकूनन्-न मिनश्-शाकिरीन(189) फ़-लम्मा आताहुमा सालिहन् ज-अला लहू शु-रका-अ फ़ीमा आताहुमा फ़-तआलल्लाहु अम्मा युश्रिकून(190) अयुश्रिकू-न मा ला यख़लुकु शैअंव-व हुम् युख़्लकून(191) व ला यस्ततीअू-न लहुम् नस्रंव्-व ला अन्फु-सहुम् यन्सुरून(192) व इन् तद्अूहुम् इलल्हुदा ला यत्तबिअूकुम्, सवाउन् अलैकुम् अ-दऔतुमूहुम् अम् अन्तुम् सामितून(193) इन्नल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिल्लाहि अिबादुन् अम्सालुकुम् फ़द्अूहुम् फ़ल्यस्तजीबू लकुम् इन् कुन्तुम् सादिक़ीन(194) अ-लहुम् अर्जुलुंय्यम्शू-न बिहा अम् लहुम् ऐदिंय्यब्तिशू-न बिहा अम् लहुम् अअ्युनुंय्युब्सिरू-न बिहा, अम् लहुम् आजानुंय्यस्मअू-न बिहा कुलिद्अू शु-रका-अकुम् सुम्-म कीदूनि फ़ला तुन्ज़िरून(195) इन्-न वलिय्यि-यल्लाहुल्लज़ी नज़् ज़लल्-किता-ब व हु-व य-तवल्लस्सालिहीन(196) वल्लज़ी-न तद्अू-न मिन् दूनिही ला यस्ततीअू-न नस्रकुम् व ला अन्फु-सहुम् यन्सुरून(197) व इन् तद्अूहुम् इलल्हुदा ला यस्मअू, व तराहुम् यन्जुरू-न इलै-क व हुम् ला युब्सिरून(198) खुज़िल्-अफ्-व वअ्मुर् बिल्अुर्फि व अअ्रिज़ अ़निल-जाहिलीन(199) व इम्मा यन्ज़गन्न-क मिनश्शैतानि नज्गुन् फ़स्तअिजू बिल्लाहि, इन्नहू समीअुन् अलीम(200) इन्नल्लज़ीनत्तकौ इज़ा मस्सहुम् ताइ-फुम-मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़-इज़ा हुम् मुब्सिरून(201) व इख्वानुहुम् यमुद्दूनहुम् फ़िल्-ग़य्यि सुम्-म ला युक्सिरून(202) व इज़ा लम् तअ्तिहिम् बिआयतिन् कालू लौलज्तबै-तहा, कुल् इन्नमा अत्तबिअु मा यूहा इलय्-य मिर्रब्बी हाज़ा बसा-इरू मिर्रब्बिकुम् व हुदंव-व रह़्मतुल्-लिकौमिंय्युअ्मिनून(203) व इज़ा कुरिअल् कुरआनु फस्तमिअू लहू व अन्सितू लअल्लकुम् तुर्हमून(204) वज्कुर् रब्ब-क फी नफ्सि-क तज़र्रूअंव्-व ख़ी-फ़तंव्-व दूनल्जह़रि मिनल्कौलि बिलगुदुव्वि वल्-आसालि व ला तकुम् मिनल-ग़ाफ़िलीन(205) इन्नल्लज़ी-न अिन्-द रब्बि-क ला यस्तक्बिरू-न अन् अिबा-दतिही व युसब्बिहूनहू व लहू यस्जुदून •(206)* {{अल-सज़्दाः}}

सूरह न० 8
(सूरह अल-अनफ़ाल(मदनी))
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

यस्अलून-क अनिल्-अन्फालि, कुलिल्-अन्फालु लिल्लाहि वर्रसूलि फ़त्तकुल्ला-ह व अस्लिहू ज़ा-त बैनिकुम् व अतीअुल्ला-ह व रसूलहू इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन(1) इन्नमल् मुअ्मिनूनल्लज़ी-न इज़ा जुकिरल्लाहु वजिलत् कुलूबुहुम् व इज़ा तुलियत् अलैहिम् आयातुहू जादत्हुम् ईमानंव्-व अला रब्बिहिम् य-तवक्कलून(2) अल्लज़ी-न युकीमूनस्सला-त व मिम्मा रज़क़्नाहुम् युन्फ़िकून(3) उलाइ-क हुमुल-मुअ्मिनू-न हक्कन्, लहुम् द-रजातुन् अिन्-द रब्बिहिम् व मग्फि-रतुंव व रिज़्कुन् करीम(4) कमा अख़र-ज-क रब्बु-क मिम्-बैति-क बिल्हक़्क़ि व इन्-न फरीक़म् मिनल्-मुअ्मिनी-न लकारिहून(5) युजादिलून-क फ़िल्हक़्क़ि बअ्-द मा तबय्य-न कअन्नमा युसाकू-न इलल्मौति व हुम् यन्जुरून(6) व इज् यअिदु कुमुल्लाहु इह़्दत्ताइ-फ़तैनि अन्नहा लकुम् व तवद्दू-न अन्-न गै-र जातिश्शौ-कति तकूनु लकुम् व युरीदुल्लाहु अंय्युह़िक्कल-हक्-क़ बिकलिमातिही व यक्त-अ़ दाबिरल-काफ़िरीन(7) लियुहिक़्क़ ल-हक्-क व युब्तिलल्-बाति-ल व लौ करिहल्-मुज्रिमून(8) इज् तस्तगीसू-न रब्बकुम् फ़स्तजा-ब लकुम् अन्नी मुमिद्दुकुम् बिअल्फ़िम् मिनल्-मलाइ-कति मुर्दिफ़ीन(9) व मा ज-अ-लहुल्लाहु इल्ला बुश्रा व लितत्मइन्-न बिही कुलूबुकुम्, व _मन्नस्रू इल्ला मिन् अिन्दिल्लाहि, इन्नल्ला-ह अज़ीजु़न हकीम(10)*

इज् युगश्शीकुमुन्नुआ-स अ-म-नतम् मिन्हु व युनज्ज़िलु अलैकुम् मिनस्समा-इ माअल्-लियुतह़्हि-रकुम बिही व युज्हि-ब अन्कुम् रिज्ज़श्शैतानि व लियरबि-त अ़ला कुलूबिकुम् व युसब्बि-त बिहिल्अक्दाम(11) इज् यूही रब्बु-क इलल्मलाइ-कति अन्नी म-अ़कुम् फ़-सब्बितुल्लज़ी-न आमनू, सउल्की फ़ी कुलूबिल्लज़ी-न क-फरूर्रूअ्-ब फ़जरिबू फ़ौक़ल् अअ्नाकि वज्रिबू मिन्हुम् कुल-ल बनान(12) ज़ालि-क बिअन्नहुम् शाक़्कुल्ला-ह व रसूलहू व मंय्युशाकिकिल्ला-ह व रसूलहू फ़-इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अिकाब(13) ज़ालिकुम फ़जूकूहु व अन्-न लिल्काफ़िरी-न अज़ाबन्नार(14) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा लकीतुमुल्लज़ी-न क-फरू ज़ह्फ़न् फला तुवल्लूहुमुल-अदबार(15) व मंय्युवल्लिहिम् यौमइज़िन् दुबु-रहू इल्ला मु-तहर्रिफ़ल् लिक़ितालिन् औ मु-तहय्यिजन् इला फ़ि-अतिन् फ़-क़द् बा-अ बि-ग-ज़ बिम् मिनल्लाहि व मअ्वाहु जहन्नमु, व बिअ्सल्मसीर(16) फ़-लम् तक्तुलूहुम् व लाकिन्नल्ला-ह क़-त-लहुम् व मा रमै-त इज़् रमै-त व लाकिन्नल्ला-ह रमा व लियुब्लियल्-मुअ्मिनी-न मिन्हु बलाअन् ह-सनन्, इन्नल्ला-ह समीअुन् अलीम(17) ज़ालिकुम् व अन्नल्ला-ह मूहिनु कैदिल्-काफ़िरीन(18) इन् तस्तफ्तिहू फ़-क द् जा-अकुमुल्-फ़त्हू व इन् तन्तहू फ़हु-व खैरूल्लकुम् व इन् तअूदू नअुद् व लन् तुग्नि-य अ़न्कुम् फ़ि-अतुकुम् शैअंव्-व लौ कसुरत् व अन्नल्ला-ह मअल्-मुअमिनीन(19)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम् तस्मअून(20) व ला तकूनू कल्लज़ी-न कालू समिअ्ना व हुम् ला यस्मअून(21) इन्-न शर्रद्दवाब्बि अिन्दल्लाहिस्सुम्मुल-बुक्मुल्लज़ी-न ला यअ्किलून(22) व लौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम् खैरल् ल-अस्म-अहुम्, व लौ अस्म-अहुम् ल-तवल्लौ व हुम् मुअ्रिजून(23) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम् लिमा युह़्यीकुम् वअ्लमू अन्नल्ला-ह यहूलु बैनल-मरइ व कल्बिही व अन्नहू इलैहि तुह्शरून(24) वत्तकू फित् न-तल-ला तुसीबन्नल्लज़ी-न ज़-लमू मिन्कुम् खास्स-तन् वअ्लमू अन्नल्ला-ह-शदीदुल अिकाब(25) वज्कुरू इज् अन्तुम् कलीलुम् मुस्तज्अफू-न फ़िल्अर्ज़ि तख़ाफू-न अंय्य-तख़त्त-फकुमुन्नासु फ़आवाकुम् व अय्य-दकुम् बिनसरिही व र-ज़-क कुम् मिनत्तय्यिबाति लअ़ल्लकुम् तश्कुरून(26) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तखूनुल्ला-ह वर्रसू-ल व तखूनुल्ला-ह वर्रसू-ल व तखूनू अमानातिकुम व अन्तुम् तअ्लमून(27) वअ्लमू अन्नमा अम्वालुकुम् व औलादुकुम् फ़ित्नतुंव्-व अन्नल्ला-ह अिन्दहू अज्रून् अ़ज़ीम(28)*

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तत्तकुल्ला-ह यज् अल्लकुम् फुरकानंव्-व युकफ्फिर अ़न्कुम् सय्यिआतिकुम् व यग्फिर् लकुम्, वल्लाहु जुल्फ़ज्लिल-अज़ीम(29) व इज् यम्कुरू बिकल्लज़ी-न क-फ़रू लियुस्बितू-क औ यक्तुलू-क औ युख़रिजू-क, व यम्कुरू-न व यम्कुरूल्लाहु, वल्लाहु खैरूल् माकिरीन(30) व इज़ा तुत्ला अ़लैहिम् आयातुना कालू क़द् समिअ्ना लौ नशा-उ लकुल्ना मिस्-ल हाज़ा इन् हाज़ा इल्ला असातीरूल-अव्वलीन(31) व इज् कालुल्लाहुम्-म इन् का-न हाज़ा हुवल्-हक्-क मिन् अिन्दि-क फ़अम्तिर् अलैना हिजा-रतम् मिनस्समा-इ अविअ्तिना बिअज़ाबिन् अलीम(32) व मा कानल्लाहु लियुअ़ज्ज़ि-बहुम् व अन्-त फ़ीहिम्, व मा कानल्लाहु मुअज्ज़ि-बहुम् व हुम् यस्तग्फिरून(33) व मा लहुम् अल्-ला युअ़ज़्ज़ि-बहुमुल्लाहु व हुम् यसुद्दू-न अनिल् मस्जिदिल्-हरामि व मा कानू औलिया-अहू, इन् औलिया-उहू इल्लल्-मुत्तकू-न व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ्लमून(34) व मा का-न सलातुहुम् अिन्दल्-बैति इल्ला मुकाअंव्-व तस्दि-यतन्, फ़जूकुल-अ़ज़ा-ब बिमा कुन्तुम् तक्फुरून(35) इन्नल्लज़ी-न क-फरू युन्फ़िकू-न अम्वालहुम् लि-यसुद्दू अन् सबीलिल्लाहि, फ़-सयुन्फिकूनहा सुम्-म तकूनु अलैहिम् हस्-रतन् सुम्-म युग्लबू-न, वल्लज़ी-न क-फरू इला जहन्न-म युह्शरून(36) लि-यमीज़ल्लाहु ल-खबी-स मिनत्तय्यिबि व यज्अ़लल् ख़बी-स बअ्ज़हू अला बअ्जिन् फ़-यरकु-महू जमीअ़न् फ़-यज्अ-लहू फ़ी जहन्न-म, उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून(37)*

कुल लिल्लज़ी-न क-फरू इंय्यन्तहू युग्फ़र् लहुम् मा कद् स-ल-फ, व इंय्यअूदू फ-कद् मज़त सुन्नतुल-अव्वलीन(38) व कातिलूहुम् हत्ता ला तकू-न फित्नतुंव्-व यकूनद्दीनु कुल्लुहू लिल्लाहि फ़-इनिन्तहौ फ़-इन्नल्ला-ह बिमा यअ्मलू-न बसीर(39) व इन् तवल्लौ फअ्लमू अन्नल्ला-ह मौलाकुम्, निअ्मल-मौला व निअ्मन्-नसीर(40)


Quran Para 9 In Hindi Pdf Download

दोस्तों, आपने कुरान के पारा 9 को हिंदी में तो पढ़ ही लिया। अब अगर Quran Para 9 in Hindi Pdf डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए डाउनलोड बटन से पारा 9 को डाउनलोड कर सकते हैं।


Quran Para 9 Mp3 Download

दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कुरान के पारा 9 को Mp3 में सुन सकें, तो हमने नीचे Quran Para 9 की ऑडियो मौजूद कराई है। आप नीचे दिए गए डाउनलोड बटन से क़ुरान के पारा 9 की ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।


आखिरी शब्द

तो दोस्तों, जैसा की आपने हमारी इस वेबसाइट से कुरान के पारा 9 को हिंदी में (Quran Para 9 in Hindi) पढ़ा। आगे भी आप हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको पूरा कुरान हिंदी में मौजूद करायिंगे।

अगर हमसे लिखने में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप Quran Para 9 in Hindi पोस्ट को आगे भी शेयर जरूर करें।

Leave a Comment